[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0026
ชื่อ: มาสเตอร์  วิชิต    ตงศิริกุล
ฉายา: เด๊ะ
อายุงาน: 30 ปี 10 เดือน 27 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม. 2547  กศ.ม.  
2    วิทยาลัยครูนครปฐม 2526  ค.บ.  
3    วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี 2525  ป.กศ.สูง  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2557 กรรมการ งานกิจกรรมพิเศษ
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
2556 กรรมการ งานกีฬาและนันทนาการ
2556 กรรมการ สัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมพิเศษ
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550 ครูนอก งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 ผู้ช่วยหัวหน้าปกครองช่วงชั้นที่ 3 ฝ่ายปกครอง
2549 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2549 งานส่งเสริมคุณธรรมฯ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย
2549 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2549 งานดูแลพฤติกรรมนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์
2549 สังกัดกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลานามัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2549 หัวหน้าปกครองช่วงชั้นที่ 4 ฝ่ายปกครอง
2548 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2548 ผู้ช่วยปกครองช่วงชั้นที่ 4 ฝ่ายปกครอง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 26 คำสั่งโรงเรียน
2554 ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 26 คำสั่งโรงเรียน
2555 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนต้น 26 สมุดประจำตัวครู
2556 หัวหน้ากิจกรรมพิเศษกีฬา ( ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ) 26 คำสั่งโรงเรียน
2557 ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 26 คำสั่งโรงเรียน
2557 ผู้จัดการสระว่ายน้ำ 26 คำสั่งโรงเรียน
2557 ผู้จัดการศูนย์ฝึกฟุตบอล CSR ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 26 คำสั่งโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 กีฬานักเรียนนักศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย - 18
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 วิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง - 6
2557 วิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องโภชนาการ การทดสอบการบาดเจ็บด้านกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 อบรมการปีนหน้าผาจำลอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตึกสุวรรณสมโภช 15 พ.ค. 2557-16 พ.ค. 2557 13 ชั่วโมง 0 นาที
2 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557"การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21" บรรยายเรื่อง "อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ" ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
3 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21" บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 30 นาที
4 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21" บรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2557 4 ชั่วโมง 0 นาที
5 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 " 5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง" ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 15 พ.ค. 2557 7 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  4 มี.ค. 2530  แชมป์16ปีกรมพละ( โค้ช )  ถ้วยรางวัล ภาพถ่าย บทความจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา
2  1 ก.ย. 2530  เข็มพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ใบประกาศ เข็มภ.ป.ร.
3  16 ม.ค. 2538  ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา  โล่ ภาพถ่าย
4  5 ส.ค. 2541  ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลภาคตะวันออกของธนาคารกสิกรไทย  ใบขอบคุณจากธนาคารกสิกรไทย
5  16 ม.ค. 2543  โล่ครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดวิชาพลศึกษา จากคุรุสภา  โล่ ภาพถ่าย
6  22 ม.ค. 2543  เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนทีมนักฟุตบอลของสโมสรกีฬาอำเภอศรีราชา ประเภทยุวชนชาย  เกียรติบัตร
7  17 ก.พ. 2544  ครูดีเด่น ของสมาพันธ์สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองโรงรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งปรเทศไทย  โล่ ภาพถ่าย
8  30 มี.ค. 2545  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
9  16 ม.ค. 2546  คณะกรรมการการดำเนินการตัดสิน รางวัลครูดีเด่นของโรงเรียนเอกชน  เกียรติบัตร
10  13 มิ.ย. 2546  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่นำร่องปฏิรูปการศึกษาชลบุรี  วุฒิบัตร
11  14 ก.พ. 2548  ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา  เกียรติบัตร/ภาพถ่าย
12  16 ม.ค. 2554  ครูดีในดวงใจ  โล่ ภาพถ่าย
13  16 ม.ค. 2554  ครู3ดาว  โล่ ภาพถ่าย
14  27 ส.ค. 2555  "หนึ่งแสนครูดี"  ประกาศจากคุรุสภา

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2 ธ.ค. 2542  5เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 116 216 33 2 ธ.ค. 2542 เครื่องราช ใบประกาศ ภาพถ่าย
3 ธ.ค. 2548  4 จตุตดิเรกคุณาภรณ์ 122 22 19 3 ธ.ค. 2548 เครื่องราช ภาพถ่าย ใบประกาศ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ,   งานกิจกรรมพิเศษ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพิเศษ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 ผลงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ด้านกีฬา 11 ธ.ค. 2557
 ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณสนธยา คุณปลื้ม 11 ธ.ค. 2557
 ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 แก่หน่วยงานภายนอก 7 ม.ค. 2558
 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 19 ม.ค. 2558
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)