Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (386)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (54) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (77) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (686) 
•แผนงาน (1242) 
•โครงการ (1874) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2742) 
•รูปภาพกิจกรรม (4655) 
•ผลงานบุคลากร (520) 
•ปฏิทินกิจกรรม (13073) 
•ผลงานนักเรียน (8748) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2742) 
•ข่าวดำเนินการ (2742)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1136) 
•เอกสารต่างๆ (1550) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2742 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2559

คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ศึกษาดูงาน

ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 12/2559

ประชุมร่วมกับอำเภอศรีราชาจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

สถาบัน The Evolution แนะแนวด้านการศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมาแนะแนวการศึกษาต่อ

ขนย้ายอุปกรณ์ตู้แรค hub

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ป.1-ม.3 (แผนก MLP)

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ตึกโดนาเซียง)

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560

แจ้งกำหนดการงานศพบิดาของ มิสอมรรัตน์ ศรีส่ง

คณะครูและนักเรียน St.Joseph’s College (EST.1875) จากฮ่องกง ศึกษาดูงาน

ประชุมคณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์โรงเรียน

สัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)

มหาวิทยาลัยมหิดล มาแนะแนวการศึกษาต่อ

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ครั้งที่ 2-2559

ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ

ประชุมฝ่ายบริการ ครั้งที่ 3/2559

ประชุมกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 3/2559

นักเรียนชนะการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชน

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1- ม.6

ตั๊บลีกนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม

ค่ายรวมพลฯ ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

วันระลึกนักบุญ หลุยส์ มารีฯ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 2/2559

ประชุมเตรียมงานพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดา

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2559

จัดกิจกรรม Workshop สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของฝ่ายต่าง ๆ

ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนฯ 2/2559

คณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานำโดย ภราดาเลอชัย ลวสุต ได้ให้การต้อนรับ คณะครูอาวุโสจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2559

มอบกระเช้าของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณวิทยา คุณปลื้ม

ขอเชิญคณะกรรมการงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3/2559

เดินสายแลนตึกเคลเม้นต์

พิธีบูชาขอบพระคุณ "ครูคาทอลิก" ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูนักเรียนคาทอลิก อ.3 - ป.6

พิธีเปิดโครงการเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งฯ(เกาะลอยศรีราชา)

ติดตั้งคอมฯ ที่ห้องสมุด

งานบุคลากรประชุมครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญคณะกรรมการงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2559

ประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน

ประชุมฝ่ายบริการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายประจำ

แพทย์จีน สพล สมวงษ์ หมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านฝั่งเข็มรักษาโรค มาให้บริการฟรีแก่บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ปฎิทินงานอภิบาล และอาสาพัฒนา 1/2559

ประชุมฝ่ายบริการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายประจำ

ประชุมฝ่ายบริการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายประจำ

ประชุมติดป้ายประชาสัมพันธ์กับบริษัทบิ๊ก แมพ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ติดตั้งอุปกรณ์

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559

ขอเชิญคณะกรรมการงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2559

ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับครู

กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัว ชั้นปีที่ 2-3

แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการอบรมกรรมการนักเรียน (หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง)

งานและประเมินผล/วิจัย ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพื่อนครูเข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคุณครู

เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ "ศุกร์ต้นเดือน" มิถุนายน 2559.

พิธีบูชาขอบพระคุณ "ครูคาทอลิก" ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเล่นออร์แกไนซ์เกมส์ ปีการศึกษา 2559

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเล่นออร์แกไนซ์เกมส์ ปีการศึกษา 2559

เข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนก MLP ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

การจัดปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

การจัดสัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559

งานเลี้ยงปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปี 2559

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2558

ประกาศวันหยุดหลังปิดภาคฤดูร้อน 2559 สำหรับครูและบุคลากร

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา ม.ประภาส สมบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการห้องธุรการและการเงิน ช่วงปิดเทศกาลสงกรานต์

อบรม การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน ม2อัสสัมชัญ "ABAC Track IEP"

ร่วมประชุมนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อกาีมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

ร่วมประชุม ชี้แจงขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพือการมีงานสู่การปฏิบัติ

ศึกษาดูงาน "ความหวัง"ในการรักการอ่าน นิทรรศการ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44

ประชุม การใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ทุกคน และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2558

อบรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโครงการ "ABAC Track IEP"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28