Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (383)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (72) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (64) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (509) 
•แผนงาน (1175) 
•โครงการ (1644) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2549) 
•รูปภาพกิจกรรม (4359) 
•ผลงานบุคลากร (550) 
•ปฏิทินกิจกรรม (10968) 
•ผลงานนักเรียน (7971) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2549) 
•ข่าวดำเนินการ (2549)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1129) 
•เอกสารต่างๆ (1479) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2549 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

กำหนดการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปีการศึกษา 2558

เข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้อำนวยการโรงเรียน อำเภอศรีราชา

เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ"วันคืนสู่เหย้า" วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559.

ประชุมการจัดค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ประจำปี 2558

อบรม เชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา"

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2558

การสมัครเรียนกิจกรรม ACS Summer Course 2016

การจำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2558

ซ่อมแซมโปรเจคเตอร์

รื้อ และติดตั้งสายอินเทอร์เน็ตห้องสมาคมผู้ปกครองฯ

ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายอาคารยอห์นแมรี่

อบรม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร

อบรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อบรม หลัการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ Coaching

อบรม เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการ BBL ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตรงตามมาตรฐานสากล

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2558

อบรม เครื่องมือจัดการเรียนแบบ BBL สู่ STEM เพื่อสร้าง Active Citizen

กิจกรรมรายปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร

วิทยาลัยเทคโนโลยี่ภาคตะวันออก (อีเทค) มาแนะแนวการศึกษาต่อ

สถาบันกวดวิชา Evolution มาแนะแนวทางการศึกษา

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ

อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Science

ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2559

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

อบรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย

อบรมเข้มวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ

อบรม Classical guitar : Guitar pieces volume 2 group A

อบรม Classical guitar : Guitar pieces volume 1 group A

สัมมนา Program SWIS Plus

ร่วมประชุมเกณฑ์ประเมินผลงานครูดีเด่นสมาคมผู้บริหาร รร.เอกชนอำเภอศรีราชา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาโดนาเซียง ครั้งที่ 4/2558

กิจกรรมจิตอาสาเลียนแบบตามวิถีมงฟอร์ต

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับการตรวจสอบการผลิตน้ำเพื่อบริโภค

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2558

กำหนดการของนักเรียนชั้นม.6 พร้อมตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/58 และกำหนดการรับวุฒิบัตร

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2558

ขอเชิญดูการสาธิตและฝึกการทำสเปรย์สมุนไพรตะไคร้หอมกันยุงและกับดักยุงอย่างง่าย

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "เชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนคุณภาพผู้เรียน"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อบรม รักษ์ไทยใช้ภาษาอ่านคล่อง (ระดับประถมศึกษา)

อบรม เชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อบรม เชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อบรม เชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อบรม ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

ข้อปฏิบัติและตารางสอบ สำหรับนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 (นร.ใหม่) ปีการศึกษา 2559

อบรม "ศิลปะในการใช้ท่าทางประกอบการสอน"

ดูสถานที่จัดค่ายจิตอาสา

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4/2

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

แผนกปกครองขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทำความดี

ร.พ.พญาไท ศรีราชา มอบยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมงานราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3

ระเบียบข้อบังคับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาฯ ปี 2558

ประชุมคณะกรรมการจัดงานสานใยสายสัมพันธ์วันครู 3 โรงเรียน (3 ดาวบูรพา) ครั้งที่ 3

ข้อปฏิบัติและตารางสอบสำหรับนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปี 2559

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2558

อวยพร และมอบของขวัญปีใหม่ แด่ บาทหลวงอนุชน ไชยเดช

พิธีบูชาขอบพระคุณ "วันศุกร์ต้นเดือน" ประจำเดือน มกราคม

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "โรงเรียนบ้านหินวง"

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "ร.ร.บ้านโค้งดารา"

กิจกรรมรายปักษ์แรกเดือน มกราคม 2559

กิจกรรม "ส่งความสุข ปี 2559"

อวยพรปีใหม่ 2559 แด่ บาทหลวงมีคาแอล วีระ ผังรักษ์

อวยพรปีใหม่ 2559 แด่ พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ เอนสาร

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559

คณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยี ประชุมครั้งที่ 5

คอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน

ประกาศรายชื่อ ม.3 ศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559

ประกวดถ้ำพระกุมาร 2016

การแสดงละคร"พระเยซูทรงบังเกิด"เฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2558

อบรม โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

อบรม โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

ศึกษาดูงาน โครงการ"Community Based Study" Volume 5

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2558

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนธันวาคม 2558

ประกาศรายชื่อ ป.6 ศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมเตรียมงานวันคริสต์มาสครอบครัวครู/พนักงาน

ผลการคัดเลือก "ครูดีเด่น 3 ดาวบูรพา" ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสรับรางวัล"โครงการดีเด่น รางวัล MOE AWARDS"

ประกาศรายชื่อ อ.3 ศึกษาต่อใน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา2559

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/58 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมงานราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/58 ชั้นป.1-6 , ม.1-3 (MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบ

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/58 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียง พร้อมเนื้อหาการสอบ

พิธีบูชาขอบพระคุณ "โอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ"

ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

ศึกษาดูงาน และอบรม การบริหารงานวิชาการ สู่โรงเรียนแห่งการคิดเป็นฐาน

อบรม หลักการออกกำลังกายและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ดูงาน การผลิตน้ำดื่มโรงเรียน

อบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ipad ในการจัดการเรียนรู้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26