Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมไหว้ครู
หน่วยงาน :งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี
โครงการ :กิจกรรมไหว้ครู

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีปณิธานของโรงเรียนที่กล่าวว่า “เราชาวอัสสัมชัญศรีราชาต้องตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมของ ศาสนา ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน” การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมทางประเพณีและ วัฒนธรรมไทย ฝ่ายกิจกรรมของโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนเพื่อตอบสนองปณิธานของโรงเรียน และยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนอันยาวนาน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน
    2. เพื่อให้ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
    3. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   2. - ผู้เรียนมีความเชื่อในประเพณีและวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
   1. - ผู้เรียน จำนวน 4,527 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 99
   2. ผู้เรียนมีความเชื่อในประเพณีวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 99

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ปฐมวัย
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558)
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 4) ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ขั้นพื้นฐาน
         
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
         
      นโยบายของโรงเรียน
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
22 มิ.ย. 2555 22 มิ.ย. 2555    ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1332 วัน
17 พ.ค. 2555 17 พ.ค. 2555    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1368 วัน
24 พ.ค. 2555 24 พ.ค. 2555    ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1361 วัน
22 พ.ค. 2555 25 พ.ค. 2555    ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1360 วัน
14 มิ.ย. 2555 14 มิ.ย. 2555    ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1340 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าพานไหว้ครู พานบายศรี ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งสถานที่ รางวัลการประกวดพาน ปัจจัยถวายพระเทศน์ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ม.ดนัย เบิกทดรองจ่าย พิธีไหว้ครู (เคลียร์แล้ว) 1 *** ***
2    ค่าอาหารกิจกรรมวันไหว้ครู 1 *** ***
3    ค่าเขียนป้ายพิธีไหว้ครู 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 25,000 บาท รายจ่ายจริง 22,720 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 2,280 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 22,720 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์
ผู้จัดทำ : มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ