Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ (โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย)
หน่วยงาน :งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการ :กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ (โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย)

หลักการและเหตุผล :
    การขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียรในตัวบุคคลปัจจุบันเป็นปัญหาของสังคม หลาย ๆ ด้าน ระบบการศึกษาได้พยายามเสริมสร้าง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่น เพียรของนักเรียนให้เป็น คนดีของสังคมในอนาคต จึงได้ตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนพบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังมี พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้านระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร มีการปฏิบัติตนไม่เป็นตามระเบียบ ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรจัดอบรมจัด ค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน ปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและสังคม

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3)
    2. เพื่อให้มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน (8.3.4(21))

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   2. - มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
เชิงปริมาณ
   1. - ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,088 คน

KPI :
   1. ร้อยละ 95 ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   2. ร้อยละ 95 มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    หัวหน้าปกครอง/วิชาการระดับชั้น พิจารณาส่งนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้ฝ่ายปกครอง (ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน)         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1825 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    ฝ่ายปกครองรับนักเรียนตามหลักเกณฑ์ กำหนดวิธีการบำเพ็ญประโยชน์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1825 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    ติดตามพฤติกรรมนักเรียนเป็นระยะ ๆ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1825 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    นักเรียนรายงานตัวก่อน-หลังบำเพ็ญประโยชน์ทุกวัน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1825 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ตามที่กำหนด         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1825 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    ประเมินและรายงานความประพฤตินักเรียน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1825 วัน
18 พ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555    ฝ่ายปกครองประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อส่งนักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1825 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 0 *** ***
2    ค่าเอกสารรูปเล่ม 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบบันทึกพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 3. แบบประเมินผล

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ