Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คำสั่งส่งผู้บริหารและบุคลากรครูร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี 12-20 มีนาคม 2557

 

คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ที่ 251 / 2556

ผู้บริหารและบุคลากรครูร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอืตาลี  ประจำปีการศึกษา 2556

ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 12-20 มีนาคม 2557

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 5002 
กรรมการ   กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array
  ภราดา  เลอชัย    ลวสุต
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 5004 
กรรมการ   กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0135 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มาสเตอร์  เดชา    ขันธจิตต์
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0161 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม ขั้นพื้นฐาน/ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มาสเตอร์  นิวัฒน์    พูลสวัสดิ์
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0093 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มิส  สุพัตรา    ราชกิจ
  มิส  สุริยา    หัตถกิจ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุบลรัตน์    ทิวไผ่งาม ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 211 ครั้ง จาก งานบุคลากร

  0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้