เจ้าหน้าที่กองสาธาณสุขดูสถานที่ผลิตน้ำดื่ม
(22/มีนาคม/2560 ::
จาก งานร้านค้า)      
ขอแสดงความเสียใจกับ นางสาว ดาว พูลเพิ่ม ที่ได้สูญเสียมารดา
(16/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบุคลากร)      
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 11/2559
(08/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)      
ประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
(07/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบัญชีและงบประมาณ)      
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดลวสุต
(01/มีนาคม/2560 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยี)      
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
(01/มีนาคม/2560 ::
จาก คณะกรรมการงานวิชาการ)      
ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2559
(01/มีนาคม/2560 ::
จาก คณะกรรมการงานวิชาการ)