Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (382)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (72) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (64) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (509) 
•แผนงาน (1170) 
•โครงการ (1659) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2356) 
•รูปภาพกิจกรรม (4082) 
•ผลงานบุคลากร (541) 
•ปฏิทินกิจกรรม (10546) 
•ผลงานนักเรียน (7971) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2356) 
•ข่าวดำเนินการ (2356)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1111) 
•เอกสารต่างๆ (1415) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2356 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

แข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2558

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันเซปักตะกร้อตัวแทนนักเรียนไทย รุ่นอายุ 18 ปี

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558ขอเชิญคณะครูทุกท่านเข้าร่วมการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

การอบรมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง

คณะครูและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยม ภราดากุลชาติ จันทะโชโต

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2558

จดหมายแจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2558

เรียนเชิญผู้ปกครองประชุมและพบครูประจำชั้น "วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน"

ประชุมกัปตันสีและรองกัปตันสี 1/2558

ระดับปฐมวัยได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 15

คณะกรรมการศูนย์เทคโนฯ ประชุมครั้งที่ 3/2558

ร่วมโครงการนักเรียนสุขภาพดี ปลอดภัยไร้ NCDs

ความรู้เรื่องการทำเบเกอรี่ ค่าเฟ่

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ประชุมครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2558

ประชุมงานบุคลากร ครั้งที่ 5/2558

ผลการแข่งขัน ASMO ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก แผนก MLP

ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2558

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4/2558

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมเนื้อหาการสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พร้อมเนื้อหาการสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้นป.1-ม.3 (แผนก MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้น ป.1-6 ตึกโดนาเซียง พร้อมเนื้อหาการสอบ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

การประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบเขตพื้นที่การศึกษา

ขอเรียนเชิญยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล

เลือกตั้งประธานรุ่น ม.3 ACS 72

รางวัลดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ประกาศผลนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนกันยายน 2558

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2558

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการกองทุนเซนต์ปีเตอร์ประชุม ครั้งที่ 1/2558

สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนมาตรฐานสู่สากล

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2558

การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จิตวิญญาณความเป็นครู

สัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินงานปีการศึกษา 2558 และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

สัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีการศึกษา 2558 และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบวินัยในการดำเนินงาน

ทุนเล่าเรียนหลวงศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 9 ทุน

สถาบัน FINN COLLEGE แนะแนวนักเรียนสายวิทย์ห้อง6/1

แจกฟรี "นิตยสาร WAttention"

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มิสฐิติมนรัตน์ จัตตุวัฒน์

กิจกรรมรายปักษ์แรก เดือนกันยายน 2558

ขั้นตอนการเข้าดูสลิปเงินเดือน

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานลูกเสือ ครั้งที่ 1/2558

ประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ

ประชุม ทิศทางการจัดการศึกษาเอกชนสู่สากล

สัมมนา 350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย: เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สัมมนา 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สัมมนา 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย: เหลี่ยวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่ง

อบรม "ปฏิบัติการเชิงลึกการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA"

สังเกตการณ์ตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

สัมมนา "ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย" อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี

อบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่

ขอชื่นชมการทำความดีของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง

สัมมนา ครูประจำปีการศึกษา 2557 " 5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง"

อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI)

อบรมโครงการ "แนวทางการเขียนโครงการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ"

ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนประสานมิตร กทม.

ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนโรงเรียนประสานมิตร

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2558

ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประสานมิตร

การประกาศผลสอบกลางภาค และ ตรวจสอบผลการเรียนผ่านทาง Website ของโรงเรียน

เทศบาลเมืองศรีราชา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริงอัสสัมชัญศรีราชา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2558

ประชุมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนสิงหาคม 2558

ปรับปรุงระบบโปรเจคเตอร์ ตึก MF

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 3 ด้าน

ประชาสัมพันธ์ค่ายคณิตศาสตร์ ณ ประเทศฮ่องกง โดยแผนก MLP

เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต และภราดากุลชาติ จันทะโชติ

อบรมสัมมนา "บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนฯ"

อบรมสัมมนา "ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย"

ค่ายรวมพลคนแสวงหา ครั้งที่ 4 "ความรักของพระเจ้าไร้พรมแดน"

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ

ร่วมประชุม ทิศทางการจัดการศึกษาเอกชนสู่สากล

สัมมนา ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง

อบรม เชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่

สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยยั่งยืน แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบวินัยในการดำเนินงาน

อบรม ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

สัมมนา เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR coacher มืออาชีพยุค AEC

อบรม สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จ.ชลบุรี

สัมมนา คณะกรรมการงานวิชาการ "พลังเชิงบวกสู่เป้าหมายคุณภาพงานวิชาการ"

ประกาศจากฝ่ายอาคารสถานที่

เข้าร่วมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี

อบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24