Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (389)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (54) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (77) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (687) 
•แผนงาน (1253) 
•โครงการ (1913) 
•หนังสือเข้า (9302)  
•บันทึกข้อความ (64727)  
•คำสั่งโรงเรียน (857)  
•งบประมาณ (0)  
•วิจัยและสำรวจ (214)  
•งานมอบหมาย (0)  
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (3034) 
•รูปภาพกิจกรรม (5262) 
•ผลงานบุคลากร (522) 
•ปฏิทินกิจกรรม (14237) 
•ผลงานนักเรียน (8745) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (3034) 
•ข่าวดำเนินการ (3034)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1198) 
•เอกสารต่างๆ (1681) 
  
ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 3034 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ

ฝ่ายบริการจัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน เรื่อง คู่มือของผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย

เจ้าหน้าที่กองสาธาณสุขดูสถานที่ผลิตน้ำดื่ม

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4/5- 4/9 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4/1- 4/4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1/7-ม.1/12 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1/1-ม.1/6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความเสียใจกับ นางสาว ดาว พูลเพิ่ม ที่ได้สูญเสียมารดา

สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน (Summer60) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2559

สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่

สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่

สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่

สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่

สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่

สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่

สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่

สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน (Summer60) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน (Summer60) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 11/2559

ที่พักนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

แผนผังหอพักนักเรียนประจำ

แผนผังหอพักนักเรียนหญิงคาเบรียลา

ประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ โอกาสวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ.คร้งที่27

ประกาศรายชื่อนักเรียนซ่อมเสริม ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 พร้อมกำหนดการ

ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดลวสุต

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2559

ประชุมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศวันหยุดปิดภาคเรียนที่ 2/2559

ประชุมครูที่ได้รับหน้าที่เป็นกรรมการการประเมินความสามารถในการอ่านออก เขียนได้

เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 4-5

การใช้โปรแกรม GeoGebra กับการสอนคณิตศาสตร์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/59 ชั้น ม.1-2 และ ม.4-5

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/59 ชั้นป.1-6 , ม.1-3 (MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมเนื้อหาการสอบ (ตึกโดนาเซียง)

แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ม.3 วันที่ 16 ก.พ. 2560

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2559

ACS Summer Course 2017

ตรวจเช็คอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมสอบCambrigde Eng

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของมารดา ภราดาศราวุธ ยุชมภู

ครูแนะแนว 4.0 : ทันเทรนด์โลก เทรนด์อาชีพ

การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมกำหนดการ

นิเทศนิสิตฝึกสอน ระดับมัธยมศึกษา

ประชุม คุณครู ระดับมัธยมศึกษา

ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2559

ย้ายเครื่อง Server

นิเทศการสอน มิสฉวีวรรณ กันภัย

ระบบ Swis

Demoการใช้งานเครื่องRicoh Interactive Whiteboard D6500

คณะกรรมการที่ปรึกษาเยี่ยมชมการจัดทำห้องเกียรติประวัติโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2559

ขนย้ายคอมพิวเตอร์ไปห้องสมุดประถม

ติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามสำนักงาน

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2559

ตรวจสอบ ศึกษาวิธีการวิธีใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตน้ำดื่ม

ติดตั้งคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องPrint center

แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต

หลักสูตรการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการในสถานประกอบการ

"Catholic Quality Education:An Australian Mode"

การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่

การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่

นักเรียนชั้น ป. 6 ติวO-NET วิชาคณิตศาสตร์

งานร้านค้า ฝ่ายบริการ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน ครั้งที่ 4/2559

ติดตั้ง Server learn

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2559

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

STEM Robotics Education

เทคนิคส่งเสริมการอ่านด้วยวรรณกรรมแสนสนุก

โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

STEM Robotics Education

แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

STEM Robotics Education

STEM - Nurturing 21st Century Classrooms

A practical ELT Workshop

Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program

Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

ครูผู้สอนภาษาจีน สัญชาติไทย

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับชั้น ป.1 ม.1 และ ม.41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31