[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5003
ชื่อ: ภราดา  ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
ฉายา: -
อายุงาน: 6 ปี 0 เดือน 20 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาเอก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
2  ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
4  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
5  ปริญญาตรี  วิทยาลัยแสงธรรม 2529  ศิลปศาสตรบัณฑิต  
6  มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2525    
7  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2523    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ
2561 ประธานที่ปรึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียนประจำ
2560 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2560 ประธานกรรมการ
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา
2559 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ผู้อำนวยการ-โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0
2556 ผู้อำนวยการ-โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2549 ผู้อำนวยการ-โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 0
2546 ผู้อำนวยการ-โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 0
2542 รองผู้อำนวยการ-โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2537 ครูใหญ่-โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนครราชสีมา 0
2536 หัวหน้าฝ่ายวิชการ-โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 0
2535 ครูประจำชั้น-โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 0
2533 หัวหน้างานกีฬา-โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0
2532 ครู-โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 แสวงบุญประเทศอิสราแอล ประเทศอิสราแอล 18 เม.ย. 2556 - 24 เม.ย. 2556 0
2558 ทัศนศึกษาเมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 17 มี.ค. 2556 - 21 มี.ค. 2556 0
2558 ทัศนศึกษาประเทศพม่า ประเทศพม่า 27 ธ.ค. 2555 - 29 ธ.ค. 2555 0
2558 ศึกษาดูงานระบบปรับอากาศ บริษัทเทรน ประเทศสหรัฐอเมริกา 10 ต.ค. 2555 - 17 ต.ค. 2555 0
2558 ทัศนศึกษายุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันออก 29 เม.ย. 2554 - 07 พ.ค. 2555 0
2558 ศึกษาดูงานด้านกีฬาฟุตบอล ประเทศมาเลเซีย 12 ก.ค. 2555 - 16 ก.ค. 2555 0
2558 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา 16 มี.ค. 2555 - 24 มี.ค. 2555 0
2558 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย 06 ต.ค. 2554 - 21 ต.ค. 2554 0
2558 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ BELL Education Trust ประเทศอังกฤษและเยอรมัน 17 ต.ค. 2552 - 26 ต.ค. 2552 0
2558 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเทศญี่ปุ่น 10 ต.ค. 2552 - 15 ต.ค. 2552 0
2558 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่ Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น 22 ก.ย. 2551 - 27 ก.ย. 2551 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 1 ต.ค. 2561-3 ต.ค. 2561 21 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 ต.ค. 2559-5 ต.ค. 2559 15 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนา คณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม เขตบางรัก กทม. 30 ก.ย. 2558-2 ต.ค. 2558 20 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู ระบบ TEPE Online 11 มี.ค. 2559 9 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  รางวัลเหรียญเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบธุดงค์ศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
2  0 543  เกียรติบัตรเหรียญทอง ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นอัจฉริยะ  
3  0 2545  รางวัลผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  
4  0 2554  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5  0 2554  รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประเภทผู้บริหารการศึกษา จากคุรุสภา  
6  0 2557  รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)