[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0171
ชื่อ: มิส  รุ่งทิวา    ประสงค์
ฉายา: เอ๋
อายุงาน: 14 ปี 5 เดือน 29 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1 /3

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2541  ค.บ.  
3    โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 2536  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2559 กรรมการ ครูประจำชั้น
2559 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2559 กรรมการ ครูประจำชั้น
2558 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2558 กรรมการ ครูประจำชั้น
2557 กรรมการ ครูประจำชั้น
2557 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2556 กรรมการ งานการเรียนการสอน(พื้นฐาน)
2556 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน(พ้ืนฐาน)
2556 ประธานกรรมการ งานกีฬา(ปฐมวัย)
2556 ประธานกรรมการ งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี(ปฐมวัย)
2556 กรรมการ ปฐมวัย
2556 กรรมการ สารสนเทศ
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารวิชาการ(ปฐมวัย)
2556 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศ
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานวิชาการระดับชั้น(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2555 ประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2555 ประธานกรรมการ งานหลักสูตร(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานวัดผลและประเมินผล(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตย(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ งานหลักสูตร
2554 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลประเมินผล
2554 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2554 กรรมการ ระดับการศึกษาปฐมวัย(วิชาการ)/ฝ่ายวิชาการ
2551 ครูประจำชั้นอ.1/4 ระดับปฐมวัย
2549 ระดับปฐมวัย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2549 ครูประจำชั้นอ.2/3 ระดับปฐมวัย
2548 ระดับปฐมวัย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1/3
2555 ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1/3
2548 ครูผู้ช่วย อนุบาลปีที่ 1/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 หัวหน้าวิชาการ ระดับปฐมวัย 0
2557 ครูผู้สอน อนุบาล 2/2 171 คำสั่งโรงเรียน
2558 ครูผู้สอนอนุบาลประจำชั้น 1/3 ปฐมวัย 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558 "การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน" บรรยายเรื่อง"การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก" โดยคุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี และ "แนวทางการจัดการศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2558 9 ชั่วโมง 0 นาที
2 สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ห้องประชุมตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
3 สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 " การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ห้องประชุมอาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
4 สัมมนา นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการก้าวสู่การเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลปิตุลาธิราชรังสฤษิดิ์ 22 ก.ค. 2558 8 ชั่วโมง 30 นาที
5 อบรม การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
6 สัมมนา คณะภราดาและผู้ครูร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญศรีราชา 12 ต.ค. 2558-14 ต.ค. 2558 16 ชั่วโมง 0 นาที
7 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 30 พ.ย. 2558-3 ธ.ค. 2558 36 ชั่วโมง 30 นาที
8 อบรม โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 ธ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 30 นาที
9 อบรม เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการ BBL ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตรงตามมาตรฐานสากล ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 31 ม.ค. 2559 7 ชั่วโมง 30 นาที
10 สัมมนา "การศึกษาแนวมนุษย์ปรัชญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก" ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 ธ.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  13 ม.ค. 2549  ครูดีเด่นระดับอำเภอ เหรียญทอง  ใบเกียรติบัตร
2  12 ก.พ. 2552  ประกวดสื่อเหรียญทอง  ใบเกียรติบัตร
3  18 ก.พ. 2553  งานวิจัยชั้นเรียน รางวัลระดับดี  งานวิจัย
4  15 ม.ค. 2557  ครูสามดาวบูรพา  โล่รางวัล
5  16 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี  ใบเกียรติบัตร
6  11 ต.ค. 2557  รางวัลชมเชยครูผู้สอน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เกิยรติบัตร
7  21 ก.พ. 2558  ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเหรียญทองระดับปฐมวัยของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา  โล่เกียรติยศ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    แผนกปฐมวัย,   ครูประจำชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด แผนกปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูประจำชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘    แผนงาน จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานในแผนกปกครอง ขั้นตอน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และของใช้สำนักงาน กำหนดการ เริ่มดำเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (3)
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558   แผนงาน โครงการสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข ขั้นตอน -ดำเนินการตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ กำหนดการ สัปดาห์ต้านยาเสพติด
     หน้าที่ เข้าร่วม   แผนงาน โครงการสัมมนาครูผู้ร่วมบริหารของโรงเรียน ขั้นตอน วางแผน กำหนดการ สัมมนา คณะภราดาและผู้ครูร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2558
     หน้าที่ เข้าร่วม   แผนงาน โครงการสัมมนาครูผู้ร่วมบริหารของโรงเรียน ขั้นตอน วางแผน กำหนดการ สัมมนา คณะภราดาและผู้ครูร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2558

• ปฏิทิน : (3)
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นประเมิน
• ได้อยู่ในข่าว : (15)
  การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2558 15 พ.ค. 2558
 สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558 "การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน" บรรยายเรื่อง"การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก" โดยคุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี และ "แนวทางการจัดการศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ 13 พ.ค. 2558
 สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย" 14 พ.ค. 2558
 สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 " การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย" 15 พ.ค. 2558
 สัมมนา นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการก้าวสู่การเป็นเลิศ 22 ก.ค. 2558
 รางวัลดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 17 ก.ย. 2558
 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 7 ต.ค. 2558
 อบรม การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย 16 ต.ค. 2558
 สัมมนา คณะภราดาและผู้ครูร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2558 12 ต.ค. 2558
 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 30 พ.ย. 2558
 อบรม โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 12 ธ.ค. 2558
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมงานราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3 7 ม.ค. 2559
 อบรม เครื่องมือจัดการเรียนแบบ BBL สู่ STEM เพื่อสร้าง Active Citizen 12 ก.พ. 2559
 อบรม เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการ BBL ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตรงตามมาตรฐานสากล 31 ม.ค. 2559
 สัมมนา "การศึกษาแนวมนุษย์ปรัชญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก" 10 ธ.ค. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 นิเทศการสอน แผนกปฐมวัย 13 ก.ค. 2558
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 23 ก.ย. 2558
 TEACHER AWARDS 2015 5 ต.ค. 2558
 ปฐมวัยทัศนศึกษาและฟังบรรยาย "ประวัติพระเยซูทรงบังเกิด" ณ โบสถ์เดลโรซาริโอ 24 ธ.ค. 2558
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)