งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในโรงเรียน
(21/มีนาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)      
งานซ่อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ในโรงเรียน
(19/มีนาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)      
งานเก็บรักษาทำความสะอาดพัดลมในโรงเรียน
(16/มีนาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)      
งานขนย้ายตำราเรียนเตรียมความพร้อมจำหน่ายประจำปีการศึกษา 2561
(16/มีนาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)      
งานจัดเตรียมสถานที่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560
(16/มีนาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)      
งานสำรวจสภาพทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์ชำรุดในห้องเรียนประจำปีการศึกษา2560
(14/มีนาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)      
ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือครูและนักเรียนประจำ
(13/มีนาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)