Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น 3 ดาวบูรพา งานสายสัมพันธ์ 3 โรงเรียน ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา รายชื่อ"ครูดีเด่น 3 ดาวบูรพา"
 

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นสามดาวบูรพา ประจำปีการศึกษา 2554  ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู 3 โรงเรียน  ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 นี้   ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ระดับปฐมวัย                               มิสสุรางรัตน์  แบมขุนทด

ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.3        มิสจินตนา  กองทอง

ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6        มิสพิศมัย  ธนบดีศรีวิกรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           ม.วิชิต  ตงศิริกุล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       มิสสุจิตรา  ขำประเสริฐพร

ครูสนับสนุนการสอน                  ม.ดนัย  ตรีศาสตร์
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0214 
กรรมการ   ระดับการศึกษาปฐมวัย(วิชาการ)/ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุรางรัตน์    แบมขุนทด (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0110 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จินตนา    กองทอง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0176 
กรรมการ   Array
มิส  พิศมัย    ธนบดีศรีวิกรม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0026 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วิชิต    ตงศิริกุล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0113 
กรรมการ   Array
มิส  สุจิตรา    ขำประเสริฐพร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0014 
กรรมการ   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)/ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ดนัย    ตรีศาสตร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  พโยม    เนาโนนทอง ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุบลรัตน์    ทิวไผ่งาม ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 27 ครั้ง จาก งานบุคลากร
กิจกรรมครูดีศรีอัสสัมชัญ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้