Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
MLP Summer School 2019 (Week 2) (เมื่อวานนี้)
นักเรียนชั้น ม.6 ศิลป์ภาษา (E4) เข้าร่วมกิจกรรม Summer course ณ สถาบันปัญญาภิวัตน์ (เมื่อวานนี้)
SEP (Special English Program) Prathom Summer Course 2019 (21 มี.ค. 2562)
Holiday Posters' Activity SEP Prathom Summer School 2019 (21 มี.ค. 2562)
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจิปิภพพิทยา ศึกษาดูงานด้านวิชาการระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา (21 มี.ค. 2562)
The Second MLP Summer Trip to Sea Life Siam Paragon (21 มี.ค. 2562)
คณะครูแผนก MLP เข้าร่วมอบรม "พัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารในห้องเรียนตามแบบครูที่ดี" (21 มี.ค. 2562)
กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ จากสิ่งง่ายๆใกล้ตัว (20 มี.ค. 2562)
Adventure Sci จุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์ (20 มี.ค. 2562)
Workshop ฟุโรชิกิ เป็นการเรียนรู้ศิลปะการห่อผ้า สไตล์ญี่ปุ่น (20 มี.ค. 2562)
แนะแนว SUMMER COURSE 2019 เชิญศิษย์เก่ามาร่วมแนะแนวทางศึกษาต่อ และอาชีพ (20 มี.ค. 2562)
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ (20 มี.ค. 2562)
กิจกรรม SUMMER’62 โปรแกรม E1 Adventure Sci จุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์ (20 มี.ค. 2562)
Learning towards Artificial Intelligence (19 มี.ค. 2562)
วิชาการใช้ห้องสมุด ม.1 สัปดาห์แรก : แนะนำการใช้ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ (17 มี.ค. 2562)
กลุ่มนักเรียนศิลป์ภาษาม.6 E ได้จัดการเรียนการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Method) ที่ศาลเจ้านาจา (15 มี.ค. 2562)
กิจกรรมภาคฤดูร้อนของนักเรียนระดับชั้นม.6 ศิลป์ภาษา (E4) (15 มี.ค. 2562)
The First MLP Summer Trip to The National Science Museum (15 มี.ค. 2562)
SUMMER Adventure Sci (E1) (15 มี.ค. 2562)
บรรยากาศการเรียน summer ของระดับปฐมวัย (14 มี.ค. 2562)
Assumption University Teaching Seminar (MLP) (14 มี.ค. 2562)
MLP Summer School 2019 (14 มี.ค. 2562)
บรรยากาศการเรียน Summer ประถมศึกษา (13 มี.ค. 2562)
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรม SUMMER’62 (13 มี.ค. 2562)
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่4 (13 มี.ค. 2562)
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ประชุมการเขียนหลักสูตร ปี 2562 (10 มี.ค. 2562)
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี อบรมการเขียนหลักสูตร ปี 2562 (10 มี.ค. 2562)
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACS-PTA Golf Championship ครั้งที่ 6 (10 มี.ค. 2562)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และรับผลสอบ (10 มี.ค. 2562)
ภาพบรรยากาศรับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (แผนก MLP) (10 มี.ค. 2562)
MLP Coding Club (10 มี.ค. 2562)
ภาพบรรยากาศกาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 แผนก MLP (10 มี.ค. 2562)
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ได้ร่วมกันกับฝ่ายวิชาการ จัดสัมมนา วิเคราะห์หลักสูตรของปีการศึกษา 2562 (7 มี.ค. 2562)
แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รอบ 2 (6 มี.ค. 2562)
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 (6 มี.ค. 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (5 มี.ค. 2562)
ต้อนรับคณะซิสเตอร์จากโรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี (4 มี.ค. 2562)
ทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม.3 ตามกรอบCEFR (4 มี.ค. 2562)
ทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามกรอบ CEFR (4 มี.ค. 2562)
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล (28 ก.พ. 2562)
MLP Monthly Quiz (28 ก.พ. 2562)
มุทิตาจิตมิสภณิตาภัทร สิงห์ชัย ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนก MLP (28 ก.พ. 2562)
แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนก MLP จากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สถาบัน Eye Level (28 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2561 (28 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 6 (28 ก.พ. 2562)
พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (27 ก.พ. 2562)
การจัดแสดงโครงงาน Project Approach แผนกปฐมวัย (27 ก.พ. 2562)
พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครูและนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 (27 ก.พ. 2562)
ประชุมครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (27 ก.พ. 2562)
กีฬาสีอนุบาล ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2561 (27 ก.พ. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|