[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 0025
ชื่อ: มิส  สุริยา    หัตถกิจ
ฉายา: อุ๋ย
อายุงาน: 26 ปี 9 เดือน 21 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    โรงเรียนดุษฎีหรรษา 2523  ม.ศ.3  
2    โรงเรียนเทคนิคไทยสุริยะชลบุรี 2527  ปวช.  
3  อาชีวะ  โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา 2534  ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  วุฒิบัตร
4    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2536  ศศ.บ.  
5    มหาวิทยาลัยบูรพา 2553  ป.บัณฑิต  
6    มหาวิทยาลัยบูรพา 2554  กศ.ม.  

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2528 พนักงาน Officc บริษัทเอสโซซิเอส ชลบุรี 0
2529 เลขาฝ่ายผลิต บริษัทไทยวาโก้ จำกัด 0 หนังสือผ่านงาน
2530 ข้อมูลและเอกสาร ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 หนังสือบรรจุครู
2533 งานบัญชี ฝ่ายการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2539 งานพนักงาน ฝ่ายบริการโรงเรียนอัสสัมชัญศรี 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2548 งานพนักงาน ฝ่ายบริการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2551 งานบุคลากร สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2552 งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 งานบุคลากร สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 หัวหน้างานบุคลากร สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0 ทำเนียบบุคลากร
2556 หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ สังกัดสำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง ปีการศึกษา 2556

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
พัฒนาการศึกษา"การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" หอประชุมหลุยส์ ชาแนล - 21
พัฒนาการศักยภาพการเรียนรู้ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล - 4
การพัฒนาบุคลากร"สิทธิมนุยชนศึกษา" หอประชุมหลุยส์ ชาแนล - 7
ฟื้นฟูจิตใจ "เติมพลังใจ ใส่พลังความคิด" หอประชุมหลุยส์ ชาแนล - 7
การทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน (วิจัยครั้งที่ 1) ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ - 7
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS มหาลัยบูรพา - 7
วางทิศทางอย่างไรให้โรงเรียนเอกชนไปสู่ระดับโลก หอประชุมหลุยส์ ชาแนล - 4
การจัดทำหลักสูตรแกนกลาง การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพ โบส์ประจำโรงเรียน - 21
อบรมดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา คือ อิสรภาพที่แท้จริง หอประชุมหลุยส์ ชาแนล - 7
สัมมนาครู "ผูกพันธ์องค์กรด้วยรัก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - 35
วิชาการ 10 ปี สมศ. รอบสาม ศูนย์สิริกิตติ์ - 14
สัมมนาครูปีการศึกษา 2554"ก้าวต่อไปเพื่อสู่มาตรฐานและคุณภาพ" ตึกวัชรสมโภช - 21
สัมมนาครูทบทวนแผนปฎิบัติการ ตึกโอเซ่ - 14
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ตรวจประเมิน "สมศ"รอบ3 ตึกโอเซ่ - 14
อบรมครูเตรียมความพร้อมการประเมินมาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบ3 ตึกวัชรสมโภช - 7
อบรมครูเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบ3 ตึกวัชรสมโภช - 7
อบรมระบบสารสนเทศ SWIS ตึกเทโอฟาน - 14
สัมมนาเชิงปฎิบัติการชั้นสูงของทำ Appreciative Inquiry (AI ) หอประชุมหลุยส์ - 7
สัมมนาการพัฒนาการศึกษา"การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา หอประชุมหลุยส์ชาแนล 14 พ.ค. 2551 - 16 พ.ค. 2551 21
สัมมนาศักยภาพการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา หอประชุมหลุยส์ ชาแนล 15 พ.ค. 2551 - 15 พ.ค. 2551 4
อบรมฟื้นฟูจิตครู"เติมพลังใจ ใส่พลังความคิด" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา หอประชุมปลุยส์ชาแนล 10 ส.ค. 2551 - 10 ส.ค. 2551 7
อบรมการพัฒนาบุคลากร"สิทธิมนุษย์ชน" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา หอประชุมปลุยส์ชาแนล 14 ก.ย. 2551 - 14 ก.ย. 2551 7
สัมมนาการจัดทำหลักสูตรแกนกลาง การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพการเป็นผู้บริการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โบส์ประจำโรงเรียน 13 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 21
อบรม ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา คือ อิสรภาพที่แท้จริง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา หอประชุมหลุยส์ชาแนล 09 ส.ค. 2552 - 09 ส.ค. 2552 7
อบรมสัมมนา"โครงการเสริมสร้างจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กทม. 22 ม.ค. 2553 - 24 ม.ค. 2553 21
สัมมนาครู"ผูกพันองค์กรด้วยรัก" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร 10 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 35
ร่วมสัมมนาวิชาการ 10 ปี สมศ.รอบสาม ศูนย์สิริกิตติ์ กรุงเทพฯ 20 ธ.ค. 2553 - 21 ธ.ค. 2553 14
สัมมนาครูปีการศึกษา 2554"ก้่าวต่อไปเพื่อสู่มาตรฐานและคุณภาพ" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตึกวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2554 - 15 พ.ค. 2554 21
สัมมนาครูการทบทวนแผนปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อาคารโอเซ่ 20 พ.ค. 2554 - 21 พ.ค. 2554 14
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน"สมศ รอบ3" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อาคารโอเซ่ 30 ก.ค. 2554 - 31 ก.ค. 2554 14
อบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตึกวัชรสมโภช 04 ก.ย. 2554 - 04 ก.ย. 2554 7
อบคมครูเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตึกวัชรสมโภช 18 ก.ย. 2554 - 18 ก.ย. 2554 7
อบรมระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตึกเอโอฟาน 08 ต.ค. 2554 - 09 ต.ค. 2554 14
สัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555 - 25559 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อาคารโอดชเซ่ 10 ต.ค. 2554 - 11 ต.ค. 2554 14
ร่วมสัมมนา " 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง" โรงแรมเลอบัว ถนนสีลม กรุงเทพฯ 29 ม.ค. 2556 - 30 ม.ค. 2556 14

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี -
ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง -
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น รับโชคพิเศษ ร่วมกับโครงการ "ไปแต่ตัว...ทัวร์ยกแก๊งกับโออิชิ ภาค 3 " ชมทัศนียภาพ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสอารยธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น( 5 วัน 3 คืน) 10 ก.ค. 2553 - 14 ก.ค. 2553 35
ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมการจัดทำเอกสารข้อมูล สมศ.รอบ3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ย. 2554 - 13 ก.ย. 2554 7
ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพนอกรอบ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง 06 ธ.ค. 2554 - 06 ธ.ค. 2554 7
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ อเมริกา-แคนาดา ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเทศอเมริกา - แคนาดา (9 วัน 7 คืน) 16 มี.ค. 2555 - 24 มี.ค. 2555 63
ทัศนศึกษา ดูงานต่างประเทศ ประเทศเกาหลี ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเทศเกาหลี (5 วัน 3 คืน) 15 ส.ค. 2555 - 19 ส.ค. 2555 35
ศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารการส่งประกวดโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 31 ต.ค. 2555 - 31 ต.ค. 2555 7
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการประกวดโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 04 ธ.ค. 2555 - 04 ธ.ค. 2555 7
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่-พนักงาน ฝ่ายบริการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงานการจัด /เรียง จาน ช้อน โต๊ะอาหาร ปฏิบัติจริงการทำเบเกอรี่ ที่หลากหลายรูปแบบ ส่วนผสมของแป้ง และศึกษาดูงานโรงเรียนฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนและ เยาวชน ประเทศสิงคโปร์ (4 วัน 3 คืน) 20 ม.ค. 2556 - 23 ม.ค. 2556 28
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี - สาธารณรัฐเชค ร่วมกับสมาพันู์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมายุคประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เขตการปกครอง และประชากร ประเทศสพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี-สาธารณรัฐเชค (9 วัน 7 คืน) 16 มี.ค. 2556 - 24 มี.ค. 2556 63
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ประเทศจีน (ซีอาน-ลั่วหยาง-ไคฟง-เจิ้นโจว) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน ศึกษาวัธนธรรมชาวจีน จีนมุสลิม การแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชมสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้ กำหนดให้เป็นกำเหนิดอายธรรมโลกที่มีรูปปั้นพลทหารดินเผาที่ถูกฝังประมาณ 60,000 ตัว ซึ่งมีขนาดท่าคนจริง ประเทศจีน (6 วัน 5 คืน) 28 เม.ย. 2556 - 03 เม.ย. 2556 42
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 559  โล่เกียรติคุณ ผู้ไม่เคยขาด - ลา - มาสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา  
2  16 มิ.ย. 2555  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555  เกียรติบัตร จากคุรุสภา
3  23 พ.ย. 2555  เชิดชูเกียรติครูผู้อุทิศตนปฏิบัติงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2555  โล่เกียรติยศ ครูปฏิบัติงานนานปี (25 ปี)
4  23 มี.ค. 2556  ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูดีศรีแผ่นดิน" สร้างปัญญา นำเยาวชน สู่อาเซียน ปี 2556  ประกาศเกียรติคุณ
5  22 ธ.ค. 2556  รางวัล"ครูสอนดี"ตามรอยครูของแผ่นดิน"สาขาผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา จากพณฯจาตุรณต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศเกียรติคุณ
6  2 ม.ค. 2557  รางวัล"ครูดีในดวงใจ"และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2557  โล่เกียรติคุณ
7  18 ก.พ. 2557  ครูสนับสนุนการสอนดีเด่น ระดับเหรียญทอง ตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจ ประจำปีการศึกษา 2556 จากหน่วยงานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา  โล่เกียรติยศ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
18 พ.ย. 1998  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 115 21 86 5 ธ.ค. 1998 ภาพประกอบ
30 พ.ย. 2004  จติตถดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 121 24 53 30 พ.ย. 2004

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)