Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
หน่วยงาน :งานแนะแนว
โครงการ :กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

หลักการและเหตุผล :
    พิธีปัจฉิมนิเทศเป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งเพราะส่วนหนึ่งในพิธีนั้น มีการให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหลังจากจบการศึกษา คณะครู คณะผู้บริหาร จึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเสมอมา เพราะปัจฉิมนิเทศเสมือนการกราบลาครูอาจารย์ครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นสิ่งอันควรกระทำของชาวอัสสัมชัญศรีราชา งานแนะแนว จึงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศขึ้นและได้กระทำต่อเนื่องมาทุกปี

วัตถุประสงค์ :
    1. 1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
    2. 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก และภาคภูมิใจ มีจิตสำนึกในการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
    3. 3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการปัจฉิมนิเทศที่ได้รับมอบหมายร่วมกันอย่างเหมาะสม
    4. 4. เพื่อให้นักเรียนได้รับโอวาทจากผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติหลังสำเร็จการศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจ รักและภาคภูมิใจในโรงเรียนมากขึ้น
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทุกคนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 95 เปอร์เซนต์
   2. นักเรียนระดับชั้น ม.6 ทุกคน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 90 เปอร์เซ็นต์

KPI :
   1. นักเรียน ม.3-ม.6 เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนร้อยละ 90

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
21 พ.ค. 2556 31 พ.ค. 2556   P ครูแนะแนวประชุม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1399 วัน
01 พ.ย. 2556 30 พ.ย. 2556   D ครูแนะแนวติดต่อบุคลากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1216 วัน
01 ธ.ค. 2556 20 ธ.ค. 2556   D ครูแนะแนวประชุมแนวทางการจัดงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1196 วัน
06 ม.ค. 2557 31 ม.ค. 2557   D ครูแนะแนวประสานงานเตรียมสถานที่ บุคลากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1154 วัน
06 ม.ค. 2557 28 ก.พ. 2557   D ครูแนะแนวดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1126 วัน
03 ก.พ. 2557 28 ก.พ. 2557   C สรุปรูปเล่มรายงานผลกิจกรรม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1126 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
7.1 ประเมินจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 7.2 ประเมินจากแบบสอบถามนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 7.3 รายงานผลส่งหัวหน้าวิชาการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 33,400 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 33,400 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ภิญญานันท์    มีกลิ่นหอม
ผู้จัดทำ : มิส  ภิญญานันท์    มีกลิ่นหอม


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ