Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (381)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (72) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (64) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (509) 
•แผนงาน (1146) 
•โครงการ (1587) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2220) 
•รูปภาพกิจกรรม (3899) 
•ผลงานบุคลากร (554) 
•ปฏิทินกิจกรรม (9617) 
•ผลงานนักเรียน (7966) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2220) 
•ข่าวดำเนินการ (2220)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1100) 
•เอกสารต่างๆ (1382) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2220 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

ประชุมสรุป SWOT การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2559-2564)

ประชุมพัฒนาการด้านการศึกษา โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

ประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน/งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

Cabling System Innovation For The Future

ค่ายปรับพฤติกรรมครั้งที่ 1

คณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัว

นักเรียนชั้น ม.6 เข้าฟังบรรยายแนะแนวอาชีพจากศิษย์เก่า

นักเรียนชั้น ป.5 จะไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ วันที่ 1 กันยายน 2558

นักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่สนใจศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ เข้าฟังบรรยาย การสอบเข้าแพทย์

ศึกษาดูงาน รับสมัครนักเรียนใหม่

สัมมนาเบเกอรี่ ปี 2558

อบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครูวิทย์ มาคิดให้ Work สำหรับครูประถมศึกษา

รับฟังความคิดเป็นของประชุชน รถไฟทางคู่ขนานทางมาตรฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานข้อมูลระบบ PSIS

อบรม " การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร" บริษัท Mas schools

สัมมนา "การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ GPAS"

อบรม "การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ GPAS"

สัมมนา พัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "บันได 5 ขั้น สู่การเรียนรู้มาตรฐานสากล"

สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ"

สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 " การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย"

สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย"

สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีกากรศึกษา 2558" และ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน /ระเบียบวินัยในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ปีการศึกษา 2558

Foreign Teachers Meeting 2/2015

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 3/2558

นักเรียน ชั้น ม.6 ศึกษาต่อคณะการบิน

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมเนื้อหาการสอบ

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้นป.1-ม.3 (แผนก MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบระดับประถมศึกษา

สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558 "การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน" บรรยายเรื่อง"การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก" โดยคุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี และ "แนวทางการจัดการศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์

หัวหน้างานแนะแนวเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ค่ายรวมพลคนแสวงหา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นปีที่1-3 ประจำวันที่ 21กรกฏาคม 2558

สัมมนาเรื่องการวางแผนครอบครัวเพื่อเยาวชน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2558

นักเรียนชั้น ม. 6 ฟังแนะแนวการศึกษาต่อจาก ม.เกษตร

ครูแนะแนวประชุมเดือนกรกฎาคม

งานบุคลากรประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2558

ศูนย์เทคโนโลยีประชุมเดือนกรกฎาคม2558

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาเชิงวิชการ

แผนก MLP พานักเรียนชั้น ม.1-3 ไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ

แผนก MLP พานักเรียนชั้น ป.1-3 ไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ

แผนก MLP พานักเรียนชั้น ป.4-5 ไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการ ด้านที่ 3 การบริหารที่เน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ดนตรี แผนกปฐมวัย

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

นักเรียนชั้นอนุบาล2/5 ศึกษาเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ตึกเทโอฟาน

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนกรกฎาคม 2558

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนกรกฎาคม 2558

สำรวจพื้นที่เตรียมเสนอจอ LED เพื่อติดตั้งในอาคารใหม่

เปลี่ยน Projector interactive ห้องปฏิบัติการคอมฯ

ตารางเวลาเรียนและฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2558

ประชุมคณะกรรมการรับการตรวจประเมินโรงเรียน

กิจกรรมเฉลิมฉลอง 300 ปีแห่งมรณกรรมนักบุญหลุยส์ฯ

ขอเชิญคุณครูร่วมงานประเพณีเข้าพรรษาและหล่อเทียนพรรษา ประจำปี2558

รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบ O-Net

กำหนดการแข่งขันกีฬาห้องเรียน วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

ปิดบริการสระว่ายน้ำ วันที่ 30-31กรกฎาคมและ 1 สิงหาคม 2558

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558

งานบุคลากรประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558

โครงการการทำปุ๋ยหมักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รายการแข่งขันตะกร้อกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2558

ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและอาสาพัฒนา ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศครั้งที่ 44 ประจำปี 2558

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 44

อบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเทโอฟาน ประจำปีการศึกษา 2558

ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ AJFC Thailand 2015

ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 19

โครงการซื้อรถตู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประกาศเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน

กิจกรรมรายปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2558

ตารางเวลา การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน

ฝึกอบรมลูกเสือนายหมู่/รองนายหมู่ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2558

วันต่อต้านยาเสพติด

ทุนการศึกษา โดนาเซียง พ.ศ.2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558

รายการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน เค เอฟ ซี เซเว่น ชู้ต ประจำปี 2558 รุ่น 14 ปี

รายการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน เค เอฟ ซี เซเว่น ชู้ต ประจำปี 2558

รายการแข่งขัน ฟุตบอล อลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2015

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

ประชุมสรุปโครงการก่อสร้างตึกใหม่

บริษัทคอนไฟด์เทคโนโลยีนำเสนอกล้องวงจรปิด

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแคมป์วิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์

เข้าร่วมกิจกรรม "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" 26 มิ.ย.2558

ฟุคบอลอุ่นเครื่องทีมชาติสิงคโปร์ พบกับทีมอัสสัมชัญศรีราชา

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2/2558

นักเรียนทำความดี

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2558

คณะกรรมการฝ่ายบริการเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2558

ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารบนโภชนาคารศักดา กิจเจริญ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประเภท "ทุนโดนาเซียง"

นักเรียนเข้าฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติหน้าที่นักเรียนบังคับบัญชา

นำเสนอเครือข่ายจากAIS

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน 25581 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23