Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (387)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (54) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (77) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (687) 
•แผนงาน (1251) 
•โครงการ (1907) 
•หนังสือเข้า (8532)  
•บันทึกข้อความ (59254)  
•คำสั่งโรงเรียน (787)  
•งบประมาณ (0)  
•วิจัยและสำรวจ (212)  
•งานมอบหมาย (0)  
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2873) 
•รูปภาพกิจกรรม (4878) 
•ผลงานบุคลากร (521) 
•ปฏิทินกิจกรรม (13959) 
•ผลงานนักเรียน (8728) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2873) 
•ข่าวดำเนินการ (2873)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1174) 
•เอกสารต่างๆ (1604) 
  
ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2873 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการแข่งขันกรีฑาเครือฯครั้งที่15

การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล

การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล

การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล

การให้ความรู้ และการป้องกันการเกิดไข้เลือดออก

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2559

ร่วมประชุมครูจิตาภิบาล วาย ซี เอส

ร่วมประชุมครูคำสอน ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาบริจาคโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 100 ชุด

อบรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของครูระดับปฐมวัย

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2559

ประชุมคณะกรรมการกัปตันสีและรองกัปตันสีกีฬาสี ประจำปี 2559

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2559

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดสอบตรงให้กับนักเรียน ม.6

ประกาศปฏิทินของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 3 - 30 ตุลาคม 2559

เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

สถาบันการศึกษาต่อต่างประเทศ IEP มาแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียน ม.6

โครงการสร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น

ประชุมฝ่ายบริการ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายนักเรียนประจำ

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ

เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ประชาสัมพันธ์ค่าย MLP Integrated Camp 2016

งานแนะแนวร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสอบPRE O - NET

ประชาสัมพันธ์ SMST OPENHOUSE เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์

มหาวิทยาลัยเนชั่นได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้GATให้กับนักเรียน ม.6

ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์รุ่นที่ 43 ประจำปี 2559

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสรวีภัสส์ ธนัตถ์สรัลพร

กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Audit) ภาคเรียนที่ 1/2559

แจกแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ปีการศึกษา 2559

ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อรับมอบตัวนักเรียนใหม่

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์ค่าย see saw seen

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นป.1-ม.3 (แผนก MLP)

ตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ปกติ SEP Gifted)

ตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ตึกโดนาเซียง)

งานกีฬาอนุบาล ภาคตะวันออก ครั้งที่ 16

ครูได้รับการยกย่องเป็น "คนดีศรีแผ่นดิน"

การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดมาแนะแนวการศึกษาต่อ

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2559

แผนกปกครองจัดการประชุมคุณครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ค่ายยุวสิทธิมนุษยชนอัสสัมชัญ

ครูสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษา

ภูษาอาภรณ์ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทย

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การวิเคราะห์พัฒนาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โครงการนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้กิจกรรม "มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง"

Active Smart Classroom 2016

Active Smart Classroom 2016

STEM Education

STEM Education

ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

STEM Education

STEM Education

เตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการแข่งขันกีฬาเครือฯ ครั้งที่ 15

STEM Education

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามอบเงินประกันแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผู้อำนวยการพบฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อมอบแนวทางการจัดกีฬาเครือฯ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Train The Trainer ด้านการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา

Train The Trainer ด้านการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา

Total Solution to English Proficiency Project of 2016-20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29