Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะกรรมการฝ่ายบริการ ประชุมพิจารณาเปิดซองการประมูลร้านค้า
 

ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต และคณะกรรมการฝ่ายบริการประชุมพิจารณาเปิดซองประมูลร้านค้า วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมฝ่ายนักเรียนประจำ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
มิส  ดร.ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี
มิส  ศิริรัตน์    กังศิริกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
มิส  นิสา    ศรีวิไล
มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
มิส  จีราภรณ์    ดีประเสริฐ
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา
มิส  ฤชวี    พัคค์สุนทร
มิส  สุภาวดี    เสือวงษ์
มิส  สมพร    เสือวงค์
มิส  จีราภรณ์    ดีประเสริฐ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 96 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริการ

บริหารจัดการงานโภชนาการของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน