Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป
 

ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561   วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561   ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ  เวลา 09.30 น. ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 5004 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 6040 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 6041 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ฤชวี    พัคค์สุนทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0483 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 6101 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อานันท์    เตชะดี (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 6044 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุภาวดี    เสือวงษ์
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา ผู้แจ้งข่าว
มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 128 ครั้ง จาก งานร้านค้า

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน