Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (381)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (72) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (64) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (509) 
•แผนงาน (1163) 
•โครงการ (1605) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2306) 
•รูปภาพกิจกรรม (3984) 
•ผลงานบุคลากร (552) 
•ปฏิทินกิจกรรม (10013) 
•ผลงานนักเรียน (7971) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2306) 
•ข่าวดำเนินการ (2306)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1106) 
•เอกสารต่างๆ (1396) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2306 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

แจกฟรี "นิตยสาร WAttention"

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มิสฐิติมนรัตน์ จัตตุวัฒน์

กิจกรรมรายปักษ์แรก เดือนกันยายน 2558

ขั้นตอนการเข้าดูสลิปเงินเดือน

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานลูกเสือ ครั้งที่ 1/2558

ประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ

ประชุม ทิศทางการจัดการศึกษาเอกชนสู่สากล

สัมมนา 350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย: เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สัมมนา 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สัมมนา 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย: เหลี่ยวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่ง

อบรม "ปฏิบัติการเชิงลึกการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA"

สังเกตการณ์ตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

สัมมนา "ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย" อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี

อบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่

ขอชื่นชมการทำความดีของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง

สัมมนา ครูประจำปีการศึกษา 2557 " 5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง"

อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI)

อบรมโครงการ "แนวทางการเขียนโครงการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ"

ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนประสานมิตร กทม.

ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนโรงเรียนประสานมิตร

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2558

ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประสานมิตร

การประกาศผลสอบกลางภาค และ ตรวจสอบผลการเรียนผ่านทาง Website ของโรงเรียน

เทศบาลเมืองศรีราชา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริงอัสสัมชัญศรีราชา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2558

ประชุมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนสิงหาคม 2558

ปรับปรุงระบบโปรเจคเตอร์ ตึก MF

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 3 ด้าน

ประชาสัมพันธ์ค่ายคณิตศาสตร์ ณ ประเทศฮ่องกง โดยแผนก MLP

เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต และภราดากุลชาติ จันทะโชติ

อบรมสัมมนา "บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนฯ"

อบรมสัมมนา "ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย"

ค่ายรวมพลคนแสวงหา ครั้งที่ 4 "ความรักของพระเจ้าไร้พรมแดน"

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ

ร่วมประชุม ทิศทางการจัดการศึกษาเอกชนสู่สากล

สัมมนา ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง

อบรม เชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่

สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยยั่งยืน แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบวินัยในการดำเนินงาน

อบรม ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

สัมมนา เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR coacher มืออาชีพยุค AEC

อบรม สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จ.ชลบุรี

สัมมนา คณะกรรมการงานวิชาการ "พลังเชิงบวกสู่เป้าหมายคุณภาพงานวิชาการ"

ประกาศจากฝ่ายอาคารสถานที่

เข้าร่วมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี

อบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ศึกษาดูงาน ระบบ/การจัดการร้านอาหาร (นมสด)

สัมมนา การพัฒนาคุณภาพการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน โดย ภราดาวิทยา เทพกอม

สัมมนา การดูแลเด็กไทยยุคใหม่ให้มีระเบียบวินัย โดย คุณพ่อยอแซฟ นุพันธุ์ ทัศมาลี ,การส่งเสริมวิชาการและคุณธรรม โดย ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ และ จิตวิญญาณความเป็นครู โดย ภราดาวิทยา เทพกอม

อบรม วิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อความปลอดภัยอาหารในธุรกิจการจัดและงานบริการอาหาร

อบรม เยาวชนระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล"จูเนียร์ NBA "

ติดตั้งคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ

อบรม ระบบ Swis การโพสต์ข่าว/โพสต์ภาพ

ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

อบรม แนวทางการสอนภาษาอังกฤษแบบ CEFR

สัมมนา กุญแจสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการบริการอาหารในยุค AEC

อบรม ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ประชุม โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายปี 2558

สัมมนา การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ

ติดตั้งสาย LAN - Uplink

รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียนเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา

การสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ

กิจกรรมรายปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2558

อบรม เทคนิคการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเล่น การเคลื่อนไหวจังหวะดนตรีฯ

อบรม โรงเรียนนำร่องในการส่งเงินสะสมและเงินสมทบของโรงเรียนเอกชน

อบรม โครงการอบรมครูหลักสูตร

อบรม "7 อุปนิสัยของนักการศึกษา"

ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี

เป็นวิทยากร มูลนิธิไทยคม ฟุตบอลแคมป์ 2015

ศึกษาดูงาน การเตรียมโรงเรียนสู่การประเมินมาตรฐานสากล

อบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายท้องถิ่น

สัมมนา นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการก้าวสู่การเป็นเลิศ

ประชุมแก้ไข/พัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-6

เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ดร.ศักดิ์สิน) พว. พระราม 5

วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในธุรกิจการจัดและงานบริการอาหาร

ประชุมทบทวนคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ

สัมมนา พลิกแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM

อบรม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อผลิตสื่อการสอน

ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญตรา"Crossword Game Hall of Fame Night 2015"

อบรม ประเทศอื่นเขาสอน STEM อย่างไร

สัมมนา 350ปี การศึกษาคาทอลิกไทย:เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประชุมสรุป SWOT การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2559-2564)

ประชุมพัฒนาการด้านการศึกษา โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

ประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน/งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

Cabling System Innovation For The Future

ค่ายปรับพฤติกรรมครั้งที่ 1

คณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัว

นักเรียนชั้น ม.6 เข้าฟังบรรยายแนะแนวอาชีพจากศิษย์เก่า

นักเรียนชั้น ป.5 จะไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ วันที่ 1 กันยายน 2558

นักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่สนใจศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ เข้าฟังบรรยาย การสอบเข้าแพทย์

ศึกษาดูงาน รับสมัครนักเรียนใหม่

สัมมนาเบเกอรี่ ปี 2558

อบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครูวิทย์ มาคิดให้ Work สำหรับครูประถมศึกษา

รับฟังความคิดเป็นของประชุชน รถไฟทางคู่ขนานทางมาตรฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานข้อมูลระบบ PSIS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24