Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งเตือนบุคลากรเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
 

               งานอนามัยโรงเรียน  ฝ่ายบริการ  ร่วมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  จะจัดโครงการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ  แก่บุคลากรที่มีอายุ 20 - 50  ปี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ  ณ อาคารโอเซ่  ในวันพฤหัสบดีที่ 26  มีนาคม  2558   เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

               จึงขอเชิญบุคลากรกลุ่มดังกล่าว  เข้ารับบริการได้ตามวัน และเวลาที่กำหนด


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 5004 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานที่ปรึกษา   Array 
รองประธานที่ปรึกษา   Array 
กรรมการ   Array
ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0623 
กรรมการ   ฝ่ายบริการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ดร.ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0483 
กรรมการ   ฝ่ายบริการ 
กรรมการ   Array
มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 6036 
กรรมการ   Array
มิส  ปราณี    ณ สงขลา
มิส  ปราณี    ณ สงขลา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 69 ครั้ง จาก งานอนามัยโรงเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน