[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0026
ชื่อ: มาสเตอร์  วิชิต    ตงศิริกุล
ฉายา: เด๊ะ
อายุงาน: 32 ปี 11 เดือน 0 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม. 2547  กศ.ม.  
2    วิทยาลัยครูนครปฐม 2526  ค.บ.  
3    วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี 2525  ป.กศ.สูง  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ งานศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญจันทบุรี
2559 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 รองประธาน
2559 กรรมการ
2558 รองประธาน ฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2557 กรรมการ งานกิจกรรมพิเศษ
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
2556 กรรมการ งานกีฬาและนันทนาการ
2556 กรรมการ สัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมพิเศษ
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550 ครูนอก งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 ผู้ช่วยหัวหน้าปกครองช่วงชั้นที่ 3 ฝ่ายปกครอง
2549 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2549 งานส่งเสริมคุณธรรมฯ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย
2549 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2549 งานดูแลพฤติกรรมนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์
2549 สังกัดกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลานามัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2549 หัวหน้าปกครองช่วงชั้นที่ 4 ฝ่ายปกครอง
2548 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2548 ผู้ช่วยปกครองช่วงชั้นที่ 4 ฝ่ายปกครอง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 26 คำสั่งโรงเรียน
2554 ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 26 คำสั่งโรงเรียน
2555 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนต้น 26 สมุดประจำตัวครู
2556 หัวหน้ากิจกรรมพิเศษกีฬา ( ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ) 26 คำสั่งโรงเรียน
2557 ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 26 คำสั่งโรงเรียน
2557 ผู้จัดการสระว่ายน้ำ 26 คำสั่งโรงเรียน
2557 ผู้จัดการศูนย์ฝึกฟุตบอล CSR ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 26 คำสั่งโรงเรียน
2558 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 วิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง - 6
2557 วิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องโภชนาการ การทดสอบการบาดเจ็บด้านกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 ต.ค. 2559-5 ต.ค. 2559 15 ชั่วโมง 0 นาที
2 สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ ตึกโอเซ่ 12 พ.ค. 2559-14 พ.ค. 2559 21 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  4 มี.ค. 2530  แชมป์16ปีกรมพละ( โค้ช )  ถ้วยรางวัล ภาพถ่าย บทความจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา
2  1 ก.ย. 2530  เข็มพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ใบประกาศ เข็มภ.ป.ร.
3  16 ม.ค. 2538  ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา  โล่ ภาพถ่าย
4  5 ส.ค. 2541  ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลภาคตะวันออกของธนาคารกสิกรไทย  ใบขอบคุณจากธนาคารกสิกรไทย
5  16 ม.ค. 2543  โล่ครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดวิชาพลศึกษา จากคุรุสภา  โล่ ภาพถ่าย
6  22 ม.ค. 2543  เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนทีมนักฟุตบอลของสโมสรกีฬาอำเภอศรีราชา ประเภทยุวชนชาย  เกียรติบัตร
7  17 ก.พ. 2544  ครูดีเด่น ของสมาพันธ์สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองโรงรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งปรเทศไทย  โล่ ภาพถ่าย
8  30 มี.ค. 2545  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
9  16 ม.ค. 2546  คณะกรรมการการดำเนินการตัดสิน รางวัลครูดีเด่นของโรงเรียนเอกชน  เกียรติบัตร
10  13 มิ.ย. 2546  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่นำร่องปฏิรูปการศึกษาชลบุรี  วุฒิบัตร
11  14 ก.พ. 2548  ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา  เกียรติบัตร/ภาพถ่าย
12  16 ม.ค. 2554  ครูดีในดวงใจ  โล่ ภาพถ่าย
13  16 ม.ค. 2554  ครู3ดาว  โล่ ภาพถ่าย
14  27 ส.ค. 2555  "หนึ่งแสนครูดี"  ประกาศจากคุรุสภา

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2 ธ.ค. 2542  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 116 216 33 2 ธ.ค. 2542 เครื่องราช ใบประกาศ ภาพถ่าย
3 ธ.ค. 2548  ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 122 22 19 3 ธ.ค. 2548 เครื่องราช ภาพถ่าย ใบประกาศ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญจันทบุรี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญจันทบุรี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 การให้ความรู้ และการป้องกันการเกิดไข้เลือดออก 12 ต.ค. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 8/2559 16 ธ.ค. 2559
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (10)
 ปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 19 พ.ค. 2559
 ร่วมแสดงความยินดีแด่ ฯพณฯ สนธยา คุณปลื้ม 24 พ.ค. 2559
 การประชุมจัดเตรียมสถานที่และจัดเตรียมพิธีการรับเสด็จ 31 พ.ค. 2559
 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงาน เปิดอาคารยอห์น แมรี่ 7 มิ.ย. 2559
 ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 16 มิ.ย. 2559
 โครงการทัศนศึกษาพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2559 23 ก.ค. 2559
 ประชุมเตรียมความพร้อม งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 22 ส.ค. 2559
 คณะภราดาและผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2559 19 ต.ค. 2559
 ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมจัดงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าฯ ACS 4629 20 ธ.ค. 2559
 ประชุมการพิจราณาแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 18 ม.ค. 2560
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)