Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 5003
ภราดา  ชำนาญ    เหล่ารักผล
7 ธันวาคม 2560


               ภาคเรียนที่ 2 ผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ในภาคเรียนนี้มีกิจกรรมค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ การแข่งขันกรีฑาสี และมหกรรมคอนเสิร์ตสัญจรการกุศลของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ เป็นต้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากมายในทุกกิจกรรม เพราะกิจกรรมต่างๆ นั้นได้แฝงกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้มีขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยมีคุณครูคอยแนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม แต่การจัดกิจกรรมจะสำเร็จไม่ได้และจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของนักเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนั้น เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอในทุกโอกาส และยังเป็นการฝึกฝนคุณธรรมต่างๆ เช่น ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ ความอดทน ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ฯลฯ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จในอนาคต

               ภาคเรียนที่ 2 นอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่มีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาของการสอบวัดความรู้ของหน่วยงานต่างๆ มากมาย จึงขอให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง กล่าวคือนักเรียนต้องรู้จักวางแผน รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยความมีวินัยในตนเองสูงมาก ถ้านักเรียนสามารถทำได้ก็จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จทั้งในการเรียนและทำกิจกรรม ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจทั้งต่อตัวเอง ผู้ปกครอง และสถาบันเป็นอย่างยิ่ง

               อีกเทศกาลหนึ่งที่กำลังใกล้จะมาถึงคือเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุข ซึ่งเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกัน หลายๆครั้งเรามักจะนั่งรอรับความสุขจากคนอื่นๆ จนทำให้เราไม่มีความสุขเพราะไม่ได้รับในสิ่งที่ตนเองปรารถนา ลองเปลี่ยนตัวเองในปีนี้ จากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องให้ด้วยวัตถุสิ่งของที่มีราคาแพง โดยเริ่มต้นจากการให้ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เราสามารถทำได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ให้ความรู้สึกที่ดี ให้กำลังใจ ให้ความรู้ ให้ความรัก ให้โอกาส ให้อภัย ให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน กับคนที่อยู่รอบข้างหรือคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเรา แล้วเราจะพบว่าความสุขที่เกิดจากการให้นั้นมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากการรับมากมายนัก

               ในโอกาสนี้ บราเดอร์ขอพระเป็นเจ้าโปรดอำนวยพรแก่คณะภราดา คณะครู พนักงาน นักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ใช่เพียงความมั่งคั่ง แต่ขอให้ร่ำรวยทั้งสุขภาพ ความรัก และมีความสุข ความสงบในจิตใจตลอดไป สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ด้วยความปรารถนาดี


 ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล


ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา