[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 0026
ชื่อ: มาสเตอร์  วิชิต    ตงศิริกุล
ฉายา: เด๊ะ
อายุงาน: 30 ปี 5 เดือน 3 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี 2525  ป.กศ.สูง  
2    วิทยาลัยครูนครปฐม 2526  ค.บ.  
3    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม. 2547  กศ.ม.  

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 26 คำสั่งโรงเรียน
2554 ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 26 คำสั่งโรงเรียน
2555 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนต้น 26 สมุดประจำตัวครู
2556 หัวหน้ากิจกรรมพิเศษกีฬา ( ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ) 26 คำสั่งโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
สัมมนาครู "ผูกพันองค์กรด้วยรัก" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 30 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 30
สัมมนาครูปีการศึกษา 2554 "ก้าวต่อไปเพื่อสู่มาตรฐานและคุณภาพ" หอประชุมหลุยส์ 10 พ.ค. 2554 - 14 พ.ค. 2554 18
อบรมเชิงปฎิบัติการ"การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ" ตึกโอเซ่ 28 พ.ค. 2554 - 8
โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 02 ธ.ค. 2554 - 04 ธ.ค. 2554 18
ปฏิบัติธรรมวัดเขาแตงอ่อน วัดเขาแตงอ่อน 15 พ.ค. 2555 - 15 พ.ค. 2554 7
โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ (สกสค) 19 ก.ค. 2555 - 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานด้านภาษา/ศิลปวัฒนธรรม เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 01 พ.ค. 2554 - 04 พ.ค. 2554 24 ประเทศจีน 01 พ.ค. 2554 - 04 พ.ค. 2554 24
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยกีฬา ( SPORT UNIVERSITY ) ประเทศเวียดนาม 25 มี.ค. 2557 - 28 เม.ย. 2557 28
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 อบรมการปีนหน้าผาจำลอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตึกสุวรรณสมโภช 15 พ.ค. 2557-16 พ.ค. 2557 13 ชั่วโมง 0 นาที
2 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557"การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21" บรรยายเรื่อง "อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ" ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
3 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21" บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 30 นาที
4 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21" บรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2557 4 ชั่วโมง 0 นาที
5 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 " 5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง" ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 15 พ.ค. 2557 7 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  4 มี.ค. 2530  แชมป์16ปีกรมพละ( โค้ช )  ถ้วยรางวัล ภาพถ่าย บทความจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา
2  1 ก.ย. 2530  เข็มพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ใบประกาศ เข็มภ.ป.ร.
3  16 ม.ค. 2538  ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา  โล่ ภาพถ่าย
4  5 ส.ค. 2541  ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลภาคตะวันออกของธนาคารกสิกรไทย  ใบขอบคุณจากธนาคารกสิกรไทย
5  16 ม.ค. 2543  โล่ครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดวิชาพลศึกษา จากคุรุสภา  โล่ ภาพถ่าย
6  22 ม.ค. 2543  เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนทีมนักฟุตบอลของสโมสรกีฬาอำเภอศรีราชา ประเภทยุวชนชาย  เกียรติบัตร
7  17 ก.พ. 2544  ครูดีเด่น ของสมาพันธ์สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองโรงรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งปรเทศไทย  โล่ ภาพถ่าย
8  30 มี.ค. 2545  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
9  16 ม.ค. 2546  คณะกรรมการการดำเนินการตัดสิน รางวัลครูดีเด่นของโรงเรียนเอกชน  เกียรติบัตร
10  13 มิ.ย. 2546  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่นำร่องปฏิรูปการศึกษาชลบุรี  วุฒิบัตร
11  14 ก.พ. 2548  ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา  เกียรติบัตร/ภาพถ่าย
12  16 ม.ค. 2554  ครูดีในดวงใจ  โล่ ภาพถ่าย
13  16 ม.ค. 2554  ครู3ดาว  โล่ ภาพถ่าย
14  27 ส.ค. 2555  "หนึ่งแสนครูดี"  ประกาศจากคุรุสภา

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2 ธ.ค. 2542  5เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 116 216 33 2 ธ.ค. 2542 เครื่องราช ใบประกาศ ภาพถ่าย
3 ธ.ค. 2548  4 จตุตดิเรกคุณาภรณ์ 122 22 19 3 ธ.ค. 2548 เครื่องราช ภาพถ่าย ใบประกาศ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ,   งานกิจกรรมพิเศษ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพิเศษ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)