Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ TO BE NUMBER ONE ACS CLUB
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายปกครอง
โครงการ :โครงการ TO BE NUMBER ONE ACS CLUB

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ACS CLUB ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับเป็นองค์ประธาน ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับนักเรียนจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ACS CLUB ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา และ/หรือชุมชนรอบสถานศึกษา(15.2.5ก)
    2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (ฝ่าย)
    3. เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจ และมองเป็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางไกลยาเสพติด (ฝ่าย)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - สถานศึกษามีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา และ/หรือชุมชนรอบสถาบัน
   2. - สนับสนุนให้เยาวชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
   3. - สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจ และมองเป็นคุณค่าของตนเองอันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-ช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,088 คน

KPI :
   1. ร้อยละ 99 สถานศึกษามีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อ
   2. ร้อยละ 95 สนับสนุนให้เยาวชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
   3. ร้อยละ 95 สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจ และมองเป็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    กำหนดกิจกรรม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1795 วัน
18 พ.ค. 3097 30 เม.ย. 3098    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ACS CLUB         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 17254.708333333 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    ชมรมฯ ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1795 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    สนับสนุนให้มีการประกวดผลงาน ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1795 วัน
01 มี.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    ประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1795 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าแผ่นพับ/ป้ายไวนิล 10 *** ***
2    ค่าป้ายรณรงค์ต้านยาเสพติด 20 *** ***
3    ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 1 *** ***
4    ค่าวิทยากร-นักจิตวิทยา 6 *** ***
5    ค่าโล่เชิดชูเกียรติ 3 *** ***
6    ค่าน้ำมันรถ 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย
แบบประเมินตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อ โครงการ TO BE NUMBER ONE ACS CLUB
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
     


ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบบันทึก 1) การเป็นสมาชิก 2) การร่วมกิจกรรม 3) ผลการประกวดต่าง ๆ 4) รายงานสมาชิก 2. แบบประเมินความพึงพอใจ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 40,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 40,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ