อัลบัมภาพที่ 8100    นักเรียนชั้น ม.6 ศิลป์ภาษา (E4) เข้าร่วมกิจกรรม Summer course ณ สถาบันปัญญาภิวัตน์ (มัธยมศึกษา)
อัลบัมภาพที่ 8098    Holiday Posters' Activity SEP Prathom Summer School 2019 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
<< Back Next >>