Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ TO BE NUMBER ONE ACS CLUB
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายปกครอง
โครงการ :โครงการ TO BE NUMBER ONE ACS CLUB

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ACS CLUB ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับเป็นองค์ประธาน ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับนักเรียนจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ACS CLUB ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา และ/หรือชุมชนรอบสถานศึกษา(15.2.5ก)
    2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (ฝ่าย)
    3. เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจ และมองเป็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางไกลยาเสพติด (ฝ่าย)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - สถานศึกษามีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา และ/หรือชุมชนรอบสถาบัน
   2. - สนับสนุนให้เยาวชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
   3. - สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจ และมองเป็นคุณค่าของตนเองอันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-ช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,088 คน

KPI :
   1. ร้อยละ 99 สถานศึกษามีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อ
   2. ร้อยละ 95 สนับสนุนให้เยาวชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
   3. ร้อยละ 95 สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจ และมองเป็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ปฐมวัย
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558)
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 4) ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ขั้นพื้นฐาน
         
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
         
      นโยบายของโรงเรียน
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    กำหนดกิจกรรม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1380 วัน
18 พ.ค. 3097 30 เม.ย. 3098    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ACS CLUB         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16839.708333333 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    ชมรมฯ ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1380 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    สนับสนุนให้มีการประกวดผลงาน ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1380 วัน
01 มี.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    ประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1380 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าแผ่นพับ/ป้ายไวนิล 10 *** ***
2    ค่าป้ายรณรงค์ต้านยาเสพติด 20 *** ***
3    ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 1 *** ***
4    ค่าวิทยากร-นักจิตวิทยา 6 *** ***
5    ค่าโล่เชิดชูเกียรติ 3 *** ***
6    ค่าน้ำมันรถ 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย
แบบประเมินตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อ โครงการ TO BE NUMBER ONE ACS CLUB
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
     


ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบบันทึก 1) การเป็นสมาชิก 2) การร่วมกิจกรรม 3) ผลการประกวดต่าง ๆ 4) รายงานสมาชิก 2. แบบประเมินความพึงพอใจ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 40,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 40,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ