Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานอนามัยโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
22 พฤษภาคม 2557  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
22 พฤษภาคม 2557  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
22 พฤษภาคม 2557  3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
22 พฤษภาคม 2557  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha      
22 พฤษภาคม 2557  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
22 พฤษภาคม 2557  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
22 พฤษภาคม 2557  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
22 พฤษภาคม 2557  3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
22 พฤษภาคม 2557  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
22 พฤษภาคม 2557  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
1 มิถุนายน 2557  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha      
1 มิถุนายน 2557  2.1 สำรวจยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลตามรายการ ห้องพยาบาล      
1 มิถุนายน 2557  2.1 สำรวจยา เวขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลตามรายการ Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
1 มิถุนายน 2557  2.2 ทำรายการแจ้งความจำนงขอจัดซื้อตามรายการ Assumption College Sriracha      
1 มิถุนายน 2557  2.2 ทำรายการแจ้งความจำนงขอจัดซื้อตามรายการ Assumption College Sriracha      
1 มิถุนายน 2557  2.3 เสนอขออนุมัติซื้อตามขั้นตอน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
30 มิถุนายน 2557  สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
1 ตุลาคม 2557  3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
1 พฤศจิกายน 2557  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
23 กุมภาพันธ์ 2558  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
10 มีนาคม 2558  1.1 ประชุมชี้แจงขั้นตอน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
12 มีนาคม 2558  1.2กำหนดการดำเดินงาน Assumption College Sriracha มิส  ปราณี    ณ สงขลา
12 มีนาคม 2558  1.1ประชุม Assumption College Sriracha มิส  ปราณี    ณ สงขลา
12 มีนาคม 2558  ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha มิส  ปราณี    ณ สงขลา
12 มีนาคม 2558  ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha มิส  ปราณี    ณ สงขลา
12 มีนาคม 2558  2.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพงานอนามัย Assumption College Sriracha มิส  ปราณี    ณ สงขลา
17 มีนาคม 2558  สิ้นสุด 1.2กำหนดการดำเดินงาน Assumption College Sriracha มิส  ปราณี    ณ สงขลา
17 มีนาคม 2558  สิ้นสุด 1.1ประชุม Assumption College Sriracha มิส  ปราณี    ณ สงขลา
17 มีนาคม 2558  สิ้นสุด ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha มิส  ปราณี    ณ สงขลา
17 มีนาคม 2558  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha มิส  ปราณี    ณ สงขลา
17 มีนาคม 2558  สิ้นสุด 2.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพงานอนามัย Assumption College Sriracha มิส  ปราณี    ณ สงขลา
18 มีนาคม 2558  สิ้นสุด 1.1 ประชุมชี้แจงขั้นตอน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
29 มีนาคม 2558  สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
1 เมษายน 2558  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
1 เมษายน 2558  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
1 เมษายน 2558  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
3 เมษายน 2558  4.1 สรุป รายงานผลการดำเนินง่าน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
5 เมษายน 2558  3.1 เก็บแบบสอบถาม Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
17 เมษายน 2558  3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
30 เมษายน 2558  สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
30 เมษายน 2558  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
30 เมษายน 2558  สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
4 พฤษภาคม 2558  1.2กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
4 พฤษภาคม 2558  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
26 มิถุนายน 2558  สิ้นสุด 1.2กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
30 มีนาคม 2559  สิ้นสุด 2.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
31 มีนาคม 2559  สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
31 มีนาคม 2559  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
31 มีนาคม 2559  4. สรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
1 เมษายน 2559  สิ้นสุด 4.1 สรุป รายงานผลการดำเนินง่าน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
29 เมษายน 2559  สิ้นสุด 3.1 เก็บแบบสอบถาม Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
1 พฤษภาคม 3058  2.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน Assumption College Sriracha มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ