Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
มีหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย