Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (388)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (54) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (77) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (687) 
•แผนงาน (1253) 
•โครงการ (1913) 
•หนังสือเข้า (8991)  
•บันทึกข้อความ (62211)  
•คำสั่งโรงเรียน (825)  
•งบประมาณ (0)  
•วิจัยและสำรวจ (213)  
•งานมอบหมาย (0)  
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2970) 
•รูปภาพกิจกรรม (5118) 
•ผลงานบุคลากร (535) 
•ปฏิทินกิจกรรม (14208) 
•ผลงานนักเรียน (8745) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2970) 
•ข่าวดำเนินการ (2970)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1182) 
•เอกสารต่างๆ (1643) 
  
ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2970 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

ตรวจสอบ ศึกษาวิธีการวิธีใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตน้ำดื่ม

ติดตั้งคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องPrint center

แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต

หลักสูตรการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการในสถานประกอบการ

"Catholic Quality Education:An Australian Mode"

การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่

การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่

นักเรียนชั้น ป. 6 ติวO-NET วิชาคณิตศาสตร์

งานร้านค้า ฝ่ายบริการ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน ครั้งที่ 4/2559

ติดตั้ง Server learn

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2559

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

STEM Robotics Education

เทคนิคส่งเสริมการอ่านด้วยวรรณกรรมแสนสนุก

โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

STEM Robotics Education

แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

STEM Robotics Education

STEM - Nurturing 21st Century Classrooms

A practical ELT Workshop

Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program

Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

ครูผู้สอนภาษาจีน สัญชาติไทย

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4

ย้าย core switch

วางระบบใต้อาคารศักดา

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี

มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2560

ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2559

ประชุมนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 8/2559

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2559

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใบเสนอราคาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2

โครงการสอบวัดความถนัดทางการเรียนและแบบทดสอบทางจิตวิทยา

ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร

เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2559

เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ภาคปกติ)

นำส่งเครื่องตามห้องเรียน

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ป.1- ม.6

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1- ม.3 (แผนก MLP)

ตรวจเช็คระบบ wifi

ตรวจเช็คการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ม.อัสสัมชัญแนะแนวการศึกษาต่อ 7 ธ.ค 59

ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม ACT Extreme Education 2016

ร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในงานวันวิชาการ2559(ACEP Acadamic Days 2016)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2559

ร่วมแข่งขันงานวิชาการ ACT Extreme Education 2016 ร.ร อัสสัมชัญธนบุรี

ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 18

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน The Honour ที่สุดในดวงใจ

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (กรณีเปลี่ยนแผนการเรียนและสอบรอบแรก)

ม.สวนดุสิต สาขาธุรกิจการบิน แนะแนวการศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระบบโควตา)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ตามสิทธิ์โควตา)

ร่วมงาน Open House ม.กรุงเทพ 18 พ.ย. 59

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน 18 พ.ย.59

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.6 , ม.3 ที่ได้รับทุนเทโอฟาน เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใบเสนอราคาสัญญาณอินเตอร์เน็ต

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Swift Playground ในบทเรียน

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2559

ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 5/2559

พิธีเสกสุสาน วัดพระหฤทัยศรีราชา

แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ โอกาสวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ.คร้งที่27

ครูคำสอนนานปีเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

การแข่งขันหมากรุกสากล

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดตั้งPrinter เพื่อใช้ในงานวันวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงานจัดกินกรรมพิธีย้อนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๔๐ปีแห่งการเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ภราดาศราวุธ ยุชุมภู เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชารับมอบโบว์สีดำ

จดหมายแจ้ง การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

จดหมายแจ้ง การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

จดหมายแจ้ง การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตรวจเช็คการใช้งาน Rosetta stone

ติดตั้งระบบwindows

ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นม.1 (โควตา) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นม.4 (โควตา) ปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2559

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการแข่งขันกรีฑาเครือฯครั้งที่15

การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30