Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการต่อต้านยาเสพติด
หน่วยงาน :งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
โครงการ :โครงการต่อต้านยาเสพติด

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆแก่นักเรียนแล้วยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษา ยาเสพติดได้บั่นทอนคุณภาพของเยาวชนไทยไปมิใช่น้อย และมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งเสพติด จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยได้รู้จักสิ่งและอยู่ห่างจากสิ่งเสพติด

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้เด็กรู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค ภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด (1.3 )
    2. เพื่อให้ครูสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด ป้องกันโรค และความปลอดภัยแก่ร่างกาย ( 7.3.8)
    3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเด็กทุกคน ( 10.6 )
    4. เพื่อให้สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก ( 11.2 )

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เด็กรู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค ภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด
   2. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพทางด้านสังคม
   3. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเด็กทุกคน
   4. สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก
เชิงปริมาณ
   1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 465 คน
   2. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 17 คน
   3. สถานที่ใช้สอยภายในตึกเรียน

KPI :
   1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 93 รู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรค ภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด
   2. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 97 จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ ท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพทางด้านสังคม
   3. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความปลอดภัย มีความสุข อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมเด็กทุกคนให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 92
   4. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และความปลอดภัยจากสิ่งเสพติดของเด็ก ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานร้อยละ 92

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2554 31 พ.ค. 2554    แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมวางแผน ดำเนินการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2130 วัน
01 พ.ค. 2554 31 พ.ค. 2554    มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2130 วัน
01 พ.ค. 2554 31 พ.ค. 2554    กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2130 วัน
01 มิ.ย. 2554 30 มิ.ย. 2554    จัดทำปฏิทิน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2100 วัน
01 มิ.ย. 2554 30 มิ.ย. 2554    ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2100 วัน
01 มิ.ย. 2554 31 ก.ค. 2554    ดำเนินการ 2         2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2069 วัน
01 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2554    ประเมิน สรุป รายงานผล         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2069 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดป้ายนิเทศ  1 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2099 วัน ไม่ได้เช็ค  ดำเนินการ  1 มิ.ย. 2554 - 31 ก.ค. 2554
 จัดเด็กมาพูดถึงการต้านยาเสพติด  2 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2098 วัน ไม่ได้เช็ค  ดำเนินการ  1 มิ.ย. 2554 - 31 ก.ค. 2554

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    โครงการต่อต้านยาเสพติด 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
7.1 สังเกต และประเมิน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง และครู

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 2,500 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 2,500 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กรกมล    นุชศิริ
ผู้จัดทำ : มิส  กรกมล    นุชศิริ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ