Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คืนบัตรซื้ออาหาร
 
          เนื่องจากใกล้จะปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจำหน่ายอาหารที่อาคารโภชนาคารศักดา  กิจเจริญ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบว่าโรงเรียนจะเปิดบริการแลกเงินคืนจากบัตรเงินสดที่ใช้บริการ โดยสามารถแลกคืนได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2558 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินดังกล่าว
                                                                                                                      ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                   มิสปสุตา  โอษฐ์จันทร์ศรี
                                                                                                                   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการ
 
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
มิส  ดร.ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี
มิส  ศิริรัตน์    กังศิริกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
มิส  นิสา    ศรีวิไล
มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
มิส  จีราภรณ์    ดีประเสริฐ
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา
มิส  ฤชวี    พัคค์สุนทร
มิส  สุภาวดี    เสือวงษ์
มิส  สมพร    เสือวงค์
มิส  จีราภรณ์    ดีประเสริฐ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 66 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริการ

จำหน่ายอาหารให้บุคลากรภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน