Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของปีการศึกษา 2561ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0218 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นันทา    ลีนะเปสนันท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0204 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุภาภรณ์    พรรัตนกิจกุล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0392 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ตฤณ    โกมลธนกิจ
มิส  มนัสนันท์    เนื่องสมศรี ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1506 ครั้ง จาก งานวัดและประเมินผล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน