Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาปิดภาคเรียน
หน่วยงาน :
โครงการ :โครงการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาปิดภาคเรียน

หลักการและเหตุผล :
     ระดับปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นที่ให้เด็กได้ลงมือปฎิบัติจริง และเด็กๆมีผลงานกลับบ้านทุกวัน ซึ่งผู้ปกครองให้ความสนใจที่ฝากเด็กไว้ให้กับเราช่วยดูแลในช่วงโรงเรียนปิด และในช่วงนี้เริ่มมีผู้ปกครองเข้ามาสอบถามว่าระดับปฐมวัยของเราจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงปิดปลายภาคเรียนที่ 1 อีกหรือไม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยได้มีประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 10 คน ผู้ช่วยครู 12 คน จึงได้จัดทำ โครงการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาปิดภาคเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ทบทวนการเรียนรู้
    3. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมเสริมและตอบสนอง ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของเด็ก ( 10.3)
    4. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนในช่วงปิดปลายภาคเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
   2. เด็กได้ทบทวนการเรียนรู้
   3. ครูจัดกิจกรรมเสริมและตอบสนอง ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของเด็ก
   4. ร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนในช่วงปิดปลายภาคเรียน
เชิงปริมาณ
   1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 140 คน
   2. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 15 คน

KPI :
   1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 93 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
   2. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 93 ได้ทบทวนการเรียนรู้
   3. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 95 จัดกิจกรรมเสริมและตอบสนอง ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของเด็ก
   4. เป็นการร่วมมือกับผู้ปกครองระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 97 ในการดูแลนักเรียนในช่วงปิดปลายภาคเรียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ปฐมวัย
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558)
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 4) ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ขั้นพื้นฐาน
         
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
         
      นโยบายของโรงเรียน
         
ปฏิทินโครงการ (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554    แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงขั้นตอน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1700 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554    แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1700 วัน
01 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2554    เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1517 วัน
01 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2554    ใบสมัครเด็กที่เข้าร่วมโครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1517 วัน
01 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2554    ทำแผนการจัดประสบการณ์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1517 วัน
01 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2554    จัดเตรียมเอกสารการสอน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1517 วัน
03 ต.ค. 2554 21 ต.ค. 2554    ดำเนินการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1496 วัน
01 พ.ย. 2554 11 พ.ย. 2554    ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1475 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (1)

ขั้นตอน: ใบสมัครเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  กรกมล    นุชศิริ กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    หักเข้าโรงเรียน 30% 1 *** ***
2    ค่าอาหาร 40 บาท / คน / วัน 1 *** ***
3    ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดประสบการณ์ 1 *** ***
4    ค่าเอกสารประกอบการสอน/เข้ารูปเล่ม 1 *** ***
5    เบี้ยเลี้ยง คนสวน/แม่บ้าน/แม่ครัว 1 *** ***
6    จ่ายให้คุณครู 1 *** ***
7    เบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยครู 1 *** ***
8    จ่ายให้แม่ครัวของโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI
แบบประเมินตาม KPI หัวข้อ โครงการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาปิดภาคเรียน
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 93 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 0 0 0
     
แบบประเมินตาม KPI หัวข้อ โครงการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาปิดภาคเรียน
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 93 ได้ทบทวนการเรียนรู้ 0 0 0
     

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 462,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 462,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ