Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (377)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (62) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (51) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (419) 
•แผนงาน (1094) 
•โครงการ (1451) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2041) 
•รูปภาพกิจกรรม (3655) 
•ผลงานบุคลากร (544) 
•ปฏิทินกิจกรรม (8525) 
•ผลงานนักเรียน (7175) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2041) 
•ข่าวดำเนินการ (2041)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1063) 
•เอกสารต่างๆ (1301) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2041 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Swis โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

สัมมนา "SQL Server 2014 Launch and Microsoft Server Technology Update

ร่วมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเสริมสร้างศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2558

เข้าร่วมการอบรมระบบสารสนเทศ SWIS

แจ้งเตือนบุคลากรเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

เสนอยื่นซองประมูลจัดหาผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2558 (ที่โภชนาคารศักดา กิจเจริญ)

ประกาศที่พักที่เปิดให้บริการภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนประจำเก่าและใหม่

ประกาศการรับอุปกรณ์และชุดนักเรียน (นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

ประกาศที่พักนักเรียนประจำและรายละเอียดภาคฤดูร้อน 2558

ร่วมการอบรมระบบสารสนเทศ SWIS

ร่วมอบรมระบบสารสนเทศ SWIS

อบรมเชิงปฏิบัติการ พนักงานฝ่ายบริการ

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1-3 เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

ร่วมประชุมการออกข้อสอบกลาง

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรดูแลนักเรียนประจำ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558

ทัศนศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู ณ ประเทศอังกฤษ

ร่วมสัมมนา กิจกรรมด้านความเป็นผู้นำและการเรียนรู้ของ Apple

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ

กิจกรรมอัสสัมชัญศรีราชาปันน้ำใจอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11

ประชุมพนักงานฝ่ายบริการ

แจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างปิดปลายภาคเรียนที่ 2/2557

เป็นวิทยากร "เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้"

แนวปฏิบัติในการแจ้งย้ายที่พักนักเรียนประจำ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี

แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ

ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา

การอบรมวิธีการบันทึกแผนงาน/โครงการ ในระบบ SWIS

สัมมนาทางวิชาการ EDU OPEN HOUSE 2015

คืนบัตรซื้ออาหาร

ประกาศรับเอกสารของนักเรียนแจ้งลาออกสิ้นปีการศึกษา 2557

ส่งครูเข้ารับการคัดเลือก ผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ทุกประเภท ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2557 พร้อมแนวปฏิบัติในการเรียนซ่อมเสริม

กิจกรรม เดือนมีนาคม 2558

อบรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

การประชุมแผนก MLP ครั้งที่ 9/2557

การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2557

รายละเอียดการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน 2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2557

กำหนดการรับเอกสารทางการเรียนสำหรับนักเรียนม.ปลาย

ฝ่ายบริการศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือฯ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 14/2557

กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 (28 ก.พ.58)

รายชื่อนักเรียน ม.6 ที่แก้ไขผลการเรียนไม่ครบ ต้องมาเรียนซ่อมเสริมสัปดาห์ที่ 3(23-26ก.พ.58)

ศึกษาดูงานฝ่ายบริการ

ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนจากธรรมชาติ

ประกาศ : ประกวดราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคคอตีบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม. 3 พร้อมกำหนดประกาศผล และ ซ่อมเสริมฯ

รายชื่อนักเรียนที่ต้องมาเรียนซ่อมเสริมสัปดาห์ที่ 2 (16-18 ก.พ.58)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5

ประกาศผลการคัดเลือกครูเพื่อรับทุนมูลนิธิไปอบรมที่ประเทศอินเดีย

ประกาศผลการประเมินครูดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.1-2 และ ป.1-6 (MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียง พร้อมเนื้อหาการสอบ

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ม.เต็ม พรหมบรรดาโชค

ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำประชุม

อบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ควบคู่การประเมินตามสภาพจริง

การประกวดสื่อ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนติวไม่ครบ 100 % ต้องมาเรียนซ่อมเสริม

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมดสิทธิ์สอบ

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 / 2557

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคเรียนที่ 1 / 2557

กำหนดการงานศพ ม.เต็ม พรหมบรรดาโชค

การสัมมนา SMART WIFI SOLUTION FOR SMART SCHOOLS

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ม. เต็ม พรหมบรรดาโชค ครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 15/2557

อบรม การพัฒนากระบวนการคิดด้วยโปรแกรมประยุคต์ Scratch สำหรับครูคอมพิวเตอร์

ท่านผู้อำนวยการตรวจดูห้องเรียนตัวอย่าง ตึกโดนาเซียง

ร่วมสัมมนา การจัดทำวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

กิจกรรมรายปักษ์แรกเดือน กุมภาพันธ์ 2558

โปรฯกอล์ฟเข้าพบท่านผู้อำนวยการ

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ

เยี่ยมและให้กำลังใจครูเกษียณที่ป่วย

 ประชุมคณะกรรมการแผนก MLP ครั้งที่ 8/2557

ประกาศผลนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558 ชั้นทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบ ชั้นม.6 ภาคเรียนที่ 2/2557 พร้อมแนวปฏิบัติ

บก.หนังสือพิมพ์ศรีราชาเข้าพบท่านผู้อำนวยการ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ครั้งที่ 8/2557

การสำรวจที่พักของนักเรียนประจำ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2557

ประชุมชี้แจงในการไปทัศนศึกษาของบุคลากรครู ณ เกาะเซจู ประเทศเกาหลี

ขอเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมวางแผนจัดรูปแบบพิธีประกาศเกียรติคุณฯ

ร่วมประชุม การจัดทำข้อสอบกลาง

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เชิญชมการแข่งขันฟุตบอล ACS Football Invitation Tournament (ฉลอง 70 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 4 เส้า)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 14/2557

งานวัดผลและตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2557

ร่วมสัมมนา "Smart wifi solution for smart schools"

ประชุมกรรมการงานศูนย์เทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ทัศนศึกษาดูงาน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา

ประชุม การจัดการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21