Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ 
•วิสัยทัศน์ นโยบาย 
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย 
•แผนก 
•หน่วยงาน 
•โครงการ 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. 
•รูปภาพกิจกรรม 
•ผลงานบุคลากร 
•ผลงานนักเรียน 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ 
•ข่าวดำเนินการ 
•FAQ 
•กฤตภาค 

  

ผลการค้นหาสำหรับคำว่า จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน พบ 1696 หัวข้อ

ประชุมคณะกรรมการแผนก MLP ครั้งที่ 3/2557
    แผนก MLP ป ...

 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 13
คณะกรรมการจัดการแข่งข ...

 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนประชุม ครั้งที่ 5/2557
คณะกรรมการฝ่ายกิจการน ...

 
อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดผลตามแนว PISA
ฝ่ ...

 
งานบุคลากรและฝ่ายบริการเยี่ยมพนักงานป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จฯ
เมื่อวันที่  25  กรกฏาคม  2557 งานบ ...

 
งานอาคารสถานที่จัดการสะสางโรงพลศึกษาเก่า
งานอาคารสถานที่ทำการสะสาง จัดระเ ...

 
งานอาคารสถานที่เก็บเวทีหลังการใช้งานมหกรรมคอนเสิร์ตแล้ว
งานอาคารสถานที่จัดเก็บเวทีและอุ ...

 
แจ้งซ่อมและจองสถานที่ผ่านระบบ SWIS
ฝ่ายอาคารสถานที่เปิดบ ...

 
คุณครูที่เป็นตัวแทนสอนกลุ่มย่อยรับเงิน
คุณครูที่เป็นตัวแทนสอนพิเศษกลุ่ ...

 
กิจกรรมการอบรม เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/9(Gifted)
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ได้เชิญ อา ...

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 4/2557
ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน ...

 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาต้องการรับสมัครบุคลากรครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน หลายอัตรา
โร ...

 
ประชุมกรรมการนิเทศครั้งที่ 2
มิสสุดา  มงคลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่าย ...

 
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
                     ฝ่ายบร ...

 
การสอบวัดความถนัดทางการเรียน
งานแนะแนวจะจัดการสอบว ...

 
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำประชุม
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประ ...

 
ช่อมบำรุงและทาสีอัฒจันทร์
งานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ซ่อ ...

 
MLP Wednesday Club Activities
...

 
ประชุมกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา
มิสจิตว ...

 
ศูนย์เทคโนโลยีติดตั้งโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน
งานศูนย์เทคโนโลยี ทำการ update software เคร ...

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2557
...

 
สสวท. รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้ ...

 
กาอบรมหัวข้อ "การใช้เทคนิคจากแผนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวรด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่สากล"
ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญคณะค ...

 
ประชุมกรรมการงานศูนย์เทคโนโลยีครั้งที่ 4/2557
มิสสุดา ...

 
กิจกรรมรายปักษ์หลังเดือนกรกฎาคม 2557
คลิกอ่านที่ ...

 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้นป.1-ม.3 (แผนก MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบระดับประถมศึกษา
งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ข ...

 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้นป.1-ม.6 พร้อมเนื้อหาการสอบระดับประถมศึกษา
งานวัดและประเมินผลฝ่ายวิชาการ ขอ ...

 
ประชุมฝ่ายวิชาการ
มิส ...

 
ปรับแต่งพื้นที่ด้านหน้าห้องเรียนชั้น ป.1/1-4
งานอาคารสถานที่ นำตัวหนอนจากอาคา ...

 
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2557
ห้องสมุดกลางได้ปฐมนิเ ...

 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
นักเรียนชั้น ป.5 เรียนรู ...

 
ผู้อำนวยการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “นโยบายโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชาต่อคณะกรรมการนักเรียน”
ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่าร ...

 
การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2557
  &n ...

 
แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการอบรมกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการน ...

 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประเพณี เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ในวันที่ 8 - 10 ก ...

 
ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การประกาศเกียรติคุณนักเรียนรับรางวัลเรียนดี
เพื่อเป็นการส่งเสริมแ ...

 
ร่วมพิธีวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมเจ้าพระยามหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยสภาน ...

 
สภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชมรม TO BE NUMBER ONE ACS CLUB ร่วมงานวันต้านยาเสพติด
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมี ...

 
คุณครูที่สอนพิเศษกลุ่มย่อยรับเงินค่าตอบแทน
คุณครูที่สอนพิเศษกลุ่มย่อยรับเง ...

 
ประชุมการปรับตารางเรียนของนักเรียน ม.ปลาย
ฝ่ายวิชาการ ได้เชิญผู้ ...

 
หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการนักเรียน
ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557   ...

 
ตารางเรียนวันเรียนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ฝ่ายวิชาการขอแจ้งตารา ...

 
ผลการประเมินการปรับตารางเวลาเรียนชั้นมัธยมปลาย
การประชุมคณ ...

 
สถิติการแจ้งข่าวและโพสต์ภาพในระบบ SWIS พ.ค. - มิ.ย. 2557
งานศูนย์เทค ...

 
ปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตึกเซนต์เมรี่
มิสอมรรัตน์  ศรีส่ง ผู้ดูแลระบบ ...

 
ประชุมกรรมการงานศูนย์เทคโนโลยี
มิสสุดา  มงคลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่าย ...

 
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ขอเชิญ คณะภราดา  นายก ...

 
ขอเชิญร่่วมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญ คณะภราดา  คณะค ...

 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินการปรับตารางเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 เพื่อประเมินผลเรื่อ ...

 
ประสานงานและขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ SWOT
เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2557 ...

 
ผู้แทนนักเรียนแผนก MLP ได้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชน ระดับอำเภอศรีราชา
...

 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประ ...

 
กิจกรรมรายปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม 2557
คลิกอ่านที่ ...

 
การเข้าระบบ E-Office/SWIS ผ่านหน้าเว็บโรงเรียน
ขณะนี้ ...

 
เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2557
          ...

 
ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในวันอังคาร ...

 
ปรับตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฝ่ ...

 
ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
งานบุคลากร ได้จัดประชุ ...

 
การปฐมนิเทศ ทำสัญญานักกีฬาโครงการช้างเผือก
ในวันที่ 28 มิ ...

 
ประกาศเกียรติคุณความซื่อสัตย์ของนักเรียนแผนก MLP
& ...

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2557
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำน ...

 
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับประถม + มัธยมศึกษา
นักเรียนวงโยธวาทิตร่ว ...

 
พิธีเปิดการแข่งขันออร์แกไนซ์เกมส์ ของนักเรียนประจำ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
วงโยธวาทิตของโรงเรียน ...

 
ขอความร่วมมือ “ห้ามตกปลา” ที่บ่อหลุยส์ มารี
อ่างเก็บน้ำ ...

 
ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การขอรับทุนการศึกษา
เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้โอกาส ...

 
ประชาสัมพันธ์ โครงการกิจกรรมพิเศษดนตรี และกีฬา
...

 
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
...

 
การป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปากในโรงเรียน
...

 
ฝ่ายกิจการนักเรียนอำนวยความสะดวกพิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556
ฝ่ายกิจการนักเรียนและคณะกรรมการ ...

 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียนโรง ...

 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างพลังเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗
แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียนโรง ...

 
ฝ่ายกิจการนักเรียนแผนกปกครองเข้าร่วมประชุมเตรียมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้ ...

 
ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุมเตรียมความพร้อมงานฉลองเดือนกรกฎาคม๒๕๕๗
คณะกรรมการดำเนินงานฉลองวันสถาปน ...

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประ ...

 
ฝ่ายอาคารสถานที่จัดเตรียมสถานที่เพื่อการเล่น organized games
ฝ่ายอาคารสถานที่ตัดหญ้าบริเวณสน ...

 
จัดหาโต๊ะเก้าอี้ครูสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1-4
ฝ่ายอาคารสถานที่จัดส่งโต๊ะเก้าอ ...

 
ประชุมคณะกรรมการ SWIS
งานศูนย์เทคโนโลยี นำโดยมิสอุบลรั ...

 
กิจกรรม Stack ณ โดนาเซียง
ฝ่ายวิชาการจัดอบรมกีฬาสแต็คสำหร ...

 
ติดตามผลการแข่งขันออร์กาไนซ์เกมส์
ขณะนี้ ท่านส ...

 
ประกาศเกียรติคุณความซื่อสัตย์ของนักเรียนประจำ
เมื่อวันศุก ...

 
ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่าย ครั้งที่ 3/2557
ฝ่ายกิจการนักเรียน จัด ...

 
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ประชุมครั้งที่ 3/2557 วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารื ...

 
ทดสอบผู้สมัครเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีฯ
มาสเตอร์ประสิทธิ์  จิตร์นิยม ทำ ...

 
พิธีบูชาขอบพระคุณ ครูคาทอลิก ประจำเดือน มิถุนายน 2557
...

 
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
ขอเรียนเชิญ คณะภราดา   ...

 
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำประชุม
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่่ายนักเรียนปร ...

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี (ยอดเยี่ยมรายวิชา) ประจำปีการศึกษา 2556
...

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี (Certificates) ประจำปีการศึกษา 2556
ฝ่ายวิชาการ ...

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี (Diplomas) ประจำปีการศึกษา 2556
ฝ่ายวิชาการ ...

 
คุณครูประจำตึกรับเงิน
คุณครูดูแลนักเรียนประจำตึกในโรง ...

 
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมงานประเมินชมรม TO BE MUNBER ONE ระดับประเทศ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา งานกิจก ...

 
ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ฝ่ายกิจ ...

 
เยี่ยมให้กำลังใจครู
ภราดากุล ...

 
อบรมการใช้งาน interactive projector ให้กับนิสิตฝึกสอน ตึกเทโอฟาน
        ...

 
ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่าย ครั้งที่ 2/2557
ฝ่ายกิจการนั ...

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกปกครอง โร ...

 
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ประชุมครั้งที่ 2/2557 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2557
เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารื ...

 
ประกาศหยุดเรียน 23-25 พฤษภาคม 2557ตามประกาศของทางราชการ
  ผู้อำนวยก ...

 
ขอเชิญบุคลากรใหม่เข้ารับการอบรมระบบ SWIS และ e-Office
งานศูนย์เทค ...

 
ประชุมสภานักเรียนชั้นประถมตึกโดนาเซียงโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
วันอังคารที่  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ...

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17