[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0427
ชื่อ: มาสเตอร์  เขมณัฏฐ์    โรจนปุณยารักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ฉายา: KHem :)
อายุงาน: 11 ปี 6 เดือน 30 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


9 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2554  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  ปริญญาบัตร
2    สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2546  ค.บ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยี
2556 กรรมการ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ มัธยมต้น
2556 กรรมการ กรรมการระบบ SWIS
2556 กรรมการและเลขานุการ งานอนามัยโรงเรียน
2556 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2549 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2549 สังกัดกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1- 2/8 , ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำตึกเคลเมนต์ มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2549 ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/8 , ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 8 ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำตึกเคลเมนต์ มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2549 ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ นักเรียนสายศิลป์ - ภาษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 - 4/8 มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2550 ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 - 1/8 ; ครูผู้รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2551 ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/8 ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ;คณะกรรมกรรมดำเนินการ ค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริงอัสสัมชัญศรีราชา มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2552 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/8 ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2553 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/8 ครูผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ประเทศสิงคโปร์ มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2554 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/8 โดยการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2555 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/8 โดยการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย,ครูผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการ "ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" ณ จังหวัดนครราชสีมา มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2556 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2556 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ; ครูผู้ดำเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ประเทศสิงคโปร์ มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2556 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/7 การใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ; ครูผู้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2557 Technology and Information for Learning and Public Relations Academics 427 คำสั่ง
2558 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์(Gifted) และ Special English Progra (SEP) มัธยมศึกษา 427 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 อภิปรายกิจกรรมการประกวดห้องเรียนดีเด่น และครูประจำชั้นดีเด่น ปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2556 ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 20 พ.ค. 2551 - 08 มี.ค. 2556 82
2556 "วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน"ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 มี.ค. 2557 - 17 มี.ค. 2557 2
2555 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอน เผยแพร่นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสู้โรงเรียนห่างไกล โรงเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสระแก้ว ,จังหหวัดเชียงใหม่,จังหวัดเชียงราย 15 ต.ค. 2548 - 16 ก.พ. 2556 54
2555 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา(SDQ) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 18 พ.ค. 2555 - 17 พ.ค. 2556 35
2554 กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมถวายวันแม่ ในหัวข้อ "บทบาทของเยาวชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม" ณ สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 17 ก.ย. 2554 - 17 ก.ย. 2554 4
2553 การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทุกสังกัดในสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 14 พ.ย. 2556 - 14 พ.ย. 2556 6
2552 กติกาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2552 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่ ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์วิทยาคาร 04 ก.พ. 2552 - 04 ก.พ. 2552 4
2551 “ลานโลกกว้างทางการศึกษา” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2550 ภาคกลางและตะวันออก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์วิทยาคาร ชลบุรี 15 ส.ค. 2551 - 15 ส.ค. 2551 4
2550 กิจกรรมค่ายวิชาการสัมพันธ์ ตามรอยวิถีไทย วัฒนธรรมไทย ณ ค่ายลูกเสือลูโดวีโกอัสสัมชัญศรีราชา 04 ก.ย. 2557 - 04 ก.ย. 2557 1
2549 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ถึง ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 16 ส.ค. 2549 - 16 ส.ค. 2556 28
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  4 ก.ย. 2548  ประกาศเกียรติคุณร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับคณะผู้ปกครอง จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กิจกรรมค่ายวิชาการสัมพันธ์ ตามรอยวิถีไทย วัฒนธรรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รูปภาพ/เกียรติบัตร
2  4 ก.ค. 2552  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูปฏิบัติหน้าที่งานอภิเษกประมุของค์ใหม่สังฆมลฑลจันทบุรี พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ตามประกาศแต่งตั้งโดยพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16  คำสั่งแต่งตั้ง/สูจิบัตร
3  1 ก.ย. 2553  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในงานนิทรรศการทางวิชาการสานสัมพันธ์วันสถาปนา ๖๒ ปี บางละมุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รับมอบโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
4  5 มิ.ย. 2554  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวข้อ “ ก่อร่าง..สร้างรังนก” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
5  6 ก.พ. 2555  "เป็นผู้มีจิตอาสา มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ" ในการเตรียมความพร้อมของงานปกครอง เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  รูปภาพ/เกียรติบัตร
6  20 ก.พ. 2555  "ครูยอดนักอ่าน" โดยงานห้องสมุด ร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตร
7  26 ส.ค. 2555  "เป็นครูที่มีพัฒนาการด้านงานวิจัยชั้นเรียน" โดยรับมอบจาก ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา  เกียรติบัตร
8  16 พ.ย. 2555   "หนึ่งแสนครูดี" โดยได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555  หนังสือประกาศ คุรุสภา ที่ ศธ 2993-8818 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
9  21 ก.พ. 2556   "คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการประกวดห้องเรียนดีเด่น และครูประจำชั้นดีเด่น ปีการศึกษา 2553 ถึง ปีการศึกษา 2555 ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
10  27 ก.พ. 2556   "คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 ถึง ปีการศึกษา 2555 ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
11  28 ก.พ. 2556   "ครูดีศรีแผ่นดิน" สร้างปัญญา นำเยาวชน สู่อาเซียน โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ "ครูดีศรีแผ่นดิน"  เกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
12  14 พ.ย. 2556  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทุกสังกัดในสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี  คำสั่งแต่งตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
13  22 ธ.ค. 2556  “ ครูสอนดี ” ตามรอยครูของแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณ โลห์ยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับรางวัลจาก พณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาขา ผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา  รูปภาพ/เกียรติบัตร/โล่รางวัล
14  17 ก.ย. 2557  "ครูดีในดวงใจ" โดยได้รับประกาศเกียรติคุณโล่เกียรติยศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ The Zign Hotel จังหวัดชลบุรี  โล่เกียรติยศ และสูจิบัตร
15  0 3091  ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมในการสอบแข่งขันโครงการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสอบยอดเยี่ยม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน
16  0 3092  ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 23 เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภาคได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
17  0 3092  ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมเขียนเรียงความหัวข้อ 60 ปี วิทยาศาสตร์ใต้ร่มพระบารมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน
18  0 3092  ไดัรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสานสัมพันธ์ไตรภาคี 49 ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ระดับช่วงชั้นที่ 3  รูปภาพ/เกียรติบัตร
19  0 3092  เป็นวิทยากรร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการวิชาการสัมพันธ์ สารพันความรู้ 60 ปี เทิดไท้องค์ราชัน  รูปภาพ/เกียรติบัตร
20  0 3092  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน การประกวดสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชุด หินและแร่ธาตุต่างๆ  รูปภาพ/เกียรติบัตร/เข็มรางวัล
21  0 3092  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับเครือเบนทาโกร เข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลชมเชยและเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
22  0 3092  ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลชมเชย  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
23  0 3093  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา  เกียรติบัตร/ทองคำ 1 สลึง
24  0 3093  ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รูปภาพ/เกียรติบัตร/สูจิบัตร
25  0 3093  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชุด การเกิดหินงอกและหินย้อย  รูปภาพ/เกียรติบัตร/เข็มรางวัล
26  0 3093  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดบอรด์ ในหัวข้อ “ เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ” เนื่องในงานอัสสัมชัญศรีราชาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2550  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
27  0 3093  ร่วมเป็นวิทยากรในงานนิทรรศการ“ลานโลกกว้างทางการศึกษา” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2550 ภาคกลางและตะวันออก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  รูปภาพ/เกียรติบัตร/สูจิบัตร
28  0 3094  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมวันวิชาการ 60 ปี เซนต์หลุยส์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/สูจิบัตร
29  0 3094  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชุด ปิระมิดกับการออม  รูปภาพ/เกียรติบัตร/เข็มรางวัล
30  0 3094  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การประกวดดนตรีวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 25 เข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
31  0 3094  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
32  0 3094  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน งานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร/โล่รางวัลเกียรติยศ
33  0 3094  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักอุตุนิยมวิทยาน้อย (Stom Surge)ในงานมหกรรมรักการอ่าน 2551 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตร  สูจิบัตร/รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
34  0 3094  เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตร
35  0 3094  ร่วมเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา  รูปภาพ/เกียรติบัตร/สูจิบัตร
36  0 3094  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ # ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา# โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตร/ทองคำ 1 สลึง
37  0 3094  ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทั่วไป งานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 13 ประจำปี 2551 เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร/สูจิบัตร
38  0 3094  ร่วมเผยแพร่ผลงาน “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 จัดโดยกลุ่มโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  รูปภาพ/สูจิบัตร/เกียรติบัตร
39  0 3095  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงานนิทรรศการ เอ ซี เอส พี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรเข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
40  0 3095  ร่วมเป็นวิทยากร “ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ” ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมพู่ ชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รูปภาพ/เกียรติบัตร/สูจิบัตร
41  0 3095  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชุด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  รูปภาพ/เกียรติบัตร/เข็มรางวัล
42  0 3095  เป็นวิทยากรกิจกรรมทักษะภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 52 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตร
43  0 3095  เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2552  รูปภาพ/คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
44  0 3095  เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเด็กไทยคิดคล่องสมองดี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
45  0 3095  ร่วมเป็นวิทยากร “กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ” ณ ฐานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยศูนย์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ จังหวัดชลบุรี  รูปภาพ/เกียรติบัตร
46  0 3095  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน “ACR วิชาการ 2010”โรงเรียน อัสสัมชัญระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/สูจิบัตร
47  0 3095  "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  รูปภาพ/เกียรติบัตร/โล่เกียรติยศ
48  0 3096  เป็นผู้ฝึกสอนและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน “ นิทรรศการ 25 ปี เทคโนโลยีชลบุรี” โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร/โล่รางวัลเกียรติยศ
49  0 3096  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 27 มหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
50  0 3096  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนนักเรียนแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รองชนะเลิศ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
51  0 3096  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ “ ของขวัญให้พ่อ”มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร/โล่รางวัลเกียรติยศ
52  0 3096  ร่วมเป็นวิทยากร “กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมถวายวันแม่” หัวข้อ บทบาทของเยาวชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  รูปภาพ/เกียรติบัตร
53  0 3096  เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2553 บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดย สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3  รูปภาพ/คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
54  0 3096  รางวัลชนะเลิศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การแข่งขันประกวดเรียงความ “โลกร้อนผ่อนคลาย ร่วมกาย ร่วมใจด้วยวิทย์” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
55  0 3096  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียน “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” จังหวัดชลบุรี เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด โดยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
56  0 3097  เป็นวิทยากรเผยแพร่นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนสู้โรงเรียนห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านกู่ป่าเป้าประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  รูปภาพ/เกียรติบัตร
57  0 3097  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ในงานวันวิชาการ 80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศ  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร/โล่รางวัลเกียรติยศ
58  0 3097  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานนิทรรศการวิชาการ เอ ซี เอส พี “Academic Show & Share” โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/สูจิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
4 ธ.ค. 2558  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 132 32 52 4 ธ.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษา

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)