[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 0427
ชื่อ: มาสเตอร์  เขมณัฏฐ์    โรจนปุณยารักษ์
ฉายา: KHem :)
อายุงาน: 8 ปี 7 เดือน 17 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2546  ค.บ.  
2  ปริญญาโท  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2554  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1- 2/8 , ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำตึกเคลเมนต์ มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2549 ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/8 , ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 8 ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำตึกเคลเมนต์ มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2549 ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ นักเรียนสายศิลป์ - ภาษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 - 4/8 มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2550 ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 - 1/8 ; ครูผู้รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2551 ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/8 ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ;คณะกรรมกรรมดำเนินการ ค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริงอัสสัมชัญศรีราชา มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2552 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/8 ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2553 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/8 ครูผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ประเทศสิงคโปร์ มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2554 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/8 โดยการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2555 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/8 โดยการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย,ครูผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการ "ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" ณ จังหวัดนครราชสีมา มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2556 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2556 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ; ครูผู้ดำเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ประเทศสิงคโปร์ มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2556 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/7 การใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ; ครูผู้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ มัธยมศึกษา 427 คำสั่ง/ตารางสอน
2557 Technology and Information for Learning and Public Relations Academics 427 คำสั่ง

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา 28 มี.ค. 2551 - 28 มี.ค. 2551 1 วัน
การอบรมเชิงปฏิบัติ "การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์" ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา 04 เม.ย. 2551 - 04 เม.ย. 2551 1 วัน
การดำเนินงานเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ “ชุมชนวิทยาศาสตร์ ตลาดนัดวิชา พัฒนาสังคม” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองเอกมัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 08 ส.ค. 2551 - 08 ส.ค. 2551 1 วัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“สอนอย่างไรจึงก้าวไปสากล""การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์” โดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์ โรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา 07 ก.ย. 2551 - 07 ก.ย. 2551 1 วัน
การอบรมวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองเอกมัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 12 ต.ค. 2551 - 13 ต.ค. 2551 2 วัน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ โรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา 24 ต.ค. 2551 - 24 ต.ค. 2551 1 วัน
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ " เทคนิคการใช้จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน " ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 20 พ.ย. 2551 - 20 พ.ย. 2551 1 วัน
สัมนาเชิงปฏิบัติการ "ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน" อัสสัมชัญพาราไดซ์ จังหวัดจันทบุรี 01 เม.ย. 2552 - 30 เม.ย. 2552 1 เดือน
สัมนาเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูจิตใจครู “เติมพลังใจ ใส่พลังความคิด” โดย พระวิชาญ สุวิชาโน โรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา 10 ส.ค. 2552 - 10 ส.ค. 2552 1 วัน
“ ดิสเล็กเซีย – แอลดี การอ่านกับการแก้ไข ” โดย ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ ณ หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 27 ส.ค. 2552 - 27 ส.ค. 2552 1 วัน
“ 10 ลักษณะเด็กเสี่ยงติดยา ” ครอบครัวต้นตอปัญหา โดย นายแพทย์ อภิชัย มงคล รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ณ สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 02 ก.ย. 2552 - 02 ก.ย. 2552 1 วัน
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “ การสร้างข้อสอบปรนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน ” โดย ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 08 ก.ย. 2552 - 09 ก.ย. 2552 2 วัน
“การวัดและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 14 ก.ย. 2552 - 14 ก.ย. 2552 1 วัน
"11 ประเด็น เกี่ยวกับปัญหาเยาวชนไทย" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดย นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช) 28 ก.ย. 2552 - 28 ก.ย. 2552 1 วัน
English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ "ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์" ตึกมงฟอร์ต โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศร่วมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 00 ต.ค. 2552 - 00 ต.ค. 2552 10 คาบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ภายในงานประชุมนานาชาติด้านการเรียนรู้และการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา 15 ต.ค. 2552 - 15 ต.ค. 2552 1 วัน
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้บทบาทสมมติ โรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ย. 2552 - 16 พ.ย. 2552 1 วัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล" ศูนย์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล จังหวัดชลบุรี 10 ธ.ค. 2552 - 10 ธ.ค. 2552 1 วัน
“พัฒนาการกับศักยภาพการเรียนรู้” โดย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 ม.ค. 2553 - 15 ม.ค. 2553 1 วัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการและแนวทางการใช้ตำราภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ศูนย์วิชาการและนันทนาการฯ จ.นนทบุรี 26 เม.ย. 2553 - 26 เม.ย. 2553 1 วัน
“พื้นฐานการพิมพ์งาน,การใช้ e – mail,การใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา 06 ก.ค. 2553 - 06 ก.ค. 2553 1 วัน
การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเรื่อง "สิทธิมนุษยชนศึกษา" โรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา 27 ก.ค. 2553 - 27 ก.ค. 2553 1 วัน
“ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด ” ของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 27 ส.ค. 2553 - 27 ส.ค. 2553 1 วัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะภาษาและเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ" ศูนย์วิชาการและนันทนาการฯ จังหวัดนนทบุรี 08 ต.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553 8 วัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างภาวะแห่งสันติเพื่อสร้างเสริมความงอกงามทางความคิด และแก้ปัญหาในชั้นเรียน" ภายในงานประชุมนานาชาติด้านการเรียนรู้และการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา 16 ต.ค. 2553 - 16 ต.ค. 2553 1 วัน
สัมนาเชิงปฎิบัติการ “การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง” ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2553 - 19 ต.ค. 2553 1 วัน
"กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด" ณ ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ โรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา 27 ต.ค. 2553 - 27 ต.ค. 2553 1 วัน
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการจัดการเรียนการสอนการตัดต่อและปรับแต่งวีดีโอ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 15 ม.ค. 2554 - 15 ม.ค. 2554 1 วัน
เทคนิคและระบบการจัดการเรียนการสอนระบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์,การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ 04 ก.พ. 2554 - 04 ก.พ. 2554 1 วัน
ระบบการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย ห้องเรียน Online และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 05 ก.พ. 2554 - 05 ก.พ. 2554 1 วัน
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์,การผลิตสื่อ e-Learning และ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้,การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 06 ก.พ. 2554 - 06 ก.พ. 2554 1 วัน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร" Information Communication Technology Management โดย รองศาสตราจารย์.ดร สมศรี บัณฑิตวิไล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 14 ก.พ. 2554 - 14 ก.พ. 2554 1 วัน
EDUCA 2012 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน "Teachers as Learners ครู...ต้นแบบการเรียนรู้" โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย โดยมี บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ณ อิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 11 ต.ค. 2555 - 11 ต.ค. 2555 1 วัน
การพัฒนาบทเรียน E-Learning "เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้" ภายในงานประชุมนานาชาติด้านการเรียนรู้และการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา 17 ต.ค. 2555 - 17 ต.ค. 2555 1 วัน
การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้เกียรติบรรยายโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 18 มี.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2556 1 วัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ โรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา 21 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556 2 วัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน" ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 21 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556 2 วัน
" Tranining Concept Textbooks และ Lesson Plans เตรียมความพร้อมสถาบันการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกวิธี ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล นนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 2 วัน
สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อัสสัมชัญศรีราชา 16 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2556 1 วัน
"การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียน" โดย รองศาตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อัสสัมชัญศรีราชา 17 พ.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556 1 วัน
การประชุมสัมนา "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน” ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ มีการประชุมสัมมนาที่มีหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจให้รับฟัง โดยวิทยากรที่มีความรู้และมีชื่อเสียง อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะประวัติ บุญ-หลง ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 25 ส.ค. 2556 - 25 ส.ค. 2556 1 วัน
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร ภาวะผู้นำ พลังบวก Leadership 3.0" โดย อาจารย์นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล และ อาจารย์วชิราพร บวรกิติวงศ์ ที่ปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กรด้วยทุนทางปัญญา โดยจิตวิทยาเชิงบวก ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ต ตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 21 ก.ย. 2556 - 21 ก.ย. 2556 1 วัน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาสู้ความยั่งยืน" โดยคุณบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร/ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน มาร่วมเป็นวิทยากรเสวนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ต ตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 22 ก.ย. 2556 - 22 ก.ย. 2556 1 วัน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาสู้ความยั่งยืน" ให้เกียรติบรรยายโดยคุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัลและการยกย่องจากสถาบันต่างๆ หลายรางวัล โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณ และเป็นผู้บริหารจากประเทศไทยเพียงคนเดียวซึ่งติดอันดับ ICIS Top 40 Power Players ของอุตสาหกรรมเคมีโลกปี 2009 พ.ศ. 2552 สำหรับปี 2553 ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในงานมอบรางวัล SAA Awards for Listed Companies ปี 2010 (2553) และ ปี 2011(2554) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ อาทิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน),ประธานกรรมการบริษัท Emery Oleochemicals, ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International Private Limited, ประธานกรรมการบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน), ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ต ตึกโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 22 ก.ย. 2556 - 22 ก.ย. 2556 1 วัน
สัมมนาวิชาการเรื่อง "เทคนิคการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" (Seminar on Science Communication Technique and Public Engagement) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริติชเคานซิล ประเทศไทย 13 พ.ย. 2556 - 13 พ.ย. 2556 1 วัน
การดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทุกสังกัดในสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี 14 พ.ย. 2556 - 14 พ.ย. 2556 1 วัน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แบบ Digital Content Based Learning Solution ณ ห้องประชุมออกัสติน ตึกวัชรสมโภช 07 ม.ค. 2557 - 07 ม.ค. 2557 2
สัมมนาทางวิชาการ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของประเทศไทย โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศีกษา,เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปเตมีย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 29 มี.ค. 2557 - 29 มี.ค. 2557 1 วัน
สัมมนาทางวิชาการ โดย อุปสังฆราช ยอแซฟ ยอด เสนารักษ์ บรรยายเรื่อง อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 1 วัน
สัมมนาทางวิชาการ โดย อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 12 พ.ค. 2557 - 12 พ.ค. 2557 1 วัน
สัมมนาทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล บรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่สู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช 13 พ.ค. 2557 - 13 พ.ค. 2557 1 วัน
สัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องจิตวิทยาการให้บริการ โดย ดร.เฉลิมศรี จันทรทอง ณ ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล อาคารโอเซ่ 14 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2557 1 วัน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง stem education และการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.รจนา คลีฉายา และคณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ณ ห้องประชุมเซนต์ชาลส์ ตึกเทโอฟาน 14 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2557 1 วัน
สัมมนาทางวิชาการ O*Z*O*N*E, Product by TISTR and Friends ” ๕ กระทรวง ๕ พลัง " ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,กระทรวงการคลัง,กระทรวงพาณิชย์,กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 09 ก.ย. 2557 - 09 ก.ย. 2557 4

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวะศึกษาระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกระปิ กรุงเทพมหานคร 08 ก.พ. 2552 - 08 ก.พ. 2552 6
การเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันระดับประเทศ เรื่อง “การทำงานของขากิ้งกือ และการทำงานหุบใบของไมยราบ” จากนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กรุงเทพมหานคร 09 มิ.ย. 2552 - 09 มิ.ย. 2552 4
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 23 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 17 ส.ค. 2552 - 17 ส.ค. 2552 6
กิจกรรมนิทรรศการ สัปดาห์วิชาการ อาคารศาลาพระเสด็จ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 05 พ.ย. 2552 - 05 พ.ย. 2552 8
“ลานโลกกว้างทางการศึกษา” ภาคกลางและตะวันออก โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โรงเรียน โพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี 27 พ.ย. 2552 - 27 พ.ย. 2552 8
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ถนนสายวิทยาศาสตร์” หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดแสดงภายในงาน ถนนโยธี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร 07 ม.ค. 2553 - 07 ม.ค. 2553 4
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อาคารแสดงนิทรรศการอิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี 23 พ.ค. 2553 - 23 พ.ค. 2553 8
การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน อาคารแสดงผลงานกระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร 03 มิ.ย. 2553 - 03 มิ.ย. 2553 2
การดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ เครือเบนทาโกร คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 16 ส.ค. 2553 - 16 ส.ค. 2553 6
การดำเนินงานนิทรรศการวันวิชาการ “สตรีวิทยาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียน สตรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 08 ก.ย. 2553 - 08 ก.ย. 2553 6
การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเป็นการเปิดหนังสือสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ห้องสมุดวิชาการ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2553 - 24 ธ.ค. 2553 5
เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน โครงร่างหลักสูตร ICT,3G,Internet and Datacom,IT,Outside Plant,Switching,Wireless,ระบบการสื่อสารพื้นฐานภายในอาคาร พร้อมรับฟังบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการให้บริการทางวิชาการ การออกแบบหลักสูตร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบงาน สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 12 ม.ค. 2554 - 12 ม.ค. 2554 8
การจัดการเรียนการสอนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICTการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Innovation in teaching and Learning with ICT) โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 03 ก.พ. 2554 - 03 ก.พ. 2554 8
การจัดการศึกษาสถาบันจัดการสอนด้านอาชีวศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอน การบริหารสถานศึกษา Institute of Technical Education (ITE) ประเทศ สิงคโปร์ 04 ก.พ. 2554 - 04 ก.พ. 2554 8
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารการจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศสิงคโปร์ (Science Centre) ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสถานที่สำคัญในประเทศ ณ สาธารณรัฐ สิงคโปร์ 05 ก.พ. 2554 - 05 ก.พ. 2554 7
การให้บริการด้านการออกแบบจัดหาและติดตั้งงานระบบด้านความปลอดภัย เช่น ระบบ Access Control, CCTV, Fire Alarm, Traffic Control รวมถึงระบบ Building Automation System, ระบบ Sound, ระบบ HVAC, และ Energy Saving Solution สำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุสาหกรรม ข่าวสารข้อมูล เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ระบบ ที่มีคุณภาพ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริษัท เตียวฮงอีเล็คโทรซิสเต็มส์ จำกัด 13 มี.ค. 2554 - 13 มี.ค. 2554 5
นิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดแสดงภายในงาน อาคารแสดงนิทรรศการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร 19 ส.ค. 2554 - 19 ส.ค. 2554 5
“กิจกรรมวันเสาร์เยาวชนสร้างสรรค์ตามรอยเท้าพ่อ” โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ อาคารมินิบุตร โดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กรุงเทพมหานคร 26 ส.ค. 2554 - 26 ส.ค. 2554 7
การดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียนบดินเดชา สิงหเสนี บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี 03 ก.ย. 2554 - 03 ก.ย. 2554 4
การจัดระบบการเรียนการสอน โดยวิธีการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์และศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โรงเรียน สตรีนครสวรรค์ 16 ก.ย. 2554 - 16 ก.ย. 2554 8
หัวข้อ "การจัดกิจกรรมชุมนุมโดยวิธีการสอนแบบโครงงานและการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้" โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 13 ก.พ. 2555 - 13 ก.พ. 2555 7
"การเรียนการสอนโครงงานบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โครงการรักการอ่าน/การจัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ศูนย์อาเซียนศึกษา/ห้องเรียน ICT และห้องราชวงศ์จักรี ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 10 ก.ค. 2555 - 10 ก.ค. 2555 7
การดำเนินงานเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมนิทรรศการ/วิชาการงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย "บีซีซี 160 ปี รวมความต่าง สร้างความเป็นหนึ่ง" ณ โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 18 ส.ค. 2555 - 18 ส.ค. 2555 5
กิจกรรมทางวิชาการ “TU Open House 2012” " โชว์คลังความรู้ พร้อมผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน" ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อาคารยิมเนเซี่ยม1) 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 8
การดำเนินงานเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้“พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา” นิทรรศการเกี่ยวกับดินและทรัพยากรใต้พื้นดิน,ตัวอย่างผลึกแร่,นิทรรศการอัญมณีที่เกิดจากใต้ดิน,นิทรรศการเกี่ยวกับปิโตรเคมีซึ่งเกิดจากการทับถมของซากอินทรีย์เป็นเวลาหลายล้านปี พร้อมความรู้เกี่ยวกับยุคต่างๆ ที่มีสิ่งมีชีวิตครองพื้นพิภพแตกต่างกัน “พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา” กรุงเทพมหานคร 26 ธ.ค. 2555 - 26 ธ.ค. 2555 4
การประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ RTAF ICT SYMPOSIUM 2013 “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ” บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพลิกฟื้นอนาคตประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ซึ่งจัดโดยกองทัพอากาศ เพื่อสร้างองค์ความรู้และความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างกองทัพอากาศ เหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดแสดงภายในงาน ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 20 ก.พ. 2556 - 20 ก.พ. 2556 3
การดำเนินงานนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 21 ของภาควิชาการออกแบบ การออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ซึ่งนำผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 132 ผลงาน ได้แก่ Interactive Design, Creative Advertising, Typography, Packaging, Book Design, Graphic Design และ Time-Based Design หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดแสดงภายในงาน สยามดิสคัฟเวอรี่ Sky Dining ชั้น 6 สยามพารากอน 11 พ.ค. 2556 - 11 พ.ค. 2556 5
เยี่ยมชมนิทรรศการ สวนอักษร สมเด็จพระเทพรัตนฯ Seeing the Word through the Erudite Princess จากความรู้ ประสบการณ์ และวิทยาการต่าง ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับจากพระบรมราชชนกและสมเด็จพระราชชนนี ตลอดจนทรงใฝ่ศึกษาด้วยพระองค์เองตามแหล่งความรู้อันทรงคุณค่าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ทรงเป็น ผู้รู้ ในศาสตร์ต่างๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ทั้งด้านสังคม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ตพระราชวิสันทัศน์ และแนวพระราชดำริ ที่ทรงมีต่อสิ่งต่างๆในโลก อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 16 มิ.ย. 2556 - 16 มิ.ย. 2556 5
เยี่ยมชมนิทรรศการธรณีวิทยา ธรณีพิบัติภัย และซากดึกดำบรรพ์ การจัดกิจกรรมสันทนาการและแรลลี่ตอบคำถามชิงรางวัล ตลอดจนนิทรรศการรูปภาพเมฆสวยๆ จากชมรมคนรักมวลเมฆ จัดโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี 22 มิ.ย. 2556 - 22 มิ.ย. 2556 7
การดำเนินงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล” จัดโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 11 ส.ค. 2556 - 11 ส.ค. 2556 8
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2556 (National Science and Technology Fair 2013) ภายใต้แนวคิด “ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน" ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ตลอดจนนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ Royal Pavilion แสดงพระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมทั้งผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบรมวงศานุวงศ์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา 14 ส.ค. 2556 - 14 ส.ค. 2556 6
"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน ” ในระหว่างวันศุกร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 " ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ภายในงานมีการประชุมสัมมนาที่มีหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจให้รับฟัง โดยวิทยากรที่มีความรู้และมีชื่อเสียง อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะประวัติ บุญ-หลง ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร 25 ส.ค. 2556 - 25 ส.ค. 2556 8
การดำเนินการระบบการดูแล และช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง จังหวัดชลบุรี 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 7
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนเพื่อการศึกษา เพื่อนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเพื่อการศึกษา วังดุมเมาท์เทนแคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี 24 พ.ย. 2556 - 24 พ.ย. 2556 8
การดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิด "KID WORLD โลกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ผจญภัยและสนุกสนาน " ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง 11 ม.ค. 2557 - 11 ม.ค. 2557 8
นิทรรศการ EducationUSA Fairs 2014 ณ ห้องบอลรูม โรงแรม Renaissance ราชประสงค์ 08 ก.พ. 2557 - 08 ก.พ. 2557 4
การดำเนินงาน เยี่ยมชมศึกษาพร้อมทั้งรับฟังคำบรรยายศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 มี.ค. 2557 - 17 มี.ค. 2557 8
การดำเนินงาน เยี่ยมชมศึกษาการให้บริการทางวิชาการด้านพลังงานและด้านที่เกี่ยวข้อง าทิ การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่มีคุณภาพ ทั้งด้านพลังงานทดแทน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดหาพลังงาน เช่น Biogas, Biomass, Biodiesel และอื่น ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.นครพิงค์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2557 - 18 มี.ค. 2557 6
การดำเนินงาน เยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งรับฟังคำบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19 มี.ค. 2557 - 19 มี.ค. 2557 7
การดำเนินงานปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ การใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อศึกษาและสังเกตการณ์สภาพท้องฟ้า การนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสร้างประสบการณ์ตรงแก่เยาวชน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 มี.ค. 2557 - 20 มี.ค. 2557 12
การดำเนินงาน “ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา” องค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาเกษตรแบบมีชีวิต พื้นที่การเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแหล่งรวบรวม และ จัดแสดงเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเกษตร การสาธิตในลักษณะนิทรรศการแบบมีชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 21 มี.ค. 2557 - 21 พ.ค. 2557 8
นิทรรศการ "TISTR and FRIENDS" จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โซนบี ชั้น ๑ ห้ำงสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้ำว กรุงเทพมหานคร 08 ก.ย. 2557 - 08 ก.ย. 2557 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  4 ก.ย. 2548  ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับคณะผู้ปกครอง จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กิจกรรมค่ายวิชาการสัมพันธ์ ตามรอยวิถีไทย วัฒนธรรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รูปภาพ/เกียรติบัตร
2  1 ก.ย. 2553  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในงานนิทรรศการทางวิชาการสานสัมพันธ์วันสถาปนา ๖๒ ปี บางละมุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รับมอบโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
3  5 มิ.ย. 2554  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวข้อ “ ก่อร่าง..สร้างรังนก” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
4  6 ก.พ. 2555  "เป็นผู้มีจิตอาสา มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ" ในการเตรียมความพร้อมของงานปกครอง เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  รูปภาพ/เกียรติบัตร
5  20 ก.พ. 2555  "ครูยอดนักอ่าน" โดยงานห้องสมุด ร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตร
6  26 ส.ค. 2555  "เป็นครูที่มีพัฒนาการด้านงานวิจัยชั้นเรียน" โดยรับมอบจาก ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา  เกียรติบัตร
7  16 พ.ย. 2555  ประกาศเกียรติคุณยกย่อง "หนึ่งแสนครูดี" โดยได้รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555  หนังสือประกาศ คุรุสภา ที่ ศธ 2993-8818 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
8  21 ก.พ. 2556   "คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการประกวดห้องเรียนดีเด่น และครูประจำชั้นดีเด่น ปีการศึกษา 2553 ถึง ปีการศึกษา 2555 ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
9  27 ก.พ. 2556   "คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 ถึง ปีการศึกษา 2555 ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
10  28 ก.พ. 2556   "ครูดีศรีแผ่นดิน" สร้างปัญญา นำเยาวชน สู่อาเซียน โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ "ครูดีศรีแผ่นดิน"  เกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
11  14 พ.ย. 2556  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทุกสังกัดในสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี  คำสั่งแต่งตั้ง
12  22 ธ.ค. 2556  ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับรางวัล “ ครูสอนดี ” ตามรอยครูของแผ่นดิน ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาขา ผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา  รูปภาพ/เกียรติบัตร/โล่รางวัล
13  0 3091  ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมในการสอบแข่งขันโครงการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสอบยอดเยี่ยม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน
14  0 3092  ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 23 เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภาคได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
15  0 3092  ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมเขียนเรียงความหัวข้อ 60 ปี วิทยาศาสตร์ใต้ร่มพระบารมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน
16  0 3092  ไดัรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสานสัมพันธ์ไตรภาคี 49 ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ระดับช่วงชั้นที่ 3  รูปภาพ/เกียรติบัตร
17  0 3092  เป็นวิทยากรร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการวิชาการสัมพันธ์ สารพันความรู้ 60 ปี เทิดไท้องค์ราชัน  รูปภาพ/เกียรติบัตร
18  0 3092  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน การประกวดสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชุด หินและแร่ธาตุต่างๆ  รูปภาพ/เกียรติบัตร/เข็มรางวัล
19  0 3092  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับเครือเบนทาโกร เข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลชมเชยและเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
20  0 3092  ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลชมเชย  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
21  0 3093  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา  เกียรติบัตร/ทองคำ 1 สลึง
22  0 3093  ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รูปภาพ/เกียรติบัตร/สูจิบัตร
23  0 3093  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชุด การเกิดหินงอกและหินย้อย  รูปภาพ/เกียรติบัตร/เข็มรางวัล
24  0 3093  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดบอรด์ ในหัวข้อ “ เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ” เนื่องในงานอัสสัมชัญศรีราชาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2550  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
25  0 3093  ร่วมเป็นวิทยากรในงานนิทรรศการ“ลานโลกกว้างทางการศึกษา” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2550 ภาคกลางและตะวันออก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  รูปภาพ/เกียรติบัตร/สูจิบัตร
26  0 3094  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมวันวิชาการ 60 ปี เซนต์หลุยส์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/สูจิบัตร
27  0 3094  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชุด ปิระมิดกับการออม  รูปภาพ/เกียรติบัตร/เข็มรางวัล
28  0 3094  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การประกวดดนตรีวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 25 เข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
29  0 3094  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
30  0 3094  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน งานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร/โล่รางวัลเกียรติยศ
31  0 3094  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักอุตุนิยมวิทยาน้อย (Stom Surge)ในงานมหกรรมรักการอ่าน 2551 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตร  สูจิบัตร/รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
32  0 3094  เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตร
33  0 3094  ร่วมเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา  รูปภาพ/เกียรติบัตร/สูจิบัตร
34  0 3094  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ # ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปีการศึกษา# โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตร/ทองคำ 1 สลึง
35  0 3094  ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทั่วไป งานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 13 ประจำปี 2551 เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร/สูจิบัตร
36  0 3094  ร่วมเผยแพร่ผลงาน “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 จัดโดยกลุ่มโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  รูปภาพ/สูจิบัตร/เกียรติบัตร
37  0 3095  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงานนิทรรศการ เอ ซี เอส พี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรเข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
38  0 3095  ร่วมเป็นวิทยากร “ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ” ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมพู่ ชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รูปภาพ/เกียรติบัตร/สูจิบัตร
39  0 3095  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชุด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  รูปภาพ/เกียรติบัตร/เข็มรางวัล
40  0 3095  เป็นวิทยากรกิจกรรมทักษะภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 52 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รูปภาพ/เกียรติบัตร
41  0 3095  เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2552  รูปภาพ/คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
42  0 3095  เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเด็กไทยคิดคล่องสมองดี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
43  0 3095  ร่วมเป็นวิทยากร “กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ” ณ ฐานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยศูนย์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ จังหวัดชลบุรี  รูปภาพ/เกียรติบัตร
44  0 3095  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน “ACR วิชาการ 2010”โรงเรียน อัสสัมชัญระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/สูจิบัตร
45  0 3095  "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  รูปภาพ/เกียรติบัตร/โล่เกียรติยศ
46  0 3096  เป็นผู้ฝึกสอนและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน “ นิทรรศการ 25 ปี เทคโนโลยีชลบุรี” โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร/โล่รางวัลเกียรติยศ
47  0 3096  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 27 มหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
48  0 3096  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนนักเรียนแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รองชนะเลิศ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
49  0 3096  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การแข่งขันประกวดเรียงความ “โลกร้อนผ่อนคลาย ร่วมกาย ร่วมใจด้วยวิทย์” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
50  0 3096  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ “ ของขวัญให้พ่อ”มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร/โล่รางวัลเกียรติยศ
51  0 3096  ร่วมเป็นวิทยากร “กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมถวายวันแม่” หัวข้อ บทบาทของเยาวชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  รูปภาพ/เกียรติบัตร
52  0 3096  เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2553 บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดย สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3  รูปภาพ/คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
53  0 3096  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียน “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” จังหวัดชลบุรี เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด โดยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร
54  0 3097  เป็นวิทยากรเผยแพร่นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนสู้โรงเรียนห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านกู่ป่าเป้าประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  รูปภาพ/เกียรติบัตร
55  0 3097  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ในงานวันวิชาการ 80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศ  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/เกียรติบัตร/โล่รางวัลเกียรติยศ
56  0 3097  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานนิทรรศการวิชาการ เอ ซี เอส พี “Academic Show & Share” โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รูปภาพ/เกียรติบัตรนักเรียน/สูจิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)