Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 5003
ภราดา  ชำนาญ    เหล่ารักผล
23 กุมภาพันธ์ 2560


             ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาเป็นปีที่โรงเรียนระลึกถึงโอกาส 72 ปีของการก่อตั้ง และเป็นปีที่ประชาชนชาวไทยรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างใหญ่หลวงต่อการจากไปของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนี้ จึงขอใช้โอกาสที่จะจบปีการศึกษานี้ ขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครู ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ประสบความสำเร็จด้วยดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราทุกคน

             ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาคารสถานที่เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บท (Master Plan) ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น ในช่วงท้ายของปีการศึกษานี้จะเป็นช่วงเวลาของการสอบปลายปีการศึกษา ขอให้ทุกคนได้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยยึดมั่นในคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า “ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ” อันจะนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง ครอบครัวและสถาบัน

             ในโอกาสนี้บราเดอร์ขอให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในเรื่องการสอบ ดังที่ตั้งใจไว้ ให้สมกับความพากเพียรบากบั่นที่ได้เตรียมตัวอย่างดีตลอดภาคการเรียน และในช่วงปิดภาคเรียนขอให้นักเรียนใช้เวลากับครอบครัวพักผ่อนให้เต็มที่ ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งดีๆต่างๆ ที่ไม่สามารถหาได้ในโรงเรียน ฝึกฝนตนเองช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อตอบแทนพระคุณที่ท่านได้เลี้ยงดูเราขณะที่เราอยู่ในโรงเรียน และดำเนินชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปีการศึกษาต่อไป

             ขอขอบคุณ คณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ขอให้แม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน นักบุญหลุยส์มารีย์ เดอ มงฟอร์ต และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ได้โปรดอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม และขออำนวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาไว้ทุกประการ


ด้วยความปรารถนาดี


  ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล


ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา