[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5004
ชื่อ: ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
ฉายา: -
อายุงาน: 6 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏนครปฐม 2556  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 2542  มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  ประกาศนียบัตร
3  ปริญญาโท   2542    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ บริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2562 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ บริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ
2561 ประธานกรรมการ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหาร
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ คณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียนประจำ
2560 ประธานกรรมการ
2560 ประธานกรรมการ
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ ฝ่ายนักเรียนประจำ
2559 กรรมการ งานสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2559 กรรมการ งานดูแลนักเรียนประจำ
2559 กรรมการ ครูตึกประจำโรงเรียน
2559 กรรมการ งานหอพักครู
2559 กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา
2558 กรรมการที่ปรึกษา งานสารสนเทศ
2558 รองประธานที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2558 รองประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานดูแลนักเรียนประจำ
2558 ประธานที่ปรึกษา ครูตึกประจำโรงเรียน
2558 กรรมการ งานหอพักครู
2558 กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 ประธานกรรมการ
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริการ
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายนักเรียนประจำ
2557 รองประธานที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 รองประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2557 ประธานที่ปรึกษา ครูตึกประจำโรงเรียน
2557 กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา
2557 ประธานกรรมการ งานเบเกอรี่
2557 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2557 ประธานกรรมการ งานหอพักครู
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริการ
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายนักเรียนประจำ
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายการเงิน
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2556 ที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2556 ประธานกรรมการ งานดูแลนักเรียนประจำ
2556 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา
2556 ที่ปรึกษา สารสนเทศ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายนักเรียนประจำ
2556 กรรมการ กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 เข้าร่วมงานสัมมนาด้านวิชาการภราดารุ่นเยาว์ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 ส.ค. 2561-15 ส.ค. 2561 21 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 4.0 โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 19 ส.ค. 2561-22 ส.ค. 2561 28 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 1 ต.ค. 2561-3 ต.ค. 2561 21 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ASIAN RELIGIOUS FORMATION INSTITUTE (ARFI) SAIDI Formation Center 15 ก.ค. 2560-7 พ.ย. 2560 928 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 ต.ค. 2559-5 ต.ค. 2559 15 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนา คณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม เขตบางรัก กทม. 30 ก.ย. 2558-2 ต.ค. 2558 20 ชั่วโมง 30 นาที
2556 บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานโภชนาการโดยการใช้ระบบการ์ด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ก.พ. 2557 7 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    บริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ,   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด บริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)