อัลบัมภาพที่ 4298    คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 4296    กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
<< Back Next >>