Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2556
 

นวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2556  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรม

ณ  ค่ายลูกเสือลูโดวิโกอัสสัมชัญศรีราชา


รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 5006 
กรรมการ   กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
รองประธานที่ปรึกษา   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
รองประธานที่ปรึกษา   Array 
รองประธานที่ปรึกษา   Array 
รองประธานที่ปรึกษา    
รองประธานที่ปรึกษา   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานที่ปรึกษา   Array
ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0148 
กรรมการ   กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ภวัต    ไพรเลิศ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0096 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    ฝ่ายกิจกรรม ขั้นพื้นฐาน/ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สิทธิชัย    สุทธิผล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0495 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ปรีชา    วรศิลป์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0178 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ภคิน    ธนากูลธัญทิพา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0183 
กรรมการ   กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุวัฒนา    มั่นภาวนา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0254 
กรรมการ   ฝ่ายปกครอง 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วิชัย    โพนทะยาน
มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 30 ครั้ง จาก งานลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้