[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0026
ชื่อ: มาสเตอร์  วิชิต    ตงศิริกุล
ฉายา: เด๊ะ
อายุงาน: 31 ปี 5 เดือน 11 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม. 2547  กศ.ม.  
2    วิทยาลัยครูนครปฐม 2526  ค.บ.  
3    วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี 2525  ป.กศ.สูง  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 รองประธาน ฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2557 กรรมการ งานกิจกรรมพิเศษ
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
2556 กรรมการ งานกีฬาและนันทนาการ
2556 กรรมการ สัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมพิเศษ
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550 ครูนอก งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 ผู้ช่วยหัวหน้าปกครองช่วงชั้นที่ 3 ฝ่ายปกครอง
2549 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2549 งานส่งเสริมคุณธรรมฯ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย
2549 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2549 งานดูแลพฤติกรรมนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์
2549 สังกัดกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลานามัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2549 หัวหน้าปกครองช่วงชั้นที่ 4 ฝ่ายปกครอง
2548 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2548 ผู้ช่วยปกครองช่วงชั้นที่ 4 ฝ่ายปกครอง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 26 คำสั่งโรงเรียน
2554 ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 26 คำสั่งโรงเรียน
2555 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนต้น 26 สมุดประจำตัวครู
2556 หัวหน้ากิจกรรมพิเศษกีฬา ( ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ) 26 คำสั่งโรงเรียน
2557 ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 26 คำสั่งโรงเรียน
2557 ผู้จัดการสระว่ายน้ำ 26 คำสั่งโรงเรียน
2557 ผู้จัดการศูนย์ฝึกฟุตบอล CSR ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 26 คำสั่งโรงเรียน
2558 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 วิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง - 6
2557 วิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องโภชนาการ การทดสอบการบาดเจ็บด้านกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558 "การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน" บรรยายเรื่อง"การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก" โดยคุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี และ "แนวทางการจัดการศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2558 9 ชั่วโมง 0 นาที
2 สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีกากรศึกษา 2558" และ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน /ระเบียบวินัยในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที
3 สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ" ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
4 รับฟังความคิดเป็นของประชุชน รถไฟทางคู่ขนานทางมาตรฐาน สำนักงานนโยบายและแผน จังหวัดระยอง 28 พ.ค. 2558 3 ชั่วโมง 30 นาที
5 ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ส.ค. 2558 5 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  4 มี.ค. 2530  แชมป์16ปีกรมพละ( โค้ช )  ถ้วยรางวัล ภาพถ่าย บทความจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา
2  1 ก.ย. 2530  เข็มพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ใบประกาศ เข็มภ.ป.ร.
3  16 ม.ค. 2538  ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา  โล่ ภาพถ่าย
4  5 ส.ค. 2541  ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลภาคตะวันออกของธนาคารกสิกรไทย  ใบขอบคุณจากธนาคารกสิกรไทย
5  16 ม.ค. 2543  โล่ครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดวิชาพลศึกษา จากคุรุสภา  โล่ ภาพถ่าย
6  22 ม.ค. 2543  เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนทีมนักฟุตบอลของสโมสรกีฬาอำเภอศรีราชา ประเภทยุวชนชาย  เกียรติบัตร
7  17 ก.พ. 2544  ครูดีเด่น ของสมาพันธ์สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองโรงรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งปรเทศไทย  โล่ ภาพถ่าย
8  30 มี.ค. 2545  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
9  16 ม.ค. 2546  คณะกรรมการการดำเนินการตัดสิน รางวัลครูดีเด่นของโรงเรียนเอกชน  เกียรติบัตร
10  13 มิ.ย. 2546  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่นำร่องปฏิรูปการศึกษาชลบุรี  วุฒิบัตร
11  14 ก.พ. 2548  ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา  เกียรติบัตร/ภาพถ่าย
12  16 ม.ค. 2554  ครูดีในดวงใจ  โล่ ภาพถ่าย
13  16 ม.ค. 2554  ครู3ดาว  โล่ ภาพถ่าย
14  27 ส.ค. 2555  "หนึ่งแสนครูดี"  ประกาศจากคุรุสภา

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2 ธ.ค. 2542  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 116 216 33 2 ธ.ค. 2542 เครื่องราช ใบประกาศ ภาพถ่าย
3 ธ.ค. 2548  ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 122 22 19 3 ธ.ค. 2548 เครื่องราช ภาพถ่าย ใบประกาศ

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง รองประธาน   สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘    แผนงาน จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานในแผนกปกครอง ขั้นตอน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และของใช้สำนักงาน กำหนดการ เริ่มดำเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558   แผนงาน โครงการสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข ขั้นตอน -ดำเนินการตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ กำหนดการ สัปดาห์ต้านยาเสพติด

• ปฏิทิน : (12)
   1. ขั้นวางแผน
   2. ขั้นดำเนินการ
   1. ขั้นวางแผน
   2. ขั้นดำเนินการ
   3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา
   สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน
   3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา
   สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา
• ได้อยู่ในข่าว : (9)
 ประชุมพนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ครั้งที่ 1/2558 8 มิ.ย. 2558
 โครงการซื้อรถตู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 30 มิ.ย. 2558
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 2 ก.ค. 2558
 โครงการการทำปุ๋ยหมักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 7 ก.ค. 2558
 สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558 "การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน" บรรยายเรื่อง"การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก" โดยคุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี และ "แนวทางการจัดการศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ 13 พ.ค. 2558
 สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีกากรศึกษา 2558" และ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน /ระเบียบวินัยในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ปีการศึกษา 2558 14 พ.ค. 2558
 สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ" 15 พ.ค. 2558
 รับฟังความคิดเป็นของประชุชน รถไฟทางคู่ขนานทางมาตรฐาน 28 พ.ค. 2558
 ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ส.ค. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (6)
 ประชุมคณะครูฝ่ายอาคารสถานที่ครั้งที่ 1/2558 8 มิ.ย. 2558
 สวนสมุนไพร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 17 มิ.ย. 2558
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 2 ก.ค. 2558
 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 19 ก.ค. 2558
 ผักสวนครัว ริมรั้ว กินได้ 23 ส.ค. 2558
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ครั้งที่ 2/2558 29 ก.ย. 2558
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)