Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2557

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานทุนการศึกษา
  งานตรวจสอบ
  งานจัดซื้อ พัสดุและทรัพย์สิน
  งานบัญชีและงบประมาณ
  งานการเงิน
  งานโสตทัศนูปกรณ์
  งานรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์
  งานวารสารและสิ่งพิมพ์
  งานทะเบียนนักเรียน
  งานทะเบียนบุคลากร
  งานสารสนเทศ
  งานสารบรรณ
  งานรับสมัครนักเรียนใหม่
  งานประสานสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่า
  งานบริหารแผนกการเงิน
  งานบริหารแผนกธุรการ
  งานประชาสัมพันธ์
  งาน stationery
  คณะกรรมการ
 

ประธานกรรมการ

มิส  อิศญาณ์    แดงสมุทร
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม