Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมเชิงปฏิบัติการ พนักงานฝ่ายบริการ
 

คณะกรรมการฝ่ายบริการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน"  ให้กับพนักงานฝ่ายบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องฝีมือแรงงาน ความปลอดภัย ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
มิส  ดร.ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี
มิส  ศิริรัตน์    กังศิริกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
มิส  นิสา    ศรีวิไล
มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
มิส  จีราภรณ์    ดีประเสริฐ
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา
มิส  ฤชวี    พัคค์สุนทร
มิส  สุภาวดี    เสือวงษ์
มิส  สมพร    เสือวงค์
มิส  จีราภรณ์    ดีประเสริฐ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน