Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (377)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (62) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (93) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (595) 
•แผนงาน (1079) 
•โครงการ (1351) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (1931) 
•รูปภาพกิจกรรม (3456) 
•ผลงานบุคลากร (555) 
•ปฏิทินกิจกรรม (6499) 
•ผลงานนักเรียน (7175) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (1931) 
•ข่าวดำเนินการ (1931)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1034) 
•เอกสารต่างๆ (1252) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 1931 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (รอบสอบภายใน)

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้่นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

งานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่นักเรียนประจำ

สัมมนาครูประจำปี 2557 "5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง"

สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทคนิคที่จำเป็นต่อการสร้างชีวิตในศตวรรษที่ 21

สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 บรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่

สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล"

พ.ต.อ.นันทพันธ์ ปรินสิริรุจิกร ผกก.ฝ่ายบริการศึกษา อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการ

สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรณที่ 21 บรรยายเรื่อง "อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ"

ขอเชิญประชุมคณะครู งานแสดงละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา

อบรม "แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ"

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ประชุมครั้งที่ 13/2557

การพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี ครั้งที่ 3 หัวข้อ"การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย"

อบรม "เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการแผนก MLP ครั้งที่ 7/2557

สัมมนา "ข้อยกเว้นการละเมินลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ"

สัมมนา "ข้อยกเว้นการละเมินลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ"

สัมมนา "ข้อยกเว้นการละเมินลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ"

สัมมนา "ข้อยกเว้นการละเมินลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ"

แจ้งตารางเวลาตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2557

มิสรัชนีกูล พวงผ่อง รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ.2557

สัมมนา "ข้อยกเว้นการละเมินลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ"

ศึกษาดูงาน "ระบบงานจัดซื้อ พัสดุ และทรัพย์สิน

สัมมนา "หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม"

งานเปิดไฟต้นคริสต์มาส 2014

ประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสและปีใหม่2558 ของนักเรียนประจำ

งานบุคลากรเดินทางไปเยี่ยมพนักงานประสบอุบัติเหตุ

การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนให้ตรงเป้าหมายและถูกทิศทาง ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Step อย่างครูมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล(IS)

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

สัมมนา "ปัญหา แนวทางและแนวโน้มการวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

แจ้งรายละเอียดและกำหนดการสอบ สำหรับนักเรียนใหม่ที่จะสอบเพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียง พร้อมเนื้อหาการสอบ

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นป.1-6 (แผนก MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบ

ศิษย์เก่าให้การสนับสนุนกองทุนสวัสดิการครูและครูเกษียณ

test

ร่วมเสวนาอาเซียน "Education in the ASEAN for the new generation" การศึกษาอาเซียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้่นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รอบแรก) ที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

เสวนาอาเซียน "Education in the ASEAN for the new generation" การศึกษาอาเซียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่

ร.พ.พญาไท ศรีราชา มอบยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานของร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2557

อบรม เชิงปฏิบัติการโปรแกรม GPA และ GPAX สำหรับโรงเรียนเอกชน

ร่วมเสวนาอาเซียน "Education in the ASEAN for the new generation"

อบรม"เงินทองต้องใส่ใจ ตอน เตรียมตัวก่อน 10 ปี เกษียณอย่างมีความสุข

ร่วมประชุมการจัดทำข้อสอบกลาง

นักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพเด็กไทยมีวินัยอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 2 "Save The Teen คิด...ออกเสียง"

ขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร "โครงการจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี"

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน GIFTED ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน MLP ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนก MLP ปีการศึกษา 2558

อบรมการใช้ระบบ TEDET ประกอบการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2557

กำหนดการงานศพมารดา มิสจุไรพร ไชยเจริญ

เลื่อนการยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 จากวันที่ 6 ธ.ค. เป็น วันที่ 10 ธ.ค. 57

สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เข้ามาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อแก่นักเรียนประจำ

ตัวแทนโรงเรียนเข้ามอบของที่ระลึก ขอบคุณโรงพยาบาลที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยงานกีฬาต่างๆของโรงเรียน

ประชุมครูบรรณารักษ์ ครั้งที่ 4/2557

อบรม Bring English Teaching Alive

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการครั้งที่ 7/2557

อบรม เติมพลังสร้างสรรค์เพื่อชั่นเรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

มอบรางวัลเเด่นักเรียนทำความดี ตึกโดนาเซียง

กำหนดการรับลงทะเบียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.6 , ม.3 ที่ได้รับทุนเทโอฟาน เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558

ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ประชุมครั้งที่ 11/2557

ผลการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13

ร่วมอบรม"Developing Thinking Skills in Young Learners

นักเรียนทีมงาน DJ Teen เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ประชุมคณะกรรมการแผนก MLP ครั้งที่ 6/2557

การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O-Net

ขอเชิญร่วมการประชุมแนวทางการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ร่วมเป็นคณะวิทยากรจัดกิจกรรม Young Catholic Students (YCS.) สังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 11

ประชุมปรึกษาและวางแผนเตรียมงานราตรีสัมพันธ์,งานคืนสู่เหย้า

มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี ทำความเข้าใจการใช้บัตรโรงอาหารกับนักเรียนตึกโดนาเซียง

ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ"การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ.2557

ขอเชิญประชุมคณะกรรมกา รงานการแสดงละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา

ร่วมสัมมนา "การบริหารจัดการระบบการเงิน"

ฝ่ายอาคารสถานที่เตรียมงานวันลอยกระทง

ฝ่ายวิชาการจัดแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

การตรวจประเมินโรงอาหารและร้านอาหาร

แสดงความยินดีกับนักเรียนตัวเเทนตึกโดนาเซียง

ผลการแข่งขัน ฟุตบอล KFC SHOOT 2014

อบรม "เทคนิคการสอนภาษาแนวใหม่" โดยอาจารย์วรพงษ์ แสงประเสริฐ

อบรม "เทคนิคการสอนภาษาแนวใหม่" โดยอาจารย์วรพงษ์ แสงประเสริฐ

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม แรลลี่อาชีพ แผนกปฐมวัย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ฟื้นฟูจิตใจ" ลงหนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูงานอภิบาลและอาสาพัฒนา นักเรียนชมรมเพื่อนมงฟอร์ตฯ และ ชมรมวายซีเอส

การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-Net

ร่วมอบรม "การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS"

ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม

ฝ่ายวิชาการประชุมครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2557

กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ใบประกาศนียบัตรตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

อบรม"การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS"

ทำสัญญาผู้ประกอบการร้านค้า โภชนาการศักดา กิจเจริญ

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอศึกษาดูงาน

อบรม "การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20