[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0025
ชื่อ: มิส  สุริยา    หัตถกิจ
ฉายา: อุ๋ย
อายุงาน: 27 ปี 2 เดือน 27 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


2 รูป

1 รูป

2 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยบูรพา 2554  กศ.ม.  
2    มหาวิทยาลัยบูรพา 2553  ป.บัณฑิต  
3    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2536  ศศ.บ.  
4  อาชีวะ  โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา 2534  ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  วุฒิบัตร
5    โรงเรียนเทคนิคไทยสุริยะชลบุรี 2527  ปวช.  
6    โรงเรียนดุษฎีหรรษา 2523  ม.ศ.3  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2557 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2557 กรรมการ งานรับสมัครนักเรียนใหม่
2557 กรรมการ งานบุคลากร
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ
2556 กรรมการ งานรับนักเรียนใหม่
2556 กรรมการ กรรมการระบบ SWIS
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบุคลากร
2555 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2554 กรรมการ งานบุคลากร
2554 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2551 งานบุคลากร งานบุคลากร
2549 งานพนักงาน งานพนักงาน
2548 งานพนักงาน งานพนักงาน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2528 พนักงาน Officc บริษัทเอสโซซิเอส ชลบุรี 0
2529 เลขาฝ่ายผลิต บริษัทไทยวาโก้ จำกัด 0 หนังสือผ่านงาน
2530 ข้อมูลและเอกสาร ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 หนังสือบรรจุครู
2533 งานบัญชี ฝ่ายการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2539 งานพนักงาน ฝ่ายบริการโรงเรียนอัสสัมชัญศรี 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2548 งานพนักงาน ฝ่ายบริการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2551 งานบุคลากร สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2552 งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 งานบุคลากร สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 หัวหน้างานบุคลากร สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 ทำเนียบบุคลากร
2556 หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ สังกัดสำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง ปีการศึกษา 2556

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี -
ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง -
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น รับโชคพิเศษ ร่วมกับโครงการ "ไปแต่ตัว...ทัวร์ยกแก๊งกับโออิชิ ภาค 3 " ชมทัศนียภาพ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสอารยธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น( 5 วัน 3 คืน) 10 ก.ค. 2553 - 14 ก.ค. 2553 35
ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมการจัดทำเอกสารข้อมูล สมศ.รอบ3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ย. 2554 - 13 ก.ย. 2554 7
ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพนอกรอบ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง 06 ธ.ค. 2554 - 06 ธ.ค. 2554 7
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ อเมริกา-แคนาดา ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเทศอเมริกา - แคนาดา (9 วัน 7 คืน) 16 มี.ค. 2555 - 24 มี.ค. 2555 63
ทัศนศึกษา ดูงานต่างประเทศ ประเทศเกาหลี ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเทศเกาหลี (5 วัน 3 คืน) 15 ส.ค. 2555 - 19 ส.ค. 2555 35
ศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารการส่งประกวดโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 31 ต.ค. 2555 - 31 ต.ค. 2555 7
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการประกวดโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 04 ธ.ค. 2555 - 04 ธ.ค. 2555 7
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่-พนักงาน ฝ่ายบริการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงานการจัด /เรียง จาน ช้อน โต๊ะอาหาร ปฏิบัติจริงการทำเบเกอรี่ ที่หลากหลายรูปแบบ ส่วนผสมของแป้ง และศึกษาดูงานโรงเรียนฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนและ เยาวชน ประเทศสิงคโปร์ (4 วัน 3 คืน) 20 ม.ค. 2556 - 23 ม.ค. 2556 28
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี - สาธารณรัฐเชค ร่วมกับสมาพันู์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมายุคประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เขตการปกครอง และประชากร ประเทศสพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี-สาธารณรัฐเชค (9 วัน 7 คืน) 16 มี.ค. 2556 - 24 มี.ค. 2556 63
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ประเทศจีน (ซีอาน-ลั่วหยาง-ไคฟง-เจิ้นโจว) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน ศึกษาวัธนธรรมชาวจีน จีนมุสลิม การแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชมสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้ กำหนดให้เป็นกำเหนิดอายธรรมโลกที่มีรูปปั้นพลทหารดินเผาที่ถูกฝังประมาณ 60,000 ตัว ซึ่งมีขนาดท่าคนจริง ประเทศจีน (6 วัน 5 คืน) 28 เม.ย. 2556 - 03 เม.ย. 2556 42
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 559  โล่เกียรติคุณ ผู้ไม่เคยขาด - ลา - มาสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา  
2  16 มิ.ย. 2555  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555  เกียรติบัตร จากคุรุสภา
3  23 พ.ย. 2555  เชิดชูเกียรติครูผู้อุทิศตนปฏิบัติงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2555  โล่เกียรติยศ ครูปฏิบัติงานนานปี (25 ปี)
4  23 มี.ค. 2556  ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูดีศรีแผ่นดิน" สร้างปัญญา นำเยาวชน สู่อาเซียน ปี 2556  ประกาศเกียรติคุณ
5  22 ธ.ค. 2556  รางวัล"ครูสอนดี"ตามรอยครูของแผ่นดิน"สาขาผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา จากพณฯจาตุรณต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศเกียรติคุณ
6  2 ม.ค. 2557  รางวัล"ครูดีในดวงใจ"และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2557  โล่เกียรติคุณ
7  18 ก.พ. 2557  ครูสนับสนุนการสอนดีเด่น ระดับเหรียญทอง ตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจ ประจำปีการศึกษา 2556 จากหน่วยงานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา  โล่เกียรติยศ
8  17 ก.ย. 2557  โล่รางวัล " ครูดีในดวงใจ" ประจำปี 2557  ภาพถ่ายและโล่รางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
18 พ.ย. 1998  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 115 21 86 5 ธ.ค. 1998 ภาพประกอบ
30 พ.ย. 2004  จติตถดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 121 24 53 30 พ.ย. 2004

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)