Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ (โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย)
หน่วยงาน :งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการ :กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ (โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย)

หลักการและเหตุผล :
    การขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียรในตัวบุคคลปัจจุบันเป็นปัญหาของสังคม หลาย ๆ ด้าน ระบบการศึกษาได้พยายามเสริมสร้าง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่น เพียรของนักเรียนให้เป็น คนดีของสังคมในอนาคต จึงได้ตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนพบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังมี พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้านระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร มีการปฏิบัติตนไม่เป็นตามระเบียบ ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรจัดอบรมจัด ค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน ปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและสังคม

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3)
    2. เพื่อให้มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน (8.3.4(21))

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   2. - มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
เชิงปริมาณ
   1. - ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,088 คน

KPI :
   1. ร้อยละ 95 ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   2. ร้อยละ 95 มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ปฐมวัย
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558)
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 4) ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ขั้นพื้นฐาน
         
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
         
      นโยบายของโรงเรียน
         
ปฏิทินโครงการ (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    หัวหน้าปกครอง/วิชาการระดับชั้น พิจารณาส่งนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้ฝ่ายปกครอง (ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน)         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1408 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    ฝ่ายปกครองรับนักเรียนตามหลักเกณฑ์ กำหนดวิธีการบำเพ็ญประโยชน์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1408 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    ติดตามพฤติกรรมนักเรียนเป็นระยะ ๆ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1408 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    นักเรียนรายงานตัวก่อน-หลังบำเพ็ญประโยชน์ทุกวัน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1408 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ตามที่กำหนด         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1408 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    ประเมินและรายงานความประพฤตินักเรียน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1408 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    ฝ่ายปกครองประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อส่งนักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1408 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 0 *** ***
2    ค่าเอกสารรูปเล่ม 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบบันทึกพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 3. แบบประเมินผล

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ