Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร
หน่วยงาน :งานบุคลากร
โครงการ :กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร

หลักการและเหตุผล :
     การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้านการบริหารงานบุคคลจัดวางแผนอัตรากำลัง อัตราส่วนครูและนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน ในแต่ละปีการศึกษา มีครูที่ลาออก ครูครบวาระเกษียณอายุ และการเจริญเติบโตขององค์กรทำให้อัตรากำลังในตำแหน่ง/ หน้าที่ครูขาดและต้องเพิ่มอัตรากำลังในส่วนองค์กรเจริญเติบโตต้องดำเนินการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาทดแทนส่วนที่ขาดและเพิ่ม เพื่อให้เป็นระบบและได้มาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อวางแผนอัตรากำลัง (8.3.3(1))
    2. เพื่อจัดสรรอัตรากำลังครูและทางการศึกษา (8.3.3(2))
    3. เพื่อการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร (8.3.3(3)
    4. เพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา (8.3.3(4)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. จำนวนครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต้องการ
เชิงปริมาณ
   1. จำนวนครูและบุคลากรที่ต้องการ

KPI :
   1. สรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรได้ตามความต้องการ ร้อยละ 100

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (14)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
00 543 -    แจกเอกสารคณะกรรมการ /นัดสัมภาษณ์ 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    จัดทำขอใช้สถานที่ / อาหารว่าง         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    ประสานงาน /นัดสัมภาษณ์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    บันทึกความต้องการบุคลากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    สำรวจอัตรกำลัง 2         2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    สรุปคะแนน / นำเสนออนุมัติ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    ติดตามการทำงานบุคลากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    ประเมิน /สรุปและรายงานผลดำเนินการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
01 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2555   P          0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1795 วัน
01 เม.ย. 2555 30 ส.ค. 2555             0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1673 วัน
00 543 -             0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 สำรวจอัตรากำลัง  0 543 ผ่านมาแล้ว 6330 วัน ไม่ได้เช็ค  สำรวจอัตรกำลัง  0 543 - 0 543
 สำรวจอัตรากำลัง  0 543 ผ่านมาแล้ว 6330 วัน ไม่ได้เช็ค  แจกเอกสารคณะกรรมการ /นัดสัมภาษณ์  0 543 - 0 543
 สำรวจอัตรากำลัง  1 เม.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1824 วัน ไม่ได้เช็ค  สำรวจอัตรกำลัง  0 543 - 0 543

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสำเนาเอกสาร เครื่องดื่ม (ใช้งบบริหารสำนักฯ 7,000 บาท) 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สรุปการดำเนินกิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พโยม    เนาโนนทอง
ผู้จัดทำ : มิส  พโยม    เนาโนนทอง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ