Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
0 00 543  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha        
1 มีนาคม 2561  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล Assumption College Siracha        
1 มีนาคม 2561  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Siracha        
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 พฤษภาคม 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 พฤษภาคม 2561  3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 พฤษภาคม 2561  4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha        
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มาสเตอร์  เอกณัฐ    กาลกรณ์สุรปราณี
1 พฤษภาคม 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มาสเตอร์  เอกณัฐ    กาลกรณ์สุรปราณี
1 พฤษภาคม 2561   Assumption College Siracha  มาสเตอร์  เอกณัฐ    กาลกรณ์สุรปราณี
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มาสเตอร์  เอกณัฐ    กาลกรณ์สุรปราณี
1 พฤษภาคม 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มาสเตอร์  เอกณัฐ    กาลกรณ์สุรปราณี
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มิส  ชลทิชา    ต่อจรัส
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha        
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มาสเตอร์  สุจินต์    ศรชัย
1 พฤษภาคม 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มาสเตอร์  สุจินต์    ศรชัย
1 พฤษภาคม 2561   Assumption College Siracha  มาสเตอร์  สุจินต์    ศรชัย
1 พฤษภาคม 2561  3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน Assumption College Siracha        
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มิส  อิงอร    ประยูรญาติ
1 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มิส  สุภาภรณ์    พรรัตนกิจกุล
14 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
14 พฤษภาคม 2561  1.1 ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
14 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
14 พฤษภาคม 2561   1.1 วางแผนการดําเนินโครงการพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการเข้าศึกษาดูงาน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
14 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
14 พฤษภาคม 2561  1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  1.3 ดำเนินการตามงาน/โครงการ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  1.2 เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานหลัก/ร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.1 ภาระงานประจำ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.1.1 สร้างคุณลักษณะนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.1.2 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.2.1 จัดห้องสมุดให้มีบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.1.3 งานบรรณารักษ์อาสา ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.2.2 จัดหา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.2.3 จัดหา จัดซื้อสื่อสารสนเทศ และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.2.4 งานซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้/เกณฑ์ (ร่วม) ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.4 ภาระงานสู่มาตรฐานสากล ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.5 โครงการ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.5.3 โครงการ ACS e-Library ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.5.5 โครงการปรับปรุงห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.6 ภาระงานตามยุทธศาสตร์มูลนิธิ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
16 พฤษภาคม 2561  2.7 ภาระงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
21 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
21 พฤษภาคม 2561  1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
22 พฤษภาคม 2561  2. ขั้นดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา        
22 พฤษภาคม 2561  2.1 ติดต่อประสานงานกับบริษัท นำเสนอ e-Library เพื่อคัดเลือก ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
22 พฤษภาคม 2561  2.2 เสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา        
28 พฤษภาคม 2561  1.2 ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานด้านห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
30 พฤษภาคม 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
31 พฤษภาคม 2561  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
31 พฤษภาคม 2561  3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
1 มิถุนายน 2561  2.5.2 โครงการหนังสือมือสองเพื่อพี่และน้องแบ่งปันกันอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
1 มิถุนายน 2561  2.3 ดำเนินการระบบ e-Library 2 ส่วน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
1 มิถุนายน 2561  2. ขั้นดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
1 มิถุนายน 2561  2.1 ติดต่อประสานงานกับบริษัท/ร้านค้าเสนอราคาเพื่อคัดเลือก ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
1 มิถุนายน 2561  2.2 เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  สุนิสา    อวยพรชัยสกุล
1 มิถุนายน 2561  2.3 งานจัดซื้อดำเนิการ จัดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา        
1 มิถุนายน 2561  2.4 ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด ห้องสมุดแต่ละระดับชั้น        
1 มิถุนายน 2561  1.ขั้นวางแผน Assumption College Siracha        
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561   Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561  3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน Assumption College Siracha        
1 มิถุนายน 2561  4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  สุภาภรณ์    พรรัตนกิจกุล
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  สุภาภรณ์    พรรัตนกิจกุล
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  สุภาภรณ์    พรรัตนกิจกุล
1 มิถุนายน 2561  2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมทุกระดับชั้น Assumption College Siracha  มิส  สุภาภรณ์    พรรัตนกิจกุล
1 มิถุนายน 2561  3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน Assumption College Siracha  มาสเตอร์  เอกณัฐ    กาลกรณ์สุรปราณี
1 มิถุนายน 2561  3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน Assumption College Siracha  มาสเตอร์  เอกณัฐ    กาลกรณ์สุรปราณี
1 มิถุนายน 2561  4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา Assumption College Siracha  มาสเตอร์  เอกณัฐ    กาลกรณ์สุรปราณี
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561   Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561  3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561   Assumption College Siracha  มาสเตอร์  เอกณัฐ    กาลกรณ์สุรปราณี
1 มิถุนายน 2561  3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน Assumption College Siracha  มาสเตอร์  เอกณัฐ    กาลกรณ์สุรปราณี
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  ชลทิชา    ต่อจรัส
1 มิถุนายน 2561   Assumption College Siracha  มิส  ชลทิชา    ต่อจรัส
1 มิถุนายน 2561  3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน Assumption College Siracha  มิส  ชลทิชา    ต่อจรัส
1 มิถุนายน 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha        
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561   Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha        
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  อิงอร    ประยูรญาติ
1 มิถุนายน 2561   Assumption College Siracha  มิส  อิงอร    ประยูรญาติ
1 มิถุนายน 2561  3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน Assumption College Siracha  มิส  อิงอร    ประยูรญาติ
1 มิถุนายน 2561  4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา Assumption College Siracha  มิส  อิงอร    ประยูรญาติ
1 มิถุนายน 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561  1. ขั้นวางแผน Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 มิถุนายน 2561   Assumption College Siracha  มิส  สายทิพย์    สวัสดิกูล
1 2 3