[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0171
ชื่อ: มิส  รุ่งทิวา    ประสงค์
ฉายา: เอ๋
อายุงาน: 13 ปี 5 เดือน 19 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2541  ค.บ.  
3    โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 2536  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2558 กรรมการ ครูประจำชั้น
2557 กรรมการ ครูประจำชั้น
2557 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2556 กรรมการ งานการเรียนการสอน(พื้นฐาน)
2556 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน(พ้ืนฐาน)
2556 ประธานกรรมการ งานกีฬา(ปฐมวัย)
2556 ประธานกรรมการ งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี(ปฐมวัย)
2556 กรรมการ ปฐมวัย
2556 กรรมการ สารสนเทศ
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารวิชาการ(ปฐมวัย)
2556 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศ
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานวิชาการระดับชั้น(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2555 ประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2555 ประธานกรรมการ งานหลักสูตร(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานวัดผลและประเมินผล(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตย(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ งานหลักสูตร
2554 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลประเมินผล
2554 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2554 กรรมการ ระดับการศึกษาปฐมวัย(วิชาการ)/ฝ่ายวิชาการ
2551 ครูประจำชั้นอ.1/4 ระดับปฐมวัย
2549 ระดับปฐมวัย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2549 ครูประจำชั้นอ.2/3 ระดับปฐมวัย
2548 ระดับปฐมวัย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2555 ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1/3
2548 ครูผู้ช่วย อนุบาลปีที่ 1/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 หัวหน้าวิชาการ ระดับปฐมวัย 0
2557 ครูผู้สอน อนุบาล 2/2 171 คำสั่งโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา -
2557 อบรมเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย - 8
2557 การอบรมเชิงปฐิบัตการเกี่ยวกับการประเมินและการทำแฟ้มสะสมผลงานเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - 12
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2557 - 17 เม.ย. 2557 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากธรรมชาติ โรงเรียนพิริยานาวิน จ.พระนครศรีอยุธยา 22 ก.พ. 2558 - 22 ก.พ. 2558 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 อบรมการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ 20 ก.ค. 2557 7 ชั่วโมง 30 นาที
2 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณค่าต่ออาชีพที่ยั่งยืน การแสดงมุทิตาจิตข้าราชการอาวุโสและการมอบโล่รางวัล "ครูดีในดวงใจ" โรงแรม The Ziqe Hotel พัทยา 17 ก.ย. 2557 4 ชั่วโมง 0 นาที
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การผลิตสื่อการสอนสำหรับครู" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 7 ก.ย. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
4 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557"การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21" บรรยายเรื่อง "อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ" ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
5 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21" บรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2557 4 ชั่วโมง 0 นาที
6 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21" บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 30 นาที
7 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 " 5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง" ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 15 พ.ค. 2557 7 ชั่วโมง 0 นาที
8 ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนจากธรรมชาติ โรงเรียนพีระยานาวินศูนย์อยูธยา 20 ก.พ. 2558 6 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  13 ม.ค. 2549  ครูดีเด่นระดับอำเภอ เหรียญทอง  ใบเกียรติบัตร
2  12 ก.พ. 2552  ประกวดสื่อเหรียญทอง  ใบเกียรติบัตร
3  18 ก.พ. 2553  งานวิจัยชั้นเรียน รางวัลระดับดี  งานวิจัย
4  15 ม.ค. 2557  ครูสามดาวบูรพา  โล่ห์รางวัล
5  16 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี  ใบเกียรติบัตร
6  11 ต.ค. 2557  รางวัลชมเชยครูผู้สอน ในเครือมูลนิธิคณะเวตคาเบรียลแห่งประเทศไทย  เกิยรติบัตร
7  21 ก.พ. 2558  ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเหรียญทองระดับปฐมวัยของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา  โล่เกียรติยศ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูประจำชั้น,   แผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูประจำชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด แผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ เข้าร่วม   แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร ขั้นตอน ขั้นวางแผน กำหนดการ ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนจากธรรมชาติ

• ปฏิทิน : (4)
   1. ขั้นวางแผน
   2. ขั้นดำเนินการ
   3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน
   4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา
• ได้อยู่ในข่าว : (4)
 ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 3 มิ.ย. 2557
 ประกาศผลการประเมินครูดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ปีการศึกษา 2557 13 ก.พ. 2558
 ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนจากธรรมชาติ 20 ก.พ. 2558
 ส่งครูเข้ารับการคัดเลือก ผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 3 มี.ค. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
 โรงเรียนรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 22 ส.ค. 2557
 รับรางวัลครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2557 17 ก.ย. 2557
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเข้าร่วม "โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง ประจำปี 2557" 14 ธ.ค. 2557
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)