Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมถวายพระพรราชสดุดี
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :กิจกรรมถวายพระพรราชสดุดี

หลักการและเหตุผล :
     เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมสุดจะพรรณนา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างก็ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของทั้งสองพระองค์ดังกล่าว ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาไทย จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรราชสดุดี โดยร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ ในการถวายพระพรและตั้งสัจจะปฏิญาณในอันที่จะสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีและจะพยายามจนสุดความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ให้เป็นไปตามแนวแห่งพระบรมราชปณิธานตลอดไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
    2. เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เชิงปริมาณ
   1. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

KPI :
   1. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยละ 100

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ.2555-2559)
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ปฐมวัย
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558)
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
04 ก.ค. 2555 11 ก.ค. 2555   ดำเนินการติดต่อประสานงานกับสถานี โทรทัศน์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 800 วัน
18 ก.ค. 2555 22 ก.ค. 2555   เตรียมการแต่งบทอาศิรวาท เพื่อถวายพระพร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 789 วัน
25 ก.ค. 2555 29 ก.ค. 2555   ฝึกซ้อมการกล่าวบทอาศิรวาทให้กับคณะผู้เข้าร่วม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 782 วัน
01 ส.ค. 2555 05 ส.ค. 2555   บันทึกเทป ณ สถานีโทรทัศน์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 775 วัน
09 ม.ค. 2556 13 ม.ค. 2556   สรุป จัดทำผลการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 614 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ปราณี    คงวัฒนะ  ประธานกรรมการ
 มิส  นงคราญ    ศิริศักดิ์  กรรมการ
 มิส  สมนึก    สุทธิถวิล  กรรมการ
 มาสเตอร์  วิฑูรย์    เปียอรุณ  กรรมการ
 มิส  ศรุตา    นิจนิรันดร์กุล  กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหาร 1 *** ***
2    ของที่ระลึก 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    มิสปราณี เบิกทดรองจ่าย กิจกรรมถวายพระพรราชสดุดี(เคลียร์แล้ว) 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. แบบประเมินผลงาน 3. แบบสังเกต 4. แบบบันทึก

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 6,000 บาท รายจ่ายจริง 6,000 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 6,000 บาท


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  วิฑูรย์    เปียอรุณ