Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
หน่วยงาน :งานบุคลากร
โครงการ :กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร

หลักการและเหตุผล :
    การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้านการบริหารงานบุคคลพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ ให้ความรู้และอบรมครูอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง พัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพยั่งยืนและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (8.3.4(6))
    2. เพื่อการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (8.3.3(17))
    3. เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (8.3.3(20))
    4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ(8.4)
    5. เพื่อสถานศึกษามีการให้ความรู้และอบรมครูอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง หรือให้ครูไปอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง (10.5(10.5.1))
    6. เพื่อมีการนำผลประเมินจากเกณฑ์ 10.5.1-4 ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ (10.5(10.5.5))

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการพัฒนา/อบรม
เชิงปริมาณ
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

KPI :
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการพัฒนาอบรม ร้อยละ 90

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
00 543 -    แต่งตั้งคณะกรรมการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    เก็บบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    สรุปข้อมูลสถิติ / รายงานผล         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งานพัฒนาครูและบุคลากร 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    มิสสุริยา เบิกทดรองจ่าย สัมมนาครู ปี 2555 (16-18/5/55) (เคลัยร์แล้ว) 1 *** ***
2    ค่าลงทะเบียนเข้ารวมงานอบรมวิชาการระดับชาติ มิสนันทา 1 *** ***
3    ค่าอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 10 1 *** ***
4    ค่าอบรมระยะสั้น การพยาบาลเวชปฎิบัติ 1 *** ***
5    โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่ง หน.โรงเรียนในเครือมูลนิธะฯ (6*8000) 1 *** ***
6    ค่าน้ำมันรถมิสนันทา เดินทางไปกลับ ศรีราชา-มูลนิธิ 260 กม.ๆ ละ 3.5 (5 วัน) 1 *** ***
7    ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ภราดาพีระนันท์ 1 *** ***
8    อบรมจิตตารมณ์นักบุยหลุยส์ รุ่นที่ 1 (6-8 ก.ค.55) (27-29 ก.ค.55) 1 *** ***
9    ส่วนต่าง การเดินทางไปตรวจประเมิน มงฟอร์ต ประถม จ.เชียงใหม่ ม.ธนากร,ม.ภคภพ 1 *** ***
10    ส่วนต่าง การเดินทางไปตรวจประเมิน มงฟอร์ต มัธยม จ.เชียงใหม่ มิสนันทา,มิสสายทิพย์,มิสนนทลี 1 *** ***
11    ค่าลงทะเบียน ร่วมประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ว/ท 19/8/55-22/8/55 1 *** ***
12    ค่าป้าย สัมมนาครูปี 2555 1 *** ***
13    คืนเงิน - ค่าอบรมระยะสั้น การพยาบาลเวชปฎิบัติ 1 *** ***
14    รับคืน - เงินค่าอาหารและค่าลงทะเบียนอบรม 1 *** ***
15    ภ.มานิต,ภ.เกรียงศักดิ์ ศึกษาดูงานเกาหลี 1 *** ***
16    คชจ.ติดกระเป๋าในการศึกษาดูงานสิงค์โปร ภ.พีระนันท์ 1 *** ***
17    ค่าอาหารทะเลแห้ง ข้าวหลาม 1 *** ***
18    ค่าสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ภ.จรัญ 1 *** ***
19    คชจ.อบรมโครงการ"ประเมินโครงการในการประเมินคุณภาพ" 1 *** ***
20    คชจ.อบรม "การพัฒนาบุคลากรลูกเสือเพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือ" 1 *** ***
21    คชจ.อบรม "การพัฒนาบุคลากรลูกเสือ- เนตรนารี" 1 *** ***
22    คชจ.ประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศีกษาเอกชน 1 *** ***
23    รับคืน - อบรมการจัดทำแผนฯ ร.ร.เอกชน 1 *** ***
24    ค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน เรียนปริญญโท ABAC 1 *** ***
25    คชจ.อบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมโล" 1 *** ***
26    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ภ.พีระนันท์ 1 *** ***
27    ครูสนับสนุนดูงาน 5 ท่าน นิวซีแลนด์ 1 *** ***
28    คชจ.ร่วมสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร 4-6 ต.ค.55 1 *** ***
29    คชจ.ภ.มานิต ดูงาน นิวซีแลนด์ 1 *** ***
30    คชจ.อบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ครั้งที่ 4 ปี 55 1 *** ***
31    คชจ.อบรมบุคลากรตำแหน่ง หน.สายงานปกครองและกิจกรรม 1 *** ***
32    ค่าตอบแทนครูต่างชาติ โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศครูในโรงเรียน 30 ชม. 1 *** ***
33    คชจ.ในการประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 *** ***
34    คชจ.ในการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ 9-16 ต.ค.55 ภ.มานิต 1 *** ***
35    พัฒนาภาษาอังกฤษ - สิงคโปร์ 5 คน ระยะสั้น 1 เดือน งวดที่ 2 (8-11 ต.ค.55) 1 *** ***
36    พัฒนาภาษาอังกฤษ - สิงคโปร์ 5 คน ระยะสั้น 1 เดือน งวดที่ 3 (8-11 ต.ค.55) 1 *** ***
37    ค่าโรเนียวเอกสาร งานพัฒนาบุคลากร ว/ท 12 มิ.ย.55 1 *** ***
38    ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อการเตรียมความพร้อม AEC2015 1 *** ***
39    ซื้อของไปฝาก เซนต์หลุยส์ ที่คณะครูไปศึกษาดูงาน ด้านการจัดทำเอกสาร รร.พระราชทาน 1 *** ***
40    อบรมการเตรียมความพร้อมของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชีย 1 *** ***
41    อบรมครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน "การผลิตสื่อการสอน" 1 *** ***
42    อบรมสัมมนาเบเกอรี่ ชั้นสูง ปี 2555 1 *** ***
43    อบรม"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" 1 *** ***
44    ค่าส่วนต่างเดินทางไปตรวจประเมิน อสช.อุบลราชธานี มิสสุรางรัตน์ 1 *** ***
45    ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน ไปนิวซีแลนด์ 1 *** ***
46    อบรม"ปฎิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจนิเทศและติดตามเงินอุดหนุน" 1 *** ***
47    ค่าใช้จ่ายในการอบรม นางสาวพัชนีพร สมานมิตร ค่าลงทะเบียน+ค่าที่พัก 1 *** ***
48    ค่าตั๋วเครื่องบิน ภ.พีระนันท์ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่,กรุงเทพ-อุบล 1 *** ***
49    รับคืนค่าสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 4-6 ตค.55 1 *** ***
50    ค่าอาหารอบรมครูคณิตศาสตร์ 4 พ.ย.55 ตึกเทโอฟาน 1 *** ***
51    เงินรางวัลพนักงานปฎิบัติงานครบ 25 ปี, 30 ปี , 35 ปี (4 คน) 1 *** ***
52    เงินรางวัลครูปฎิบัติงานครบ 25 ปี,30 ปี , 35 ปี (10 คน) (จ่ายมัดจำ 50% ค่าแหวนทองคำ) 1 *** ***
53    เงินรางวัลครูปฎิบัติงานครบ 25 ปี,30 ปี , 35 ปี (10 คน) (จ่ายงวดสุดท้าย ค่าแหวนทองคำ) 1 *** ***
54    พัฒนาภาษาอังกฤษครูสนับสนุนการเรียนการสอน ณ สิงค์โปร หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 30/9/55-27/10/55 1 *** ***
55    ค่าดำเนินการในการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษภารกิจพิเศษ 1 *** ***
56    ค่าอาหาร+ค่ารถพัฒนาภาษาอังกฤษครูสนับสนุนการเรียนการสอน ณ สิงค์โปร หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน มกราคม 1 *** ***
57    ค่าดำเนินการในการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษภารกิจพิเศษ หลักสูตร 1 เดือน มกราคม 56 1 *** ***
58    เงินรางวัลครูปฎิบัติงานนานปี อายุ 25 ปี, 30 ปี , 35 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 1 *** ***
59    อบรมจิตตารมณ์นักบุยหลุยส์ ครั้งที่ 6 1 *** ***
60    ค่าอาหารเตรียมความพร้อมรองรับ AEC 1 *** ***
61    มิสรุ่งทิวา เบิกทดรองจ่าย ศึกษาดูงานปฐมวัน - อสช.ลำปาง (เคลียร์แล้ว) 1 *** ***
62    มิสรวมภรณ์ เบิกทดรองจ่าย ศึกษาดูงานครูคำสอนงานอภิบาล(เคลียร์แล้ว) 1 *** ***
63    อบรมจิตตารมณ์นักบุยหลุยส์ ครั้งที่ 7 (25-27 ม.ค.56) 9 คน ๆ ละ 3500 1 *** ***
64    ค่าสัมมนาหลักสูตร "7 อุปนิสัยของนักกการศึกษาผู้มีประสิทธิผลสูง" 1 *** ***
65    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม.-นครพนม ประชุมสมาพันธ์สัญจร 1 *** ***
66    มิสแสงเดือน เบิกทดรองจ่าย ดูงานเชียงใหม่ (เคลียร์แล้ว) 1 *** ***
67    คชจ.ระหว่างศึกษาประเทศออสเตรเลีย พ.ค.55 ภ.พีระนันท์ 1 *** ***
68    ค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินไปออสเตรเลีย 1 *** ***
69    ค่าธรรมเนียมเดินทางไปรับปริญญา ออสเตรเลีย 1 *** ***
70    แหวนทองคำ 1 บาท,50 สตางค์ สำหรับ พนักงานทำงานนานปี 1 *** ***
71    แหวนทองคำ 1 บาท,50 สตางค์ สำหรับ ครู ทำงานนานปี 1 *** ***
72    ค่าอาหาร+ค่ารถพัฒนาภาษาอังกฤษครูสนับสนุนการเรียนการสอน ณ สิงค์โปร หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน มี.ค 3 คน 1 *** ***
73    ค่าใช้จ่าย + ค่าดำเนินการ ครูสนับสนุน 3 คนไปสิงค์โปร 1 เดือน 1 *** ***
74    ค่าอบรมสัมมนา "ตำแหน่งหัวหน้า ครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 3) 1 *** ***
75    ค่าใช้จ่ายไปประเทศจีน 25 คน วันที่ 28 เม.ย- 2 พ.ค.56 1 *** ***
76    ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานประเทศเยอรมัน 16 - 24 มี.ค.56 จำนวน 2 คน จนท.สนง.มูลนิธิ 1 *** ***
77    ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองมาตรฐานการเงิน 8 คนที่ไปเยอรมัน 1 *** ***
78    ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินศึกษาดูงานประเทศเยอรมัน 1 *** ***
79    คชจ.ในการอบรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 *** ***
80    คชจ.ในการอบรมค่ายพลศิลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17 1 *** ***
81    ค่าวิทยากร อบรมการทำวิจัย (21 - 22 มี.ค.56) 1 *** ***
82    คชจ.ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา 1 *** ***
83    รับคืนค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา - สำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
84    ค่าใช้จ่ายรับวุฒิบัตรที่ประเทศออสเตรเลีย ภ.พีระนันท์ 1 *** ***
85    ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประเทศจีน 1 *** ***
86    ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน ไปจีน 1 *** ***
87    คชจ.ม.ภวัต ไปแสวงบุญ ณ ประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี่ 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สรุป/สถิติ การอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบรายงานผลการร่วมสัมมนา

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 5,210,620 บาท รายจ่ายจริง 5,166,967 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 43,653 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 5,166,967 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พโยม    เนาโนนทอง
ผู้จัดทำ : มิส  พโยม    เนาโนนทอง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ