Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โครงการ อย.น้อย ACS ประจำปีการศึกษา 2562
 

 งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการ อย.น้อย ACS ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร  เพื่อจะสามารถเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  และสามารถเผยแพร่ความรู้ไปยังเพื่อนนักเรียน และครอบครัวได้

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 5022
ภราดา  จำรัส    แก้วอำคา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 6041 
กรรมการ   Array
มิส  ฤชวี    พัคค์สุนทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 6044 
กรรมการ   Array
มิส  สุภาวดี    เสือวงษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 6040 
กรรมการ   Array
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา ผู้แจ้งข่าว
มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 29 ครั้ง จาก งานร้านค้า

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน