Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (384)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (82) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (77) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (688) 
•แผนงาน (1231) 
•โครงการ (1726) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2657) 
•รูปภาพกิจกรรม (4486) 
•ผลงานบุคลากร (549) 
•ปฏิทินกิจกรรม (12401) 
•ผลงานนักเรียน (7971) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2657) 
•ข่าวดำเนินการ (2657)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1132) 
•เอกสารต่างๆ (1506) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2657 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

การจัดปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

การจัดสัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559

งานเลี้ยงปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปี 2559

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2558

ประกาศวันหยุดหลังปิดภาคฤดูร้อน 2559 สำหรับครูและบุคลากร

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา ม.ประภาส สมบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการห้องธุรการและการเงิน ช่วงปิดเทศกาลสงกรานต์

อบรม การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน ม2อัสสัมชัญ "ABAC Track IEP"

ร่วมประชุมนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อกาีมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

ร่วมประชุม ชี้แจงขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพือการมีงานสู่การปฏิบัติ

ศึกษาดูงาน "ความหวัง"ในการรักการอ่าน นิทรรศการ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44

ประชุม การใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ทุกคน และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2558

อบรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโครงการ "ABAC Track IEP"

แจ้งปิดบริการสระว่ายน้ำ

นักเรียนประจำรายงานตัวเข้าที่พัก เพื่อร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปี 2559

กิจกรรมเดือนเมษายน 2559

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษา

อบรม การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

อบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อบรม ปฐมวัย (TEPE 55122)

ฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558

สัมมนา การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ สามีมิสนพวรรณ รักวงษ์

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน"

สัมมนา การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การศึกษาปบมวัย"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงการ"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การศึกษาปฐมวัย"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง"

อบรม กาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย

การพัฒนาบุคลกากรทางการศึกษา: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา : ปฐมวัย

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "สาระการเรียนรู้ศิลปะ:ดนตรีศึกษา"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับประถม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปีการศึกษา 2558 ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.4-6

อบรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา"

ห้องปฏิบัติการตึกโดนาเซียง

การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซ" ดนตรี (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา)

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ศึกษาดูงาน การบริหารงานของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม.

ขนย้ายเก้าอี้

รื้อถอนสายไฟเบอร์

ศึกษาดูงาน ร่วมคณะผู้รับบริหาร/คณะครูโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในต่างประเทศ

อบรม "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ" ต่อยอดนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

อบรม การเตรียมความพร้อมปรับปรุง NPAEs เพื่อรองรับมาตรฐานการปัญชีใหม่

อบรม งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2558

อบรม ศิลปะการทวงหนี้

อบรม "อาชญาวิทยาเชิงพหุสังคมว่าด้วยสภาพปัญหาและสถานการณ์ การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา"

อบรม "อาชญาวิทยาเชิงพหุสังคมว่าด้วยสภาพปัญหาและสถานการณ์ การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา"

ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับสังฆมลฑล ณ โรงเรียนลาซานฯ จันทบุรี

อบรม โครงการกำกับติดตามงานและประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบ SWIS

ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2559

แจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างการปิดปลายภาคเรียนที่ 2/2558

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2558

อลรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู"

อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "การบริหารงานบุคล"

อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "คณิคศาสตร์ ระดับประถมศึกษา"

ประกาศรายชื่อ นร.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 และกำหนดการสอบซ่อม

ตึกนี้ดีมีวินัยใส่ใจความสะอาด

สัมมนา "การศึกษาแนวมนุษย์ปรัชญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก"

ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนโยบายศูนย์กีฬาสู่ตลาดประชาคมอาเซียน

ร่วมประชุม ความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก

อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "ระเบียบงานสารบรรณ"

อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "นริยธรรมสำหรับนักบริหาร"

อบรมการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่"

กำหนดการประกาศผล และ ซ่อมเสริม ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558

กำหนดวันรับเอกสารทางการเรียนสำหรับ น.ร ชั้น ม.6 และ น.ร ลาออกสิ้นปีการศึกษา2558

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการมาสอบสัมภาษณ์นักเรียน

ประกาศผลการซ่อมสัปดาห์ที่ 2(15-19 ก.พ. 59)

อบรม "พูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ก็เข้าใจ"

อบรม ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

อบรม "แนวทางงานอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี"

อบรม การจัดทำแผนชุมชนฯ ของท้องถิ่น ประจำปี 2560

ประชุม การจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

อบรม การจัดค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ประจำปีการศึกษา 2558

อบรม "ศิลปะในการใช้ท่าทางประกอบการสอน"

อบรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

งานบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพ

จัดทำแผนชุมชนฯ ของท้องถิ่น ประจำปี 2560

ประชุมฝ่ายบริการ ครั้งที่ 4/2558

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ชั้น ม.1-5 พร้อมเนื้อหาการสอบ

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 25591 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27