Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คำสั่งส่งผู้บริหารและบุคลากรครูร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี 12-20 มีนาคม 2557
 

คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ที่ 251 / 2556

ผู้บริหารและบุคลากรครูร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอืตาลี  ประจำปีการศึกษา 2556

ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 12-20 มีนาคม 2557


รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 5002 
กรรมการ   กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array
ภราดา  เลอชัย    ลวสุต
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 5004 
กรรมการ   กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0135 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เดชา    ขันธจิตต์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0161 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    ฝ่ายกิจกรรม ขั้นพื้นฐาน/ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นิวัฒน์    พูลสวัสดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0093 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุพัตรา    ราชกิจ
มิส  สุริยา    หัตถกิจ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุบลรัตน์    ทิวไผ่งาม ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 30 ครั้ง จาก งานบุคลากร

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้