Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมถวายพระพรราชสดุดี
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :กิจกรรมถวายพระพรราชสดุดี

หลักการและเหตุผล :
     เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมสุดจะพรรณนา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างก็ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของทั้งสองพระองค์ดังกล่าว ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาไทย จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรราชสดุดี โดยร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ ในการถวายพระพรและตั้งสัจจะปฏิญาณในอันที่จะสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีและจะพยายามจนสุดความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ให้เป็นไปตามแนวแห่งพระบรมราชปณิธานตลอดไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
    2. เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เชิงปริมาณ
   1. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

KPI :
   1. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยละ 100

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
04 ก.ค. 2555 11 ก.ค. 2555    ดำเนินการติดต่อประสานงานกับสถานี โทรทัศน์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1723 วัน
18 ก.ค. 2555 22 ก.ค. 2555    เตรียมการแต่งบทอาศิรวาท เพื่อถวายพระพร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1712 วัน
25 ก.ค. 2555 29 ก.ค. 2555    ฝึกซ้อมการกล่าวบทอาศิรวาทให้กับคณะผู้เข้าร่วม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1705 วัน
01 ส.ค. 2555 05 ส.ค. 2555    บันทึกเทป ณ สถานีโทรทัศน์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1698 วัน
09 ม.ค. 2556 13 ม.ค. 2556    สรุป จัดทำผลการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1537 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (5)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   ปราณี    คงวัฒนะ (ออกเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2557)  ประธานกรรมการ
 มิส  นงคราญ    ศิริศักดิ์  กรรมการ
 มิส  สมนึก    สุทธิถวิล  กรรมการ
 มาสเตอร์  วิฑูรย์    เปียอรุณ  กรรมการ
 มิส  ศรุตา    นิจนิรันดร์กุล  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหาร 1 *** ***
2    ของที่ระลึก 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    มิสปราณี เบิกทดรองจ่าย กิจกรรมถวายพระพรราชสดุดี(เคลียร์แล้ว) 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. แบบประเมินผลงาน 3. แบบสังเกต 4. แบบบันทึก

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 6,000 บาท รายจ่ายจริง 6,000 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 6,000 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วิฑูรย์    เปียอรุณ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  วิฑูรย์    เปียอรุณ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ