Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการต่อต้านยาเสพติด
หน่วยงาน :งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
โครงการ :โครงการต่อต้านยาเสพติด

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆแก่นักเรียนแล้วยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษา ยาเสพติดได้บั่นทอนคุณภาพของเยาวชนไทยไปมิใช่น้อย และมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งเสพติด จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยได้รู้จักสิ่งและอยู่ห่างจากสิ่งเสพติด

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้เด็กรู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค ภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด (1.3 )
    2. เพื่อให้ครูสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด ป้องกันโรค และความปลอดภัยแก่ร่างกาย ( 7.3.8)
    3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเด็กทุกคน ( 10.6 )
    4. เพื่อให้สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก ( 11.2 )

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เด็กรู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค ภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด
   2. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพทางด้านสังคม
   3. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเด็กทุกคน
   4. สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก
เชิงปริมาณ
   1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 465 คน
   2. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 17 คน
   3. สถานที่ใช้สอยภายในตึกเรียน

KPI :
   1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 93 รู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรค ภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด
   2. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 97 จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ ท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพทางด้านสังคม
   3. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความปลอดภัย มีความสุข อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมเด็กทุกคนให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 92
   4. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และความปลอดภัยจากสิ่งเสพติดของเด็ก ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานร้อยละ 92

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ปฐมวัย
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558)
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 4) ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ขั้นพื้นฐาน
         
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
         
      นโยบายของโรงเรียน
         
ปฏิทินโครงการ (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2554 31 พ.ค. 2554    แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมวางแผน ดำเนินการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1720 วัน
01 พ.ค. 2554 31 พ.ค. 2554    มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1720 วัน
01 พ.ค. 2554 31 พ.ค. 2554    กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1720 วัน
01 มิ.ย. 2554 30 มิ.ย. 2554    จัดทำปฏิทิน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1690 วัน
01 มิ.ย. 2554 30 มิ.ย. 2554    ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1690 วัน
01 มิ.ย. 2554 31 ก.ค. 2554    ดำเนินการ 2         2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1659 วัน
01 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2554    ประเมิน สรุป รายงานผล         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1659 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดป้ายนิเทศ  1 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 1689 วัน ไม่ได้เช็ค  ดำเนินการ  1 มิ.ย. 2554 - 31 ก.ค. 2554
 จัดเด็กมาพูดถึงการต้านยาเสพติด  2 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 1688 วัน ไม่ได้เช็ค  ดำเนินการ  1 มิ.ย. 2554 - 31 ก.ค. 2554

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    โครงการต่อต้านยาเสพติด 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
7.1 สังเกต และประเมิน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง และครู

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 2,500 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 2,500 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กรกมล    นุชศิริ
ผู้จัดทำ : มิส  กรกมล    นุชศิริ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ