Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (380)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (72) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (64) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (509) 
•แผนงาน (1135) 
•โครงการ (1575) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (2152) 
•รูปภาพกิจกรรม (3783) 
•ผลงานบุคลากร (557) 
•ปฏิทินกิจกรรม (9439) 
•ผลงานนักเรียน (7175) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (8) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (2152) 
•ข่าวดำเนินการ (2152)  
•FAQ (1) 
•กฤตภาค (1089) 
•เอกสารต่างๆ (1351) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 2152 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

รายการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน เค เอฟ ซี เซเว่น ชู้ต ประจำปี 2558 รุ่น 16 ปี

ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 19

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเทโอฟาน ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการซื้อรถตู้ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โครงการซื้อรถตู้ งานยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประกาศเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน

กิจกรรมรายปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2558

ตารางเวลา การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน

ฝึกอบรมลูกเสือนายหมู่/รองนายหมู่ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2558

วันต่อต้านยาเสพติด

ทุนการศึกษา โดนาเซียง พ.ศ.2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558

รายการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน เค เอฟ ซี เซเว่น ชู้ต ประจำปี 2558 รุ่น 14 ปี

รายการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน เค เอฟ ซี เซเว่น ชู้ต ประจำปี 2558

รายการแข่งขัน ฟุตบอล อลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2015

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

ประชุมสรุปโครงการก่อสร้างตึกใหม่

บริษัทคอนไฟด์เทคโนโลยีนำเสนอกล้องวงจรปิด

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแคมป์วิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์

เข้าร่วมกิจกรรม "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" 26 มิ.ย.2558

ฟุคบอลอุ่นเครื่องทีมชาติสิงคโปร์ พบกับทีมอัสสัมชัญศรีราชา

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2/2558

นักเรียนทำความดี

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2558

คณะกรรมการฝ่ายบริการเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2558

ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารบนโภชนาคารศักดา กิจเจริญ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประเภท "ทุนโดนาเซียง"

นักเรียนเข้าฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติหน้าที่นักเรียนบังคับบัญชา

นำเสนอเครือข่ายจากAIS

กิจกรรมรายปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน 2558

ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน ในราคาพิเศษ

เชิญคณะกรรมการฝ่ายบริการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย

อบรมการใช้งานอุปกรณ์ช่วยสอนตึกโดนาเซียง

ประชุมคณะกรรมการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน

ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าค่ายพักแรม วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558

มิสรัชนีกูล พวงผ่อง ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2557

แผนกปกครองเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ประชุมพนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ครั้งที่ 1/2558

ประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ครั้งที่ 1/2558

ตัวแทนโรงเรียนร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพนักงานเสียชีวิต

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

แผนกปกครองจัดการอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

นำเสนอระบบอินเทอร์เน็ต

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มาสเตอร์บุรทัต วัชราธาตุมณฑล

ประชุมหาข้อสรุปสเปคเครื่องคอมฯเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ฟื้นฟูจิตใจ นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ตั๊บลีก นักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม

ขอเชิญประชุม

จีนเล็งยกเลิกวีซ่าคนไทย เตรียมทดลองระยะสั้นก่อนใช้จริง

5 วิธีฝึกภาษาอังกฤษสำหรับคนอยากเก่งภาษาอังกฤษ

ดูพื้นที่ติดตั้งเครื่องเสียง

นักเรียนคาทอลิกเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

ผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย

ตรวจดูความคืบหน้าห้องเรียนตัวอย่าง ตึกยอห์น แมรี่

การนำเสนอเครื่องเสียงและwireless lan

ฝ่ายวิชาการ รับนักศึกษาฝึกสอนจีน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริการ ประจำปี 2558

แผนกปกครองจัดการประชุมครั้งที่ 1 / 2558

ขอเชิญคณะกรรมการนิเทศการสอนภายในเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558

ประชุมแผนก MLP

ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1/2558

พิธีบูชาขอบพระคุณ "เปิดปีการศึกษา 2558"

สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558

การนับเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ประชุมคุณครูหัวหน้าตึกหอพักโรงเรียน

ขอเชิญคุณครูหัวหน้าตึกหอพักโรงเรียนประชุม

ขอเชิญคุณครูเจ้าของหอพักประชุม

ประชุมครูหอพัก

การแต่งกายของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียน MLP ปีการศึกษา 2558

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558

การจำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558

การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2558

กำหนดการสัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง “การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน”

การจำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558

ประชุมแผนกการเงิน

ปฏิทินสำหรับนักเรียนประจำ ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และการเตรียมเครื่องใช้สำหรับนักเรียนประจำ

ฝ่ายบริการนัดผู้ประกอบการร้านค้าบนโรงอาหารเซ็นสัญญา ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ทุกประเภท ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 Update

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ทุกประเภท ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2557 Update

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง 2557)

คืนบัตรซื้ออาหาร

คณะกรรมการฝ่ายบริการ ประชุมพิจารณาเปิดซองการประมูลร้านค้า

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ทุกประเภท ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ทุกประเภท ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557

สอนคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 ร่วมกับคณะครู 3 โรงเรียน คือ ดาราสมุทร เซนต์ปอลคอนแวนต์ และ อัสสัมชัญศรีราชา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการครูอภิบาลและครูคำสอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2/2557

ร่วมกิจกรรมสอนคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2557

ร่วมประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

ร่วมประชุม คณะกรรมการสหวิชาชีพ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22