Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (385)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (82) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (77) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (686) 
•แผนงาน (1225) 
•โครงการ (1797) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2686) 
•รูปภาพกิจกรรม (4522) 
•ผลงานบุคลากร (535) 
•ปฏิทินกิจกรรม (12719) 
•ผลงานนักเรียน (7971) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2686) 
•ข่าวดำเนินการ (2686)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1134) 
•เอกสารต่างๆ (1525) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2686 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559

ขอเชิญคณะกรรมการงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2559

ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับครู

กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัว ชั้นปีที่ 2-3

แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการอบรมกรรมการนักเรียน (หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง)

งานและประเมินผล/วิจัย ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพื่อนครูเข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคุณครู

เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ "ศุกร์ต้นเดือน" มิถุนายน 2559.

พิธีบูชาขอบพระคุณ "ครูคาทอลิก" ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเล่นออร์แกไนซ์เกมส์ ปีการศึกษา 2559

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเล่นออร์แกไนซ์เกมส์ ปีการศึกษา 2559

เข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนก MLP ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

การจัดปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

การจัดสัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559

งานเลี้ยงปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปี 2559

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2558

ประกาศวันหยุดหลังปิดภาคฤดูร้อน 2559 สำหรับครูและบุคลากร

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา ม.ประภาส สมบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการห้องธุรการและการเงิน ช่วงปิดเทศกาลสงกรานต์

อบรม การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน ม2อัสสัมชัญ "ABAC Track IEP"

ร่วมประชุมนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อกาีมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

ร่วมประชุม ชี้แจงขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพือการมีงานสู่การปฏิบัติ

ศึกษาดูงาน "ความหวัง"ในการรักการอ่าน นิทรรศการ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44

ประชุม การใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ทุกคน และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2558

อบรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโครงการ "ABAC Track IEP"

แจ้งปิดบริการสระว่ายน้ำ

นักเรียนประจำรายงานตัวเข้าที่พัก เพื่อร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปี 2559

กิจกรรมเดือนเมษายน 2559

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษา

อบรม การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

อบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อบรม ปฐมวัย (TEPE 55122)

ฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558

สัมมนา การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ สามีมิสนพวรรณ รักวงษ์

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน"

สัมมนา การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การศึกษาปบมวัย"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงการ"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การศึกษาปฐมวัย"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง"

อบรม กาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย

การพัฒนาบุคลกากรทางการศึกษา: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา : ปฐมวัย

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "สาระการเรียนรู้ศิลปะ:ดนตรีศึกษา"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับประถม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปีการศึกษา 2558 ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.4-6

อบรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา"

ห้องปฏิบัติการตึกโดนาเซียง

การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซ" ดนตรี (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา)

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ศึกษาดูงาน การบริหารงานของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม.

ขนย้ายเก้าอี้

รื้อถอนสายไฟเบอร์

ศึกษาดูงาน ร่วมคณะผู้รับบริหาร/คณะครูโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในต่างประเทศ

อบรม "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ" ต่อยอดนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

อบรม การเตรียมความพร้อมปรับปรุง NPAEs เพื่อรองรับมาตรฐานการปัญชีใหม่

อบรม งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2558

อบรม ศิลปะการทวงหนี้

อบรม "อาชญาวิทยาเชิงพหุสังคมว่าด้วยสภาพปัญหาและสถานการณ์ การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา"

อบรม "อาชญาวิทยาเชิงพหุสังคมว่าด้วยสภาพปัญหาและสถานการณ์ การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา"

ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับสังฆมลฑล ณ โรงเรียนลาซานฯ จันทบุรี

อบรม โครงการกำกับติดตามงานและประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบ SWIS

ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2559

แจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างการปิดปลายภาคเรียนที่ 2/25581 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27