[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0025
ชื่อ: มิส  สุริยา    หัตถกิจ
ฉายา: อุ๋ย
อายุงาน: 29 ปี 7 เดือน 0 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (5)


2 รูป

1 รูป

2 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยบูรพา 2554  กศ.ม.  
2    มหาวิทยาลัยบูรพา 2553  ป.บัณฑิต  
3    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2536  ศศ.บ.  
4  อาชีวะ  โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา 2534  ปวส.  วุฒิบัตร
5    โรงเรียนเทคนิคไทยสุริยะชลบุรี 2527  ปวช.  
6    โรงเรียนดุษฎีหรรษา 2523  ม.ศ.3  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ งานบุคลากร
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2557 กรรมการ งานรับสมัครนักเรียนใหม่
2557 กรรมการ งานบุคลากร
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ
2556 กรรมการ งานรับนักเรียนใหม่
2556 กรรมการ กรรมการระบบ SWIS
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบุคลากร
2555 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2554 กรรมการ งานบุคลากร
2554 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2551 งานบุคลากร งานบุคลากร
2549 งานพนักงาน งานพนักงาน
2548 งานพนักงาน งานพนักงาน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2528 พนักงาน Officc บริษัทเอสโซซิเอส ชลบุรี 0
2529 เลขาฝ่ายผลิต บริษัทไทยวาโก้ จำกัด 0 หนังสือผ่านงาน
2530 ข้อมูลและเอกสาร ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 หนังสือบรรจุครู
2533 งานบัญชี ฝ่ายการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2539 งานพนักงาน ฝ่ายบริการโรงเรียนอัสสัมชัญศรี 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2548 งานพนักงาน ฝ่ายบริการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2551 งานบุคลากร สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2552 งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 งานบุคลากร สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 หัวหน้างานบุคลากร สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 25 ทำเนียบบุคลากร
2556 หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ สังกัดสำนักผู้อำนวยการ 25 คำสั่งแต่งตั้ง ปีการศึกษา 2556
2557 งานพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักผู้อำนวยการ 25 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ที่ 79/2556
2558 งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักผู้อำนวยการ 25 คำสังแต่งตั้ง ฉบับที่ 49/2558
2559 งานนโยบายและแผน / งานประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักผู้อำนวยการ 25 คำสั่งที่ 71 /2559 แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร ปีการศึกษา 2559
2560 งานข้อมูลสถิติ ขาด ลา มาสาย นักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 25

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 วิทยากรจัดการอบรม "ค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา" ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ 06 มี.ค. 2560 - 08 มี.ค. 2560 25
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 559  โล่เกียรติคุณ ผู้ไม่เคยขาด - ลา - มาสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา  
2  16 มิ.ย. 2555  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555  เกียรติบัตร จากคุรุสภา
3  23 พ.ย. 2555  เชิดชูเกียรติครูผู้อุทิศตนปฏิบัติงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2555  โล่เกียรติยศ ครูปฏิบัติงานนานปี (25 ปี)
4  23 มี.ค. 2556  ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูดีศรีแผ่นดิน" สร้างปัญญา นำเยาวชน สู่อาเซียน ปี 2556  ประกาศเกียรติคุณ
5  22 ธ.ค. 2556  รางวัล"ครูสอนดี"ตามรอยครูของแผ่นดิน"สาขาผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา จากพณฯจาตุรณต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศเกียรติคุณ
6  2 ม.ค. 2557  รางวัล"ครูดีในดวงใจ"และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2557  โล่เกียรติคุณ
7  18 ก.พ. 2557  ครูสนับสนุนการสอนดีเด่น ระดับเหรียญทอง ตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจ ประจำปีการศึกษา 2556 จากหน่วยงานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา  โล่เกียรติยศ
8  17 ก.ย. 2557  โล่รางวัล " ครูดีในดวงใจ" ประจำปี 2557  ภาพถ่ายและโล่รางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
18 พ.ย. 1998  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 115 21 86 5 ธ.ค. 1998 ภาพประกอบ
30 พ.ย. 2004  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 121 24 53 30 พ.ย. 2004

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)