Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ 
•วิสัยทัศน์ นโยบาย 
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย 
•แผนก 
•หน่วยงาน 
•โครงการ 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. 
•รูปภาพกิจกรรม 
•ผลงานบุคลากร 
•ผลงานนักเรียน 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ 
•ข่าวดำเนินการ 
•FAQ 
•กฤตภาค 

  

ผลการค้นหาสำหรับคำว่า จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน พบ 1579 หัวข้อ

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่านร่วมการปฐมนิเทศ
เรียนเชิญ ...

 
ครูงานอภิบาลและครูคำสอนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2556
งานอภิบาล ฝ่ายกิจกรรม ได้จัดส่งค ...

 
การจัดการเรียนการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก
งานอภิบาล สังกัดฝ่ายกิจกรรม นำคณ ...

 
ค่ายผู้นำ YCS รุ่นที่ 36
งานอภิบาล จัดส่งตัวแทนนักเรียนระ ...

 
ค่าย YCS Key Reader
งานอภิบาล ส่งตัวแทนนักเรียนระดับ ...

 
รายละเอียดการทำงาน ครูประจำตึกนฤมล ระหว่างวันที่ 8-22 มีนาคม 2557
วันที่  10-14  มีนาคม  2557 ...

 
การเตรียมงานของครูตึกอัสสัมชัญก่อนกิจกรรมภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 8 – 22 มีนาคม 2557
วันที่ 10 -14 มีนาคม 2557 ...

 
การเตรียมความพร้อมของตึกราฟาแอล ระหว่างวันที่ 10 - 23 มีนาคม 2557
...

 
กิจกรรมเดือนเมษายน 2557
คลิกอ่านที่ ...

 
การเตรียมงานของครูตึกเคลเม้นต์ก่อนกิจกรรมภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 8 – 22 มีนาคม 2557
วันที่ 10 -14  มีนาคม 2557 ...

 
ภาพข่าวไทยรัฐ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2557 ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ จังหวัดเชียงใหม่
...

 
คุณครูประจำตึกรับเงิน
คุณครูตึกรับเงินได้วันจันทร์ที่ ...

 
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัยร่วมการปฐมนิเทศ(9 เม.ย.2557)
ขอเชิญผู้ปก ...

 
ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่
...

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอศรีราชา
ที่ปรึกษาและคณะบริหารสภาเด็กและ ...

 
ปฎิทินภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนประจำ ปี 2557
ฝ่ายนักเรีย ...

 
กำหนดการรับชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ฝ่ายการเงิน ...

 
กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน
ฝ่ ...

 
วงmiddle class ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการStar music contest 2014
...

 
รายละเอียดสำหรับนักเรียนประจำที่เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน เบอร์โทรศัพท์หอพักและแผนผังหอพักครู
รายละเอีย ...

 
ตัวแทนคุณครูสอนกลุ่มย่อยรับเงิน
ตัวแทนคุณครูสอนพิเศษกลุ่มย่อยรั ...

 
ภาพข่าวไทยรัฐ ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2557 ( ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานมอบรางวัล สุดยอดนักการอ่าน )
...

 
ประกาศที่พักนักเรียนประจำทุกระดับชั้น และนักเรียนไป-กลับ ระดับชั้น ม.4
ประกาศที่พักนักเรียนประจำทุกระด ...

 
แจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างปิดปลายภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนอัสสัมชัญศ ...

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
ฝ่ายปกครองประชุมคณะกรรมการฝ่ายป ...

 
ประกวดราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ด่วนที่สุด)
...

 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรและ"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
...

 
ภาพข่าวไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2557 (ภราดาวิทยา เทพกอม ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น)
...

 
รับการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ภายในโรงเรียน
       มิ ...

 
ประกาศรับเอกสารสำหรับนักเรียนลาออกสิ้นปีการศึกษา 2556
ฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล ข ...

 
ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ฝ่ายปกค ...

 
ชี้แจงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 , 6
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข ...

 
การแข่งขันมหกรรมกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ขอเชิญคณะภราดา  คณะคร ...

 
คุณครูประจำตึกรับเงิน
คุณครูตึกรับเงินได้ที่ห้องฝ่ายน ...

 
อัสสัมชัญศรีราชา เปิดคัดเลือกนักเรียนในโครงการช้างเผือก
งานกีฬาโรงเ ...

 
ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น บุคลากรดีเด่น ปี2556
คลิกดู ที ...

 
ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น อสช.ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
คลิกดู ที ...

 
อัสสัมชัญศรีราชาค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน 2557
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดค่าย ...

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2556
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่าน ...

 
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ประชุมครั้งที่15/2556 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารื ...

 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 , 4-5
ตารางสอบปลายภาคเรียนท ...

 
กำหนดวันรับเอกสารทางการเรียนสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปร ...

 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 , 4-5
ตารางสอบปลา ...

 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เตรียมความพร้อมก่อนลุยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์"
คลิกอ่านได้ ...

 
ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเข้าอบรมร่วมที่อำเภอศรีราชา
ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนโรงเรียนอ ...

 
ตารางสอบพร้อมเนื้อหาการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคปกติ และ MLP
ตารางสอบปลายภา ...

 
ภราดาวิทยา เทพกอม ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
        ...

 
กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2557
คลิกอ่าน ที่ ...

 
ประชุมนักเรียนประจำตึกในโรงเรียน
ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล  ผู้อ ...

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2556
ประกาศผลนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ...

 
ผลการแข่งขันตะกร้อกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
การแข่งขันกีฬาตะกร้อในรายการกีฬ ...

 
ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2556
ขอ ...

 
กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากรครู ปีการศึกษา 2556
ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ...

 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช ...

 
ขอเชิญร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2556
ขอเรียนเชิญท่านผู้อำน ...

 
จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน
เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 8 และวันอา ...

 
การเลือกตั้งสภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ฝ่ายปกค ...

 
ร่วมอวยพรแสดงความยินดี แด่ ภราดาวิทยา เทพกอม
...

 
กิจกรรมรายปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ 2557
คลิกอ่านที่ ...

 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2556 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
                  ...

 
คุณครูประจำตึกรับเงิน
คุณครูประจำตึกรับเงินได้ที่ห้อง ...

 
ภาพข่าวไทยรัฐ ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2557 หน้า 12 (ชื่นชมยินดีภราดาวิทยา เทพกอม)
...

 
กำหนดการสอบปลายภาค 2/2556 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556  ในช ...

 
คุณครูตึกและคุณครูหอพักสำรวจนักเรียนประจำ
คุณครูตึกและคุณครูหอพักช่วยสำรว ...

 
คุณครูเวรและคุณครูผู้ช่วยประจำตึก
คุณครูเวรประจำและคุณครูผู้ช่วยป ...

 
คุณครูที่เป็นตัวแทนสอนกลุ่มย่อยรับเงิน
คุณครูที่เป็นตัวแทนสอนกลุ่มย่อย ...

 
งานบริหารฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมกับทางอำเภอศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ฝ่ายป ...

 
การเลือกตั้งสภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ฝ่ายป ...

 
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ประชุมครั้งที่ 14/2556
เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารื ...

 
สำรวจสถานที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 3 " Integrative & Practical Science Camp at Chiang Mai " ณ จังหวัดเชียงใหม่
...

 
ผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมงานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ " International Night 2013 "
       มา ...

 
กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 17 มกราคม 2557
  ...

 
สุดยอด คนเก่ง ( ภราดาวิทยา เทพกอม สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 เกรดเฉลี่ย 4.00 )
    ...

 
ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ ชนะเลิศ ” การแข่งขันโยนไข่ ในงาน “ ACT EXTREME EDUCATION 2013 ”
  ...

 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโยนไข่ ระดับมัธยมศึกษา " ACT EXTREME EDUCATION 2013 "
       ก ...

 
ผลการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ประเภท Inter-School General Knowledge Quiz
...

 
ผลการสอบชิงทุนการศึกษาของ iStudy Education
  ...

 
ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึ ...

 
ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึ ...

 
ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
...

 
ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานในพิธีในจับสลากรางวัลพิเศษ ในโอกาส Merry Christmas and Happy New Year 2014
...

 
ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานในพิธีจับสลากรางวัลพิเศษ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
...

 
ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานในพิธีมอบใบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายการเรียนรู้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
...

 
เยี่ยมให้กำลังใจครูเกษียณ
ม.สมบัติ โรจนารุณ  และม.คมชาญ  จ ...

 
หาเสียงเลือกตั้งสภาเด็กโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ฝ่ายปกค ...

 
การเลือกตั้งสภานักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ฝ่ายปกค ...

 
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ฝ่ายปกค ...

 
ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการครั้งที่ 14/2556
...

 
ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของนางบุญเชย ปลื้มอาภรณ์ มารดานางสาวสุชาดา ปลื้มอาภรณ์ หัวหน้าแผนกพนักงานโรงซักผ้า
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอร่วมแ ...

 
เกียรตินิยม อันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 4.00 (ภราดาวิทยา เทพกอม สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
& ...

 
ภาพข่าวไทยรัฐ ฉบับวันที่ 16 มกราคม 2557 หน้า 12 ( ภราดาวิทยา เทพกอม และคณะครู ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูสอนดี” )
  &n ...

 
การแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษ Inter- School Speech Contest
...

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2)
...

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2)
...

 
ตัวแทนศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Mainichi
ตัวแทนศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศ ...

 
กิจกรรมรายปักษ์หลังเดือนมกราคม 2557
สามารถคลิกอ ...

 
รับเอกสารรายชื่อนักเรียนประจำ
ครูเวรตึกและครูหอพักรับรายชื่อน ...

 
การเช็คผลการเรียนผ่านเว็บไซต์
เนื่องด้วย &nbs ...

 
หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ฝ่ายป ...

 
รับสมัครสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตึกโดนาเซียง
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ฝ่ายปกค ...

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16