Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปัจฉิมนิเทศ
หน่วยงาน :งานแนะแนว
โครงการ :โครงการปัจฉิมนิเทศ

หลักการและเหตุผล :
    พิธีปัจฉิมนิเทศเป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งเพราะส่วนหนึ่งในพิธีนั้น มีการให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหลังจากจบการศึกษา คณะครู คณะผู้บริหาร จึงให้ความสำคัญกับโครงการปัจฉิมนิเทศเสมอมา เพราะปัจฉิมนิเทศเสมือนการกราบลาครูอาจารย์ครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นสิ่งอันควรกระทำของชาวอัสสัมชัญศรีราชา งานแนะแนว จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นและได้กระทำต่อเนื่องมาทุกปี

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
    2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และมีจิตสำนึกในการเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
    3. เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางปฏิบัติตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียนหลังจบการศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปัจฉินิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศมีความรัก ความภาคภูมิใจ และจิตสำนึกในการเป็น นักเรียนของโรงเรียน จนบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

KPI :
   1. นักเรียน ม.3-ม.6 เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนร้อยละ 90

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ปฐมวัย
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558)
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 4) ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ขั้นพื้นฐาน
         
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
         
      นโยบายของโรงเรียน
         
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2555 31 มี.ค. 2555    ครูแนะแนวประเมินและรายงานผล         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1410 วัน
01 ก.พ. 2555 27 ก.พ. 2555    ครูแนะแนวดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1443 วัน
03 ก.พ. 2555 21 ก.พ. 2555    ครูแนะแนว ประชุมแนวทางการจัดงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1449 วัน
01 ก.พ. 2555 20 ก.พ. 2555    ครูแนะแนวประสานงาน เตรียมสถานที่ บุคลากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1450 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นักเรียน ม.3 1 *** ***
2    ค่าป้ายไวนิล + ป้ายตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
3    ค่าดอกไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
4    ค่าอาหารหนัก นักเรียน ม.6 1 *** ***
5    อุปกรณ์ดำเนินการ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1 ประเมินจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 2 ประเมินจากแบบสอบถามนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 198,750 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 198,750 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  กชพรรณ    วรรณภีร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)
ผู้จัดทำ :  กชพรรณ    วรรณภีร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ