[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา: -
อายุงาน: 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2562 กรรมการ งานดูแลหอพักนักเรียนประจำ
2562 ประธานที่ปรึกษา แผนกปฐมวัย
2562 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2561 ประธานที่ปรึกษา งานดูแลหอพักนักเรียนประจำ
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานทุนการศึกษา
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระเบียบวินัยนักเรียน
2558 ประธานที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2558 ประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2558 กรรมการ แผนก MLP
2558 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริการ
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ครูผู้สอน ม.3 0 กำลังตรวจสอบ

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 หลักสูตรระยะสั้น8สัปดาห์ รุ่นที่2/2557 The Language School, Hyderabad,India 07 มี.ค. 2558 - 05 พ.ค. 2558 280 แก้ไข ลบ
2558 การพัฒนาครูยุคใหม่..สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน วิทยากรโดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 " การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก " วิทยากรโดย คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 " แนวทางจัดการศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21 " วิทยากรโดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 " บันได 5 ขั้น สู่การเรียนรู้มาตรฐานสากล" ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 " การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ " วิทยากรโดย คุรเสริมพันธ์ สุทธิธานี นักวิชาการ,อาจารย์พิเศษ,ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก ณ ้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคาร์วัชรสมโภช 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 7 แก้ไข ลบ
2558 การพัฒนาครูยุคใหม่..สู่การสร้างระเบียบวินัยที่ยั่งยืน" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 แก้ไข ลบ
2558 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และการสร้างแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 18 ส.ค. 2557 - 19 ส.ค. 2557 14 แก้ไข ลบ
2558 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 31 พ.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2558 อบรมคุณธรรม จริยธรรมของครู ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 26 เม.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2558 สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2558 เรื่องการพัฒนาครูยุคใหม่ สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 18 แก้ไข ลบ
2558 ปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ยุวลัยเเซนต์หลุยส์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 30 พ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558 14 แก้ไข ลบ
2558 อบรมผู้ฝึกสอน ( Coaches Clinic ) โครงการฝึกอบรมเยาวชนนานาชาติ เพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล "จูเนียร์ NBA นำเสนอโดย โฟร์โมสต์" โรงเรียนนานาชาติ NIST ( New International School Thailand ) 06 มิ.ย. 2558 - 07 มิ.ย. 2558 16 แก้ไข ลบ
2558 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 06 พ.ค. 2554 - 07 พ.ค. 2554 14 แก้ไข ลบ
2558 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 15 ต.ค. 2554 8 แก้ไข ลบ
2558 การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 10 ต.ค. 2555 6 แก้ไข ลบ
2558 อบรมธรรมะพัฒนาจิต วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 16 ต.ค. 2555 - 18 ต.ค. 2555 18 แก้ไข ลบ
2558 สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2558 เรื่องการพัฒนาครูยุคใหม่ สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 18 แก้ไข ลบ
2558 ปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ยุวลัยเเซนต์หลุยส์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 30 พ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558 14 แก้ไข ลบ
2558 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 มิ.ย. 2558 - 27 มิ.ย. 2558 7 แก้ไข ลบ
2558 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬา การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C - Licence การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 18 ม.ค. 2554 - 31 ม.ค. 2554 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการบัคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานข้อมูลระบบ PSIS ห้องประชุมอัลเบริต์ อาคารโอเซ่ 27 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 16 แก้ไข ลบ
2558 อบรมการใช้โปรแกรม Mas school ห้องประชุมออกัสติน 13 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2558 3 แก้ไข ลบ
2558 การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง..สู่ครู TPCK ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 11 ก.ค. 2558 - 11 ก.ค. 2558 7 แก้ไข ลบ
2558 การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง..สู่ครู TPCK ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 11 ก.ค. 2558 - 11 ก.ค. 2558 7 แก้ไข ลบ
2558 ระบบการนิเทศการสอน ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 06 มิ.ย. 2558 - 07 มิ.ย. 2558 14 แก้ไข ลบ
2558 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 มิ.ย. 2558 - 27 มิ.ย. 2558 7.5 แก้ไข ลบ
2558 พลังเชิงบวก สู่เป้าหมายคุณภาพงานวิชาการ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จังหวัดชลบุรี 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14 แก้ไข ลบ
2558 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 มิ.ย. 2558 - 27 มิ.ย. 2558 ึ7 แก้ไข ลบ
2558 อบรม swis ครูใหม่ ตึกเซนต์หลุยส์ ตึกเซนต์หลุยส์ 17 ก.ค. 2558 - 17 ก.ค. 2558 2 แก้ไข ลบ
2558 อบรมปฏิบัติการเชิงลึก การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA Saint Charies 08 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2558 ทำงานอย่างไรให้มีความสุข ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 29 เม.ย. 2554 8 แก้ไข ลบ
2558 บทบาทครูศตวรรษที่21 โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี 07 มี.ค. 2558 - 07 มี.ค. 2558 9 แก้ไข ลบ
2558 ชวนครูวิทย์มาคิดให้work เทคโนโลยีชลบุรี 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 9 แก้ไข ลบ
2558 การอบรม G PAS 5 Steps ห้องประชุมตึกเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 20 มิ.ย. 2558 - 20 มิ.ย. 2558 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรมการโพสต์ข่าว อัลบั้มภาพ ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 17 ก.ค. 2558 - 17 ก.ค. 2558 1.30 แก้ไข ลบ
2558 ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ สู่โรงเรียน ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล ตึกโอเซ่ 21 เม.ย. 2558 2 แก้ไข ลบ
2558 การใช้งานโปรแกรม Active board ณ ห้องเรียนชั้น ป.6B ตึกมงฟอร์ต 21 เม.ย. 2558 2 แก้ไข ลบ
2558 ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ สู่โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล อาคารโอเซ่ 21 เม.ย. 2558 2 แก้ไข ลบ
2558 การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 18 แก้ไข ลบ
2558 ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ สู่โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล อาคารโอเซ่ 21 เม.ย. 2558 2 แก้ไข ลบ
2558 การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ห้องประชุมหลุยส์ชาแนล อาคารวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 18 แก้ไข ลบ
2558 พลังเชิงบวกสู่เป้าหมายคุณภาพงานวิชาการ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จังหวัดชลบุรี 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 2 วัน แก้ไข ลบ
2558 อบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 มิ.ย. 2558 ุ6.30 แก้ไข ลบ
2558 อบรมกรรมการนิเทศภายใน ห้องประชุมอัลเบิร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 06 มิ.ย. 2558 - 07 มิ.ย. 2558 16 แก้ไข ลบ
2558 สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 ตึกวัชสมโภชน์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 16 แก้ไข ลบ
2558 การอบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ควบคู่การประเมินตามสภาพจริง ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 ก.พ. 2558 6.30 แก้ไข ลบ
2558 การใช้งานโปรแกรม Active board ห้องเรียนชั้นป.6B ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 21 เม.ย. 2558 - 21 เม.ย. 2558 2 แก้ไข ลบ
2558 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการะบวนการ GPAS 5 Steps ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 มิ.ย. 2558 - 27 มิ.ย. 2558 8 แก้ไข ลบ
2558 การพัฒนาครูยุคใหม่ สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 แก้ไข ลบ
2558 การพัฒนาครูยุคใหม่ สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 แก้ไข ลบ
2558 พลังเชิงบวกสู่เป้าหมายคุณภาพงานวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 แก้ไข ลบ
2558 การใช้งานระบบการนำส่งเงินสะสม และเงินสมทบ Online ผ่านระบบอินเตอร์เน็ม Web Applicatiom กระทรวงศึกษาธิการ 21 ก.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2558 3 แก้ไข ลบ
2558 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงแรมชลอินเตอร์ ต.บางปลาสร้อย อ. เมือง จ. ชลบุรี 11 ก.ค. 2558 - 11 ก.ค. 2558 6 แก้ไข ลบ
2558 การอบรมพัฒนาภาวะผู้นำ สู่ 2015 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 25 ก.ค. 2558 - 25 ก.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2559 ศูนย์นันทนาการเซนคาเบียส นนทบุรี 25 ก.ค. 2558 - 26 ก.ค. 2558 16 แก้ไข ลบ
2558 การอบรมและดูแลเด็กไทยยุคใหม่ให้มีระเบียบ โรงแรมเดอะธารารีสอร์ท 25 ก.ค. 2558 - 26 ก.ค. 2558 16 แก้ไข ลบ
2558 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 มิ.ย. 2558 - 27 มิ.ย. 2558 ึ7 แก้ไข ลบ
2558 อบรม swis ครูใหม่ ตึกเซนต์หลุยส์ 17 ก.ค. 2558 - 17 ก.ค. 2558 2 แก้ไข ลบ
2558 นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 กับการก้าวสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 22 ก.ค. 2558 6 แก้ไข ลบ
2558 พลังเชิงบวกสู่เป้าหมายคุณภาพงานวิชาการ โรงแรม Primetime จังหวัดชลบุรี 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 16 แก้ไข ลบ
2558 พลังเชิงบวกสู่เป้าหมายคุณภาพงานวิชาการ Prime Time Hotel Bangsaen 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 19 แก้ไข ลบ
2558 ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูดุกุสู่โรงเรียนประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล ตึกโอเซ่ 21 เม.ย. 2558 - 21 เม.ย. 2558 2 แก้ไข ลบ
2558 การอบรมและดูแลเด็กไทยยุคใหม่ให้มีระเบียบวินัย เดอะธารารีสอร์ทอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี 25 ก.ค. 2558 - 26 ก.ค. 2558 แก้ไข ลบ
2558 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 03 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 แก้ไข ลบ
2558 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 เม.ย. 2558 - 18 เม.ย. 2558 24 แก้ไข ลบ
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนครอบครัวธรรมชาติตามแบบวิถีพระศาสนจักรคาทอลิก อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 24 ก.ค. 2558 - 26 ก.ค. 2558 28 แก้ไข ลบ
2558 ฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา JAVA สํานักบรกิารการศกึษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 04 ก.ค. 2558 - 07 ก.ค. 2558 34 แก้ไข ลบ
2558 พลังเชิงบวกสู่เป้าหมายคุณภาพงานวิชาการ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน ชลบุรี 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 แก้ไข ลบ
2558 ประเทศอื่นเขาสอนSTEMอย่างไร บริษัทนานมีบุคส์ กรุงเทพ 15 ก.ค. 2558 - 15 ก.ค. 2558 6 แก้ไข ลบ
2558 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อผลิตสื่อการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 07 ก.ค. 2558 - 07 ก.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2558 สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558 "การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน" บรรยายเรื่อง"การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก" โดยคุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี และ "แนวทางการจัดการศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 9 แก้ไข ลบ
2558 สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีกากรศึกษา 2558" และ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน /ระเบียบวินัยในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ปีการศึกษา 2558 สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีกากรศึกษา 2558" และ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน /ระเบียบวินัยในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ปีการศึกษา 2558 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2558 สัมมนา พัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "บันได 5 ขั้น สู่การเรียนรู้มาตรฐานสากล" หอประชุมหลุยส์ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 15 พ.ค. 2558 7 แก้ไข ลบ
2558 สัมมนา "การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ GPAS" หอประชุมหลุยส์ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 27 มิ.ย. 2558 7.30 แก้ไข ลบ
2558 โรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรมเอเชียพัทยา ชลบุรี 18 ส.ค. 2556 - 21 ส.ค. 2556 4 วัน แก้ไข ลบ
2558 การเตรียมความพร้อมการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 3 วัน แก้ไข ลบ
2558 การบริหารการศึกษาตามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 04 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 3 วัน แก้ไข ลบ
2558 ค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน จังหวัดมุกดาหาร 01 ธ.ค. 2553 - 06 ธ.ค. 2553 5 วัน แก้ไข ลบ
2558 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 25 มิ.ย. 2554 - 25 มิ.ย. 2554 1 วัน แก้ไข ลบ
2558 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 10 ก.ค. 2554 - 10 ก.ค. 2554 1 วัน แก้ไข ลบ
2558 การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่สามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 19 มิ.ย. 2554 - 19 มิ.ย. 2554 1 วัน แก้ไข ลบ
2558 การประกันคุณภาพในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 05 มิ.ย. 2554 - 05 มิ.ย. 2554 1 วัน แก้ไข ลบ
2558 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 22 มี.ค. 2555 - 25 มี.ค. 2555 4 วัน แก้ไข ลบ
2558 กลยุทธ์การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ: เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน ณ โรงแรม KU HOME 18 ก.ย. 2552 - 18 ก.ย. 2552 1 วัน แก้ไข ลบ
2558 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 23/2553 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 15 ต.ค. 2553 - 17 ต.ค. 2553 3 วัน แก้ไข ลบ
2558 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 8/2556 ณ ค่ายลูกเสือลูโดวีโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 6 วัน แก้ไข ลบ
2558 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "สมองกับการจัดการเรียนรู้" ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 23 พ.ค. 2553 - 30 พ.ค. 2553 2 วัน แก้ไข ลบ
2558 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ จังหวัดกาญจนบุรี 10 มี.ค. 2554 - 13 มี.ค. 2554 3 วัน แก้ไข ลบ
2558 การจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 14 พ.ค. 2555 - 16 พ.ค. 2555 3 วัน แก้ไข ลบ
2558 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 คุรุสภา 16 ม.ค. 2554 30 วัน แก้ไข ลบ
2558 ค่ายวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ (Science Survival Camp in Singapore 2013) ณ ประเทศสิงคโปร์ 24 ต.ค. 2556 - 26 ต.ค. 2556 3 วัน แก้ไข ลบ
2558 นวัตกรรมการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี 09 ต.ค. 2556 - 11 ต.ค. 2556 3 วัน แก้ไข ลบ
2558 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยศาสตร์: การดำเนินการวิจัย ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี 09 ต.ค. 2556 - 11 ต.ค. 2556 3 วัน แก้ไข ลบ
2558 ก้าวทันเทคโนโลยีสู่ AEC: แนวโน้มและรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี 09 ต.ค. 2556 - 11 ต.ค. 2556 3 วัน แก้ไข ลบ
2558 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยศาสตร์: การเขียนและการเผยแพร่ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี 09 ต.ค. 2556 - 11 ต.ค. 2556 3 วัน แก้ไข ลบ
2558 เพลงชีววิทยาสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี 09 ต.ค. 2556 - 11 ต.ค. 2556 3 วัน แก้ไข ลบ
2558 IELTS Preparation Course at Walsall College Walsall College, the United Kingdom 08 มี.ค. 2553 - 30 เม.ย. 2553 2 เดือน แก้ไข ลบ
2558 Organisational Development Program Standford Center for Professional Development, USA 02 พ.ย. 2555 - 10 พ.ย. 2555 1 สัปดาห์ แก้ไข ลบ
2558 โครงการอบรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 8 แก้ไข ลบ
2558 Classical Guitar Teaching Guide Book 5 - 6 สถาบัน Yamaha 05 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 12 แก้ไข ลบ
2558 Classical Guitar Teaching Guide Book 3 - 4 สถาบัน Yamaha 18 พ.ค. 2558 - 19 พ.ค. 2558 12 แก้ไข ลบ
2558 Classical Guitar Teaching Guide Book 1 - 2 สถาบัน Yamaha 20 ม.ค. 2557 - 21 ม.ค. 2557 12 แก้ไข ลบ
2558 ทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข (คุณพ่ออันเด ไชยเผือก) หอประชุมตึกอัสสัมชัญ 29 เม.ย. 2546 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงการ" ดร.วัฒนา ตึกเรยีนา เชลี 16 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย" ดร.นภเนตร ตึกเรยีนา เชลี 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงการ" ดร.นภเนตร ตึกเรยีนา เชลี 16 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเด็กนักเรียน" ดร.นภเนตร ตึกเรยีนา เชลี 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย" โดยคณะคุณครูแบ่งปันกัน ตึกเรยีนา เชลี 16 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเคลื่อนไหวและจังหวะ"บนวัชรสมโภช ตึกวัชรสมโภช 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก" ตึกเรยีนา เชลี 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรมผู้ช่วยครูเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง บุคลิกภาพ / กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/ เทคนิคการเล่านิทาน/ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ตึกเรยีนา เชลี 16 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาสู่เด็กปฐมวัย" อาจารย์ปรีดา ตึกเรยีนา เชลี 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "จิตวิทยาในการดูแลเด็กปฐมวัย / การเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก" พญ.นันทิยา ตึกเรยีนา เชลี 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดกิจกรรมประจำวัน" คณะคุณครูแบ่งปันกัน ตึกเรยีนา เชลี 10 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรไปใช้และการวัดผลประเมินผลระดับการศึกษาปฐมวัย" ตึกเรยีนา เชลี 8 แก้ไข ลบ
2558 ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โรงเรียนศรีราชา 06 ม.ค. 2544 8 แก้ไข ลบ
2558 การฝึกอบรม "การพัฒนากระบวนการคิดและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย อัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2545 - 16 พ.ค. 2545 24 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สื่อสร้างสรรค์ นำสู่นวัตกรรมยุคใหม่" ตึกเรยีนา เชลี 08 มี.ค. 2548 - 09 มี.ค. 2548 16 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย" ตึกเรยีนา เชลี 10 ต.ค. 2548 - 11 ต.ค. 2548 16 แก้ไข ลบ
2558 นำนวัตกรรม สื่อ และเทคนิคการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ และเผยแพร่ให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โรงเรียนวัดรังงษีสุทธาวาส 15 ส.ค. 2551 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จิตวิทยาในการดูแลเด็กปฐมวัย" อัสสัมชัญศรีราชา 17 ส.ค. 2554 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำหลักสูตรไปใช้และการวัดผลประเมินผล ระดับการศึกษาปฐมวัย" อัสสัมชัญศรีราชา 18 ก.ย. 2554 8 แก้ไข ลบ
2558 การฝึกอบรม "การพัฒนากระบวนการคิดและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย อัสสัมชัญศรีราชา 24 ก.ย. 2554 8 แก้ไข ลบ
2558 รางวัล "ยอดนักอ่าน" ประจำปีการศึกษา 2554 อัสสัมชัญศรีราชา 20 ก.พ. 2555 - แก้ไข ลบ
2558 อบรมตามโครงการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รายวิชา "โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพเบื้องต้น" วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 12 มี.ค. 2556 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อการสอนสำหรับครู" อัสสัมชัญศรีราชา 07 ก.ย. 2557 7 แก้ไข ลบ
2558 อบรมสัมมนา เรื่อง ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 07 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 12 แก้ไข ลบ
2558 หลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดนครราชสีมา 15 พ.ค. 2556 8 แก้ไข ลบ
2558 อบรบโครงการเตรียมความพร้อมสู้การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย โดยการใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา 04 ก.พ. 2554 6 แก้ไข ลบ
2558 อบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น อบรมนวดเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพแปรรูปสมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม 22 เม.ย. 2557 - 24 เม.ย. 2557 - แก้ไข ลบ
2558 อบรมหลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก - 09 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 - แก้ไข ลบ
2558 อบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ - 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 - แก้ไข ลบ
2558 อบรมสัมมนาตามหลักสูตร หลักจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 20 มิ.ย. 2556 - แก้ไข ลบ
2558 การอบรมปฏิบัติการเชิงลึกการจัดกาเรียนรู้ตามแนวทางPISA ห้องประชุมเซ็นต์ชาล ตึกเทโอฟาน 08 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 21 มี.ค. 2558 - 22 มี.ค. 2558 16 แก้ไข ลบ
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางPISA ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 08 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2558 สัมมนา "การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการGPAS 5 Steps ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 มิ.ย. 2558 - 27 มิ.ย. 2558 7 แก้ไข ลบ
2558 สัมมนา "การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 08 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2558 การยกระดับคุณผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 08 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2558 UTQ-00220 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major 17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 UTQ-02137 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major 19 ส.ค. 2558 - 19 ส.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 UTQ-055301 จิตวิญญาณความเป็นครู Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major 17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 อบรมปฏิบัติการเชิงลึกการทำข้อสอบแบบPISA ตึกเทโอฟาน 08 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 6 แก้ไข ลบ
2558 บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015" โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 05 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2558 UTQ-๕๕๑๐๗ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major 17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 UTQ-๕๕๒๐๔ การบริหารงานบุคคล Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major 19 ส.ค. 2558 - 19 ส.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 UTQ-๐๒๑๒๗ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major 21 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2558 ฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ศูนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ14 ชลบุรี 19 มิ.ย. 2558 - 21 มิ.ย. 2558 24 แก้ไข ลบ
2558 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 8 / 2556 ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 56 แก้ไข ลบ
2558 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 8 / 2556 ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 56 แก้ไข ลบ
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการมืออาชีพสูการเป็นครูยุคใหม่ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 22 ส.ค. 2558 - 22 ส.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2558 การอบรมปฏิบัติการเชิงลึกการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 08 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 8.5 แก้ไข ลบ
2558 การฟัง พูด ภาษาอังกฤษ เมืองทองธานี 1 วัน แก้ไข ลบ
2558 คร แก้ไข ลบ
2558 ครูแนะแนวยุคใหม่ ระยองรีสอร์ท จ.ระยอง 30 พ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558 9 แก้ไข ลบ
2558 สเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน โรงเรียนประภัสสรวิทยา 20 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558 16 แก้ไข ลบ
2558 การจัดทำสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์กับศิลปะ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 01 เม.ย. 2558 6 แก้ไข ลบ
2558 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ครั้งที่ 34 โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม จังหวัดปราจีนบุรี 22 ส.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2557 ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ACS 29 เม.ย. 2557 - 02 พ.ค. 2557 45 แก้ไข ลบ
2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครุวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ณ ห้องประชุมทองอุไรโรงเรียนชลราษฏรอำรุง 28 เม.ย. 2557 - 29 เม.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาทางวิชาการ โดย อุปสังฆราช ยอแซฟ ยอด เสนารักษ์ บรรยายเรื่อง อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 1 วัน แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาทางวิชาการ โดย อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 1 วัน แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล บรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่สู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2557 - 13 พ.ค. 2557 1 วัน แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องจิตวิทยาการให้บริการ โดย ดร.เฉลิมศรี จันทรทอง ณ ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2557 1 วัน แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง stem education และการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.รจนา คลีฉายา และคณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ณ ห้องประชุมเซนต์ชาลส์ ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2557 1 วัน แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานข้อมูลระบบ PSIS ห้องประชุมอาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 07 พ.ค. 2557 - 08 พ.ค. 2557 14 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล 12 พ.ค. 2557 - 13 พ.ค. 2557 14 แก้ไข ลบ
2557 5ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง ห้องประชุมอัลเบิอร์ต อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีาชา 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 จิตวิทยาในการให้บริการ ห้องประชุมอัลเบิอร์ต อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีาชา 14 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 ประชุุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขพัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ4วิชาที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียลปากเกร็ดนนทบุรี 21 เม.ย. 2557 - 22 เม.ย. 2557 14 แก้ไข ลบ
2557 อบรมภาษาอังกฤษตำรากลาง ณ ศูนย์วิชาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ณ ศูนย์วิชาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 20 เม.ย. 2557 - 21 เม.ย. 2557 16 แก้ไข ลบ
2557 เกาะกระแสโลกาภิวัตน์ อาชีพใหม่ๆ ในยุคดิจิตอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 27 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 "แนวทางใหม่ในการบริหารความเสี่ยง และการปรับตัวของโรงเรียนเอกชน" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว แกรนด์ฮอลล์ ชั้น3(สกายฮอลล์์) 08 ก.พ. 2558 - 08 ก.พ. 2558 4 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการใช้ระบบSWIS และ e-office ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 26 พ.ค. 2557 - 29 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรที่ดี ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 26 มิ.ย. 2556 - 27 มิ.ย. 2556 16 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ศตวรรษที่21 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการใช้ระบบ swis และ e-office ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเซนต์หลุย 26 พ.ค. 2557 - 29 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การใช้ระบบSWIS และ E-office 26 พ.ค. 2557 - 29 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 อบรมสัมนาครู โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 LPG SAFETY 2014 ห้องประชุุมหลุยส์ชาแนล ตึกวัชรสมโภชน์ 03 มิ.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตวิทยาการให้บริการ ห้องประชุมอาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 5ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 1.ศึกษาดูงานการเงิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 27 ก.พ. 2538 - 27 ก.พ. 2538 แก้ไข ลบ
2557 2.ศึกษาดูงานการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 07 มี.ค. 2538 - 07 มี.ค. 2538 แก้ไข ลบ
2557 3.อบรมการบัญชี – การจัดซื้อ ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ 20 มิ.ย. 2541 - 20 มิ.ย. 2541 แก้ไข ลบ
2557 5.อบรมการจัดทำงบประมาณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ 24 ก.พ. 2542 - 24 ก.พ. 2542 แก้ไข ลบ
2557 4.อบรมการใช้โปรแกรมบริหารโรงเรียน โรงแรมสีมาธานี 12 ก.ย. 2541 - 12 ก.ย. 2541 แก้ไข ลบ
2557 6.การจัดทำ TASK ของแฟ้มสะสมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 05 พ.ค. 2542 - 05 พ.ค. 2542 แก้ไข ลบ
2557 7.การตรวจรับรองมาตรฐานโรงเรียนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 26 พ.ค. 2542 - 26 พ.ค. 2542 แก้ไข ลบ
2557 8.การแนะแนวอบรมสมาธิ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 26 มิ.ย. 2542 - 27 มิ.ย. 2542 แก้ไข ลบ
2557 9.ศึกษาดูงานการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ย. 2542 - 03 ก.ย. 2542 แก้ไข ลบ
2557 10.สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงแรมเอเชียพัทยา 10 ต.ค. 2542 - 13 ต.ค. 2542 แก้ไข ลบ
2557 13.อบรมสัมมนาครูธุรการ-การเงินโรงเรียนเอกชน โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ 03 ม.ค. 2543 - 04 ม.ค. 2543 แก้ไข ลบ
2557 11.สัมมนาบุคลากรก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปี 2542 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 19 ต.ค. 2542 - 19 ต.ค. 2542 แก้ไข ลบ
2557 12.อบรมงานธุรการ-การเงินในโรงเรียน โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ 02 ธ.ค. 2542 - 03 ธ.ค. 2542 แก้ไข ลบ
2557 14.สัมมนาการพัฒนาระบบการจัด การงานธุรการและบัญชีการเงิน ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ 23 มิ.ย. 2543 - 25 มิ.ย. 2543 แก้ไข ลบ
2557 15.สัมมนาประจำปีของมูลนิธิฯ โรงแรมเอเชียพัทยา 10 ต.ค. 2543 - 13 ต.ค. 2543 แก้ไข ลบ
2557 16.อบรมการประกันวินาศภัย รุ่น 5 โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส นครราชสีมา 02 ธ.ค. 2543 - 02 ธ.ค. 2543 แก้ไข ลบ
2557 17.อบรมสัมมนาครูธุรการ-การเงิน โรงเรียนเอกชน โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ 03 ม.ค. 2544 - 04 ม.ค. 2544 แก้ไข ลบ
2557 18.ประชุมสัมมนาประจำปีสภาการศึกษาคาทอลิก โรงแรมเอเชียพัทยา 26 ส.ค. 2544 - 29 ส.ค. 2544 แก้ไข ลบ
2557 19.อบรมความรู้เกี่ยวกับประกัน (AIA) โรงแรม K.S พาวิลเลี่ยน 04 ก.ย. 2544 - 04 ก.ย. 2544 แก้ไข ลบ
2557 20.อบรมการทำกิจกรรม 5 ส. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 ต.ค. 2544 - 11 ต.ค. 2544 แก้ไข ลบ
2557 21.ประชุมสานสัมพันธ์ประกันสังคม โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี 21 พ.ย. 2544 - 21 พ.ย. 2544 แก้ไข ลบ
2557 22.ประชุมสานสัมพันธ์ประกันอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี 12 มิ.ย. 2545 - 12 มิ.ย. 2545 แก้ไข ลบ
2557 23.การจัดทำมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 05 ส.ค. 2546 - 05 ส.ค. 2546 แก้ไข ลบ
2557 24.อบรมเชิงปฏิบัติการ”การวิจัยในชั้นเรียน” รุ่นที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 04 ต.ค. 2548 - 05 ต.ค. 2548 แก้ไข ลบ
2557 25.อบรมเชิงปฏิบัติการ”การวิจัยในชั้นเรียน” รุ่นที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 04 ต.ค. 2548 - 05 ต.ค. 2548 แก้ไข ลบ
2557 26.อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 21 ต.ค. 2548 - 23 ต.ค. 2548 แก้ไข ลบ
2557 27.อบรม”วิกฤตศีลธรรม/พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2549” โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 24 ต.ค. 2548 - 24 ต.ค. 2548 แก้ไข ลบ
2557 28.อบรมผู้บริหาร “เรื่อง แนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก” มูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลฯ 23 ม.ค. 2549 - 23 ม.ค. 2549 แก้ไข ลบ
2557 29.การอบรมหลักสูตร Service Quality หัวใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 09 พ.ค. 2549 - 09 พ.ค. 2549 แก้ไข ลบ
2557 30.ประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 21 ส.ค. 2549 - 21 ส.ค. 2549 แก้ไข ลบ
2557 31.ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ห้องประชุมไพลินคอนเวนชั่น โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 04 ต.ค. 2549 - 06 ต.ค. 2549 แก้ไข ลบ
2557 32.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือฯ มูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย 27 ม.ค. 2550 - 27 ม.ค. 2550 แก้ไข ลบ
2557 33.ประชุมสมาพันธ์สมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 23 ก.พ. 2550 - 25 ก.พ. 2550 แก้ไข ลบ
2557 34.ประชุมฝ่ายการเงินเรื่อง แนวทางพัฒนางานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย กทม. 05 พ.ค. 2550 - 06 พ.ค. 2550 แก้ไข ลบ
2557 35.สัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงแรมรอแยลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กทม. 03 ต.ค. 2550 - 05 ต.ค. 2550 แก้ไข ลบ
2557 37.สัมมนาวิชาการบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2550 เรื่อง การทำวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาองค์การทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 21 เม.ย. 2551 - 21 เม.ย. 2551 แก้ไข ลบ
2557 36.อบรมวิชาการเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีซาว์ด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันการพูดแบบฑูต 09 เม.ย. 2551 - 10 เม.ย. 2551 แก้ไข ลบ
2557 38.เข้าร่วมประชุม การแก้ปัญหาวิกฤตโรงเรียนเอกชน ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน 2550 คุรุสภา กรุงเทพฯ 08 มิ.ย. 2551 - 08 มิ.ย. 2551 แก้ไข ลบ
2557 39.เข้าร่วมประชุมกลุ่มงานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 มิ.ย. 2551 - 17 มิ.ย. 2551 แก้ไข ลบ
2557 40.เข้าร่วมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทำ การนำไปใช้และการประเมินแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กทม. 05 ก.ย. 2551 - 06 ก.ย. 2551 แก้ไข ลบ
2557 41.เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ภารกิจ ผู้ร่วมบริหาร: บริหารการศึกษาแบบเซนต์คาเบรียล อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กทม. 21 พ.ย. 2551 - 23 พ.ย. 2551 แก้ไข ลบ
2557 42.เข้าอบรม เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อตรวจจับความบกพร่องขององค์กรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 09 ธ.ค. 2551 - 09 ธ.ค. 2551 แก้ไข ลบ
2557 43.ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 27 พ.ค. 2552 - 28 พ.ค. 2552 แก้ไข ลบ
2557 44.ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 27 พ.ค. 2552 - 28 พ.ค. 2552 แก้ไข ลบ
2557 45.ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 27 พ.ค. 2552 - 28 พ.ค. 2552 แก้ไข ลบ
2557 46.เข้าร่วมสัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กทม. 05 มิ.ย. 2552 - 07 มิ.ย. 2552 แก้ไข ลบ
2557 47.เข้ารับการอบรมให้ความรู้บุคลากรสถานศึกษาเอกชน ในเขตตรวจราชการที่ 3และ 9 โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 28 ส.ค. 2552 - 29 ส.ค. 2552 แก้ไข ลบ
2557 48.เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีการศึกษา 2553 และยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กทม. 18 ก.ย. 2552 - 19 ก.ย. 2552 แก้ไข ลบ
2557 49.เข้าร่วมสัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กทม. 20 พ.ย. 2552 - 22 พ.ย. 2552 แก้ไข ลบ
2557 50.การสร้างความโป่รงใสในองค์กรโดยผู้ตรวจสอบภายใน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น 23 เม.ย. 2553 - 23 เม.ย. 2553 แก้ไข ลบ
2557 52.Education Quality Through Human Capacity & School Leadership Development:: Essential Learning in a Pre-service Program Burapha University Chonburi Thailand 11 ก.ย. 2553 - 12 ก.ย. 2553 แก้ไข ลบ
2557 57.การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ 04 ต.ค. 2554 - 06 ต.ค. 2553 แก้ไข ลบ
2557 53.รูปแบบการพัฒนาครูของโลก ประสบการณ์จากประเทศชั้นนำทั่วโลก ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค 13 ต.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553 แก้ไข ลบ
2557 54.As on official Conference on Learning Teaching: Educa 2010 Bangkok International Trade and Exhibition Centre,Thailand 13 ต.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553 แก้ไข ลบ
2557 55.World Conference in Teacher Development:: EDUCA2010 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand 13 ต.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553 แก้ไข ลบ
2557 51.สัมมนาผู้ร่วมบริหารในหัวข้อเรื่อง "การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 04 ก.ย. 2553 - 06 ก.ย. 2553 แก้ไข ลบ
2557 56.อบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงแรมเซนทาราดวง เชียงใหม่ 19 ก.ค. 2554 - 22 ก.ค. 2554 แก้ไข ลบ
2557 58.อบรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดหงส์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 แก้ไข ลบ
2557 66.สัมมนาการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 พ.ย. 2555 - 04 พ.ย. 2555 แก้ไข ลบ
2557 59.อบรมมาตรฐานประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 24 มิ.ย. 2555 - 24 มิ.ย. 2555 แก้ไข ลบ
2557 60.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฉบับสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร 05 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 แก้ไข ลบ
2557 61.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฉบับสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร 05 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 แก้ไข ลบ
2557 62.อบรมการตรวจติดตามการจัดทำข้อมูลเพื่อตรวจ สมศ. รอบ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 22 ก.ค. 2555 - 22 ก.ค. 2555 แก้ไข ลบ
2557 63.อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Art of Photography แบบมืออาชีพ" เทศบาลเมืองพัทยา และ Art in Paradise จังหวัดชลบุรี 09 ก.ย. 2555 - 09 ก.ย. 2555 แก้ไข ลบ
2557 64.สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กทม. 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 แก้ไข ลบ
2557 65.สัมมนา "การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556" อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 01 พ.ย. 2555 - 02 พ.ย. 2555 แก้ไข ลบ
2557 67.สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน "พัฒนาคุณภาพชีวิต...เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 16 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2557 68.การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. 30 ส.ค. 2556 - 30 ส.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2557 69.สัมมนา หัวข้อ "ผู้บริหารกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสู่ ASEAN" ห้องประชุมถาวร-อุษา อุทยานการเรียนรู้ฯ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 18 ก.ย. 2556 แก้ไข ลบ
2557 70.สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กทม. 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2557 71.สัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย กทม. 13 ธ.ค. 2556 - 13 ธ.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2557 72.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 5 มหาวิทยาราชภัฎราชนครินทร์ 19 มี.ค. 2557 - 21 มี.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 77.การพัฒนาบุคลากรด้านอาหารด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ GMP ของการจัดและบริการ อาหารมีระบบติดตามต่อเนื่อง ตำนานป่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 19 มิ.ย. 2557 - 21 มิ.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 78.เข้าร่วมการเสวนา “การพัฒนางานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ห้องประชุมทรินิตี้ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 21 มิ.ย. 2557 - 21 มิ.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 73.ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (วันแรก)“การพัฒนาครูยุคใหม่ในทศวรรษที่ 21” โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 74.ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (วันที่สอง)“การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่” โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2557 - 13 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 75.ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (วันที่สาม)“จิตวิทยาในการให้บริการ” โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 76.ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (วันที่สี่)“กิจกรรม 5 ส.” โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การใช้เทคนิคจากการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 อบรมประชุมแก้ไขพัฒนาฉบับตำรากลางภาาาอังกฤษวิชาสังคมศึกษาฯที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมDe Montfort Hall ชั้น 3 อาคารมูลนิธิฯ ซอยทองหล่อ 19 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 16 แก้ไข ลบ
2557 ระบบนิเทศ เพื่อการพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมเซนต์ชาว์ล 21 มิ.ย. 2557 - 21 มิ.ย. 2557 ุ6 แก้ไข ลบ
2557 การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบถาวรด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่สากล ห้องประชุมเซนต์ชาว์ล 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ศตวรรษที่21 หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 5ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 8 แก้ไข ลบ
2557 เรื่อง" การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดผลตามแนวPISA ห้องประชุมเรือนโอเซ่ 02 ส.ค. 2557 - 02 ส.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 79.สร้างพลังอย่างบุูรณาการ สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญจันทบุรี 09 ส.ค. 2557 - 10 ส.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 80.สัมมนาประจำปี 2557 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 โรงแรมเอเชียพัทยา 18 ส.ค. 2557 - 20 ส.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 สัมนาวิชการเรื่อง การบริการสารสนเทศบนพื้นฐานเทคโนโลยีอุบัติใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 26 ส.ค. 2557 - 27 ส.ค. 2557 16 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริการสารสนเทศบนฐานเทคโนโลยีอุบัติใหม่ สำนักหอสมุด ม.บูรพา 26 ส.ค. 2557 - 27 ส.ค. 2557 16 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาทางวิชาการ O*Z*O*N*E, Product by TISTR and Friends ” ๕ กระทรวง ๕ พลัง " ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,กระทรวงการคลัง,กระทรวงพาณิชย์,กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 09 ก.ย. 2557 - 09 ก.ย. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเครื่อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 75 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูงานอภิบาลและครูคำสอนโรงเรียนในเครือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 22 ส.ค. 2557 - 23 ส.ค. 2557 16 แก้ไข ลบ
2557 เรื่อง Educational trends & Development in Thailand บรรยายโดย ดร.ฉัครชัย เลิศวิริยะภากร อุปนายก สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย ณ Fineen Ballroom : The Ziqe Hotel Pattaya Chonburi 24 ก.ค. 2557 - 24 ก.ค. 2557 5 แก้ไข ลบ
2557 อบรม Photoshop ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 12 ก.ย. 2557 - 19 ก.ย. 2557 2.5 แก้ไข ลบ
2557 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลุกเสือ รุ่นที่ 691 (A.L.T.C.) ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด (ผิณ แจ่มวิชาสอน) บางแค กทม. 04 พ.ค. 2556 - 10 พ.ค. 2556 7 วัน แก้ไข ลบ
2557 หลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 40 โรงเรียนรักษาดินแดน,ภาคสนามเขาชนไก่ 08 มี.ค. 2556 - 09 เม.ย. 2556 30 วัน แก้ไข ลบ
2557 การใช้ภาษาอังกฤษทั้ง4 ทักษะ University of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา 02 เม.ย. 2557 - 03 ก.ค. 2557 260 แก้ไข ลบ
2557 การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เซนต์เมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 "กระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS" โดย ดร.วรรณา ช่องดารากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา สพฐ. ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 "การพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Rosetta Stone" โปรแกรม Rosetta Stone สุดยอดเทคโนโลยีสำหรับการเรียนภาษาที่คิดค้นโดยผู้เชียวชาญด้านภาษาและสมองระดับโลก ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 2 แก้ไข ลบ
2557 เทคนิคการสอนภาษาแนวใหม่ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทโอฟาน 07 ต.ค. 2557 - 08 ต.ค. 2557 12 แก้ไข ลบ
2557 อบรม "การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 4 ชั่วโมง แก้ไข ลบ
2557 การอบรมแนวทางการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ ณ หอประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8.30 แก้ไข ลบ
2557 อบรม "การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS ณ หอประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 7.30 แก้ไข ลบ
2557 อบรม "การพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Rosetta Stone" ณ หอประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 1.30 แก้ไข ลบ
2557 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 แนวคิดของการจัดงาน คือ “การประเมินเพื่อการเรียนรู้ หากตั้งคำถามผิดก็ไม่มีคำตอบที่ถูก Assessment for Learning : Wrong Question Never Yield Right Answers” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ ฟินแลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา มาบรรยายถึงเรื่องระดับขั้นของการใช้ความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตามแนวคิดของ Bloom ณ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 อบรมโครงการ "แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" ณ หอประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 ชั่วโมง แก้ไข ลบ
2557 อบรม "การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 4 ชั่วโมง แก้ไข ลบ
2557 ร่วมอบรม "การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS" ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 7 ชั่วโมง แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาStream Approach กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้าง ทักษะที่สำคัญในศตวรรณที่ 21 IMPACT เมืองทอง กทม. 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 1 ชั่วโมง แก้ไข ลบ
2557 สัมมนา "พัมนาการศึกษายุคใหม่ด้วย Perfect Smart Classroom" สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรูสุขภาวะ 21 ต.ค. 2557 - 22 ต.ค. 2557 17 ชั่วโมง แก้ไข ลบ
2557 หัวข้อ“ การประเมินเพื่อการเรียนรู้ : การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดและการให้ผลสะท้อนกลับเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์ ริต้า ชุก ยิน เบอร์รี่ สำนักวิจัยเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ สถาบันครุศึกษาแห่งประเทศฮ่องกง ใน EDUCA 2014 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 งานมหกรรมทางการศึกษานี้จัดโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) อิมแพค เมืองทองธานี 19 ต.ค. 2557 - 19 ต.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" ณ ห้อง Meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 ต.ค. 2557 - 18 ต.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย" ห้องประชุทตึกเทโอฟาน 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บูรณาการหลักสูตรอาเซียนสู่ห้องเรียนปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 20 ก.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"การผลิตสื่อการสอนสำหรับครู" ห้องประชุมตึกเทโอฟาน 7 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" ห้องประชุมตึกเทโอฟาน 8 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ห้องประชุมอัลเบิร์ต 31 ม.ค. 2558 - 01 ก.พ. 2558 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย" ห้องประชุมตึกเทโอฟาน 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการหลักสูตรอาเซียนสู่ห้องเรียนปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 20 ก.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อการสอนสำหรับครู" ห้องประชุมตึกเทโอฟาน 7 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" ห้องประชุมตึกเทโอฟาน 8 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมการประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ห้องประชุมอัลเบิร์ต 31 ม.ค. 2558 - 01 ก.พ. 2558 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย" ห้องประชุมตึกเทโอฟาน 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการหลักสูตรอาเซียนสู่ห้องเรียนปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 20 ก.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อการสอนสำหรับครู" ห้องประชุมตึกเทโอฟาน 7 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" ห้องประชุมอัลเบิร์ต 8 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ห้องประชุมอัลเบิร์ต 31 ม.ค. 2558 - 01 ก.พ. 2558 แก้ไข ลบ
2557 การทำproject อสช. 07 ก.ค. 2557 - 07 ก.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การทำป๊อบอัพ อสช. 07 ก.ย. 2557 - 07 ก.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การจัดกิจกรรมประจำวัน อสช. 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 รูปแบบการเล่านิทานอ่านหนังสือ โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี 12 ก.ย. 2557 - 13 ก.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 แนวทางการเขียนโครงการ อสช. 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การประเมินพัฒนาการ อสช. 31 ม.ค. 2558 - 01 ก.พ. 2558 15 แก้ไข ลบ
2557 บูรณาการวิทย์สู่คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริน 09 ก.พ. 2558 - 09 ก.พ. 2558 8 แก้ไข ลบ
2557 การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวร ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 19 ก.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตึกโอเซ่ ห้องประชุมอัตเบิร์ด 31 ม.ค. 2558 - 01 ก.พ. 2558 8 แก้ไข ลบ
2557 การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2557 โรงแรมเอเซีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 17 ส.ค. 2557 - 20 ส.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 "การจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย" ณ.ห้องประขุมตึกเทโอฟาน 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ"เรื่องการผลิตสื่อการสอนสำหรับครู" อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสัมชัญศรีราชา 07 ก.ย. 2557 - 07 ก.ย. 2557 7 ชั่วโมง แก้ไข ลบ
2557 บูรณาการหลักสูตรอาเซียนสู่่ห้องเรียน ณ.ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 "การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 ชั่วโมง แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ ห้องประชุมเซนต์ชาล ด้านหลัง ตึกเทโอฟาน 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์เมรี่ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 ฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบพลศีลระดับชาติ ธารารีสอร์ท พัทยา 20 ต.ค. 2557 - 22 ต.ค. 2557 36 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการใช้งานระบบ SWIS / e-Office ร.ร มงฟอร์ต จ.เชียงใหม่ 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16 แก้ไข ลบ
2557 เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Interactive Classroom วิทยากรบรรยายโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 20 มี.ค. 2558 - 20 มี.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2557 การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 19 ก.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้Backward Design และ GPAS โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 ต.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 การปฐมพยาบาล CPR โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา แก้ไข ลบ
2557 การผลิตสื่อการสอนสำหรับครูแผนกปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล อาคารโอเซ่ 07 ก.ย. 2557 - 07 ก.ย. 2557 9 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 9 แก้ไข ลบ
2557 เชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานท่ีมีคุณภาพ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ 31 ม.ค. 2557 - 01 ก.พ. 2558 9 แก้ไข ลบ
2557 เชิงปฏิบัติการ การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวร ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 บทบาทครูศตวรรษที่21 โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 07 มี.ค. 2558 - 07 มี.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2557 การจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 24 แก้ไข ลบ
2557 ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 14 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 24 แก้ไข ลบ
2557 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือ ลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 17 ต.ค. 2557 - 23 ต.ค. 2557 56 แก้ไข ลบ
2557 อบรมสัมมนา เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 31 ม.ค. 2558 - 01 ก.พ. 2558 12 แก้ไข ลบ
2557 สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โรงพยาบาลรามาธิบดี แก้ไข ลบ
2557 กลยุทธ์การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แก้ไข ลบ
2557 Communication Skills in English The Language School Hyderabad, India 08 มี.ค. 2557 - 04 พ.ค. 2557 280 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 ประชุมวิชาการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 10 ส.ค. 2557 - 10 ส.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิจัยวิชาการระดับชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการศึกษา ในรูปแบบของสหวิทยาการศึกษา Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” กลุ่มการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา ชลบุรี 19 มี.ค. 2558 - 19 มี.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2557 อบรมโปรแกรม SWIS มงฟอร์ตวิทยาลัย 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16 แก้ไข ลบ
2557 ร่วมอบรม "การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 19 ก.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเร่ืองการสอบวัดความรู้ความสามารถในการอ่านรู้เร่ืองและการส่ือสารได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 04 มี.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ลตึกเทโอฟาน 12 พ.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล ห้องประชุมเซนต์ชาร์ลตึกเทโอฟาน 12 พ.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 13 พ.ค. 2557 - 13 พ.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ลตึกเทโอฟาน 13 พ.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 5 สปฏิบัติงานได้ผลสูง หอประชุมหลุยส์ชาแนล 15 พ.ค. 2557 ุ6 แก้ไข ลบ
2557 5 ส ปฏิบัติงานได้ผลสูง หอประชุมหลุยส์ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 อบรมหลักสูตร “Brain, Mind, And Education, เครือข่ายครูในภาคตะวันออก” มหาวิทยาลัยบูรพา 3 แก้ไข ลบ
2557 อบรมหลักสูตร “The Effective Use of Empathy in Counseling Practice” มหาวิทยาลัยบูรพา 3 แก้ไข ลบ
2557 อบรมในหัวข้อ “เกาะกระแสโลกาภิวัตน์ อาชีพใหม่ๆในยุคดิจิตอล ” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4 แก้ไข ลบ
2557 การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์เมรี่ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 8.30 - 12. แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การปีนหน้าผาจำลอง วันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬาปีนหน้าผาจำลอง ตึกสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 9.00- 16.0 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2556 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจิตวิทยาการให้บริการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารโอเซ่ 14 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 8.30 - 16. แก้ไข ลบ
2557 การนิเทศน์เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอััสสัมชัญศรีราชา 09 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 8.00 - 16. แก้ไข ลบ
2557 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 8/2556 ณ ค่ายลูกเสือลูโดวีโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 7*24 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ตึกเซนต์แมรี่ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" ห้องประชมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 อบรมภาษาอังกฤษ 08 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเรื่องอุดมการณ์ครูคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 พ.ค. 2556 - 12 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เรื่อง "การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพฯ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเรื่องการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเรื่องการพัฒนาบุคคลากรแนวใหม่ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2557 - 13 พ.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเรื่อง 5ส ปฏิบัติงานได้ผลสูง ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 Green Science Curriculum Seminar in association with The University of Oregon, CU and ACTEP โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 16 แก้ไข ลบ
2557 เข้าร่วมอบรม Free Workshop เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เบื่องต้น อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค เซ็นทรัลเวิร์ล 24 มิ.ย. 2557 - 24 มิ.ย. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 อบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี "โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อสู่ศักยภาพสากลในศตวรรษที่ 21 " ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ อ.เมือง จ.ชลบุรี 29 มี.ค. 2557 - 29 มี.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวร ด้วยกระบวนเรียนรู้สู่อนาคต ห้องประชุุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 กิจกรรม Workshop Camp KWN Kids Witness News 2014 อุทยานบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 23 ส.ค. 2557 - 25 ส.ค. 2557 24 แก้ไข ลบ
2557 กิจกรรม "ค่ายนักเขียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2557" องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 ปทุมธานี 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30 แก้ไข ลบ
2557 กิจกรรม "ค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 6" เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสารคดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 10 ต.ค. 2557 - 12 ต.ค. 2557 24 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนา เกาะกระแสโลกาภิวัตน์ อาชีพใหม่ๆ ในยุคดิจิตอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 โปรแกรม Rosetta Stone เซนต์ชาล 25 พ.ย. 2557 - 25 มี.ค. 2558 150 แก้ไข ลบ
2557 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2546 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 03 ก.พ. 2546 - 09 ก.พ. 2546 48 แก้ไข ลบ
2557 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 4/2547 ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2547 - 15 ต.ค. 2547 48 แก้ไข ลบ
2557 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้ ค่่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 07 ส.ค. 2549 - 16 ส.ค. 2549 80 แก้ไข ลบ
2557 เจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 23 สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 20 พ.ค. 2549 - 26 พ.ค. 2549 56 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเรื่องอุดมการณ์ครูคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 มมนาเรื่องการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสาก ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเรื่องการพัฒนาบุคคลากรแนวใหม่ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2557 - 13 พ.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเรื่อง 5ส ปฏิบัติงานได้ผลสูง ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกรีน วิว โรงเรียนเดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา 19 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศที่ดี" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 22 มิ.ย. 2555 - 23 มิ.ย. 2555 12 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 12 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 12 แก้ไข ลบ
2557 ฟื้นฟูจิตใจครูองค์กรคาทอลิกในโรงเรียน สังฆมณฑลจันทบุรี เดอะ ธารา รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 01 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 15 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สื่อศึกษา" ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 07 ก.พ. 2557 - 08 ก.พ. 2557 12 แก้ไข ลบ
2557 อบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 ส.ค. 2555 - 17 ส.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเป็นครูผู้นำยุวธรรมทูต "โครงการอบรมผู้นำยุวธรรมทูต สังฆมณฑลจันทบุรี" ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 26 ก.พ. 2554 - 27 ก.พ. 2554 12 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาครูคาทอลิกและครูองค์กรคาทอลิก โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 25 มิ.ย. 2553 - 27 มิ.ย. 2553 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การประชุมสัมมนาประจำปี 2553 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาคาทอลิก โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี 22 ส.ค. 2553 - 25 ส.ค. 2553 12 แก้ไข ลบ
2557 การประชุมสัมมนาประจำปี 2554 เรื่อง การบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อและชีวิต ในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี 21 ก.ย. 2554 - 24 ก.ย. 2554 12 แก้ไข ลบ
2557 อบรม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 24 ต.ค. 2552 - 24 ต.ค. 2552 6 แก้ไข ลบ
2557 อบรม เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ต.ค. 2550 - 27 ต.ค. 2550 6 แก้ไข ลบ
2557 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสอนคำสอน ครั้งที่ 10 เรื่อง “การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama” ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 16 พ.ย. 2555 - 18 พ.ย. 2555 15 แก้ไข ลบ
2557 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 12 ก.ค. 2556 - 13 ก.ค. 2556 12 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศีราชา 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2558 8 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมสัมมนาการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชมอุ ัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ 31 ม.ค. 2558 - 01 ก.พ. 2558 14 แก้ไข ลบ
2557 บูรณาการหลักสูตรอาเซียนสู่ห้องเรียนปฐมวัย ห้องโชคอนัตต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชำัฏราชนครินทร์ 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2558 7 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 17 ก.ย. 2557 - 17 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 27 มิ.ย. 2557 - 07 ก.ค. 2557 88 แก้ไข ลบ
2557 "ระบบนิเทศเพื่อการพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21" ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 06 มิ.ย. 2557 - 06 มิ.ย. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 การแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รอบประเทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 25 ส.ค. 2557 - 04 ก.ย. 2557 88 แก้ไข ลบ
2557 การแข่งขันบาสเกตบอล บางแสนคลาสสิค ครั้งที่ 31 มหาวิทยาลัยบูรพา 27 ก.ย. 2557 - 26 ต.ค. 2557 56 แก้ไข ลบ
2557 การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือ ฯ ครั้งที่ 14 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 17 ต.ค. 2557 - 19 ต.ค. 2557 24 แก้ไข ลบ
2557 "การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21" ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 คัดเลือกตัวแทนจังหวัดชลบุรี สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชลบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกภาคกลาง 1 จังหวัดสมุทรสาคร 21 ส.ค. 2557 - 31 ส.ค. 2557 88 แก้ไข ลบ
2557 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 07 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557 104 แก้ไข ลบ
2557 การแข่งขันบาสเกตบอล 10 ดาว มหาวิทยาลัยบูรพา 18 ธ.ค. 2557 - 31 ม.ค. 2558 72 แก้ไข ลบ
2557 การแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ ประจำปี 2557 โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง 27 มิ.ย. 2557 - 08 ส.ค. 2557 64 แก้ไข ลบ
2557 การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557 สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชลบุรี 09 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557 56 แก้ไข ลบ
2557 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "Assumption Basketball Invitation 2014" โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม 12 ม.ค. 2558 - 04 ก.พ. 2558 24 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ ห้องประชุมหลุยส์ 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 เป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขันดนตรีสากล งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออก ณ.โรงเรียนบางละมุง บางละมุง ชลบุรี 17 ก.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 7.30 แก้ไข ลบ
2557 "โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน" ณ ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 มี.ค. 3101 - 17 มี.ค. 3101 แก้ไข ลบ
2557 เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ๆในยุคดิจิตัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การศึกษาด้านการเงินสำหรับการทำธุรกิจ sme วิทยาลัยการอาชีพบางประกง 25 ก.พ. 2556 - 25 ก.พ. 2556 แก้ไข ลบ
2557 อบรมวิชาชีพ การทำอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 12 มี.ค. 2556 - 12 มี.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเชิงวิชาการทางการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางประกง 25 ก.พ. 2556 - 25 ก.พ. 2556 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดผลตามแนว pisa 02 ส.ค. 2560 - 02 ส.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ตรงเป้าหมายและถูกทิศทางด้วยกระบวนการgpas 5 step s อย่างครูมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล is 09 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยbackward design และ gpas 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 โรงการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตึกอัสสัมชัญ 16 มี.ค. 2558 - 17 มี.ค. 2558 16 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดผลตามแนว PISA โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 02 ส.ค. 2557 - 02 ส.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีาราชา 19 ก.ค. 2557 ุ6 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาสมรรถนะทางการคิดเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 05 เม.ย. 2557 - 05 เม.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 กระโดดหอสูง 34 ฟุต ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 07 ก.พ. 2557 - 07 ก.พ. 2557 แก้ไข ลบ
2557 ค่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 18 มิ.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 ทัศนะศึกษาเมืองโบราณ เมืองโบราณ สมุทปราการ 17 มิ.ย. 2557 - 17 มิ.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 กิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ายลูกเสือดูโลวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 17 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 ส่งนักเรียนแข่งขันการประกวดดนตรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ.ห้องประชุมศรีเมืองนนท์3 สพป.นนทบุรี เขต1 17 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 เทคนิคการสอนภาษาแนวใหม่ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทโอฟาน 07 ต.ค. 2557 - 08 ต.ค. 2557 16 แก้ไข ลบ
2557 การใช้เทคนิคจากแผนการสอนและตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 สัมนาแผนการจัดการเรียนรู้ สถาบันนามีบุค 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตั้วชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดผลตามแนว PISA ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 02 ส.ค. 2557 - 02 ส.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาStream Approach กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้าง ทักษะที่สำคัญในศตวรรณที่ 21 IMPACT เมืองทอง กทม. 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 1 ชั่วโมง เมืองทอง 1 แก้ไข ลบ
2557 ร่วมอบรม "การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS แก้ไข ลบ
2557 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ม.บูรพา 14 ม.ค. 2558 - 14 ม.ค. 2558 4 แก้ไข ลบ
2557 เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ๆในยุคดิจิตอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 27 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 04 ต.ค. 2556 - 05 ต.ค. 2556 7 แก้ไข ลบ
2557 เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ๆในยุุคดิจิตอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 27 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการเขียนโครงการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ สรีราชา 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 เข้ารับการอบรม การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดผลตามแนว PISA โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 02 ส.ค. 2557 ึ7 ชั่วโมง แก้ไข ลบ
2557 Classroom Management in the 21st Century for Developing Learners English Language Skills โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ พัทยา ชลบุรี 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์แมรี่ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การประชุมทางวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ประจำปี 2558 " 60 พรรษา รัตนนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ ประสบการณ์จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี " ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 29 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 31 ม.ค. 2558 - 31 ม.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2557 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 01 ก.พ. 2558 - 02 ก.พ. 2558 16 แก้ไข ลบ
2557 "การผลิตสื่อการสอนสำหรับครูการผลิตสื่อการสอนสำหรับครูแผนกปฐมวัย และระดับประถมศึกษา" ณ ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล อาคารโอเซ่ 07 ก.ย. 2557 - 07 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 8 แก้ไข ลบ
2557 สัมนาผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z โรงแรมเทาทอง บางแสน 05 ก.ย. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 แนวทางการสอน STEM ห้องประชุมยอห์น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 07 พ.ย. 2557 2 แก้ไข ลบ
2557 การประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 31 ม.ค. 2558 - 31 ม.ค. 2558 8 แก้ไข ลบ
2557 โครงการเผยแพร่ความรู้การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 03 มิ.ย. 2557 4 แก้ไข ลบ
2557 เติมพลังสร้างสรรค์เพื่อชั้นเรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 การทำหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็ก ร้านหนังสือท้ายตลาด หมองมน จังหวัดชลบุรี 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21 ณ ห้องประชุมหลุยส์ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 8.00-16.00 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจิตวิทยาการให้บริการ ณ ห้องประชุมอาคารโอเซ่ 14 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 8.30-16.00 แก้ไข ลบ
2557 การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์แมรี่ 10 ต.ค. 2557 8.30-12.00 แก้ไข ลบ
2557 การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดีปีการศึกษา 2557 ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์เมรี 10 ต.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21 ณ ห้องประชุมหลุยส์ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 8.00-16.00 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจิตวิทยาการให้บริการ ณ ห้องประชุมอาคารโอเซ่ 14 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 08.30-16.3 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำจิตตาภิบาลวายซีเอส เรื่อง พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้กระบวนการวายซีเอส ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 13 ต.ค. 2557 - 15 ต.ค. 2557 18 แก้ไข ลบ
2557 การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องคอมพิเตอร์ ตึกเซนต์แมรี่ 10 ต.ค. 2557 08.30-12.0 แก้ไข ลบ
2557 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 28 มี.ค. 2552 6 แก้ไข ลบ
2557 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ต.ค. 2550 ุ6 แก้ไข ลบ
2557 ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ MAC EDUCA 2015 โรงแรมชลอินเตอร์ 07 มี.ค. 2558 - 07 มี.ค. 2558 9 แก้ไข ลบ
2557 อบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 31 ม.ค. 2550 20 แก้ไข ลบ
2557 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 19 มี.ค. 2554 - 20 มี.ค. 2554 12 แก้ไข ลบ
2557 เจริญจิตภาวนาตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 ธ.ค. 2553 - 17 ธ.ค. 2553 12 แก้ไข ลบ
2557 สัมมนาเรื่อง digital learning technology 21st century มหาวิทยาลัยบูรพา 14 ต.ค. 2556 - 14 ต.ค. 2556 9 แก้ไข ลบ
2557 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 30 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 8 แก้ไข ลบ
2557 ได้รับทุนการเรียนภาษาอังกฤษของมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Hyderabad India 06 มี.ค. 2557 - 04 พ.ค. 2557 8 สัปดาห แก้ไข ลบ
2557 การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวรด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่สากล ห้องประชุมเซนต์ชาว์ล 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 การสัมมนาผู้ช่วยฝ่ายบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 09 ก.ค. 2557 - 10 ก.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโคงการ 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการใช้โปรแกรม Exel เพื่อบันทึกงาน 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการใช้โปรแกรม Exel เพื่อบันทึกงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2557 โครงการอบรมผู้นำยุวธรรฑูต สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี 26 ก.พ. 2554 - 27 ก.พ. 2554 12 แก้ไข ลบ
2557 เทคนิคการสอนภาษาแนวใหม่ ห้องประชุมชั้นสอง ตึกเทโอฟาน 07 ต.ค. 2557 - 08 ต.ค. 2557 12 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 Rosetta Stone Language Learning Suite ที่บ้าน โดยใช้ระบบอินเตอร์เนต แก้ไข ลบ
2557 การอบรมและฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหลักสูตรการยิงปืนเล็กยาว ขนาด5.56มม. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่14 จังหวัดชลบุรี 20 มิ.ย. 2557 - 22 มิ.ย. 2557 24 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablat ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 16 ก.ค. 2557 - 18 ก.ค. 2557 21 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดผลตามแนว PISA โรงเรียนอัสสมัมชัญศรีราชา 02 ส.ค. 2557 - 02 ส.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประสานมิตร 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 7.30 แก้ไข ลบ
2557 "ระบบนิเทศเพื่อการพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21" 21 มิ.ย. 2557 - 21 มิ.ย. 2557 6 แก้ไข ลบ
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การผลิตสื่อการสอนสำหรับครู" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 07 ก.ย. 2557 - 07 ก.ย. 2557 9 แก้ไข ลบ
2557 อบรมโครงการ "แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" หอประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 ชั่วโมง3 แก้ไข ลบ
2557 งานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ก้าวผ่านวิกฤตการศึกษาไทย ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 07 ก.พ. 2558 - 07 ก.พ. 2558 6 แก้ไข ลบ
2557 การจัดทำสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์กับศิลปะ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ 01 เม.ย. 2558 7 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 การผลิตสือการสอน ตึกวัชสมโภส 18 พ.ค. 2558 - 20 เม.ย. 2558 6 แก้ไข ลบ
2557 การผลิตสือการสอน ตึกเทโอฟาส 18 พ.ค. 2557 ุุ6 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาสมรรถะครูปฐมวัย โดยการจักประสบการณ์แบบโครงการตามมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาะ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา 06 ก.พ. 2554 - 06 ก.พ. 2554 6 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2557 - 17 เม.ย. 2557 24 แก้ไข ลบ
2557 อบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแปรรูปสมุนไพรไทย องค์การบริหารส่วนโนนอุดม 22 เม.ย. 2557 - 24 เม.ย. 2557 3วัน แก้ไข ลบ
2557 เครือค่ายครูดีในใจเด็ก มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 08 มิ.ย. 2556 - 09 มิ.ย. 2556 2วัน แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา แก้ไข ลบ
2557 อบรมเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 8 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมเชิงปฐิบัตการเกี่ยวกับการประเมินและการทำแฟ้มสะสมผลงานเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 แก้ไข ลบ
2557 เชิงปฎิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก โรงแรมเดอะแล็กกาซี 09 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 7วัน แก้ไข ลบ
2557 การจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 19 มี.ค. 2557 - 19 มี.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 Teaching Communicative Competence โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 05 เม.ย. 2557 - 05 เม.ย. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 การประชุมวิชาการ “สานพลังเรียนรู้ ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 03 เม.ย. 2558 - 03 เม.ย. 2558 4 แก้ไข ลบ
2557 อบรม Project Approach อาคารโอเซ่ 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 8 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการประเมินผลระดับปฐมวัย อาคารโอเซ่ 31 ม.ค. 2558 - 01 ก.พ. 2558 16 แก้ไข ลบ
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ 27 ก.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมสัมนาการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ 31 ม.ค. 2558 - 01 ก.พ. 2558 14 แก้ไข ลบ
2557 การผลิตสื่อการสอนสำหรับครู ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ 07 ก.ย. 2557 - 07 ก.ย. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 การจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย ห้องประชุมตึกเทโอฟาน 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 21 แก้ไข ลบ
2557 Green science curriculum seminar Assumption thonburi 04 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 12 แก้ไข ลบ
2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสำฤทธฺิ์ทางการเรียนแบบถาวร ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาร 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 7 แก้ไข ลบ
2557 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) รุ่นที่ 8/2556 ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 168 แก้ไข ลบ
2557 อบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Rosetta Stone ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 1.30 แก้ไข ลบ
2557 อบรมหมวดภาษาต่างประเทศ ตึกเทโอฟาน 21 มิ.ย. 2557 - 21 มิ.ย. 2557 5 แก้ไข ลบ
2557 อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการตึกเซนต์หลุยส์ 10 มี.ค. 2557 - 13 มี.ค. 2557 9 แก้ไข ลบ
2557 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (ระดับมัธยม) หองประชุมเซนตชารล ตึกเทโอฟาน 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 4.30 แก้ไข ลบ
2557 อบรมในหัวข้อ "Training Concept Textbooks และ Lesson Plans" ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จ.นนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 16 แก้ไข ลบ
2557 เทคนิคการสอนภาษาแนวใหม่ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทโอฟาน 07 ต.ค. 2557 - 08 ต.ค. 2557 15 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมแนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ ณ หอประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 9 แก้ไข ลบ
2557 "การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวรด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่สากล" หองประชุมเซนตชารล ตึกเทโอฟาน 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 7.30 แก้ไข ลบ
2557 การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดผลตามแนว PISA ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทโอฟาน 02 ส.ค. 2557 - 02 ส.ค. 2557 7.30 แก้ไข ลบ
2557 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูงานอภิบาลและครูคำสอนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 เม.ย. 2558 - 18 เม.ย. 2558 12 แก้ไข ลบ
2557 อบรมหลักสูตร วพ. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 24 แก้ไข ลบ
2556 อบรมภาษาอังกฤษ ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 15 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษา 2556 หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" หอประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 16 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 14 แก้ไข ลบ
2556 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือลูโดวิโกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย "นวัตกรรมการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา" อาคารอิมแพคฟอรั่ม(Hall 9) เมืองทองธานี 10 ต.ค. 2556 - 10 ต.ค. 2556 3 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ"สอนวิทย์ไม่ยากกับ 365 ปฏิบัติการ HANDS-ON" บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 19 มิ.ย. 2556 - 19 มิ.ย. 2556 7 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 05 ก.ค. 2556 - 05 ก.ค. 2556 7 แก้ไข ลบ
2556 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 8/2556 ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 49 แก้ไข ลบ
2556 "เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน AC" มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 02 มิ.ย. 2556 - 02 มิ.ย. 2556 8 แก้ไข ลบ
2556 โรงเรียนคาทอลิกในมาตรฐานสากล โรงแรมเอเซียพัทยา 18 ส.ค. 2556 - 21 ส.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 Training concept texbooks and lesson plans ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล นนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 16 แก้ไข ลบ
2556 " Tranining Concept Textbooks และ Lesson Plans เตรียมความพร้อมสถาบันการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกวิธี ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล นนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 2 วัน แก้ไข ลบ
2556 ร่วมสัมมนา " 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง" โรงแรมเลอบัว ถนนสีลม กรุงเทพฯ 29 ม.ค. 2556 - 30 ม.ค. 2556 14 แก้ไข ลบ
2556 - อบรมเชิงปฎิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ศูนย์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ 10 ธ.ค. 2552 - 10 ธ.ค. 2552 6 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Appreciative Inquiry (AI) รร.อัสสัมชัญศรีราชา 18 ธ.ค. 2554 - 18 ธ.ค. 2554 8 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคลังข้อสอบ ห้องคอมพิวเตอร์ รร.อัสสัมชัญศรีราชา 04 มิ.ย. 2554 - 04 มิ.ย. 2554 8 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ รร.อัสสัมชัญศรีราชา 28 พ.ค. 2554 - 28 พ.ค. 2554 8 แก้ไข ลบ
2556 โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์มารีฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 21 ม.ค. 2554 - 23 ม.ค. 2554 24 แก้ไข ลบ
2556 English Training Course For ACS Teachers รร.อัสสัมชัญศรีราชา 11 ธ.ค. 2553 - 17 ธ.ค. 2553 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน" ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 21 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556 12 แก้ไข ลบ
2556 อบรมฝึกจิตเจริญปัญญา สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวัดสวนป่า 30 มี.ค. 2556 - 30 มี.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 อบรมการใช้ IPAD ประกอบการเรียนการสอน ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์แมรี่ 02 เม.ย. 2556 - 02 เม.ย. 2556 1 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 "การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียน" โดย รองศาตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อัสสัมชัญศรีราชา 17 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 อบรมการใช้ lesson Plan ตำรากลาง ณ ศ฿นย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล 01 พ.ค. 2556 - 02 พ.ค. 2556 16 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชึมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 16 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 16 แก้ไข ลบ
2556 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรวเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 17 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาครู เตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 16 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยมี รองศาสตราย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล และห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทโอฟาน 17 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาครู เตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดย รองศาสตราย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อัสสัมชัญศรีราชา 17 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ 03 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม กรุงเทพ 07 ส.ค. 2555 - 10 ส.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555 ตึกมงฟอร์ต 15 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 35 แก้ไข ลบ
2556 การป้องกันและรักษาความปลอดภัยการคุกคามคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญจิต 15 ก.พ. 2556 - 15 ก.พ. 2556 4 แก้ไข ลบ
2556 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารยาทและวิธีรับประทานอาหารแบบตะวันตก ห้องบอลล์รูม สถาบันไอทิม 06 ส.ค. 2555 6 แก้ไข ลบ
2556 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา 31 ส.ค. 2555 6 แก้ไข ลบ
2556 อบรมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคตะวันออก โรงแรมบางแสนบีชรีสอร์ท 26 ก.พ. 2548 - 28 ส.ค. 2548 16 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตึกเทโอฟาน 13 ธ.ค. 2553 8 แก้ไข ลบ
2556 อบรม "เจริญจิตภาวนาจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อาคารโอเซ่ 16 ธ.ค. 2553 - 17 ธ.ค. 2553 16 แก้ไข ลบ
2556 ค่ายพลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 19 มี.ค. 2556 - 21 มี.ค. 2556 36 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประกวดหนังสั้นหัวข้อ "ในหลวง ในดวงใจ" อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 04 ก.ค. 2556 - 05 ก.ค. 2556 16 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาการบูรณาการการใช้โปรแกรม VDO เพื่อสร้างสื่อ Multimedial เพื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 26 ก.พ. 2556 - 26 ก.พ. 2556 8 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนา เตรียมความพร้อมสู่ ปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอ 16 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 16 แก้ไข ลบ
2556 อบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอทาน 17 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 7 แก้ไข ลบ
2556 EDUCA 2012 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน "Teachers as Learners ครู...ต้นแบบการเรียนรู้" โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย โดยมี บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ณ อิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 11 ต.ค. 2555 - 11 ต.ค. 2555 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสาม โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 09 ก.ค. 2556 - 12 ก.ค. 2556 28 แก้ไข ลบ
2556 หลากมมุมมองของประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ QS2-103 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 - การจัดทำหลักสูตรแกนกลาง - การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้บริการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 18 แก้ไข ลบ
2556 - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 24 ต.ค. 2552 - 24 ต.ค. 2552 6 แก้ไข ลบ
2556 - การจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / การสร้างภาวะแห่งสันติเพื่อสร้างเสริมความงอกงามทางความคิด และการแก้ปัญหาในชั้นเรียน / การพัฒนา E - Learning เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Educa 2009 Learning and Teaching ) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา 15 ต.ค. 2552 - 17 ต.ค. 2552 18 แก้ไข ลบ
2556 - ผูกพันองค์กรด้วยรัก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 30 แก้ไข ลบ
2556 - การฝึกจิตปัญญาศึกษากับการพัฒนาสมาธิ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ค. 2553 - 27 ก.ค. 2553 6 แก้ไข ลบ
2556 - ประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา Educa 2010 Learning and Teaching ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา 13 ต.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553 18 แก้ไข ลบ
2556 - การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 ธ.ค. 2553 - 17 ธ.ค. 2553 30 แก้ไข ลบ
2556 - ก้าวต่อไปเพื่อสู่มาตรฐานและคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2554 - 15 พ.ค. 2554 18 แก้ไข ลบ
2556 - การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ สาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 04 ก.ย. 2554 - 04 ก.ย. 2554 6 แก้ไข ลบ
2556 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการชั้นสูง Appreciative Inquiry ( AI ) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 18 ธ.ค. 2554 - 18 ธ.ค. 2554 6 แก้ไข ลบ
2556 - พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล จรรยาบรรณครูคู่ความสามัคคี จิตวิทยาการดูแลและปกครองนักเรียนที่มีความหลากหลาย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2555 - 18 พ.ค. 2555 18 แก้ไข ลบ
2556 - ระบบสารสนเทศ SWIS สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 28 มิ.ย. 2555 - 28 มิ.ย. 2555 6 แก้ไข ลบ
2556 - เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 - การใช้ iPad ประกอบการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 02 เม.ย. 2556 - 02 เม.ย. 2556 3 แก้ไข ลบ
2556 - แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 28 มี.ค. 2551 - 28 เม.ย. 2551 6 แก้ไข ลบ
2556 - การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 04 เม.ย. 2551 - 04 เม.ย. 2551 3 แก้ไข ลบ
2556 - สอนอย่างไรจึงก้าวไปสากล " การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ โดย ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ เนาวรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 07 ต.ค. 2551 - 07 ก.ย. 2551 3 แก้ไข ลบ
2556 - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัย โดย รศ. ดร. บุญมี เณรยอด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 24 ต.ค. 2551 - 24 ต.ค. 2551 3 แก้ไข ลบ
2556 - เติมพลังใจ ใส่พลังความคิด โดยพระวิชาญ สุวิชาโน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 ส.ค. 2552 - 10 ส.ค. 2552 6 แก้ไข ลบ
2556 - พัฒนาการกับศักยภาพการเรียนรู้ โดย ดร. วัลลภ ปิยะมโนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 ม.ค. 2553 - 15 ม.ค. 2553 3 แก้ไข ลบ
2556 - พื้นฐานการพิมพ์งาน การใช้ E - Mail การใช้ Internet ในการค้นคว้าข้อมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 06 ก.ค. 2553 - 06 ก.ค. 2553 6 แก้ไข ลบ
2556 - การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร " สิทธิมนุษยชนศึกษา " โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ค. 2553 - 27 ก.ค. 2553 6 แก้ไข ลบ
2556 - กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ต.ค. 2553 - 27 ต.ค. 2553 6 แก้ไข ลบ
2556 - การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดย รศ. ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 17 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 - ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือ SDQ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 3 แก้ไข ลบ
2556 - เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ก.ค. 2551 - 11 ก.ค. 2551 3 แก้ไข ลบ
2556 - อบรมเชิงปฏิบัติการ " การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ " โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 28 พ.ค. 2554 - 28 พ.ค. 2554 6 แก้ไข ลบ
2556 - โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต อาคารมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 28 ส.ค. 2552 - 30 ส.ค. 2552 21 แก้ไข ลบ
2556 - ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา คืออิสรภาพที่แท้จริง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 09 ส.ค. 2552 - 09 ส.ค. 2552 6 แก้ไข ลบ
2556 - ความเป็นเอกลักษณ์ของคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 18 ก.ค. 2552 - 18 ก.ค. 2552 6 แก้ไข ลบ
2556 - วางทิศทางอย่างไรให้โรงเรียนเอกชนไปสู่ระดับโลก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 ก.พ. 2552 - 14 ก.พ. 2552 6 แก้ไข ลบ
2556 - การคิดทางบวก อย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 09 ต.ค. 2551 - 09 ต.ค. 2551 6 แก้ไข ลบ
2556 - พัฒนาการศึกษา " การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง " โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2551 - 16 พ.ค. 2551 21 แก้ไข ลบ
2556 - พัฒนาการกับศักยภาพการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 มิ.ย. 2551 - 15 มิ.ย. 2551 4 แก้ไข ลบ
2556 - การทบทวนแผนปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 20 พ.ค. 2554 - 21 พ.ค. 2554 14 แก้ไข ลบ
2556 โครงการพัฒนาทีมงานขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Saint Charies 03 ส.ค. 2556 8 แก้ไข ลบ
2556 การอบรมครู ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) ตึกเซนต์ชาร์ล 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 3 แก้ไข ลบ
2556 การอบรมครู ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) ตึกเซนต์์ชาร์ล 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 3 แก้ไข ลบ
2556 การประชุมสัมนา "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน” ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ มีการประชุมสัมมนาที่มีหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจให้รับฟัง โดยวิทยากรที่มีความรู้และมีชื่อเสียง อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะประวัติ บุญ-หลง ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 25 ส.ค. 2556 - 25 ส.ค. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 Challenge Based Learning มหาวิทยาลัยบูรพา 21 ก.ย. 2556 - 21 ก.ย. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย "การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์:การเขียนและการเผยแพร่" อาคารอิมแพคฟอรั่ม(Hall 9) เมืองทองธานี 10 ต.ค. 2556 - 10 ต.ค. 2556 3 แก้ไข ลบ
2556 การดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทุกสังกัดในสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี 14 พ.ย. 2556 - 14 พ.ย. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร ภาวะผู้นำ พลังบวก Leadership 3.0" โดย อาจารย์นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล และ อาจารย์วชิราพร บวรกิติวงศ์ ที่ปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กรด้วยทุนทางปัญญา โดยจิตวิทยาเชิงบวก ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ต ตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 21 ก.ย. 2556 - 21 ก.ย. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาสู้ความยั่งยืน" โดยคุณบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร/ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน มาร่วมเป็นวิทยากรเสวนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ต ตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 22 ก.ย. 2556 - 22 ก.ย. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 03 ส.ค. 2556 - 25 ส.ค. 2555 16 แก้ไข ลบ
2556 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาสู้ความยั่งยืน" ให้เกียรติบรรยายโดยคุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัลและการยกย่องจากสถาบันต่างๆ หลายรางวัล โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณ และเป็นผู้บริหารจากประเทศไทยเพียงคนเดียวซึ่งติดอันดับ ICIS Top 40 Power Players ของอุตสาหกรรมเคมีโลกปี 2009 พ.ศ. 2552 สำหรับปี 2553 ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในงานมอบรางวัล SAA Awards for Listed Companies ปี 2010 (2553) และ ปี 2011(2554) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ อาทิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน),ประธานกรรมการบริษัท Emery Oleochemicals, ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International Private Limited, ประธานกรรมการบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน), ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ต ตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 22 ก.ย. 2556 - 22 ก.ย. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 อบรมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม เรื่องการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามเเนวทางTeach Less Learn More:TLLM ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 15 ธ.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 ปฏิบัติธรรม วัดสวนป่า 30 มี.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 วิจัยเพื่อพัฒนางาน ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 21 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นสูง A.T.C ณ ค่ายลูกเสือ ลูโดวิโก โรงเรียนอัสัสมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 ยกระดับมาตร แก้ไข ลบ
2556 อบรม Training Concept Textbooks และ Lesson Plans ปีการศึกษา 2556 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 16 แก้ไข ลบ
2556 หลักสูตรภาวะผู้นำ พลังบวก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 21 ก.ย. 2556 - 22 ก.ย. 2556 12 แก้ไข ลบ
2556 Know English. Know Success. The Campus, Grand Hyatt Erawan, Bangkok 09 ต.ค. 2556 - 09 ต.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 หลักสูตรภาวะผู้นำ พลังบวก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 21 ก.ย. 2556 - 22 ก.ย. 2556 12 แก้ไข ลบ
2556 Know English. Know Success. The Campus, Grand Hyatt Erawan, Bangkok 09 ต.ค. 2556 - 09 ต.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ค่ายลูกเสือลูโดวิโก 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 168 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทย โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง 22 ก.ย. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำโครงงานภาษาไทย" อาคารโอเซ่ รร.อัสสัมชัญศรีราชา 05 ต.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาทีมงานขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล อาคารเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน รร.อัสสัมชัญศรีราชา 03 ส.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 อบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสััมชัญศรีราชา 11 ส.ค. 2556 - 17 ส.ค. 2556 30 ชม. แก้ไข ลบ
2556 test test 03 ก.พ. 2557 - 03 ก.พ. 2557 8 แก้ไข ลบ
2556 ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ชั่วโมง ตึกมวฟอร์ต 15 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 ทดสอบความรู้ด้านทักษะการฟังของครุไทยผู้สอนตำรากลาง ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัณศรีราชา 26 พ.ย. 2555 1 แก้ไข ลบ
2556 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือลูโดวิโก 10 ต.ค. 2552 - 17 ต.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 "เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดทำโครงงานเป็นฐานการเรียนรู้อย่างง่ายแบบ SML " โดยอารจารย์ผู้ชำนาญการพิเศษ อ.ลำพอง จันทรถาวร เมื่อ 20 มี.ค. 57 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียน ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี รร.ปรีชานุศาสน์ 20 มี.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2556 หลักสูตรปี2557 เดินหน้าปฏิรูป สู่การปฏิบัติ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี 11 ต.ค. 2556 - 11 ต.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 ให้การอบรมการโพสต์ข่าว/ภาพ/กฤตภาค แก่ครู ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 10 มี.ค. 2557 - 14 มี.ค. 2557 4 แก้ไข ลบ
2556 การโหลดคลิป การแจ้งซ่อม การย่อรูปภาพ และการโพสต์ข่าว โพสต์ภาพ ห้องปฏิบัติการตึกเซนต์หลุยส์ 13 มี.ค. 2557 - 13 มี.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2556 ร่วมประชุมครูแนะแนวทางปฏิบัติสอบการสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่ชลบุรี เขต 3 05 ก.พ. 2557 - 05 ก.พ. 2557 4 แก้ไข ลบ
2556 การอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 01 มิ.ย. 2554 - 04 มิ.ย. 2554 72 แก้ไข ลบ
2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเอกชนสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ระดับประภมศึกษา/มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 30 ก.ค. 2554 - 31 ก.ค. 2554 24 แก้ไข ลบ
2556 การอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 20 ก.พ. 2555 - 24 ก.พ. 2555 72 แก้ไข ลบ
2556 ค่ายแกนนำไครภาคีภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 30 ม.ค. 2556 - 01 ก.พ. 2556 36 แก้ไข ลบ
2556 เชิงปฏิบัติการการใช้เชื้อเพลิง โรงแรมระยองซิตี้ 09 มี.ค. 2556 - 11 มี.ค. 2556 16 แก้ไข ลบ
2556 อบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 อบรม "การจัดการสอนสังคมศึกษา ตามแนว TEACH LESS LEARN MORE:TLLM" Saint Charies 15 ธ.ค. 2556 8 แก้ไข ลบ
2556 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) ค่ายลูกเสือลูโดวีโกอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 7 วัน แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 06 ก.ค. 2556 - 31 ส.ค. 2556 30 แก้ไข ลบ
2556 การทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง 34 ฟุต ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 07 ก.พ. 2557 - 07 ก.พ. 2557 6 แก้ไข ลบ
2556 โครงการลูกเสือนต้านยาเสพติด ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.พ. 2557 - 28 ก.พ. 2557 24 แก้ไข ลบ
2556 อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต์ จ.ชลบุรี 24 ส.ค. 2556 - 25 ส.ค. 2556 14 แก้ไข ลบ
2556 อบรมทักษะกระบวนการสอนคณิตศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทโอฟาน 04 พ.ย. 2555 6 แก้ไข ลบ
2556 ผ่านการทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง 34 ฟุต ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 07 ก.พ. 2557 แก้ไข ลบ
2556 ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 25 ต.ค. 2556 30 แก้ไข ลบ
2556 "เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดทำโครงงานเป็นฐานการเรียนรู้อย่างง่ายแบบ SML " รร.ปรีชานุศาสน์ 20 มี.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2556 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯด้วยแนวทาง Teach Less Learn More ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 15 ธ.ค. 2556 - 15 ธ.ค. 2556 8 แก้ไข ลบ
2556 อบรมทักษะการใช้เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 มี.ค. 2557 - 10 มี.ค. 2557 2 แก้ไข ลบ
2556 GIS DAY วันภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 09 ธ.ค. 2556 - 09 ธ.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 กิจกรรมคาราวานสานศิลป์สู่สถาบันการศึกษา รร.อัสสัมชัญศรีราชา 15 ก.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 สัมนาแกนนำ ลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 9 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ 03 ก.ย. 2556 - 05 ก.ย. 2556 18 แก้ไข ลบ
2556 กิจกรรมคาราวานสานศิลป์สู่สถาบันการศึกษา รร.อัสสัมชัญศรีราชา 15 ก.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 อบรมผู้ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ รุ่นที่ 11 มูลนิธิฯ คณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 มิ.ย. 2556 - 22 มิ.ย. 2556 40 แก้ไข ลบ
2556 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 84 แก้ไข ลบ
2556 คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนเซนค์หลุยส์ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 18 ก.พ. 2557 - 21 ก.พ. 2557 48 แก้ไข ลบ
2556 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 7 วัน แก้ไข ลบ
2556 โครงการสืบสานหัตถกรรมพื้นบ้านงานจักรสาน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของประเทศไทย" โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศีกษา,เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปเตมีย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 29 มี.ค. 2557 - 29 มี.ค. 2557 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาวิชาการเรื่อง "เทคนิคการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" (Seminar on Science Communication Technique and Public Engagement) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริติชเคานซิล ประเทศไทย 13 พ.ย. 2556 - 13 พ.ย. 2556 1 วัน แก้ไข ลบ
2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตึกโอเซ่ 05 ต.ค. 2556 - 05 ต.ค. 2556 9 แก้ไข ลบ
2556 ครูผู้สอนอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ห้องประชุมเซนต์ชาส์ล 03 ส.ค. 2556 8 แก้ไข ลบ
2556 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ภาวะผู้นำ พลังบวก Leadership 3.0 วันที่ 21 กันยายน 2556 ตึกโอเซ่ 21 ก.ย. 2556 - 21 ก.ย. 2556 8 แก้ไข ลบ
2556 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ค่ายลูโดวีโก อัสสัชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 105 แก้ไข ลบ
2556 คุณครูอบรมแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานของมูลนิธิ ตึกโอเซ่ 28 พ.ย. 2556 8 แก้ไข ลบ
2556 เทคนิคการสอนเพื่อมุ่งสู่ O-net หอประชุมออกัสติน 40 แก้ไข ลบ
2556 21.โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ในระดับจังหวัด เรื่อง"การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สู่ศักยภาพสากลในศตวรรษที่ 21" โรงเรีียนเมรี อินมาคุเล คอนแวปต์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนาคูลาส ชลบุรี 29 มี.ค. 2557 - 29 มี.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2556 การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ณ ประเทศวิงคโปร์ 24 เม.ย. 2556 - 26 เม.ย. 2556 24 แก้ไข ลบ
2556 การเข้าค่ายการเรียนรู้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ณ วังดุมเมาท์เทนแคมป์ จ.กาญจนบุรี 05 ธ.ค. 2556 - 07 ธ.ค. 2556 24 แก้ไข ลบ
2556 การปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาวัง 13 ส.ค. 2556 - 15 ส.ค. 2556 3 วัน แก้ไข ลบ
2556 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 7 วัน แก้ไข ลบ
2556 เชิงปฎิบัติการ เรื่อง บูรณาการวิทย์ สู่คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 09 ก.พ. 2557 - 09 ก.พ. 2557 8 แก้ไข ลบ
2556 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรา 30 แก้ไข ลบ
2556 อบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 13 มี.ค. 2557 - 13 มี.ค. 2557 แก้ไข ลบ
2556 "การใช้ห้องสมุดดิจิตอล : ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21" มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 08 ส.ค. 2556 - 08 ส.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนอััสสัมชัญศรีราชา 19 มี.ค. 2554 - 20 มี.ค. 2554 16 แก้ไข ลบ
2556 การจัดการรียนรู้โครงานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษา 07 พ.ค. 2551 - 08 พ.ค. 2551 16 แก้ไข ลบ
2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขพัฒนาต้นฉบับตำรากลาง ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 20 เม.ย. 2557 - 21 เม.ย. 2557 16 แก้ไข ลบ
2556 ผ่านการทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง 34 ฟุต ศูนย์การฝึกนักเรียนวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 07 ก.พ. 2557 - 07 ก.พ. 2557 4 แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดย รศ. ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 17 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 อบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ชั่วโมง ตึกมงฟอร์ต 14 ม.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2556 30 แก้ไข ลบ
2556 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 การจดการสอนสังคมศึกษา ตามแนวทาง TEACH LESS LEARN MORE ; TLLM ตึกเซนต์ชาร์ล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 ต.ค. 2556 - 15 ต.ค. 2556 7 แก้ไข ลบ
2556 participated in the 5 th HR international conference 2013 The Tide Resort Chon Buri 30 มี.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2556 14 แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาสมรรถนะทางการคิดเพื่อการสื่อสาร Teaching Communicative Competence ห้องประชุมเรือนโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 05 เม.ย. 2557 - 05 เม.ย. 2557 6 แก้ไข ลบ
2556 ภาษาอังกฤษ ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 02 มิ.ย. 2555 - 01 ก.ย. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 หลักสูตรใหม่ ปี 2557 เดินหน้าปฏิรูป สู่การปฏิบัติ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม 9 เมืองทองธานี 10 ต.ค. 2556 - 11 ต.ค. 2556 7 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2555 พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 16 พ.ค. 2555 - 18 พ.ค. 2555 แก้ไข ลบ
2556 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ห้องเรียนตึกมงฟอร์ต 03 ก.ค. 2555 - 28 ก.ย. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบรรณารักษ์มืออาชีพสู่อาเซียน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ณ หอประชุมแห่งชาติศูนย์สิริกิต์ 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 6 แก้ไข ลบ
2556 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ TDC สำนักหอสมุด ม.บูรพา 18 มิ.ย. 2556 - 18 มิ.ย. 2556 4 แก้ไข ลบ
2556 เข้ารับการอบรมระบบ SWIS และระบบ e-Office ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 22 เม.ย. 2556 - 23 เม.ย. 2556 แก้ไข ลบ
2556 อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ค่ายลูกเสือลูโดวิโก 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 160 แก้ไข ลบ
2556 การประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปเตมีย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. 08 มิ.ย. 2556 - 08 มิ.ย. 2556 3 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเรื่อง Trends of Teaching the english 4 communication skills in the 21th Century ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทโอฟาน 02 ต.ค. 2555 - 04 ต.ค. 2555 20 แก้ไข ลบ
2556 อบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 30 แก้ไข ลบ
2556 การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ค่านลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาสมรรถนะทางการคิดเพื่อการสื่อสาร (Teaching Communicative Competence) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 06 เม.ย. 2557 6 แก้ไข ลบ
2556 อบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 10 มี.ค. 2557 2 แก้ไข ลบ
2556 การจัดทำหลักสูตรแกนกลางการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้บริการ อัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 24 แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัย 24 เม.ย. 2557 แก้ไข ลบ
2556 อบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ชั่วโมง 14 ม.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 อบรมโครงสร้างเสริมสร้างพลังจิตใจ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอมงฟอร์ต คณะเซนต์คาเบลียลแห่งประเทศไทย 06 ส.ค. 2553 - 08 ส.ค. 2553 24 แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัย อัสสัมชัญศร๊ราชา 24 ต.ค. 2552 8 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา2553ผูกพันองค์กรด้วยรัก อัสสัมชัญศร๊ราชา 16 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 24 แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนดาราสมุทร 03 ส.ค. 2556 - 04 ส.ค. 2556 12 แก้ไข ลบ
2556 ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือลูโดวิโก 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 อบรมภาษอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 ส.ค. 2555 - 17 ส.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 การอบรมเชิงปฏิการคุณธรรม จริธรรมที่หายไปเราจะปลูกจิตสำนึกใหม่ให้เด็กของเรา ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 17 ก.ค. 2553 8 แก้ไข ลบ
2556 อบรมจิตปัญญาศึกษา ห้องประชุมตึกอสสัม 27 ก.ค. 2553 8 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาครู เตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 16 แก้ไข ลบ
2556 การอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์ วันที่ 13 มีนาคม 2557 13 มี.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2556 อบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 13 มี.ค. 2557 2 แก้ไข ลบ
2556 ผ่านการทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง 34 ฟุต ศูนย์การฝึกนักเรียนวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 07 ก.พ. 2557 - 07 ก.พ. 2557 4 แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาสมรรถนะทางการคิดเพื่อการสื่อสาร เรื่อนโอเซ่ 05 เม.ย. 2557 - 05 เม.ย. 2557 ุ6 แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของครูด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Teach Less Learn More โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 ธ.ค. 2556 - 15 ธ.ค. 2556 8 แก้ไข ลบ
2556 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยบูรพา 14 ก.ค. 2555 - 14 ก.ค. 2555 8 แก้ไข ลบ
2556 จิตตปัญญาศึกษา ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ค. 2553 - 27 ก.ค. 2553 8 แก้ไข ลบ
2556 English Training Course for AC Sriracha Teachers. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 ธ.ค. 2553 - 17 ธ.ค. 2553 40 แก้ไข ลบ
2556 โครงการเสริมสร้างพลังจิตใตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 10 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 24 แก้ไข ลบ
2556 การเตรียมความพร้อมการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 24 แก้ไข ลบ
2556 การทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง 34 ฟุต ศูนย์การฝึกนักศึกาาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 07 ก.พ. 2557 แก้ไข ลบ
2556 การจัดการเรียนการสอนแบบ storyline โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 19 มี.ค. 2557 - 19 มี.ค. 2557 6 แก้ไข ลบ
2556 อบรม Teaching Communicative Competence โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 05 เม.ย. 2557 - 05 เม.ย. 2557 3 แก้ไข ลบ
2556 อบรม Techniques for Communicative Teaching Listening and Speaking โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 05 เม.ย. 2557 - 05 เม.ย. 2557 3 แก้ไข ลบ
2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนอสสัมชัญศรีราชา 21 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556 12 แก้ไข ลบ
2556 อบรมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 17 พ.ค. 2556 6 แก้ไข ลบ
2556 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสื่อลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 84 แก้ไข ลบ
2556 การอบรมภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตึกมงฟร์อด โรงเรียนัสสัมชัญศรีราชา 01 ต.ค. 2555 - 31 ต.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 การอบรมภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตึกมงฟร์อด โรงเรียนัสสัมชัญศรีราชา 01 ต.ค. 2556 - 31 ต.ค. 2556 30 แก้ไข ลบ
2556 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นสูง A.T.C. ค่ายลูกเสือ ลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 อบรมทักษะคอมพิเวเตอร์ ระบบ SWISS ห้อมคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 11 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 3 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาครูงานอภิบาลและครูคำสอนสังฆมณฑลจันทบุรี ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 27 ก.ค. 2556 - 27 ก.ค. 2556 8 แก้ไข ลบ
2556 เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน(ac) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 02 มิ.ย. 2557 - 02 มิ.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2556 อบรมจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอ.อภิรดี ไชยกาล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 23 ต.ค. 2556 - 25 ต.ค. 2556 24 แก้ไข ลบ
2556 การบริหารจิตเจริญปัญญาครูพุทธศาสน์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า 30 มี.ค. 2556 - 30 มี.ค. 2556 แก้ไข ลบ
2556 การจัดประสบการณ์ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ดร. สทธาภา โชติประดิษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 16 แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาสมรรถนะทางการคิดเพื่อการสื่อสาร ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 05 เม.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2556 การพัฒนาสมรรถนะทางการคิดเพื่อการสื่อสาร ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 05 เม.ย. 2557 8 แก้ไข ลบ
2556 Trends of Teaching the English4 Communication Skills in the 21st century Theophan Building 02 ต.ค. 2555 - 04 ต.ค. 2555 18 แก้ไข ลบ
2556 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือลูโดวิโก 11 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 150 แก้ไข ลบ
2556 Learning Package & English Conversation St.Charles ตึกเทโอฟาน 12 ต.ค. 2555 ุ6 แก้ไข ลบ
2556 ทดสอบความรู้ด้านทักษะการฟังของครูไทยผู้สอนตำรากลาง ตึกมงฟอร์ต 26 พ.ย. 2555 3 แก้ไข ลบ
2556 Teaching Critical Thinking Skills and Communicative Competence ตึกโอเซ่ 05 เม.ย. 2557 6 แก้ไข ลบ
2556 INSTITUTE FOR ENGLISH LANGUAGE ASSUMPTING UNIVERSITY อัสสัมชัญศร๊ราชา 13 ธ.ค. 2553 - 17 ธ.ค. 2553 40 แก้ไข ลบ
2556 อบรมแนวทางการสอนวิชาสังคมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและทดสอบทักษะ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 29 ม.ค. 2554 - 30 ม.ค. 2554 16 แก้ไข ลบ
2556 อบรมแนวทางการสอนวิชาสังคมโดยใช้ภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 24 ก.พ. 2554 - 27 ก.พ. 2554 32 แก้ไข ลบ
2556 อบรมแนวทางการสอนวิชาสังคมโดยใช้ภาษาอังกฤษ อัสสัมชัญศร๊ราชา 21 มี.ค. 2554 - 27 ก.พ. 2554 64 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา2554ก้าวต่อไปเพื่อสู่มาตรฐานและคุณภาพ อัสสัมชัญศร๊ราชา 13 พ.ค. 2554 - 15 พ.ค. 2554 24 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศเพื่อคุณภาพงานวิชาการ อัสสัมชัญศร๊ราชา 28 พ.ค. 2554 - 28 พ.ค. 2554 8 แก้ไข ลบ
2556 อบรมการใช้โปรแกรมคลังข้อสอบ อัสสัมชัญศร๊ราชา 11 มิ.ย. 2554 - 11 มิ.ย. 2554 8 แก้ไข ลบ
2556 อบรมครูเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานสมศ. รอบ3 อัสสัมชัญศร๊ราชา 04 ก.ย. 2554 - 04 ก.ย. 2554 8 แก้ไข ลบ
2556 อบรมครูเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานสมศ. รอบ3 อัสสัมชัญศร๊ราชา 18 ก.ย. 2554 - 18 ก.ย. 2554 8 แก้ไข ลบ
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ Apprecitive lnquiry อัสสัมชัญศร๊ราชา 18 ธ.ค. 2554 - 18 ธ.ค. 2554 8 แก้ไข ลบ
2556 งานฟื้นฟูจิตใจส่งเสริมจริยธรรมครู เรื่องดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาคืออิสรภาพที่แท้จริง อัสสัมชัญศร๊ราชา 09 ส.ค. 2556 - 09 ส.ค. 2556 8 แก้ไข ลบ
2556 สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2555 "พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2555 - 18 พ.ค. 2555 20 แก้ไข ลบ
2556 อบรมระบบ Swis ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 19 ก.ค. 2555 - 19 ก.ค. 2555 6 แก้ไข ลบ
2556 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555 ตึกมงร์ฟอต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 30 แก้ไข ลบ
2556 องค์ประกอบการคิดเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 05 เม.ย. 2557 6 แก้ไข <