Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (388)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (54) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (77) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (687) 
•แผนงาน (1253) 
•โครงการ (1913) 
•หนังสือเข้า (8832)  
•บันทึกข้อความ (61217)  
•คำสั่งโรงเรียน (808)  
•งบประมาณ (0)  
•วิจัยและสำรวจ (213)  
•งานมอบหมาย (0)  
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2919) 
•รูปภาพกิจกรรม (5026) 
•ผลงานบุคลากร (535) 
•ปฏิทินกิจกรรม (14166) 
•ผลงานนักเรียน (8745) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2919) 
•ข่าวดำเนินการ (2919)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1177) 
•เอกสารต่างๆ (1628) 
  
ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2919 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ภาคปกติ)

นำส่งเครื่องตามห้องเรียน

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ป.1- ม.6

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1- ม.3 (แผนก MLP)

ตรวจเช็คระบบ wifi

ตรวจเช็คการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ม.อัสสัมชัญแนะแนวการศึกษาต่อ 7 ธ.ค 59

ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม ACT Extreme Education 2016

ร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในงานวันวิชาการ2559(ACEP Acadamic Days 2016)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2559

ร่วมแข่งขันงานวิชาการ ACT Extreme Education 2016 ร.ร อัสสัมชัญธนบุรี

ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 18

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน The Honour ที่สุดในดวงใจ

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (กรณีเปลี่ยนแผนการเรียนและสอบรอบแรก)

ม.สวนดุสิต สาขาธุรกิจการบิน แนะแนวการศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระบบโควตา)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ตามสิทธิ์โควตา)

ร่วมงาน Open House ม.กรุงเทพ 18 พ.ย. 59

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน 18 พ.ย.59

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.6 , ม.3 ที่ได้รับทุนเทโอฟาน เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใบเสนอราคาสัญญาณอินเตอร์เน็ต

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Swift Playground ในบทเรียน

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2559

ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 5/2559

พิธีเสกสุสาน วัดพระหฤทัยศรีราชา

แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ โอกาสวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ.คร้งที่27

ครูคำสอนนานปีเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

การแข่งขันหมากรุกสากล

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดตั้งPrinter เพื่อใช้ในงานวันวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงานจัดกินกรรมพิธีย้อนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๔๐ปีแห่งการเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ภราดาศราวุธ ยุชุมภู เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชารับมอบโบว์สีดำ

จดหมายแจ้ง การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

จดหมายแจ้ง การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

จดหมายแจ้ง การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตรวจเช็คการใช้งาน Rosetta stone

ติดตั้งระบบwindows

ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นม.1 (โควตา) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นม.4 (โควตา) ปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2559

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการแข่งขันกรีฑาเครือฯครั้งที่15

การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล

การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล

การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล

การให้ความรู้ และการป้องกันการเกิดไข้เลือดออก

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2559

ร่วมประชุมครูจิตาภิบาล วาย ซี เอส

ร่วมประชุมครูคำสอน ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาบริจาคโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 100 ชุด

อบรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของครูระดับปฐมวัย

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2559

ประชุมคณะกรรมการกัปตันสีและรองกัปตันสีกีฬาสี ประจำปี 2559

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2559

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดสอบตรงให้กับนักเรียน ม.6

ประกาศปฏิทินของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 3 - 30 ตุลาคม 2559

เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

สถาบันการศึกษาต่อต่างประเทศ IEP มาแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียน ม.6

โครงการสร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น

ประชุมฝ่ายบริการ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายนักเรียนประจำ

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ

เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ประชาสัมพันธ์ค่าย MLP Integrated Camp 2016

งานแนะแนวร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสอบPRE O - NET

ประชาสัมพันธ์ SMST OPENHOUSE เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์

มหาวิทยาลัยเนชั่นได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้GATให้กับนักเรียน ม.6

ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์รุ่นที่ 43 ประจำปี 2559

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสรวีภัสส์ ธนัตถ์สรัลพร

กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Audit) ภาคเรียนที่ 1/2559

แจกแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ปีการศึกษา 2559

ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อรับมอบตัวนักเรียนใหม่

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30