Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การขอทุนการศึกษาโดนาเซียง ประจำปีการศึกษา 2562
 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ได้ประสบความเดือดร้อน ให้ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จึงได้จัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีเกณฑ์การให้ทุนและแบบเสนอประวัติเพื่อขอรับทุนการศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

หมายเหตุ    ส่งเอกสารไม่เกิน วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ มิสแสงเดือน กิจบำรุง แผนกการเงินไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มิส  แสงเดือน    กิจบำรุง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 485 ครั้ง จาก บริหารแผนกการเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน