Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 5003
ภราดา  ชำนาญ    เหล่ารักผล
13 กันยายน 2561


              เดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่จะได้หยุดพักสักระยะหนึ่งหลังจากที่ได้คร่ำเคร่งกับการเรียนและ กิจกรรมมาตลอดทั้งภาคการเรียนนักเรียนประจำโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆและไม่ค่อย ได้มีโอกาสกลับบ้านจะได้มีโอกาสกลับไปอยู่กับครอบครัวสักระยะหนึ่ง ช่วงปิดภาคเรียนนอกจากจะ เป็นเวลาพักผ่อนแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นด้วย เพราะเป็นช่วงเวลาที่ นักเรียนจะมีอิสระพอสมควร ไม่ต้องปฏิบัติตามตารางเวลาเหมือนอยู่ที่โรงเรียน ถ้าใช้ชีวิตอย่างไม่ ระมัดระวังก็อาจจะเกิดอันตรายได้ ผู้ปกครองจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังบุตรหลานของท่าน เป็นพิเศษ อย่าปล่อยให้นักเรียนอยู่ตามลำพัง โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือเรียนอยู่ระดับ มัธยมที่ต้องการความมีอิสระ ไม่ค่อยอยากอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ อยากจะอยู่กับเพื่อน ๆ มากกว่า อาจมี โอกาสพลาดพลั้งไปกับกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้ นักเรียนเองก็ต้องรู้จักรักตัวเอง อย่าทำอะไร ที่เสี่ยงต่ออันตรายหรือเกิดโทษภัยต่อตนเองซึ่งจะสร้างความเสียใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียนต้องรู้จัก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งที่พอจะช่วยเหลือได้ เพื่อเป็นการ   ตอบแทนพระคุณท่านที่ต้องทำงานอย่างหนัก ส่งเสียให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนและเพื่อเป็นการฝึกฝน ทักษะอาชีพสำหรับชีวิตในอนาคตอีกด้วย


ในยุคปัจจุบันนักเรียนจะใช้เวลาว่างไปกับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าการใช้เทคโนโลยี จะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต ทำให้นักเรียนได้เข้าถึงความรู้มากมายในโลกอินเตอร์เน็ต แต่ใน ขณะเดียวกันก็มีความรู้ที่ไม่เหมาะสมมากมาย ถ้านักเรียนแยกแยะและควบคุมตัวเองไม่ได้ ใช้ โทรศัพท์มากเกินไปก็จะส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดี ท่านผู้ปกครองควรมีส่วนในการกำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด กำหนดเวลาการใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสม เพราะนักเรียนจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาใน ด้านอื่น ๆ อย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยการเล่นกีฬา ดนตรี ฝึกฝน ทักษะการทำงาน มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพื่อ สังคมหรือกิจกรรมจิตอาสาบ้าง เช่น การปลูกป่า เก็บขยะตามคลองหรือชายทะเล เยี่ยมเยียนผู้ด้อย โอกาสในสังคม หรือเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพราะกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างมี ประโยชน์และสร้างสรรค์ ส่งผลดีต่อการพัฒนาจิตใจซึ่งจะทำให้นักเรียนพัฒนาเติบโตได้อย่างสมดุล เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต


             เมื่อเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 เท่ากับการเรียนของนักเรียนในปีนี้ได้ผ่านไปครึ่งทางแล้ว  เป้าหมายที่ นักเรียนตั้งใจจะทำตั้งแต่เริ่มเปิดปีการศึกษา ก็จะเริ่มเห็นผลว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใดโดยดูจาก ผลของภาคเรียนที่ 1 หากยังไม่เป็นที่พอใจ อย่าเพิ่งท้อ ยังไม่สายที่จะพยายามต่อไป ลองทบทวน สิ่งที่ได้ทำไปแล้วว่ามีอุปสรรคปัญหาอย่างไรบ้างแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข  นักเรียนไม่จำเป็นต้อง แข่งขันหรือเปรียบเทียบกับคนอื่น แต่จงพยายามค้นหาเป้าหมายของตนเองให้พบและพยายามพัฒนา ตนเองอย่างเต็มความสามารถ นักเรียนแต่ละคนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่ นักเรียนต้องการอย่างแน่นอน ในภาคเรียนที่ 2 นี้จะมีกิจกรรม วันหยุด และการวัดประเมินผลใน ระดับต่าง ๆ ค่อนข้างมาก นักเรียนต้องรู้จักวางแผนให้ดี และมุ่งมั่นให้มากขึ้น ตั้งใจทำวันนี้ให้ดีกว่า เมื่อวานในทุก ๆ วัน  ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน


ขอแม่พระอัสสัมชัญ โปรดประทานพระพรอันอุดมแด่นักเรียน  ครู และผู้ปกครองทุกท่าน ให้มีความสุข ความเจริญปราศจากภยันตรายทั้งปวง และประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไป


ด้วยความปรารถนาดี


ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล


ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

>