Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาปิดภาคเรียน
หน่วยงาน :
โครงการ :โครงการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาปิดภาคเรียน

หลักการและเหตุผล :
     ระดับปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นที่ให้เด็กได้ลงมือปฎิบัติจริง และเด็กๆมีผลงานกลับบ้านทุกวัน ซึ่งผู้ปกครองให้ความสนใจที่ฝากเด็กไว้ให้กับเราช่วยดูแลในช่วงโรงเรียนปิด และในช่วงนี้เริ่มมีผู้ปกครองเข้ามาสอบถามว่าระดับปฐมวัยของเราจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงปิดปลายภาคเรียนที่ 1 อีกหรือไม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยได้มีประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 10 คน ผู้ช่วยครู 12 คน จึงได้จัดทำ โครงการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาปิดภาคเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ทบทวนการเรียนรู้
    3. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมเสริมและตอบสนอง ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของเด็ก ( 10.3)
    4. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนในช่วงปิดปลายภาคเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
   2. เด็กได้ทบทวนการเรียนรู้
   3. ครูจัดกิจกรรมเสริมและตอบสนอง ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของเด็ก
   4. ร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนในช่วงปิดปลายภาคเรียน
เชิงปริมาณ
   1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 140 คน
   2. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 15 คน

KPI :
   1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 93 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
   2. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 93 ได้ทบทวนการเรียนรู้
   3. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 95 จัดกิจกรรมเสริมและตอบสนอง ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของเด็ก
   4. เป็นการร่วมมือกับผู้ปกครองระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 97 ในการดูแลนักเรียนในช่วงปิดปลายภาคเรียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554    แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงขั้นตอน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2191 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554    แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2191 วัน
01 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2554    เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2008 วัน
01 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2554    ใบสมัครเด็กที่เข้าร่วมโครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2008 วัน
01 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2554    ทำแผนการจัดประสบการณ์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2008 วัน
01 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2554    จัดเตรียมเอกสารการสอน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2008 วัน
03 ต.ค. 2554 21 ต.ค. 2554    ดำเนินการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1987 วัน
01 พ.ย. 2554 11 พ.ย. 2554    ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1966 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (1)

ขั้นตอน: ใบสมัครเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  กรกมล    นุชศิริ กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    หักเข้าโรงเรียน 30% 1 *** ***
2    ค่าอาหาร 40 บาท / คน / วัน 1 *** ***
3    ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดประสบการณ์ 1 *** ***
4    ค่าเอกสารประกอบการสอน/เข้ารูปเล่ม 1 *** ***
5    เบี้ยเลี้ยง คนสวน/แม่บ้าน/แม่ครัว 1 *** ***
6    จ่ายให้คุณครู 1 *** ***
7    เบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยครู 1 *** ***
8    จ่ายให้แม่ครัวของโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI
แบบประเมินตาม KPI หัวข้อ โครงการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาปิดภาคเรียน
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 93 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 0 0 0
     
แบบประเมินตาม KPI หัวข้อ โครงการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาปิดภาคเรียน
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 93 ได้ทบทวนการเรียนรู้ 0 0 0
     

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 462,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 462,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ