Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (389)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (54) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (77) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (687) 
•แผนงาน (1253) 
•โครงการ (1913) 
•หนังสือเข้า (9191)  
•บันทึกข้อความ (63689)  
•คำสั่งโรงเรียน (844)  
•งบประมาณ (0)  
•วิจัยและสำรวจ (216)  
•งานมอบหมาย (0)  
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2999) 
•รูปภาพกิจกรรม (5198) 
•ผลงานบุคลากร (523) 
•ปฏิทินกิจกรรม (14214) 
•ผลงานนักเรียน (8745) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2999) 
•ข่าวดำเนินการ (2999)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1193) 
•เอกสารต่างๆ (1660) 
  
ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2999 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

ประกาศวันหยุดปิดภาคเรียนที่ 2/2559

ประชุมครูที่ได้รับหน้าที่เป็นกรรมการการประเมินความสามารถในการอ่านออก เขียนได้

เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 4-5

การใช้โปรแกรม GeoGebra กับการสอนคณิตศาสตร์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/59 ชั้น ม.1-2 และ ม.4-5

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/59 ชั้นป.1-6 , ม.1-3 (MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมเนื้อหาการสอบ (ตึกโดนาเซียง)

แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ม.3 วันที่ 16 ก.พ. 2560

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2559

ACS Summer Course 2017

ตรวจเช็คอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมสอบCambrigde Eng

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของมารดา ภราดาศราวุธ ยุชมภู

ครูแนะแนว 4.0 : ทันเทรนด์โลก เทรนด์อาชีพ

การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมกำหนดการ

นิเทศนิสิตฝึกสอน ระดับมัธยมศึกษา

ประชุม คุณครู ระดับมัธยมศึกษา

ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2559

ย้ายเครื่อง Server

นิเทศการสอน มิสฉวีวรรณ กันภัย

ระบบ Swis

Demoการใช้งานเครื่องRicoh Interactive Whiteboard D6500

คณะกรรมการที่ปรึกษาเยี่ยมชมการจัดทำห้องเกียรติประวัติโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2559

ขนย้ายคอมพิวเตอร์ไปห้องสมุดประถม

ติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามสำนักงาน

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2559

ตรวจสอบ ศึกษาวิธีการวิธีใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตน้ำดื่ม

ติดตั้งคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องPrint center

แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต

หลักสูตรการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการในสถานประกอบการ

"Catholic Quality Education:An Australian Mode"

การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่

การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่

นักเรียนชั้น ป. 6 ติวO-NET วิชาคณิตศาสตร์

งานร้านค้า ฝ่ายบริการ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน ครั้งที่ 4/2559

ติดตั้ง Server learn

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2559

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

STEM Robotics Education

เทคนิคส่งเสริมการอ่านด้วยวรรณกรรมแสนสนุก

โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

STEM Robotics Education

แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

STEM Robotics Education

STEM - Nurturing 21st Century Classrooms

A practical ELT Workshop

Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program

Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program

สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

ครูผู้สอนภาษาจีน สัญชาติไทย

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4

ย้าย core switch

วางระบบใต้อาคารศักดา

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี

มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2560

ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2559

ประชุมนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 8/2559

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2559

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใบเสนอราคาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2

โครงการสอบวัดความถนัดทางการเรียนและแบบทดสอบทางจิตวิทยา

ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร

เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2559

เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ภาคปกติ)

นำส่งเครื่องตามห้องเรียน

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ป.1- ม.6

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1- ม.3 (แผนก MLP)

ตรวจเช็คระบบ wifi

ตรวจเช็คการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ม.อัสสัมชัญแนะแนวการศึกษาต่อ 7 ธ.ค 59

ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม ACT Extreme Education 2016

ร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในงานวันวิชาการ2559(ACEP Acadamic Days 2016)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2559

ร่วมแข่งขันงานวิชาการ ACT Extreme Education 2016 ร.ร อัสสัมชัญธนบุรี

ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 18

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน The Honour ที่สุดในดวงใจ

ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (กรณีเปลี่ยนแผนการเรียนและสอบรอบแรก)

ม.สวนดุสิต สาขาธุรกิจการบิน แนะแนวการศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระบบโควตา)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30