[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0214
ชื่อ: มิส  สุรางรัตน์    แบมขุนทด (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559)
ฉายา: หมิว
อายุงาน: 20 ปี 11 เดือน 0 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 2555  ศษ.ม.  
2    สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 2538  ค.บ.  
3    โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 2533  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ ครูประจำชั้น
2559 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2559 กรรมการ ครูประจำชั้น
2558 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2558 กรรมการ ครูประจำชั้น
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2557 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2557 กรรมการ ครูประจำชั้น
2557 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2556 กรรมการ งานระดับชั้น
2556 กรรมการ งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2556 กรรมการ งานกีฬา(ปฐมวัย)
2556 กรรมการ งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี(ปฐมวัย)
2556 กรรมการ ปฐมวัย
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น
2556 กรรมการ งานบริหารวิชาการ(ปฐมวัย)
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2555 กรรมการ งานวิชาการระดับชั้น(ปฐมวัย)
2555 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตร(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานวัดผลและประเมินผล(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2554 กรรมการ งานหลักสูตร
2554 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลประเมินผล
2554 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2554 กรรมการ ระดับการศึกษาปฐมวัย(วิชาการ)/ฝ่ายวิชาการ
2551 ครูประจำชั้นอ.1/1 ระดับปฐมวัย
2549 ระดับปฐมวัย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2549 ครูประจำชั้นอ.2/1 ระดับปฐมวัย
2548 ระดับปฐมวัย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/3
2554 ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1/2
2548 ครูผู้ช่วย อนุบาลปีที่ 1/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2539 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214
2540 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล3 214
2541 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล1 214
2542 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214
2543 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล3 214
2544 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214
2546 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล3 214
2547 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล1 214
2548 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214
2549 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล3 214
2550 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล1 214
2551 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214
2553 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล3 214
2554 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล1 214
2555 ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล2 214

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3087  ครูดีเด่นระดับอนุบาล  เกียรติบัตร
2  0 3088  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้  เกียรติบัตร
3  0 3089  ครูดีเด่นระดับเหรียญทองระดับอำเภอ  โล่ ,เกียรติบัตร
4  0 3090  เกียรติคุณ สื่อการสอนระดับเหรียญทอง  เกียรติบัตร
5  0 3091  รางวัลชมเชยครูสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง  เกียรติบัตร
6  0 3092  ครูดีในดวงใจ  โล่เกียรติคุณ
7  0 3094  ครูดีเด่นระดับเหรียญทอง ครูอำเภอ  โล่เกียรติคุณ
8  0 3095  ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  โล่เกียรติคุณ
9  0 3097  ครูดีเด่นสามดาวบูรพา  โล่เกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูประจำชั้น,   แผนกปฐมวัย,   ครูประจำชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูประจำชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด แผนกปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูประจำชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)