Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมสุขาภิบาลกับการประกอบอาหาร
 

งานร้านค้า  ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดอบรมสุขาภิบาลกับการประกอบอาหาร ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจมาตรฐานและคุณภาพอาหารจากกองสาธารณสุข  วันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 น.   ณ ห้องประชุมอัสสัมชัญไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 5004 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 6040 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 6044 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุภาวดี    เสือวงษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 6101 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อานันท์    เตชะดี (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุบลรัตน์    ทิวไผ่งาม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 106 ครั้ง จาก งานร้านค้า

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน