Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปัจฉิมนิเทศ
หน่วยงาน :งานแนะแนว
โครงการ :โครงการปัจฉิมนิเทศ

หลักการและเหตุผล :
    พิธีปัจฉิมนิเทศเป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งเพราะส่วนหนึ่งในพิธีนั้น มีการให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหลังจากจบการศึกษา คณะครู คณะผู้บริหาร จึงให้ความสำคัญกับโครงการปัจฉิมนิเทศเสมอมา เพราะปัจฉิมนิเทศเสมือนการกราบลาครูอาจารย์ครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นสิ่งอันควรกระทำของชาวอัสสัมชัญศรีราชา งานแนะแนว จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นและได้กระทำต่อเนื่องมาทุกปี

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
    2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และมีจิตสำนึกในการเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
    3. เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางปฏิบัติตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียนหลังจบการศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปัจฉินิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศมีความรัก ความภาคภูมิใจ และจิตสำนึกในการเป็น นักเรียนของโรงเรียน จนบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

KPI :
   1. นักเรียน ม.3-ม.6 เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนร้อยละ 90

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2555 31 มี.ค. 2555    ครูแนะแนวประเมินและรายงานผล         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1825 วัน
01 ก.พ. 2555 27 ก.พ. 2555    ครูแนะแนวดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1858 วัน
03 ก.พ. 2555 21 ก.พ. 2555    ครูแนะแนว ประชุมแนวทางการจัดงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1864 วัน
01 ก.พ. 2555 20 ก.พ. 2555    ครูแนะแนวประสานงาน เตรียมสถานที่ บุคลากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1865 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นักเรียน ม.3 1 *** ***
2    ค่าป้ายไวนิล + ป้ายตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
3    ค่าดอกไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
4    ค่าอาหารหนัก นักเรียน ม.6 1 *** ***
5    อุปกรณ์ดำเนินการ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1 ประเมินจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 2 ประเมินจากแบบสอบถามนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 198,750 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 198,750 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  กชพรรณ    วรรณภีร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)
ผู้จัดทำ :  กชพรรณ    วรรณภีร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ