[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0359
ชื่อ: มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์
ฉายา: โบว์
อายุงาน: 15 ปี 4 เดือน 27 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (43)


7 รูป

1 รูป

4 รูป

2 รูป

17 รูป

1 รูป

4 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2559  กจ.ม.  สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน
2    สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา 2544  ศศ.บ.  สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน
3    โรงเรียนเทคนิคเบญจชลบุรี 2542  ปวส.  สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน
4    โรงเรียนเทคนิคเบญจชลบุรี 2540  ปวช.  สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน
5    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2536  รต. 2  สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน
6    โรงเรียนศรีอรัญโญทัย จังหวัดสระแก้ว 2529  ป.6  สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบุคลากร
2561 กรรมการ งานบุคลากร
2561 กรรมการ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2560 ประธานที่ปรึกษา งานบุคลากร
2560 กรรมการ
2559 กรรมการ งานบุคลากร
2558 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2558 กรรมการ งานกีฬาและนันทนาการ
2558 กรรมการ งานอภิบาลและอาสาพัฒนา
2558 กรรมการ งานกิจกรรมภายในและภายนอก
2558 กรรมการ งานลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร
2558 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2558 เลขานุการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ กรรมการระบบ SWIS
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการและเลขานุการ งานกิจกรรมภายในและภายนอก
2557 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2557 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2556 กรรมการ งานอภิบาลและอาสาพัฒนา
2556 กรรมการและเลขานุการ งานกีฬาและนันทนาการ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร
2556 กรรมการ กรรมการระบบ SWIS
2556 กรรมการและเลขานุการ งานกิจกรรมภายในและภายนอก
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจกรรม
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจกรรม ขั้นพื้นฐาน/ฝ่ายกิจกรรม
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2555 กรรมการและเลขานุการ งานกีฬา
2555 กรรมการและเลขานุการ งานลูกเสือ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี
2555 กรรมการและเลขานุการ งานอาสาพัฒนา
2555 กรรมการและเลขานุการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจกรรม
2554 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2554 กรรมการและเลขานุการ งานกีฬา
2554 กรรมการและเลขานุการ งานลูกเสือ
2554 กรรมการและเลขานุการ งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี
2554 กรรมการและเลขานุการ งานอาสาพัฒนา
2554 กรรมการและเลขานุการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2554 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจกรรม
2554 กรรมการและเลขานุการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)/ฝ่ายกิจกรรม
2550 เลขานุการฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูสนับสนุนการเรียนการสอน (สังกัดสำนักผู้อำนวยการ) 0
2560 ครูสนับสนุนการเรียนการสอน (สังกัดสำนักผู้อำนวยการ) 0
2559 ครูสนับสนุนการเรียนการสอน (สังกัดสำนักผู้อำนวยการ) 0
2558 ครูสนับสนุนการเรียนการสอน (สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียน) 359
2557 ครูสนับสนุนการเรียนการสอน (สังกัดแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน) 359
2556 ครูสนับสนุนการเรียนการสอน (สังกัดฝ่ายกิจกรรม) 359
2555 บุคลากรทางการศึกษา ( สังกัดฝ่ายกิจกรรม ) 359
2554 บุคลากรทางการศึกษา ( สังกัดฝ่ายกิจกรรม ) 359
2553 บุคลากรทางการศึกษา ( สังกัดฝ่ายกิจกรรม ) 359
2552 บุคลากรทางการศึกษา ( สังกัดฝ่ายกิจกรรม ) 359
2551 บุคลากรทางการศึกษา ( สังกัดฝ่ายกิจกรรม ) 359
2550 บุคลากรทางการศึกษา ( สังกัดฝ่ายกิจกรรม ) 359
2549 บุคลากรทางการศึกษา ( สังกัดฝ่ายกิจกรรม ) 359
2548 บุคลากรทางการศึกษา ( งานทะเบียนฝ่ายธุรการ ) 359
2547 บุคลากรทางการศึกษา ( งานทะเบียนฝ่ายธุรการ ) 359

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมภาษาอังกฤษ ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 19 ส.ค. 2549 - 24 มี.ค. 2550 10
2559 อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26 ส.ค. 2549 - 23 มี.ค. 2550 10
2559 ก้าวต่อไปสู่มาตรฐานและคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2554 - 15 พ.ค. 2554 24
2559 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 อาคารมูลนิธิฯ 29 มี.ค. 2554 - 03 ก.ค. 2554 32
2559 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 อาคารมูลนิธิฯ 15 ม.ค. 2555 - 18 ม.ค. 2555 32
2559 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 อาคารมูลนิธิฯ 20 ก.พ. 2555 - 23 ก.พ. 2555 32
2559 ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา 2557 UTQ-๕๕๑๐๗ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบ 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2558 8
2559 ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา 2557 UTQ-๕๕๒๐๔ การบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ 19 ส.ค. 2558 - 19 ส.ค. 2558 8
2559 ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา 2557 UTQ-๐๒๑๓๗ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู ผ่านระบบ 21 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558 8
2559 เข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 30
2559 Professional Excel Advance Essential Workshop โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 ธ.ค. 2559 - 12 ธ.ค. 2559 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- งานเกี่ยวกับฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
- ดูงานเกี่ยวกับฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2562 อัสสัมชัญศรีราชาก้าวทันยุค 4.0 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 8 พ.ค. 2562-11 พ.ค. 2562 21 ชั่วโมง 0 นาที
2562 อัสสัมชัญศรีราชาก้าวทันยุค 4.0 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 8 พ.ค. 2562-11 พ.ค. 2562 21 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อัสสัมชัญก้าวหน้าสู่มาตราฐานสากล (สัมนาเปิดปีการศึกษา 2561) อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 พ.ค. 2561-12 พ.ค. 2561 12 ชั่วโมง 45 นาที
2561 แนวทางการศึกษานานาชาติ : ทางรอดของการศึกษาเอกชน 8 ก.ย. 2561 7 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม-สัมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2560 อาคารวัชรสมโภชน์ 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 28 ชั่วโมง 40 นาที
2560 การนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อาคารโอเซ่ 27 ส.ค. 2560 6 ชั่วโมง 45 นาที
2560 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ อาคารยอร์นแมรี่ 29 ก.ย. 2560 4 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา อาคารโอเซ่ 12 พ.ย. 2560 6 ชั่วโมง 30 นาที
2560 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานสำนักผู้อำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ธ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 30 นาที
2559 สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ ตึกโอเซ่ 12 พ.ค. 2559-14 พ.ค. 2559 21 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558 "การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน" บรรยายเรื่อง"การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก" โดยคุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี และ "แนวทางการจัดการศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 13 พ.ค. 2558 9 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีกากรศึกษา 2558" และ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน /ระเบียบวินัยในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 พ.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ" ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนา การดูแลเด็กไทยยุคใหม่ให้มีระเบียบวินัย โดย คุณพ่อยอแซฟ นุพันธุ์ ทัศมาลี ,การส่งเสริมวิชาการและคุณธรรม โดย ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ และ จิตวิญญาณความเป็นครู โดย ภราดาวิทยา เทพกอม โรงแรมเดอะ ธารา รีสอร์ท พัทยา 26 ก.ค. 2558 9 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนา การพัฒนาคุณภาพการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน โดย ภราดาวิทยา เทพกอม โรงแรม เดอะธารา รีสอร์ท พัทยา 26 ก.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "คณิคศาสตร์ ระดับประถมศึกษา" ระบบ Online 17 ส.ค. 2558 5 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนา เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR coacher มืออาชีพยุค AEC มหาวิทยาลัยบูรพา 18 ส.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "การบริหารงานบุคล" ระบบ Online 19 ส.ค. 2558 5 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อลรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู" ระบบ Online 21 ส.ค. 2558 5 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557"การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21" บรรยายเรื่อง "อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ" ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21" บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 30 นาที
2557 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21" บรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2557 4 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "จิตวิทยาในการให้บริการ" ณ หอประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่ 14 พ.ค. 2557 7 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 " 5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง" ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 15 พ.ค. 2557 7 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมโครงการ "แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" ณ หอประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 27 ก.ย. 2557 8 ชั่วโมง 30 นาที
2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Swis โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตแผนกประถม จ.เชียงใหม่ 6 ต.ค. 2557-7 ต.ค. 2557 15 ชั่วโมง 0 นาที
2557 ร่วมอบรมระบบสารสนเทศ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยสย์ 11 มี.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2557 เข้าร่วมการอบรมระบบสารสนเทศ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 มี.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2556 อบรมเชิงปฎิบัติการการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน ณ ห้องประชุม ตึกอัสสัมชัญ 21 มี.ค. 2556-22 มี.ค. 2556 15 ชั่วโมง 20 นาที
2556 อบรมการใช้งานระบบ SWIS และ e-Office ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 22 เม.ย. 2556-23 เม.ย. 2556 4 ชั่วโมง 0 นาที
2556 สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2556-17 พ.ค. 2556 16 ชั่วโมง 0 นาที
2555 "พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล" โรงเรียนอัสสัมชัญ 16 พ.ค. 2555-18 พ.ค. 2555 22 ชั่วโมง 30 นาที
2555 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อัสสัมชัญศรีราชา ตึกมงฟอร์ต 15 ต.ค. 2555-19 ต.ค. 2555 35 ชั่วโมง 0 นาที
2555 การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลและแผนปฎิบัติการรองรับ AEC 2015 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน 10 พ.ย. 2555 7 ชั่วโมง 45 นาที
2555 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการสอนคำสอน ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์สัีงฆมณฑลจันทบุรี จ.ชลบุรี 16 พ.ย. 2555-18 พ.ย. 2555 34 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  18 ก.ค. 2552  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา 2551  สำเนาเกียรติบัตร
2  23 ก.ย. 2554  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน 2 โรงเรียน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2555  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 130 4 104 28 พ.ย. 2556 สำเนาใบประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบุคลากร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคลากร

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (2)
 ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดา ของ มิสชญาพร นิกรปกรณ์ 6 มิ.ย. 2562
 กำหนดการงานศพ มารดา ของ นายปกรณ์ กฤษปณากุล 5 ก.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)