Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (380)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (62) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (64) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (511) 
•แผนงาน (1099) 
•โครงการ (1489) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2089) 
•รูปภาพกิจกรรม (3706) 
•ผลงานบุคลากร (550) 
•ปฏิทินกิจกรรม (8669) 
•ผลงานนักเรียน (7175) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2089) 
•ข่าวดำเนินการ (2089)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1069) 
•เอกสารต่างๆ (1324) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2089 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

ขอเชิญคณะกรรมการนิเทศการสอนภายในเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558

ประชุมแผนก MLP

ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1/2558

พิธีบูชาขอบพระคุณ "เปิดปีการศึกษา 2558"

สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558

การนับเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ประชุมคุณครูหัวหน้าตึกหอพักโรงเรียน

ขอเชิญคุณครูหัวหน้าตึกหอพักโรงเรียนประชุม

ขอเชิญคุณครูเจ้าของหอพักประชุม

ประชุมครูหอพัก

การแต่งกายของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียน MLP ปีการศึกษา 2558

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558

การจำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558

การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2558

กำหนดการสัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง “การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน”

การจำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558

ประชุมแผนกการเงิน

ปฏิทินสำหรับนักเรียนประจำ ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และการเตรียมเครื่องใช้สำหรับนักเรียนประจำ

ฝ่ายบริการนัดผู้ประกอบการร้านค้าบนโรงอาหารเซ็นสัญญา ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ทุกประเภท ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 Update

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ทุกประเภท ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2557 Update

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง 2557)

คืนบัตรซื้ออาหาร

คณะกรรมการฝ่ายบริการ ประชุมพิจารณาเปิดซองการประมูลร้านค้า

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ทุกประเภท ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ทุกประเภท ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557

สอนคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 ร่วมกับคณะครู 3 โรงเรียน คือ ดาราสมุทร เซนต์ปอลคอนแวนต์ และ อัสสัมชัญศรีราชา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการครูอภิบาลและครูคำสอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2/2557

ร่วมกิจกรรมสอนคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2557

ร่วมประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

ร่วมประชุม คณะกรรมการสหวิชาชีพ

ร่วมประชุม คณะกรรมการสหวิชาชีพ

ร่วมประชุม คณะกรรมการสหวิชาชีพ

ร่วมประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

ร่วมประชุม คณะกรรมการสหวิชาชีพ

ประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อนของนักเรียนประจำ

อบรม การจัดทำสื่อการสอน คณิตศาสตร์กับศิลปะ

ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปี58

การประชุมวางแผนปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมระเบียบวินัย ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักผู้อำนวยการ

อบรม เทคนิคการสอนการสร้างสิ่งกิจกรรมแบบ World cafe ค่านิยม 12 ประการ

สัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ

กิจกรรมเดือนเมษายน 2558

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Swis โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

สัมมนา "SQL Server 2014 Launch and Microsoft Server Technology Update

ร่วมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเสริมสร้างศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2558

เข้าร่วมการอบรมระบบสารสนเทศ SWIS

แจ้งเตือนบุคลากรเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

เสนอยื่นซองประมูลจัดหาผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2558 (ที่โภชนาคารศักดา กิจเจริญ)

ประกาศที่พักที่เปิดให้บริการภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนประจำเก่าและใหม่

ประกาศการรับอุปกรณ์และชุดนักเรียน (นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

ประกาศที่พักนักเรียนประจำและรายละเอียดภาคฤดูร้อน 2558

ร่วมการอบรมระบบสารสนเทศ SWIS

ร่วมอบรมระบบสารสนเทศ SWIS

อบรมเชิงปฏิบัติการ พนักงานฝ่ายบริการ

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1-3 เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

ร่วมประชุมการออกข้อสอบกลาง

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรดูแลนักเรียนประจำ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558

ทัศนศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู ณ ประเทศอังกฤษ

ร่วมสัมมนา กิจกรรมด้านความเป็นผู้นำและการเรียนรู้ของ Apple

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ

กิจกรรมอัสสัมชัญศรีราชาปันน้ำใจอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11

ประชุมพนักงานฝ่ายบริการ

แจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างปิดปลายภาคเรียนที่ 2/2557

เป็นวิทยากร "เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้"

แนวปฏิบัติในการแจ้งย้ายที่พักนักเรียนประจำ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี

แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ

ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา

การอบรมวิธีการบันทึกแผนงาน/โครงการ ในระบบ SWIS

สัมมนาทางวิชาการ EDU OPEN HOUSE 2015

คืนบัตรซื้ออาหาร

ประกาศรับเอกสารของนักเรียนแจ้งลาออกสิ้นปีการศึกษา 2557

ส่งครูเข้ารับการคัดเลือก ผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ทุกประเภท ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2557 พร้อมแนวปฏิบัติในการเรียนซ่อมเสริม

กิจกรรม เดือนมีนาคม 2558

อบรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

การประชุมแผนก MLP ครั้งที่ 9/2557

การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2557

รายละเอียดการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน 2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2557

กำหนดการรับเอกสารทางการเรียนสำหรับนักเรียนม.ปลาย

ฝ่ายบริการศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือฯ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 14/2557

กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 (28 ก.พ.58)

รายชื่อนักเรียน ม.6 ที่แก้ไขผลการเรียนไม่ครบ ต้องมาเรียนซ่อมเสริมสัปดาห์ที่ 3(23-26ก.พ.58)

ศึกษาดูงานฝ่ายบริการ

ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนจากธรรมชาติ

ประกาศ : ประกวดราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคคอตีบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม. 3 พร้อมกำหนดประกาศผล และ ซ่อมเสริมฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21