Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมพนักงานฝ่ายบริการ
 

งานบุคลากรและฝ่ายบริการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ขอเชิญพนักงานฝ่ายบริการทุกท่านประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในวันเสาร์ที่ 7  มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลงานการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2557

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
มิส  ประภารัตน์    อู่อรุณ
มิส  ดร.ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี
มิส  ศิริรัตน์    กังศิริกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
มิส  นิสา    ศรีวิไล
มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
มิส  จีราภรณ์    ดีประเสริฐ
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา
มิส  ฤชวี    พัคค์สุนทร
มาสเตอร์  ศรายุทธ    อุดม
มิส  สมพร    เสือวงค์
มิส  จีราภรณ์    ดีประเสริฐ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 75 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริการ

บริหารจัดการงานโภชนาการของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน