Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:





โครงการปรับปรุงห้องสมุดระดับประถมศึกษา
หน่วยงาน :งานห้องสมุด
โครงการ :โครงการปรับปรุงห้องสมุดระดับประถมศึกษา

หลักการและเหตุผล :
    ห้องสมุดตึกโดนาเซียง เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก เปิดสำหรับให้บริการ การศึกษาค้นคว้า และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการอ่านหนังสือของนักเรียนและครู ขนาดของห้องสมุดจากเดิมที่ก่อตั้งและสร้างไว้ให้นักเรียนชั้น ป.4-6 นั้น พอเหมาะกับจำนวนนักเรียน แต่เมื่อปี พ.ศ. 2552 นักเรียนชั้น ป.1-3 ได้ย้ายมาเรียนรวมอยู่ที่ตึกโดนาเซียง ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว ขนาดของห้องสมุดจึงไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการนักเรียนได้ ท่านผู้อำนวยการ ภราดาเลอชัย ลวสุต จึงมีนโยบายให้ปรับปรุงห้องสมุดให้เหมาะสมกับการให้บริการนักเรียน โดยเลือกโรงฝึกปิงปองของตึกโดนาเซียงมาปรับปรุงเป็นห้องสมุด โดยในเบื้องต้นให้พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่ พื้น หลังคา ผนังและติดเครื่องปรับอากาศ แต่มุมค้นคว้าและมุมนั่งอ่านหนังสือของนักเรียนยังไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดระดับประถมศึกษาใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวก สมบูรณ์พร้อมให้บริการแก้ผู้มาใช้บริการต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอในการให้บริการการอ่าน
    2. เพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียน ได้ศึกษาข้อมูลที่ทันสมัยทันเหตุการณ์จากการใช้สื่อเทคโนโลยี
    3. เพื่อให้เป็นพื้นที่การศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีมุมและสื่อทันสมัยไว้ให้บริการครูและนักเรียน
เชิงปริมาณ
   1. มีมุมสำหรับแสดงความสามารถของนักเรียน 1 มุม มีโซฟาสำหรับนั่งอ่านหนังสือ 3 ชุด มีตู้ใส่หนังสือ/วารสารจำนวน 4 ตู้ มีชั้นแสดงหนังสือใหม่ 2 ตู้ มีมุมค้นคว้าอินเตอร์เน็ต

KPI :
   1. ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนร้อยละ 80 พึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มิ.ย. 2554 15 มิ.ย. 2554    ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งตามคำสั่งของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ที่ 28/2554         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2115 วัน
16 มิ.ย. 2554 30 มิ.ย. 2554    เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2100 วัน
01 ก.ค. 2554 29 ก.ค. 2554    ติดต่องานจัดซื้อเพื่อดำเนินงานจัดซื้ออุปกรณ์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2071 วัน
01 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2554    นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์โครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2038 วัน
01 มี.ค. 2555 30 มี.ค. 2555    ประเมินผลการใช้งาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1826 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (7)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  เลอชัย    ลวสุต  ที่ปรึกษา
         ประธานกรรมการ
   ชญณกร    ชาเหลา (ออกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556)  กรรมการ
 มาสเตอร์  ฉัตรชนก    ใบสูงเนิน  กรรมการ
 มาสเตอร์  มงคล    ศรีคง (ออกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558)  กรรมการ
   สุณิสา    ดุรงค์พันธุ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)  กรรมการ
 มิส  นพวรรณ    รักวงษ์  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สตูลเก้าอี้กลม 6 *** ***
2    ตู้ใส่หนังสือ/วารสาร 4 *** ***
3    ชั้นโชว์หนังสือใหม่ 2 *** ***
4    ชั้นโชว์หนังสือ / นิตยสาร 2 *** ***
5    ติดตั้งสายไฟเบอร์อินเตอร์เน็ตภายนอกห้อง 100 *** ***
6    เดินสายภายในพร้อมอุปกรณ์ 1 *** ***
7    ติดตั้งมุมค้นคว้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 5 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบบันทึก การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน, การเปรียบเทียบราคาสิ้นค้า 2. แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการห้องสมุด

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 447,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 447,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วลินดา    นิรันต์เรือง
ผู้จัดทำ : มิส  วลินดา    นิรันต์เรือง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ