Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (377)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (62) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (93) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (596) 
•แผนงาน (1088) 
•โครงการ (1437) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2004) 
•รูปภาพกิจกรรม (3615) 
•ผลงานบุคลากร (550) 
•ปฏิทินกิจกรรม (8080) 
•ผลงานนักเรียน (7175) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2004) 
•ข่าวดำเนินการ (2004)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1058) 
•เอกสารต่างๆ (1287) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2004 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

การประชุมแผนก MLP ครั้งที่ 9/2557

การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2557

รายละเอียดการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน 2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2557

กำหนดการรับเอกสารทางการเรียนสำหรับนักเรียนม.ปลาย

ฝ่ายบริการศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือฯ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 14/2557

กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 (28 ก.พ.58)

รายชื่อนักเรียน ม.6 ที่แก้ไขผลการเรียนไม่ครบ ต้องมาเรียนซ่อมเสริมสัปดาห์ที่ 3(23-26ก.พ.58)

ศึกษาดูงานฝ่ายบริการ

ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนจากธรรมชาติ

ประกาศ : ประกวดราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคคอตีบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม. 3 พร้อมกำหนดประกาศผล และ ซ่อมเสริมฯ

รายชื่อนักเรียนที่ต้องมาเรียนซ่อมเสริมสัปดาห์ที่ 2 (16-18 ก.พ.58)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5

ประกาศผลการคัดเลือกครูเพื่อรับทุนมูลนิธิไปอบรมที่ประเทศอินเดีย

ประกาศผลการประเมินครูดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.1-2 และ ป.1-6 (MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียง พร้อมเนื้อหาการสอบ

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ม.เต็ม พรหมบรรดาโชค

ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำประชุม

อบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ควบคู่การประเมินตามสภาพจริง

การประกวดสื่อ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนติวไม่ครบ 100 % ต้องมาเรียนซ่อมเสริม

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมดสิทธิ์สอบ

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 / 2557

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคเรียนที่ 1 / 2557

กำหนดการงานศพ ม.เต็ม พรหมบรรดาโชค

การสัมมนา SMART WIFI SOLUTION FOR SMART SCHOOLS

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ม. เต็ม พรหมบรรดาโชค ครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 15/2557

อบรม การพัฒนากระบวนการคิดด้วยโปรแกรมประยุคต์ Scratch สำหรับครูคอมพิวเตอร์

ท่านผู้อำนวยการตรวจดูห้องเรียนตัวอย่าง ตึกโดนาเซียง

ร่วมสัมมนา การจัดทำวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

กิจกรรมรายปักษ์แรกเดือน กุมภาพันธ์ 2558

โปรฯกอล์ฟเข้าพบท่านผู้อำนวยการ

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ

เยี่ยมและให้กำลังใจครูเกษียณที่ป่วย

 ประชุมคณะกรรมการแผนก MLP ครั้งที่ 8/2557

ประกาศผลนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558 ชั้นทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบ ชั้นม.6 ภาคเรียนที่ 2/2557 พร้อมแนวปฏิบัติ

บก.หนังสือพิมพ์ศรีราชาเข้าพบท่านผู้อำนวยการ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ครั้งที่ 8/2557

การสำรวจที่พักของนักเรียนประจำ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2557

ประชุมชี้แจงในการไปทัศนศึกษาของบุคลากรครู ณ เกาะเซจู ประเทศเกาหลี

ขอเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมวางแผนจัดรูปแบบพิธีประกาศเกียรติคุณฯ

ร่วมประชุม การจัดทำข้อสอบกลาง

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เชิญชมการแข่งขันฟุตบอล ACS Football Invitation Tournament (ฉลอง 70 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 4 เส้า)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 14/2557

งานวัดผลและตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2557

ร่วมสัมมนา "Smart wifi solution for smart schools"

ประชุมกรรมการงานศูนย์เทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ทัศนศึกษาดูงาน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา

ประชุม การจัดการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

ขุนพลหนุ่มชลบุรี

แผนกปกครองมอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12

การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2557

อัสสัมศรีราชา เปิดคัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษ (นักฟุตบอลช้างเผือก)

ร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปี

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ

ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำประชุม

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมทั่วไป (ป.2- ป.6)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1และ4

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (รอบสอบภายใน)

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้่นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

งานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่นักเรียนประจำ

สัมมนาครูประจำปี 2557 "5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง"

สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทคนิคที่จำเป็นต่อการสร้างชีวิตในศตวรรษที่ 21

สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 บรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่

สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล"

พ.ต.อ.นันทพันธ์ ปรินสิริรุจิกร ผกก.ฝ่ายบริการศึกษา อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการ

สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 การพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรณที่ 21 บรรยายเรื่อง "อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ"

ขอเชิญประชุมคณะครู งานแสดงละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา

อบรม "แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ"

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ประชุมครั้งที่ 13/2557

การพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี ครั้งที่ 3 หัวข้อ"การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย"

อบรม "เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการแผนก MLP ครั้งที่ 7/2557

สัมมนา "ข้อยกเว้นการละเมินลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ"

สัมมนา "ข้อยกเว้นการละเมินลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ"

สัมมนา "ข้อยกเว้นการละเมินลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ"

สัมมนา "ข้อยกเว้นการละเมินลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ"

แจ้งตารางเวลาตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2557

มิสรัชนีกูล พวงผ่อง รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ.2557

สัมมนา "ข้อยกเว้นการละเมินลิขสิทธิ์สำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ"

ศึกษาดูงาน "ระบบงานจัดซื้อ พัสดุ และทรัพย์สิน

สัมมนา "หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม"

งานเปิดไฟต้นคริสต์มาส 2014

ประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสและปีใหม่2558 ของนักเรียนประจำ

งานบุคลากรเดินทางไปเยี่ยมพนักงานประสบอุบัติเหตุ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21