Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คืนบัตรซื้ออาหาร
 

งานร้านค้า ฝ่ายบริการ แจ้งเตือนให้ทุกท่านทราบ เรื่องการแลกคืนบัตรซื้ออาหาร ที่อาคารโภชนาคารศักดา กิจเจริญ  ภายในวันที่ 27  เมษายน 2558 หากเลยระยะเวลาที่กำหนดทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
มิส  ดร.ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี
มิส  ศิริรัตน์    กังศิริกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
มิส  นิสา    ศรีวิไล
มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
มิส  จีราภรณ์    ดีประเสริฐ
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา
มิส  ฤชวี    พัคค์สุนทร
มิส  สุภาวดี    เสือวงษ์
มิส  สมพร    เสือวงค์
มิส  จีราภรณ์    ดีประเสริฐ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 71 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริการ

บริหารจัดการงานโภชนาการของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน