Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คำสั่งต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดห้วยโป่ง 14 ธันวาคม 2548
                                                                       คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
                                                                                ที่ 135 / 2548
                                เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดห้วยโป่ง
                                                  วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
                                                                                  ณ ห้อง ISO
                                                  ************************************************
เพื่อให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดห้วยโป่ง จำนวน 13 คน ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2548
เวลา 09.00 – 12.00 น. เรื่อง การจัดทำเอกสารโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา เพื่อให้การต้อนรับดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคลากรดำเนินการ ดังนี้

ประธานอำนวยการ ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการ

รองประธาน ภราดาเลอชัย  ลวสุต ครูใหญ่

กรรมการดำเนินการ ม.กำจาย  จาบทอง มิสนันทา  ลีนะเปสนันท์
                                                                ม.ธนา  วังกุ่ม มิสสุวัฒนา  มั่นภาวนา
                                                                มิสพันทิพา  ชาเหลา มิสสุณิสา  ดุรงค์พันธ์
มิสกิ่งแก้ว  พงษ์ศิริ

กรรมการด้านที่ 1 - 6 1.  มิสวิไลจิตต์  วังกุ่ม 2.  มิสกมลวรรณ  เจริญเตีย
3.  มิสนิภาภรณ์  เวียงพระปรก 4.  มิสพิศมัย  ธนบดีศรีวิกรม
5.  มิสศศิธร  ไพรเลิศ 6.  มิสนงคราญ  ศิริศักดิ์

ของที่ระลึก มิสปุณณาสา  ธรรมสิทธิ์ งานประชาสัมพันธ์
มิสลักขณา  ตอพล งานประชาสัมพันธ์

จัดเตรียมสถานที่ ม.อนุชา  มงคลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการ
ม.ธวัช  ทองคงเหย้า งานอาคารสถานที่

อาหาร มิสจีราภรณ์  ดีประเสริฐ งานโภชนาการ

โสตทัศนูปกรณ์ ม.สุภาพ  ชื่นใจ หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

ถ่ายภาพ มิสมยุรี  จายนียโยธิน งานโสตทัศนูปกรณ์

                                                                    สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2548
                                                                            ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย
                                                                                  ผู้อำนวยการ
รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     
มิส  กมลวรรณ    เจริญเตีย
มิส  นิภาภรณ์    เวียงพระปรก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
มิส  พิศมัย    ธนบดีศรีวิกรม
     
มิส  นงคราญ    ศิริศักดิ์
มิส  กรกมล    นุชศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 37 ครั้ง จาก

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้