[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 0171
ชื่อ: มิส  รุ่งทิวา    ประสงค์
ฉายา: เอ๋
อายุงาน: 12 ปี 10 เดือน 16 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 2536  ม.6  
2    สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2541  ค.บ.  
3  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 หัวหน้าวิชาการ ระดับปฐมวัย 0
2557 ครูผู้สอน อนุบาล 2 171 คำสั่งโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การวิจัยชั้นเรียนและการประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 ต.ค. 2544 - 14 ต.ค. 2544 16
การทำงานอย่างไรให้มีความสุข ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 10 พ.ค. 2545 - 11 พ.ค. 2545 16
หลักการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2545 - 8
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2545 - 19 พ.ค. 2545 56
การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย ตึกเรยีนา เชลี 14 พ.ค. 2545 - 16 พ.ค. 2545 16
อบรมแนวการปฏิบัติในการดำเนินการประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 25 ก.ค. 2546 - 8
การวัดผลประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 06 ต.ค. 2546 - 07 ต.ค. 2546 16
การทำโครงการ 5 บท โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ม.ค. 2547 - 8
ครูดีที่สังคมต้องการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 ม.ค. 2547 - 8
ความคาดหวังที่สังคมต้องการจากโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 ม.ค. 2547 - 8
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อเทคนิคการใช้จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 20 ต.ค. 2547 - 22 ต.ค. 2547 24
อบรมสื่อสร้างสรรค์ำพัฒนาเด็กไทยวัยเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 12 ก.พ. 2548 - 8
ครูผู้นำทางวิชาการกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์สู่สังคม ตึกเรยีนา เชลี 08 มี.ค. 2548 - 09 มี.ค. 2548 16
สื่อเรียนรู้แรกของเด็กปฐมวัย ศูนย์สิริกิตติ์ 06 ส.ค. 2548 - 8
ครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาสูความเป็นครูมืออาชีพ โรงแรมรัตนะ ชลบุรี 14 ก.ย. 2548 - 8
ศิลปะเด็กสำหรับปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 24 ก.ย. 2548 - 8
การเรียนรู้การทำโครงการของระดับปฐมวัย ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 18 ต.ค. 2548 - 19 ต.ค. 2548 16
กิจกรรมการประดิษฐ์สื่อปฐมวัย ตึกเรยีนา เชลี 11 ต.ค. 2549 - 12 ต.ค. 2549 16
กลยุทธ์กระบวนการคิด ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 27 ต.ค. 2550 - 8
การพัฒนาiq eq ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 10 พ.ค. 2551 - 8
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง-วิชาชีพครู ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2551 - 15 พ.ค. 2551 16
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 15 มิ.ย. 2551 - 8
การรับส่ง E mail+eieaning ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 06 ก.ค. 2551 - 13 ก.ค. 2551 40
วางทิศทางอย่างไรให้โรงเรียน 14 ก.พ. 2552 - 8
การจัดทำหลักสูตรแกนกลาง-การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้บริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 24
เทคนิคการผลิตสื่อการสอน ตึกอัสสัมชัญ 11 ก.ค. 2552 - 8
ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาคืออิสรภาพที่แท้จริง โรงเรียนอัสสัมชัญ 09 ส.ค. 2552 - 8
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญ 24 ต.ค. 2552 - 8
การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมคำคล้องจอง โรงเรียนชลบุรีสุขบท 08 พ.ย. 2552 - 8
ผูกพันธ์องค์กรด้วยรัก โรงเรียนอัสสัมชัญ 10 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 32
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 ธ.ค. 2553 - 8
ความผิดปกติของการสื่อความหมายทางการพูดและภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 ก.พ. 2554 - 8
การบริหารจิตเจริญปัญญาครูพุทธศาสน์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า 30 มี.ค. 2556 - 30 มี.ค. 2556
การจัดประสบการณ์ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ดร. สทธาภา โชติประดิษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 16
อบรมจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอ.อภิรดี ไชยกาล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 23 ต.ค. 2556 - 25 ต.ค. 2556 24
เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน(ac) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 02 มิ.ย. 2557 - 02 มิ.ย. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
English Program ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบบ One to One โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 11 ธ.ค. 2555 - 8
กิจกรรมการเรียนการสอนและเอกสารพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางแผนกปฐมวัย 12 ก.พ. 2556 - 12 ก.พ. 2556 8
การประกวดการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนบ้านศรีมหาราชา 19 มิ.ย. 2556 - 19 มิ.ย. 2556 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 อบรมการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ 20 ก.ค. 2557 7 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2549 ม.ค. 556  ครูดีเด่นระดับอำเภอ เหรียญทอง  ใบเกียรติบัตร
2  2553 ก.พ. 561  งานวิจัยชั้นเรียน รางวัลระดับดี  งานวิจัย
3  12 ก.พ. 2552  ประกวดสื่อเหรียญทอง  ใบเกียรติบัตร
4  15 ม.ค. 2557  ครูสามดาวบูรพา  โล่ห์รางวัล
5  16 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูประจำชั้น,   แผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูประจำชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด แผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 3 มิ.ย. 2557
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)