[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 0171
ชื่อ: มิส  รุ่งทิวา    ประสงค์
ฉายา: เอ๋
อายุงาน: 12 ปี 5 เดือน 21 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 2536  ม.6  
2    สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2541  ค.บ.  
3  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 หัวหน้าวิชาการ ระดับปฐมวัย 0
2557 ครูผู้สอน อนุบาล 2 171 คำสั่งโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การวิจัยชั้นเรียนและการประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 ต.ค. 2544 - 14 ต.ค. 2544 16
การทำงานอย่างไรให้มีความสุข ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 10 พ.ค. 2545 - 11 พ.ค. 2545 16
หลักการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2545 - 8
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2545 - 19 พ.ค. 2545 56
การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย ตึกเรยีนา เชลี 14 พ.ค. 2545 - 16 พ.ค. 2545 16
อบรมแนวการปฏิบัติในการดำเนินการประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 25 ก.ค. 2546 - 8
การวัดผลประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 06 ต.ค. 2546 - 07 ต.ค. 2546 16
การทำโครงการ 5 บท โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ม.ค. 2547 - 8
ครูดีที่สังคมต้องการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 ม.ค. 2547 - 8
ความคาดหวังที่สังคมต้องการจากโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 ม.ค. 2547 - 8
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อเทคนิคการใช้จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 20 ต.ค. 2547 - 22 ต.ค. 2547 24
อบรมสื่อสร้างสรรค์ำพัฒนาเด็กไทยวัยเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 12 ก.พ. 2548 - 8
ครูผู้นำทางวิชาการกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์สู่สังคม ตึกเรยีนา เชลี 08 มี.ค. 2548 - 09 มี.ค. 2548 16
สื่อเรียนรู้แรกของเด็กปฐมวัย ศูนย์สิริกิตติ์ 06 ส.ค. 2548 - 8
ครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาสูความเป็นครูมืออาชีพ โรงแรมรัตนะ ชลบุรี 14 ก.ย. 2548 - 8
ศิลปะเด็กสำหรับปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 24 ก.ย. 2548 - 8
การเรียนรู้การทำโครงการของระดับปฐมวัย ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 18 ต.ค. 2548 - 19 ต.ค. 2548 16
กิจกรรมการประดิษฐ์สื่อปฐมวัย ตึกเรยีนา เชลี 11 ต.ค. 2549 - 12 ต.ค. 2549 16
กลยุทธ์กระบวนการคิด ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 27 ต.ค. 2550 - 8
การพัฒนาiq eq ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 10 พ.ค. 2551 - 8
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง-วิชาชีพครู ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2551 - 15 พ.ค. 2551 16
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 15 มิ.ย. 2551 - 8
การรับส่ง E mail+eieaning ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 06 ก.ค. 2551 - 13 ก.ค. 2551 40
วางทิศทางอย่างไรให้โรงเรียน 14 ก.พ. 2552 - 8
การจัดทำหลักสูตรแกนกลาง-การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้บริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 24
เทคนิคการผลิตสื่อการสอน ตึกอัสสัมชัญ 11 ก.ค. 2552 - 8
ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาคืออิสรภาพที่แท้จริง โรงเรียนอัสสัมชัญ 09 ส.ค. 2552 - 8
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญ 24 ต.ค. 2552 - 8
การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมคำคล้องจอง โรงเรียนชลบุรีสุขบท 08 พ.ย. 2552 - 8
ผูกพันธ์องค์กรด้วยรัก โรงเรียนอัสสัมชัญ 10 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 32
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 ธ.ค. 2553 - 8
ความผิดปกติของการสื่อความหมายทางการพูดและภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 ก.พ. 2554 - 8
การบริหารจิตเจริญปัญญาครูพุทธศาสน์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า 30 มี.ค. 2556 - 30 มี.ค. 2556
การจัดประสบการณ์ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ดร. สทธาภา โชติประดิษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 16
อบรมจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอ.อภิรดี ไชยกาล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 23 ต.ค. 2556 - 25 ต.ค. 2556 24
เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน(ac) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 02 มิ.ย. 2557 - 02 มิ.ย. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
English Program ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบบ One to One โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 11 ธ.ค. 2555 - 8
กิจกรรมการเรียนการสอนและเอกสารพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางแผนกปฐมวัย 12 ก.พ. 2556 - 12 ก.พ. 2556 8
การประกวดการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนบ้านศรีมหาราชา 19 มิ.ย. 2556 - 19 มิ.ย. 2556 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 อบรมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทโอฟาน 21 มี.ค. 2556-22 มี.ค. 2556 15 ชั่วโมง 20 นาที
2 ฟื้นฟูจิตใจครูนับถือศาสนาพุทธโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ณ สำนักปฎิบัติธรรมสวนป่า (สาขาวัดสังฆทาน) 30 มี.ค. 2556 6 ชั่วโมง 30 นาที
3 สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2556-17 พ.ค. 2556 16 ชั่วโมง 0 นาที
4 อบรม Conccpt Textbooks และ Lesson Plan 5 วิชา ปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 พ.ค. 2556-2 พ.ค. 2556 16 ชั่วโมง 0 นาที
5 อบรมการใช้งานระบบ SWIS และ e-Office ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
6 อบรมจิตวิทยา และการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ห้องประชุมตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 24 ต.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
7 อบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ห้องประชุมตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 25 ต.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
8 อบรมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ห้องประชุมตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 26 ต.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
9 ร่วมสัมมนา"บูรณาการวิทย์ สู่คนิตศาสตร์สำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9 ก.พ. 2557 7 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2549 ม.ค. 556  ครูดีเด่นระดับอำเภอ เหรียญทอง  ใบเกียรติบัตร
2  2553 ก.พ. 561  งานวิจัยชั้นเรียน รางวัลระดับดี  งานวิจัย
3  12 ก.พ. 2552  ประกวดสื่อเหรียญทอง  ใบเกียรติบัตร
4  15 ม.ค. 2557  ครูสามดาวบูรพา  โล่ห์รางวัล
5  16 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย),   ปฐมวัย,   สารสนเทศ,   งานนโยบายและแผน,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารวิชาการ(ปฐมวัย),   งานนิเทศการเรียนการสอน(พ้ืนฐาน),   งานการเรียนการสอน(พื้นฐาน),   งานกีฬา(ปฐมวัย),   งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี(ปฐมวัย),   งานหลักสูตรและนิเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (4)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารวิชาการ(ปฐมวัย)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกีฬา(ปฐมวัย)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี(ปฐมวัย)
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการเรียนการสอน(พ้ืนฐาน)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอน(พื้นฐาน)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556   แผนงาน ลูกเสือสามัญ ป.5 เข้าค่ายพักแรม ขั้นตอน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

• ปฏิทิน : (75)
   มอบหมายผู้รับผิดชอบ
   กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ของใช้สำนักงาน
   กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเรียน
   โครงการประชาสัมพันธ์นักเรียนใหม่
   กิจกรรมรับวุฒิบัตรอนุบาล3
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน
   สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา
   ขั้นดำเนินการ
   แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมชี้แจงขั้นตอน
   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
   ประชุมชี้แจงขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน
   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
   ขั้นดำเนินการ
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   สรุป / รายงานผล /ปรับปรุง / พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   สรุป / รายงานผล /ปรับปรุง / พัฒนา
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นวางแผนงาน
   ขั้นวางแผนงาน
   ขั้นวางแผนงาน
   กิจกรรมแข่งขันภายใน / ภายนอก ปฐมวัย
   ผู้ปกครองช่วยสอนปฐมวัย 1 - 3
   วางแผน
   ดำเนินการ
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ของใช้ ปฐมวัย
   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียน ปฐมวัย
   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
   ขั้นดำเนินการ
   ติดต่อ / ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ
   ติดต่อผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
   เสนออนุมัติตามขั้นตอน
   ขั้นวางแผนงาน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา
   ขั้นดำเนินการ
   เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
   ดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   กิจกรรม Open House ระดับปฐมวัย
   ประชาสัมพันธ์นักเรียนใหม่ ปฐมวัย
   ประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน
   การแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออกครั้งที่ 13
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   วันพ่อแห่งชาติ
   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล
   ติดต่อ / ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ
   เสนอขออนุมัติขั้นตอน
   ฝึกซ้อมรับ
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา
   กิจกรรมรับวุฒิบัตรอนุบาล 3
   ดำเนินการ
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   สรุป / รายงานผล /ปรับปรุง / พัฒนา
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา
   ดำเนินการ
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน
   สรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา
   ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ
   เสนออนุมัติตามขั้นตอน
   ดำเนินการ
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   สรุป / รายงานผล /ปรับปรุง / พัฒนา
   สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา
   ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   ประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน
• ได้อยู่ในข่าว : (6)
 ส่งบุคลากรอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (AD) " 30 พ.ค. 2556
 คณะครูปฐมวัยและผู้ช่วยครู เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน 13 มิ.ย. 2556
 ส่งครูเข้ารับการคัดเลือก ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 24 มิ.ย. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556 29 ก.ค. 2556
 ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 13 ม.ค. 2557
 ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น " 3 ดาวบูรพา" ประจำปีการศึกษา 2556 14 ม.ค. 2557
• โพสต์ข่าว : (1)
 คณะครูปฐมวัยและผู้ช่วยครู เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน 13 มิ.ย. 2556
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)