Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมไหว้ครู
หน่วยงาน :งานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี
โครงการ :กิจกรรมไหว้ครู

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีปณิธานของโรงเรียนที่กล่าวว่า “เราชาวอัสสัมชัญศรีราชาต้องตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมของ ศาสนา ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน” การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมทางประเพณีและ วัฒนธรรมไทย ฝ่ายกิจกรรมของโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนเพื่อตอบสนองปณิธานของโรงเรียน และยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนอันยาวนาน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน
    2. เพื่อให้ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
    3. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   2. - ผู้เรียนมีความเชื่อในประเพณีและวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
   1. - ผู้เรียน จำนวน 4,527 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 99
   2. ผู้เรียนมีความเชื่อในประเพณีวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 99

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
22 มิ.ย. 2555 22 มิ.ย. 2555    ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1742 วัน
17 พ.ค. 2555 17 พ.ค. 2555    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1778 วัน
24 พ.ค. 2555 24 พ.ค. 2555    ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1771 วัน
22 พ.ค. 2555 25 พ.ค. 2555    ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1770 วัน
14 มิ.ย. 2555 14 มิ.ย. 2555    ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1750 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าพานไหว้ครู พานบายศรี ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งสถานที่ รางวัลการประกวดพาน ปัจจัยถวายพระเทศน์ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ม.ดนัย เบิกทดรองจ่าย พิธีไหว้ครู (เคลียร์แล้ว) 1 *** ***
2    ค่าอาหารกิจกรรมวันไหว้ครู 1 *** ***
3    ค่าเขียนป้ายพิธีไหว้ครู 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 25,000 บาท รายจ่ายจริง 22,720 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 2,280 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 22,720 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์
ผู้จัดทำ : มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ