[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 0214
ชื่อ: มิส  สุรางรัตน์    แบมขุนทด
ฉายา: หมิว
อายุงาน: 18 ปี 0 เดือน 17 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 2533  ม.6  
2    สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 2538  ค.บ.  
3    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 2555  ศษ.ม.  

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2539 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214
2540 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล3 214
2541 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล1 214
2542 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214
2543 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล3 214
2544 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214
2546 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล3 214
2547 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล1 214
2548 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214
2549 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล3 214
2550 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล1 214
2551 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214
2553 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล3 214
2554 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล1 214
2555 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
1.เทคนิคการเล่านิทานประกอบการสอนศิลปะงานกระดาษ สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย 12 ธ.ค. 2539 - 13 ต.ค. 2539 14
2.การนิเทศภายใน ตึกอัสสัมชัญ 10 มี.ค. 2540 - 8
3.การสอนภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล ตึกอัสสัมชัญ 10 ส.ค. 2540 - 11 ส.ค. 2540 14
4.จิตตารมยณ์นักบุญหลุยส์ 20 พ.ย. 2540 - 21 พ.ย. 2540 14
5.วิสัยทัศน์ครู ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ ตึกอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2542 - 14 พ.ค. 2542 28
7. การเรียนรู้โดยใช้โครงการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ตึกอัสสัมชัญ 09 ส.ค. 2542 - 8
6. Iso9000 กับการประกันคุณภาพการศึกษา 25 ธ.ค. 2542 - 8
8.พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หอประชุมหลุยส์ชาแนล 25 มี.ค. 2543 - 8
9.ทิศทาง ACS ในระบบคุณภาพสากล ISO9002 08 พ.ค. 2543 - 12 พ.ค. 2543 35
10. การทำงานอย่างไรให้มีความสุข 10 พ.ค. 2544 - 8
11.หลักการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 11 ธ.ค. 2544 - 8
12.การพัฒนากระบวนการคิดและสื่อสร้างสรรค์ ตึกอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2545 - 16 พ.ค. 2545 21
13.ปฏิบัติธรรมเจริญปัญญาครูพุทธ 24 ก.ค. 2545 - 8
14.การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ตึกเรยีนาเชลี 08 มี.ค. 2546 - 09 มี.ค. 2546 14
16.ทำอย่างไรให้เด็กเก่งมีความสุข 14 พ.ค. 2546 - 8
17.บริหารเจริญปัญญา หอประชุมหลุยส์ชาแนล 16 พ.ค. 2546 - 8
15.การประเมินและการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตึกอัสสัมชัญ 19 ก.ค. 2546 - 20 ก.ค. 2546 14
18.ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การปฏิรูปการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ตึกอัสสัมชัญ 24 ม.ค. 2547 - 8
19.การวิจัยศึกษาปฐมวัยแนวใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 02 ต.ค. 2547 - 03 ต.ค. 2547 16
20.วิชากำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญศรีราชา 08 ต.ค. 2547 - 15 ต.ค. 2547 64
21.เทคนิคจิตวิทยาในการช่วยเหลือนักเรียน ตึกอัสสัมชัญ 20 ต.ค. 2547 - 21 ต.ค. 2547 16
22.สื่อสร้างสรรค์พัฒนาเด็กไทยวัยเรียนรู้ ตึกเรยีนาเชลี 12 ก.พ. 2548 - 8
23.สื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมยุคใหม่ ตึกเรยีนาเชลี 08 มี.ค. 2548 - 09 มี.ค. 2548 16
24.เชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยสู่ความเป็นมืออาชีพ 03 ก.ย. 2548 - 04 ธ.ค. 2548 16
25.การจัดการเรียนการสอนของระดับปฐมวัยในรูปแบบโครงการ ตึกเรยีนา 10 ต.ค. 2548 - 11 ต.ค. 2548 18
28.ทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องต้น ห้องพักครูเรยีนา 01 พ.ย. 2548 - 23 ก.พ. 2549 77
26.หลักสูตการจัดประสบการณ์ การเขียนแผน การวัฒประเมินพัฒนาการ 04 พ.ย. 2548 - 8
27.การสอนศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 13 พ.ค. 2549 - 16 พ.ค. 2549 32
29.อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการสร้างเว็บเพ็จแบบมืออาชีพด้วยiweb 20 ต.ค. 2549 - 15 พ.ย. 2549 20
30.อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร การใช้โปรแกรม Photoshop ระดับ Beginner 06 ก.พ. 2550 - 01 มี.ค. 2550 20
31.เคร่งวินัยสะอาดใจสะอาดกาย หอประชุมหลุยส์ชาแนล 09 พ.ค. 2550 - 13 พ.ค. 2550 40
32.การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ตึกเรยีนาเชลี 05 ส.ค. 2551 - 06 ส.ค. 2551 16
33.ทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 20 ก.ย. 2551 - 15 ต.ค. 2551 20
34.ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 20 ต.ค. 2551 - 15 พ.ย. 2551 20
35.การจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา 20 ก.พ. 2552 - 21 ก.พ. 2552 16
36.การจัดทำหลักสูตรแกนกลางการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้บริการ 13 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 24
37.การส่งเสริมจริยธรรมครูพุทธ 09 ส.ค. 2552 - 8
38.สัมมนาก่อนเปิดเรียน หอประชุมหลุยส์ชาแนล 13 พ.ค. 2553 - 15 พ.ค. 2553 24
39.การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 13 ธ.ค. 2553 - 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ประเทศจีน 10 ธ.ค. 2552 - 8
ศึกษาดูงานระดับปริญญาโท(การจัดการเรียนการสอนแนวเรกจิโอ) ประเทศเกาหลี 28 ธ.ค. 2554 - 29 ธ.ค. 2554 16
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 อบรมการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ 20 ก.ค. 2557 7 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3087  ครูดีเด่นระดับอนุบาล  เกียรติบัตร
2  0 3088  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้  เกียรติบัตร
3  0 3089  ครูดีเด่นระดับเหรียญทองระดับอำเภอ  โล่ ,เกียรติบัตร
4  0 3090  เกียรติคุณ สื่อการสอนระดับเหรียญทอง  เกียรติบัตร
5  0 3091  รางวัลชมเชยครูสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง  เกียรติบัตร
6  0 3092  ครูดีในดวงใจ  โล่เกียรติคุณ
7  0 3094  ครูดีเด่นระดับเหรียญทอง ครูอำเภอ  โล่เกียรติคุณ
8  0 3095  ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  โล่เกียรติคุณ
9  0 3097  ครูดีเด่นสามดาวบูรพา  โล่เกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานปกครองระดับชั้น,   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ,   ครูประจำชั้น,   แผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานปกครองระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูประจำชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด แผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติเฉลิมชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 26 ส.ค. 2557
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)