[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0171
ชื่อ: มิส  รุ่งทิวา    ประสงค์
ฉายา: เอ๋
อายุงาน: 15 ปี 4 เดือน 30 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2 /3

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2541  ค.บ.  
3    โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 2536  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2559 กรรมการ ครูประจำชั้น
2559 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2559 กรรมการ ครูประจำชั้น
2558 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2558 กรรมการ ครูประจำชั้น
2557 กรรมการ ครูประจำชั้น
2557 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2556 กรรมการ งานการเรียนการสอน(พื้นฐาน)
2556 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน(พ้ืนฐาน)
2556 ประธานกรรมการ งานกีฬา(ปฐมวัย)
2556 ประธานกรรมการ งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี(ปฐมวัย)
2556 กรรมการ ปฐมวัย
2556 กรรมการ สารสนเทศ
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารวิชาการ(ปฐมวัย)
2556 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศ
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานวิชาการระดับชั้น(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2555 ประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2555 ประธานกรรมการ งานหลักสูตร(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานวัดผลและประเมินผล(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตย(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ งานหลักสูตร
2554 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลประเมินผล
2554 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2554 กรรมการ ระดับการศึกษาปฐมวัย(วิชาการ)/ฝ่ายวิชาการ
2551 ครูประจำชั้นอ.1/4 ระดับปฐมวัย
2549 ระดับปฐมวัย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2549 ครูประจำชั้นอ.2/3 ระดับปฐมวัย
2548 ระดับปฐมวัย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/3
2558 ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1/3
2555 ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1/3
2548 ครูผู้ช่วย อนุบาลปีที่ 1/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 หัวหน้าวิชาการ ระดับปฐมวัย 0
2557 ครูผู้สอน อนุบาล 2/2 171 คำสั่งโรงเรียน
2558 ครูผู้สอนอนุบาลประจำชั้น 1/3 ปฐมวัย 0
2559 หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2 ครูผู้สอนชั้นอ.2ห้อง3 อ.2 171

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 2. พัฒนาบุคลากรยุคใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 21
2559 3. อบรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร ปี 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 25 มิ.ย. 2559 - 26 มิ.ย. 2559 14
2559 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของครูปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 14
2559 ef ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จในวัยอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 04 มี.ค. 2560 - 05 มี.ค. 2560 14

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 1. ศึกษาดูงานอนุบาล Fuji Kindetgarten กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 06 พ.ค. 2559 - 12 พ.ค. 2559 49
2559 ศูนย์การเรียนรู้ บ.นานมีบุ๊คส์ 27 ก.พ. 2560 - 27 ก.พ. 2560 7
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ ตึกโอเซ่ 12 พ.ค. 2559-14 พ.ค. 2559 21 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  13 ม.ค. 2549  ครูดีเด่นระดับอำเภอ เหรียญทอง  ใบเกียรติบัตร
2  12 ก.พ. 2552  ประกวดสื่อเหรียญทอง  ใบเกียรติบัตร
3  18 ก.พ. 2553  งานวิจัยชั้นเรียน รางวัลระดับดี  งานวิจัย
4  15 ม.ค. 2557  ครูสามดาวบูรพา  โล่รางวัล
5  16 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี  ใบเกียรติบัตร
6  11 ต.ค. 2557  รางวัลชมเชยครูผู้สอน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เกิยรติบัตร
7  21 ก.พ. 2558  ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเหรียญทองระดับปฐมวัยของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา  โล่เกียรติยศ
8  6 ต.ค. 2559  รางวัลดีเด่นครูผู้สอนปฐมวัย ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    แผนกปฐมวัย,   ครูประจำชั้น,   แผนกปฐมวัย,   ครูประจำชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด แผนกปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูประจำชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด แผนกปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูประจำชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Audit) ภาคเรียนที่ 1/2559    แผนงาน ดูแลและรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assessment) ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ขั้นตอน 2.5 โครงการจัดทำรายงานการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (TQA4.1) กำหนดการ กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Audit) ภาคเรียนที่ 1/2559
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (7)
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นประเมิน
   ขั้นประเมิน
   สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
   สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 ประชุมและสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ 19 ส.ค. 2559
 กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Audit) ภาคเรียนที่ 1/2559 15 ก.ย. 2559
 สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ 12 พ.ค. 2559
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
 งานวันวิชาการและสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน แผนกปฐมวัย 16 พ.ย. 2559
 นิเทศการสอนครูระดับปฐมวัย 25 พ.ย. 2559
 ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ของแผนกปฐมวัย 1 มี.ค. 2560
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)