Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (383)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (72) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (64) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (509) 
•แผนงาน (1170) 
•โครงการ (1662) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2443) 
•รูปภาพกิจกรรม (4191) 
•ผลงานบุคลากร (549) 
•ปฏิทินกิจกรรม (10657) 
•ผลงานนักเรียน (7971) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2443) 
•ข่าวดำเนินการ (2443)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1119) 
•เอกสารต่างๆ (1450) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2443 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

กิจกรรมรายปักแรก เดือนธันวาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2558

ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประชาสัมพันธ์ English Camp ณ ประเทศเเคนาดาเเละสหรัฐอเมริกา (ทริปเดียว 2 ประเทศ)

ประชาสัมพันธ์ English Camp ณ เมือง Gold Coast ประเทศออสเตรเลีย

ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช

ค่ายผู้นำ Y C S

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา2559

ประกาศรายชื่อนร.ชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (NEW MLP) ปีการศึกษา 2559

นักเรียนประจำร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปีการศึกษา 2558

โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก พ.ศ.2558

งานแนะแนวจัดสอบวัดความถนัดทางการเรียน

การเเข่งขัน Young English Compettition

การแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (รอบนักเรียนเก่า)

ร่วมประชุม การส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต"

ประชุมสรุปรายงานผลดำเนินงานสร้างอาคารใหม่

ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2558

สัมมนา ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปี 58

สัมมนา ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปี 58

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

อบรม เทคนิคการสอน English Program

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ

สัมมนา การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน

สัมมนา แนะนำสุดยอดอาชีพ รองรับตลาดเออีซี

สัมมนาปรับทางธรกิจ กำหนดทิศทางอุตสาหกรรม

Total Education & Holidays มาให้ข้อมูลในการศึกษาต่อ

ประชุมนักเรียน ม.5 เรื่องทัศนศึกษาเชิงวิชาการ

ประชุมกิจการนักเรียนระดับชั้น ม.3 ประจำเดือน พ.ย. 58

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนพฤศจิกายน 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของภาค 1/2558 ชั้นม.1-6 เพื่อเรียนซ่อมเสริม

ประชุมเตรียมจัดงานราตรีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558

ความก้าวหน้าของระบบ IT เพื่อรองรับอาคารเรียนยอห์น แมรี่

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2557

Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 5

คณะกรรมการศูนย์เทคโนฯ ประชุมครั้งที่ 4

การแข่งขันเซปักตะกร้อรายการกีฬาเยาวชนฯ

อบรม สรุปผลการนิเทศการสอน

อบรม การกำกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้

การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558

อบรม การกำกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้

อบรม การกับกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้

อบรม การกำกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้

อบรม ทักษะการวาดภาพสีน้ำด้วยสีไม่ระบายน้ำ และสีชอลคน้ำมันระบายน้ำเรนาซองส์

อบรม Education Leadership Summit 2015

สัมมนา Active Smart Class room ด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน

สัมมนา รวมพลังสร้างสรรค์ 4 G (Grow Go Goal together)

กิจกรรมการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สัมมนา คณะภราดาและผู้ครูร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2558

มาสเตอร์อภิชาติร่วมกับวิชาการระดับชี้แจงการแปลผลการสอบวัดความถนัดทางการเรียน

ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นม.4 (โควตา) ปี2559

แข่งขันพระคัมภีร์ รสจ.

อาสาสมัครจิตอาสาสัมพันธ์ชุมชน

ประกาศรายชื่อ น.ร ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ม.1(โควตา) ปี2559

มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพมารดาของมิสผกาทิพย โสอุดร

ประชุมครูที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การศึกษาต่อในชั้นม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักเรียนปัจจุบัน)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเทโอฟาน"

กิจกรรมรายปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2558

พิธีเสกบุญราศีอันโทนี่ เฟรเดอริค โอซานัม

งานวัดและประเมินผล จัดสอบสำหรับนักเรียนขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558

การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-Net

การลงเวลาและการแต่งกายของบุคลากร(กิจกรรมเดือน พ.ย. 58)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2558

กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2558

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2558

ปฏิทินนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

สัมมนาคณะครูดูแลนักเรียนประจำ

สัมมนา เทคนิคการสอนตามหลักสูตร

สัมมนา Digital Learning Systems และสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว

สัมมนา Digital Learning Systems และสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว

สัมมนา Cabling System Innovation For The Future

อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้คณะกรรมการพลศิล

อบรม การสร้างสรรค์สื่อและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่กระบวนการคิด

อบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง(BBL)

อบรม การเรียนรู้สู่การปฏิบัติตาม กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สัมมนา คณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2558

อบรม การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สัมมนา ประจำปีกากรศึกษา 2558"การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน"

แข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2558

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันเซปักตะกร้อตัวแทนนักเรียนไทย รุ่นอายุ 18 ปี

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญคณะครูทุกท่านเข้าร่วมการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

การอบรมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง

คณะครูและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยม ภราดากุลชาติ จันทะโชโต

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2558

จดหมายแจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2558

เรียนเชิญผู้ปกครองประชุมและพบครูประจำชั้น "วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน"

ประชุมกัปตันสีและรองกัปตันสี 1/2558

ระดับปฐมวัยได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25