[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5006
ชื่อ: ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
ฉายา: Meaw
อายุงาน: 5 ปี 11 เดือน 23 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2556  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2552  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ประกาศนียบัตร
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548  รัฐศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2558 กรรมการที่ปรึกษา งานสารสนเทศ
2558 รองประธานที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2558 รองประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2558 กรรมการ ครูตึกประจำโรงเรียน
2558 กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 รองประธานกรรมการ
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 รองประธานที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 รองประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2557 ที่ปรึกษา ครูตึกประจำโรงเรียน
2557 กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 รองประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 รองประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายการเงิน
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2556 ที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ
2556 รองประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 รองประธานที่ปรึกษา งาน MLP/SEP
2556 รองประธานที่ปรึกษา งานห้องสมุด
2556 รองประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ
2556 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา
2556 ที่ปรึกษา สารสนเทศ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2556 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศ
2556 กรรมการ กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และครูสอนวิชาจริยธรรมคำสอน ระดับชั้น ม.4-6 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558
2557 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และครูสอนวิชาจริยธรรมคำสอน ระดับชั้น ม.4-6 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557
2556 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และครูสอนวิชา Social Studies ระดับชั้น ม.1 (Special English Program) 0
2555 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 0
2554 รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 0
2553 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 0
2552 หัวหน้างานนักกีฬาโครงการพิเศษ และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การบริหารจัดการสโมสรลิเวอร์พูลและการฝึกทักษะฟุตบอล Liverpool, England 07 เม.ย. 2558 - 15 เม.ย. 2558 1
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี - 3
2558 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม - 3
2558 โครงการเสริมทักษะภาษาสู่สากล (Language Development Project) ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 30 ส.ค. 2553 - 30 ส.ค. 2553 2
2558 ค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 02 พ.ย. 2553 - 03 พ.ย. 2553 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2558 สัมมนา การดูแลเด็กไทยยุคใหม่ให้มีระเบียบวินัย โดย คุณพ่อยอแซฟ นุพันธุ์ ทัศมาลี ,การส่งเสริมวิชาการและคุณธรรม โดย ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ และ จิตวิญญาณความเป็นครู โดย ภราดาวิทยา เทพกอม โรงแรมเดอะ ธารา รีสอร์ท พัทยา 26 ก.ค. 2558 9 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนา การพัฒนาคุณภาพการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน โดย ภราดาวิทยา เทพกอม โรงแรม เดอะธารา รีสอร์ท พัทยา 26 ก.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนา คณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม เขตบางรัก กทม. 30 ก.ย. 2558-2 ต.ค. 2558 20 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู ระบบ TEPE Online 11 มี.ค. 2559 9 ชั่วโมง 30 นาที
2557 ร่วมประชุมการจัดทำข้อสอบกลาง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 1 ธ.ค. 2557 7 ชั่วโมง 0 นาที
2556 บุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 3 ธ.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 พ.ย. 2555  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555  เกียรติบัตร
2  22 ธ.ค. 2556  รางวัล "ครูสอนดี" ตามรอยครูของแผ่นดิน  เกียรติบัตร
3  16 ม.ค. 2557  ครูดีในดวงใจ  โล่เกียรติยศ
4  17 ก.พ. 2557  เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ."  เกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)