[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0177
ชื่อ: มิส  สุชีรา    ผลาผล
ฉายา: สุ
อายุงาน: 26 ปี 2 เดือน 27 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2545  ค.บ.  
2    กระทรวงศึกษาธิการ 2532  พ.ม.  
3    วิทยาลัยครูธนบุรี 2523  ป.กศ.ต้น  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2562 กรรมการ งานดูแลตึกนักเรียนประจำ
2562 กรรมการ งานดูแลหอพักนักเรียนประจำ
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2562 กรรมการ กิจกรรมนักเรียนประจำ
2561 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2561 กรรมการ งานดูแลตึกนักเรียนประจำ
2561 กรรมการ งานดูแลหอพักนักเรียนประจำ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2561 กรรมการ กิจกรรมนักเรียนประจำ
2561 กรรมการ
2560 กรรมการ กรรมการระบบ SWIS
2560 กรรมการ ครูดูแลนักเรียนประจำ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2560 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2560 กรรมการ ครูหอพัก
2560 กรรมการ งานดูแลนักเรียนประจำ
2560 กรรมการ งานกิจกรรมฝ่ายนักเรียนประจำ
2560 กรรมการ งานวิชาการฝ่ายนักเรียนประจำ
2560 กรรมการ คณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียนประจำ
2560 กรรมการ
2560 กรรมการ ฝ่ายนักเรียนประจำ
2559 กรรมการ งานสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2559 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2559 กรรมการ งานดูแลนักเรียนประจำ
2559 กรรมการ ครูตึกประจำโรงเรียน
2559 กรรมการ ครูหอพัก
2559 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียนประจำ
2559 กรรมการ งานวิชาการนักเรียนประจำ
2559 กรรมการ งานหอพักครู
2559 กรรมการ กรรมการระบบ SWIS
2558 กรรมการ งานสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2558 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2558 กรรมการ งานดูแลนักเรียนประจำ
2558 กรรมการ ครูตึกประจำโรงเรียน
2558 กรรมการ ครูหอพัก
2558 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียนประจำ
2558 กรรมการ งานวิชาการนักเรียนประจำ
2558 กรรมการ งานหอพักครู
2558 กรรมการ กรรมการระบบ SWIS
2558 กรรมการ
2558 กรรมการ ฝ่ายนักเรียนประจำ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2557 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2557 กรรมการ งานดูแลนักเรียนประจำ
2557 กรรมการ ครูตึกประจำโรงเรียน
2557 กรรมการ ครูหอพัก
2557 กรรมการ กรรมการระบบ SWIS
2557 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียนประจำ
2557 กรรมการ งานวิชาการนักเรียนประจำ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานหอพักครู
2557 กรรมการ ฝ่ายนักเรียนประจำ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2556 กรรมการและเลขานุการ งานดูแลนักเรียนประจำ
2556 กรรมการ สารสนเทศ
2556 กรรมการ กรรมการระบบ SWIS
2556 กรรมการ กรรมการระบบ SWIS
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายนักเรียนประจำ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2555 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2555 กรรมการ งานดูแลนักเรียนประจำ
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายนักเรียนประจำ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2554 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2554 กรรมการ งานดูแลนักเรียนประจำ
2554 กรรมการ ฝ่ายนักเรียนประจำ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝ่ายนักเรียนประจำ 0 คำสั่งโรงเรียน
2561 งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ ฝ่ายนักเรียนประจำ 0 คำสั่งโรงเรียน
2561 งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ ฝ่ายนักเรียนประจำ 0
2560 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝ่ายนักเรียนประจำ 0 คำสั่งโรงเรียน
2559 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝ่ายนักเรียนประจำ 0 คำสั่งโรงเรียน
2558 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝ่ายนักเรียนประจำ 0 คำสั่งโรงเรียน
2557 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝ่ายนักเรียนประจำ 0 คำสั่งโรงเรียน
2556 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝ่ายนักเรียนประจำ 0 คำสั่งโรงเรียน
2555 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝ่ายนักเรียนประจำ 0 คำสั่งโรงเรียน
2543 งานบริหารทั่วไปฝ่ายนักเรียนประจำ ฝ่ายนักเรียนประจำ 0 คำสั่งโรงเรียน
2538 เลขาฝ่ายนักเรียนประจำ ฝ่ายนักเรียนประจำ 0 คำสั่งโรงเรียน
2537 ผู้ช่วยเลขาฝ่ายนักเรียนประจำ ฝ่ายนักเรียนประจำ 0 คำสั่งโรงเรียน
2536 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่ 1,2,4 0 คำสั่งโรงเรียน
2525 ครูประจำชั้น / ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 คำสั่งโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2562 เรื่อง " อัสสัมชัญศรีราชาก้าวทันยุค 4.0 " อาคารวัชรสมโภช 08 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 21
2561 สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา เรื่อง "อัสสัมชัญก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล" ณ ห้องประชุมหลุยส์ชาแนล 09 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 18.45
2559 สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรยุคใหม่" ณ ห้องประชุมหลุยส์ชาแนล 12 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 24
2559 สัมมนาครูดูแลนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง " ครูหอพัก ๔.๐ " ณ ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 1. ศึกษาดูการเรียนการสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 ม.ค. 2534 - 13 ม.ค. 2534 3
2555 2. ศึกษาดูการเรียนการสอนที่โรงเรียนจิระศาสตร์ โรงเรียนจิระศาสตร์ 12 ก.ย. 2534 - 12 ก.ย. 2534 5
2555 3. ดูงาน 5 สที่บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 17 ส.ค. 2543 - 18 ส.ค. 2543 12
2555 4. ดูงานโครงการ "รอบรู้พลังงานไทย"ในงาน GASEX โรงแรมรอยัลคลิฟบิชรีสอร์ท 12 ส.ค. 2543 - 13 ส.ค. 2543 6
2555 5. ศึกษาดูงานด้านนักเรียนประจำ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 13 ส.ค. 2546 - 13 ส.ค. 2546 6
2555 6. ศึกษาดูงานสารสนเทศ โรงเรียนอัมสัมชัญระยอง 10 มี.ค. 2547 - 10 มี.ค. 2547 6
2555 7. ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัล "องค์กรบริหารท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการดีเด่น" เทศบาลเมืองศรีราชา 11 ส.ค. 2551 - 11 ส.ค. 2551 3
- 8.ศึกษาดูการเรียนการสอนที่โรงเรียนจิระศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจิระศาสตร์ 0
- 9.ดูงาน 5 ส ที่บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 0
- 10.ดูงานโครงการ รอบรู้พลังงานไทย ในงาน GASEX โรงแรมรอยัลคลิฟบิชรีสอร์ท 0
- 11.ศึกษาดูการเรียนการสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0
- 12.ศึกษาดูงานด้านนักเรียนประจำ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 0
- 13.ศึกษาดุูงานสารสนเทศ โรงเรียนอัมสัมชัญระยอง 0
- 14.ฟื้นฟูจิตใจโดยไปแสวงบุญบุญราศรี ที่สองคอน จ.มุกดาหาร 0
- 15.ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัล องค์กรบริหารท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการดีเด่น เทศบาลเมืองศรีราชา 0
- 16.ทัศนศึกษาของครูทั้งโรงเรียน เขื่อนภูมิพล จ.ตาก 0
- 17.ทัศนศึกษาดูงานของครูฝ่ายนักเรียนประจำ ประเทศฮ่องกง 0
- 18.ศึกษาดูงานของครูทั้งโรงเรียนที่จังหวัดนครราชสีมา บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และปราสาทหินพิมาย 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2562 อัสสัมชัญศรีราชาก้าวทันยุค 4.0 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 8 พ.ค. 2562-11 พ.ค. 2562 21 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม-สัมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2560 อาคารวัชรสมโภชน์ 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 28 ชั่วโมง 40 นาที
2559 สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ ตึกโอเซ่ 12 พ.ค. 2559-14 พ.ค. 2559 21 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558 "การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน" บรรยายเรื่อง"การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก" โดยคุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี และ "แนวทางการจัดการศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2558 9 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีกากรศึกษา 2558" และ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน /ระเบียบวินัยในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ" ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรม โครงการกำกับติดตามงานและประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 8 ต.ค. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรม "อาชญาวิทยาเชิงพหุสังคมว่าด้วยสภาพปัญหาและสถานการณ์ การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" ห้องประชุมตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 ต.ค. 2558 9 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรม โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 ธ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 30 นาที
2557 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557"การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21" บรรยายเรื่อง "อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ" ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21" บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 30 นาที
2557 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21" บรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2557 4 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "จิตวิทยาในการให้บริการ" ณ หอประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ 14 พ.ค. 2557 7 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 " 5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง" ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 15 พ.ค. 2557 7 ชั่วโมง 0 นาที
2557 ร่วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Powerpoint ห้องคอมพิวเตอร์ตึกเซนต์หลุยส์ 1 ส.ค. 2557 1 ชั่วโมง 30 นาที
2557 ร้วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Photoshop ห้้องคอมพิวเตอร์ตึกเซนต์หลุยส์ 12 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 30 นาที
2557 ร้วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Photoshop ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ 19 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 30 นาที
2557 อบรมโครงการ "แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" ณ หอประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 ก.ย. 2557 8 ชั่วโมง 30 นาที
2557 ร่วมอบรมระบบสารสนเทศ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยสย์ 11 มี.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2557 เข้าร่วมการอบรมระบบสารสนเทศ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 มี.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2556 อบรมเชิงปฎิบัติการการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน ณ ห้องประชุม ตึกอัสสัมชัญ 21 มี.ค. 2556-22 มี.ค. 2556 15 ชั่วโมง 20 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ณ อารามคณะรักกางเขนแห่งนันทบุรี 30 มี.ค. 2556-31 มี.ค. 2556 17 ชั่วโมง 30 นาที
2556 อบรมการใช้งานระบบ SWIS และ e-Office ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 22 เม.ย. 2556-23 เม.ย. 2556 4 ชั่วโมง 0 นาที
2556 สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2556-17 พ.ค. 2556 16 ชั่วโมง 0 นาที
2555 "พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล" โรงเรียนอัสสัมชัญ 16 พ.ค. 2555-18 พ.ค. 2555 22 ชั่วโมง 30 นาที
2555 อบรมหัวขัอการใช้งานe-office ตามเกณฑ์การประเมิน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 3 ต.ค. 2555 1 ชั่วโมง 0 นาที
2555 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อัสสัมชัญศรีราชา ตึกมงฟอร์ต 15 ต.ค. 2555-19 ต.ค. 2555 35 ชั่วโมง 0 นาที
2555 การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลและแผนปฎิบัติการรองรับ AEC 2015 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 10 พ.ย. 2555 7 ชั่วโมง 45 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  8 ธ.ค. 2520  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬาเทเบิลเทนนิส  เหรียญรางวัล
2  9 ธ.ค. 2520  ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของโรงเรียน  ใบประกาศเกียรติคุณ
3  14 ส.ค. 2530  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทงาม  ใบประกาศเกียรติคุณ
4  14 ต.ค. 2531  ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านระเบียบวินัยและความสะอาดในห้องเรียน  รางวัลเป็นเงินสด
5  14 มี.ค. 2541  เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถมาปฏิบัติงานได้อย่างสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษา 2541  ใบประกาศเกียรติคุณ
6  17 มี.ค. 2544  เป็นผู้ไม่เคย ขาด - ลา - มาสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2544  ใบประกาศเกียรติคุณ
7  16 มี.ค. 2545  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา 2545  ใบประกาศเกียรติคุณ
8  14 มี.ค. 2547  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา 2547  ใบประกาศเกียรติคุณ
9  14 มี.ค. 2547  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5  ใบประกาศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5
10  12 มี.ค. 2548  เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และมาปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยสาย ลา ขาด ปีการศึกษา 2548  ใบประกาศเกียรติคุณ
11  28 พ.ค. 2548  ได้รับพิจารณา ขั้นครึ่ง  คำสั่งเรื่องการปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
12  11 มี.ค. 2549  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา 2549  ใบประกาศเกียรติคุณ
13  11 มี.ค. 2549  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ปีการศึกษา 2547- 2549  โล่ประกาศเกียรติคุณ " บุคลากรดีเด่น"
14  25 พ.ค. 2550  ได้รับพิจารณา ขั้นครึ่ง  คำสั่งเรื่องการปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
15  8 มี.ค. 2551  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา 2547 - 2551  ใบประกาศเกียรติคุณ ทองคำหนัก 1 บาท
16  8 มี.ค. 2551  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา 2552  ใบประกาศเกียรติคุณ ทองคำหนัก 25 สตางค์
17  29 พ.ค. 2552  ได้รับรางวัลพิจารณา ขั้นครึ่ง  คำสั่งเรื่องการปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
18  13 มี.ค. 2553  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา 2552  ใบประกาศเกียรติคุณ ทองคำหนัก 25 สตางค์
19  14 มี.ค. 2554  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา 2553  ใบประกาศเกียรติคุณ เงินจำนวน 4,000 บาท
20  12 มี.ค. 2555  เป็นผู้ไม่เคยขาด - ลา - มาสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี การศึกษา 2554  ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินสดจำนวน 4,000 บาท
21  12 มี.ค. 2556   เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา 2555  ใบเกียรติบัตร
22  24 ธ.ค. 2557  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา 2556  ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินจำนวน 1,000 บาท
23  21 ธ.ค. 2561  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา 2561  ได้รับใบเกียรติคุณและเงินจำนวน 1,000 บาท

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2004  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 121 24 132 30 พ.ย. 2004 ใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานพัฒนาคุณภาพชีวิต,   งานดูแลตึกนักเรียนประจำ,   งานดูแลหอพักนักเรียนประจำ,   งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ,   กิจกรรมนักเรียนประจำ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานดูแลตึกนักเรียนประจำ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานดูแลหอพักนักเรียนประจำ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กิจกรรมนักเรียนประจำ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (8)
 ประชุมนักเรียนประจำตึกราฟาแอล 15 พ.ค. 2562
 ประชุมนักเรียนประจำหอพักคาเบรียลา 22 พ.ค. 2562
 ประชุมนักเรียนประจำหอพักครู 22 พ.ค. 2562
 ประชุมนักเรียนประจำตึกเทโอฟาน 22 พ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 1 /2562 31 พ.ค. 2562
 ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 1/2562 18 มิ.ย. 2562
 ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 2/2562 2 ส.ค. 2562
 ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 2/2562 2 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (8)
ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 2/25622 ส.ค. 2562
ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 2/25622 ส.ค. 2562
ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 1/256218 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 1 /256231 พ.ค. 2562
ประชุมนักเรียนประจำตึกเทโอฟาน22 พ.ค. 2562
ประชุมนักเรียนประจำหอพักครู22 พ.ค. 2562
ประชุมนักเรียนประจำหอพักคาเบรียลา22 พ.ค. 2562
ประชุมนักเรียนประจำตึกราฟาแอล15 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 1 /256231 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)