Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (376)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (62) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (93) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (592) 
•แผนงาน (1057) 
•โครงการ (1316) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (1844) 
•รูปภาพกิจกรรม (3303) 
•ผลงานบุคลากร (564) 
•ปฏิทินกิจกรรม (5911) 
•ผลงานนักเรียน (7175) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (1844) 
•ข่าวดำเนินการ (1844)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1021) 
•เอกสารต่างๆ (1221) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 1844 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-Net

ร่วมอบรม "การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS"

ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม

ฝ่ายวิชาการประชุมครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2557

กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 10/2557

ใบประกาศนียบัตรตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

อบรม"การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS"

ทำสัญญาผู้ประกอบการร้านค้า โภชนาการศักดา กิจเจริญ

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอศึกษาดูงาน

อบรม "การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี"

งานบวงสรวงละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา

ปรับปรุงห้องเรียน Gifted

ร่่วมสัมมนา เบเกอรี่ ปี 57

สัมมนาการใช้สื่อในพันธกิจยอดครูคาทอลิก

ประชุมฉลองศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมครบ 50 ปี

ร้วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Photoshop

ร้วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Photoshop

ร่วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Powerpoint

กำหนดการวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ ม.สุรศักดิ์ วรศิลป์ อดีตครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ปฏิทินนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประชุมคณะครูที่มีหน้าที่เกี่ยวกับที่พักนักกีฬาเครือฯ

การประมูลราคาก่อสร้างอาคารมัธยมศึกษาหลังใหม่

Gabrielite Gymkhana #14th

การประมูล ราคาก่อสร้างอาคารมัธยมศึกษาหลังใหม่

แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ "Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 4" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ "หนังสือปฐมกาล" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อในพันธกิจของครูคาทอลิก วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557

ฉลองครบรอบ 50 ปีคริสตศาสนธรรม มหาวิทยาลัยแสงธรรม วันที่ 26 ตุลาคม 2557

สัมมนาจิตตาภิบาลและนักเรียนแกนนำ วายซีเอส สังฆมณฑลจันทบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2557

การแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 14 วันที่ 27 - 28 กันยายน 2557

ขอเชิญคณะครูที่มีหน้าที่เกี่ยวกับที่พักนักกีฬาเครือฯประชุม

คุณครูที่เป็นตัวแทนสอนกลุ่มย่อยรับเงิน

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รายชื่อครูผู้ดูแลนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม “ACS Study on Tour October 2014” วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น

แจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างการปิดปลายภาคเรียนที่ 1/2557

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ไปเยี่ยมให้กำลังใจแด่ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต

การจัดอบรมสัมมนา เรื่อง การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS

ฝ่ายบริการจัดตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2557

ประชุมซุ้มร้านค้างานกีฬาเครือฯ

ขอเชิญร่วมครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ต้อนรับแม่พระ วันที่ 14 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและอาสาพัฒนา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2557

เข้าร่วมการประชุม Super Corperate Power

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา ม.ตฤณ โกมลธนกิจ

ประชุมคณะกรรมการแผนก MLP ครั้งที่ 5/2557

ประชุมการจัดทำ SWOT สำนักผู้อำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 5/2557

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม “แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ”

ตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิดตึกเทโอฟาน

ย้ายรูปปั้นแม่พระและลำโพง ตึกเรยีนาเชลี

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 7/2557

ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8/2557

รับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2557

พนักงานเบเกอรี่เข้าร่วมอบรมการทำขนม

ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำประชุม

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 14

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2557

ตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ำ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2558

ผลการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ระดับนานาชาติ ของนักเรียน MLP

ผลการประกวดการจัดบอร์ดและการประกวดคำขวัญของนักเรียนแผนก MLP

ผู้ปกครองส่งจดหมายขอบคุณและชื่นชมครูและโรงเรียน

ฝ่ายบริการส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมนนาเบเกอรี่

งานบุคลากรและฝ่ายบริการเดินทางไปเยี่ยมพนักงานประสบอุบัติเหตุที่โรงพยาบาล

มอบค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาล ให้กับนักเรียน

กิจกรรมรายปักษ์หลังเดือนกันยายน 2557

ผลการประกวดร้อยแก้วของนักเรียน MLP เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์

มาตรการประหยัดพลังงาน

ผลการประกวดคำขวัญของนักเรียนแผนก MLP เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตัวแทนฝ่ายธุรการ-การเงิน ดูสถานที่เตรียมจัดสัมมนา

ผลการประกวดวาดภาพของนักเรียน MLP เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์

ผลการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯของนักเรียนแผนก MLP

โครงการ ACS Science on Tour 2014 ที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

ค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริงอัสสัมชัญศรีราชา รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2557

งานโสตทัศนูปกรณ์ ทดลองติดตั้งระบบอินเตอร์คอมในห้องธุรการ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้นป.1-ม.3 (แผนก MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบระดับประถมศึกษา

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้นป.1-ม.3 (ปกติ) พร้อมเนื้อหาการสอบระดับประถมศึกษา

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2557

งานอาคารสถานที่ปรับปรุงสนามเทนนิส

ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและอาสาพัฒนา ครั้งที่ 7/2557

แผนกปกครองร่วมงานสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

จ่ายเบี้ยประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2557

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2557

บริษัทSPVi นำเสนอ iTunes U

บริษัท ออร์แกนิค ทูเดย์ จำกัด จะมานำเสนอโครงการ "ขบวนการผัก พิทักษ์สุข"

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

หัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 6/2557

งานอาคารสถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณา

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการครั้งที่5/2557

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2557

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2557

ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 25571 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19