Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียงและตึกเซนต์แมรี่ พร้อมเนื้อหาการสอบ
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  สอบระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562  พร้อมเนื้อหาการสอบในแต่ละวิชา เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบในครั้งนี้ ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0218 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นันทา    ลีนะเปสนันท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0211 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อัฉราวดี    ทองขาว
มิส  มนัสนันท์    เนื่องสมศรี ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุบลรัตน์    ทิวไผ่งาม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 763 ครั้ง จาก งานวัดและประเมินผล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน