Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (386)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (44) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (77) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (686) 
•แผนงาน (1233) 
•โครงการ (1815) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2712) 
•รูปภาพกิจกรรม (4596) 
•ผลงานบุคลากร (533) 
•ปฏิทินกิจกรรม (12943) 
•ผลงานนักเรียน (8749) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2712) 
•ข่าวดำเนินการ (2712)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1136) 
•เอกสารต่างๆ (1535) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2712 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2559

จัดกิจกรรม Workshop สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของฝ่ายต่าง ๆ

ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนฯ 2/2559

คณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานำโดย ภราดาเลอชัย ลวสุต ได้ให้การต้อนรับ คณะครูอาวุโสจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2559

มอบกระเช้าของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณวิทยา คุณปลื้ม

ขอเชิญคณะกรรมการงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3/2559

เดินสายแลนตึกเคลเม้นต์

พิธีบูชาขอบพระคุณ "ครูคาทอลิก" ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูนักเรียนคาทอลิก อ.3 - ป.6

พิธีเปิดโครงการเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งฯ(เกาะลอยศรีราชา)

ติดตั้งคอมฯ ที่ห้องสมุด

งานบุคลากรประชุมครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญคณะกรรมการงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2559

ประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน

ประชุมฝ่ายบริการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายประจำ

แพทย์จีน สพล สมวงษ์ หมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านฝั่งเข็มรักษาโรค มาให้บริการฟรีแก่บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ปฎิทินงานอภิบาล และอาสาพัฒนา 1/2559

ประชุมฝ่ายบริการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายประจำ

ประชุมฝ่ายบริการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายประจำ

ประชุมติดป้ายประชาสัมพันธ์กับบริษัทบิ๊ก แมพ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ติดตั้งอุปกรณ์

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559

ขอเชิญคณะกรรมการงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2559

ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับครู

กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัว ชั้นปีที่ 2-3

แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการอบรมกรรมการนักเรียน (หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง)

งานและประเมินผล/วิจัย ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพื่อนครูเข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคุณครู

เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ "ศุกร์ต้นเดือน" มิถุนายน 2559.

พิธีบูชาขอบพระคุณ "ครูคาทอลิก" ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเล่นออร์แกไนซ์เกมส์ ปีการศึกษา 2559

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเล่นออร์แกไนซ์เกมส์ ปีการศึกษา 2559

เข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนก MLP ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

การจัดปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

การจัดสัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559

งานเลี้ยงปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปี 2559

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2558

ประกาศวันหยุดหลังปิดภาคฤดูร้อน 2559 สำหรับครูและบุคลากร

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา ม.ประภาส สมบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการห้องธุรการและการเงิน ช่วงปิดเทศกาลสงกรานต์

อบรม การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน ม2อัสสัมชัญ "ABAC Track IEP"

ร่วมประชุมนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อกาีมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

ร่วมประชุม ชี้แจงขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพือการมีงานสู่การปฏิบัติ

ศึกษาดูงาน "ความหวัง"ในการรักการอ่าน นิทรรศการ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44

ประชุม การใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ทุกคน และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2558

อบรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโครงการ "ABAC Track IEP"

แจ้งปิดบริการสระว่ายน้ำ

นักเรียนประจำรายงานตัวเข้าที่พัก เพื่อร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปี 2559

กิจกรรมเดือนเมษายน 2559

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษา

อบรม การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

อบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อบรม ปฐมวัย (TEPE 55122)

ฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558

สัมมนา การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ สามีมิสนพวรรณ รักวงษ์

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน"

สัมมนา การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การศึกษาปบมวัย"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงการ"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การศึกษาปฐมวัย"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง"

อบรม กาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย

การพัฒนาบุคลกากรทางการศึกษา: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา : ปฐมวัย

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "สาระการเรียนรู้ศิลปะ:ดนตรีศึกษา"

อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28