Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
 

               โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา  ได้จัดโครงการเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่ตลอดทุกปี  ในระหว่างวันที่ 13 - 14 และ 20 - 21  มิถุนายน  2562  ณ ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา  โดยการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4  สายพันธุ์เป็นประจำทุกปี  เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคดังกล่าว  แก่นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับนักเรียนปฐมวัย ผู้ปกครองสามารถพาเข้าร่วมโครงการที่โรงเรียนได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาตามตารางที่กำหนด หรือพานักเรียนไปเข้ารับบริการที่แผนกกุมารเวช ร.พ.สมิติเวช ศรีราชา อาคาร C ชั้นที่ 2 ในราคา 720 บาท ต่อ 1เข็ม  ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. – 18.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                หากผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้  ดังนี้  คือ                                           #  ช่องทางที่ 1  :  ชำระเงินจำนวน 550  บาท  ผ่านธนาคารกรุงไทย  หมายเลขบัญชี 208 - 1 - 44110 - 1   แล้วจึงสแกนเข้าคิวอาร์โค้ดที่อยู่ในจดหมาย  เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลของนักเรียนในระบบให้ครบสมบูรณ์(ไม่ต้องส่งใบตอบรับด้านล่างคืนครูประจำชั้น)  ภายในวันศุกร์ที่ 31  พ.คฺ.  62 นี้            #  ช่องทางที่ 2  :  ชำระเงินและส่งใบตอบรับผ่านครูประจำชั้น  โดยการกรอกข้อมูลในใบตอบรับด้านล่างพร้อมแนบเงินจำนวน 550 บาท ต่อ 1 เข็ม  ภายในวันอังคารที่ 4  มิ.ย.  62 นี้  ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3
ไฟล์แนบ 4มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 388 ครั้ง จาก งานอนามัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน