Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานทะเบียนและสถิติบุคลากร ปีการศึกษา 543
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2548  ออกเอกสารทางการเรียนนักเรียนอนุบาลถึงมัธยมต้น ห้องธุรการ มิส  จิรวรรณ    สายธารทิพย์
1 พฤษภาคม 2548  ออกเอกสารทางการเรียนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ห้องธุรการ มิส  พลอยมาดา    วิญญาสุข
1 พฤษภาคม 2548  บรรจุครูไทย ห้องธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
1 พฤษภาคม 2548  บรรจุครูชาวต่างประเทศ ห้องธุรการ มิส  จินตนา    สุชนรุจิระ
15 พฤษภาคม 2548  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ ธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
15 พฤษภาคม 2548  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนที่เปลี่ยนระดับชั้น ธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
15 พฤษภาคม 2548  จัดทำบัตรประจำตัวครูให้เป็นปัจจุบัน ธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
15 พฤษภาคม 2548  ดำเนินการสำรวจห้างร้านเพื่อเสนอราคา ธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
15 พฤษภาคม 2548  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
15 พฤษภาคม 2548  พิจารณาคัดเลือก ธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
15 พฤษภาคม 2548  ขออนุมัติซื้อ ธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
15 พฤษภาคม 2548  ทดลองใช้งาน ธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
15 พฤษภาคม 2548  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
15 มกราคม 2549  1. นำเสนอโครงการ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
20 มกราคม 2549  สิ้นสุด 1. นำเสนอโครงการ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
20 มกราคม 2549  2. ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและดำเนินการ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
31 มกราคม 2549  สิ้นสุด 2. ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและดำเนินการ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
1 กุมภาพันธ์ 2549  3. ดำเนินการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
16 กุมภาพันธ์ 2549  1. จัดพิมพ์ งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  จิรวรรณ    สายธารทิพย์
1 เมษายน 2549  1. เสนอเรื่อง ฝ่ายธุรการ      
5 เมษายน 2549  สิ้นสุด 1. เสนอเรื่อง ฝ่ายธุรการ      
5 เมษายน 2549  2. ขออนุมัติโครงการ ฝ่ายธุรการ      
10 เมษายน 2549  สิ้นสุด 2. ขออนุมัติโครงการ ฝ่ายธุรการ      
11 เมษายน 2549  3. แจ้งเรื่องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ฝ่ายธุรการ      
12 เมษายน 2549  1. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
13 เมษายน 2549  สิ้นสุด 3. แจ้งเรื่องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ฝ่ายธุรการ      
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด ออกเอกสารทางการเรียนนักเรียนอนุบาลถึงมัธยมต้น ห้องธุรการ มิส  จิรวรรณ    สายธารทิพย์
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด ออกเอกสารทางการเรียนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ห้องธุรการ มิส  พลอยมาดา    วิญญาสุข
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด บรรจุครูไทย ห้องธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด บรรจุครูชาวต่างประเทศ ห้องธุรการ มิส  จินตนา    สุชนรุจิระ
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ ธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนที่เปลี่ยนระดับชั้น ธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด จัดทำบัตรประจำตัวครูให้เป็นปัจจุบัน ธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด ดำเนินการสำรวจห้างร้านเพื่อเสนอราคา ธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด พิจารณาคัดเลือก ธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด ขออนุมัติซื้อ ธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด ทดลองใช้งาน ธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด ประเมินผลการปฏิบัติงาน ธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
30 เมษายน 2549  สิ้นสุด 3. ดำเนินการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
1 พฤษภาคม 2549  4. สรุปงานโครงการ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
1 พฤษภาคม 2549  4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงชุมชนทุกพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง ฝ่ายธุรการ      
1 พฤษภาคม 2549  1. เบิกใช้พัสดุในงานต่าง ๆ ของฝ่าย ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
1 พฤษภาคม 2549  1. บรรจุครูไทย งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
1 พฤษภาคม 2549  2. บรรจุครูชาวต่างประเทศ งานท มิส  จินตนา    สุชนรุจิระ
1 พฤษภาคม 2549  1. จัดซื้อของเพื่อเยี่ยมไข้กรณีเจ็บไข้ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
1 พฤษภาคม 2549  2. จัดซื้อพวงหรีดกรณีมีการสูญเสีย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
1 พฤษภาคม 2549  3. จัดทำการ์ด ช่อดอกไม้ หรือของที่ระลึกสำหรับเทศกาลต่าง ๆ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
1 พฤษภาคม 2549  1. รับรองแขกของโรงเรียน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
1 พฤษภาคม 2549  2. ร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือชุมชน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
1 พฤษภาคม 2549  1. การรับหนังสือเข้า งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
1 พฤษภาคม 2549  2. การส่งหนังสือ งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
1 พฤษภาคม 2549  1. ออกเอกสารทางการเรียน งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  พลอยมาดา    วิญญาสุข
4 พฤษภาคม 2549  3. จัดทำบัตรประจำตัวครูให้เป็นปัจจุบัน งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
5 พฤษภาคม 2549  สิ้นสุด 4. สรุปงานโครงการ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
15 พฤษภาคม 2549  1. ดำเนินการด้านการเผยแพร่ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
15 พฤษภาคม 2549  2. ติดต่อประสานงานกับนักข่าวเพื่อให้มาทำข่าว งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
15 พฤษภาคม 2549  1. ประสานงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ของราชการให้กับครูทุกคนในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  บวรรัตน์    ชัยสุริยา
20 พฤษภาคม 2549  1. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
25 พฤษภาคม 2549  1. ดำเนินการติดต่อติดต่อประสานงาน ฝ่ายธุรการ ( ม.บวรรัตน์ ชัยสุริยา ) มาสเตอร์  บวรรัตน์    ชัยสุริยา
28 พฤษภาคม 2549  2. สำเนาเอกสาร ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
1 มิถุนายน 2549  พิธีไหว้ครู ประจำปี 2549 ห้องประชุมตึกวัชรสมโภช มาสเตอร์  มงคล    ศรีคง (ออกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558)
1 มิถุนายน 2549  ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ห้องประชุมตึกวัชรสมโภช มาสเตอร์  กำจาย    จาบทอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)
2 มิถุนายน 2549  สิ้นสุด 3. จัดทำบัตรประจำตัวครูให้เป็นปัจจุบัน งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
15 มิถุนายน 2549  2. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนที่เปลี่ยนระดับชั้น งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
15 มิถุนายน 2549  4. จัดทำป้ายแนะนำบุคลากรครูบริเวณศาลาไทย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
15 มิถุนายน 2549  1. ทำหนังสือขอศึกษาดูงาน ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
26 มิถุนายน 2549  2. แจกประกาศนียบัตร งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  พลอยมาดา    วิญญาสุข
15 กรกฎาคม 2549  สิ้นสุด 4. จัดทำป้ายแนะนำบุคลากรครูบริเวณศาลาไทย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
28 กรกฎาคม 2549  สิ้นสุด 1. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
28 กรกฎาคม 2549  สิ้นสุด 2. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนที่เปลี่ยนระดับชั้น งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
12 สิงหาคม 2549  2. ศึกษาดูงาน ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
15 ตุลาคม 2549  3. เก็บรวบรวมภาพข่าวลงในสมุดภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
8 มกราคม 2550  1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาฯ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
15 มกราคม 2550  สิ้นสุด 1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาฯ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
31 มกราคม 2550  สิ้นสุด 1. ทำหนังสือขอศึกษาดูงาน ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
28 กุมภาพันธ์ 2550  สิ้นสุด 1. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
15 มีนาคม 2550  สิ้นสุด 2. ศึกษาดูงาน ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
1 เมษายน 2550  สิ้นสุด 3. เก็บรวบรวมภาพข่าวลงในสมุดภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
28 เมษายน 2550  สิ้นสุด 1. จัดพิมพ์ งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  จิรวรรณ    สายธารทิพย์
28 เมษายน 2550  สิ้นสุด 2. สำเนาเอกสาร ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
28 เมษายน 2550  สิ้นสุด 1. ดำเนินการติดต่อติดต่อประสานงาน ฝ่ายธุรการ ( ม.บวรรัตน์ ชัยสุริยา ) มาสเตอร์  บวรรัตน์    ชัยสุริยา
28 เมษายน 2550  สิ้นสุด 1. ประสานงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ของราชการให้กับครูทุกคนในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  บวรรัตน์    ชัยสุริยา
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงชุมชนทุกพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง ฝ่ายธุรการ      
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 1. เบิกใช้พัสดุในงานต่าง ๆ ของฝ่าย ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 1. บรรจุครูไทย งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  คนึงนุช    พุ่มแจ้ง
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 2. บรรจุครูชาวต่างประเทศ งานท มิส  จินตนา    สุชนรุจิระ
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 1. ดำเนินการด้านการเผยแพร่ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 2. ติดต่อประสานงานกับนักข่าวเพื่อให้มาทำข่าว งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 1. จัดซื้อของเพื่อเยี่ยมไข้กรณีเจ็บไข้ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 2. จัดซื้อพวงหรีดกรณีมีการสูญเสีย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 3. จัดทำการ์ด ช่อดอกไม้ หรือของที่ระลึกสำหรับเทศกาลต่าง ๆ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 1. รับรองแขกของโรงเรียน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 2. ร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือชุมชน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ      
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 1. การรับหนังสือเข้า งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 2. การส่งหนังสือ งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ มาสเตอร์  นิรุด    แดงสมุทร
30 เมษายน 2550  สิ้นสุด 1. ออกเอกสารทางการเรียน งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  พลอยมาดา    วิญญาสุข
14 ตุลาคม 2550  สิ้นสุด 2. แจกประกาศนียบัตร งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ มิส  พลอยมาดา    วิญญาสุข